Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Zasadnutie zo dňa 10.12.2003

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční v stredu 10.decembra 2003 o 14.00 h v zasadačke MsÚ s navrhnutým programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. - III. štvrťrok 2003 - mesto
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na r. 2004
7. Informatívna správa o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta k 30.9.2003
8. Návrh programu zasadnutí MsR a MsZ na I. porok 2004
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na I. polrok 2004
10. Návrh VZN o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2004
11. Príprava mesta na zimnú údržbu 2003-2004
13. Rôzne
Poznámka:
Vystúpenia občanov mesta v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva na rokovanie MsZ občanov mesta.


Deutch version
English version

11444121

1.9.2014
Úvodná stránka