Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 31.7.2014

Dňa 31. júla 2014, t. j. vo štvrtok o 14.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba návrhovej komisie
  3. 3. Voľby do orgánov samosprávy mesta Bojnice 2014
  4. 4. Rôzne – aktuálne materiály
  5. 5. Z á v e r

 

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 31. júla 2014)

Zasadnutie zo dňa 10.12.2003

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční v stredu 10.decembra 2003 o 14.00 h v zasadačke MsÚ s navrhnutým programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. - III. štvrťrok 2003 - mesto
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na r. 2004
7. Informatívna správa o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta k 30.9.2003
8. Návrh programu zasadnutí MsR a MsZ na I. porok 2004
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na I. polrok 2004
10. Návrh VZN o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2004
11. Príprava mesta na zimnú údržbu 2003-2004
13. Rôzne
Poznámka:
Vystúpenia občanov mesta v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva na rokovanie MsZ občanov mesta.


Deutch version
English version

11266018

Úvodná stránka