Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.

Kultúrne centrum Bojnice,
príspevková organizácia mesta

(používaná skratka KC Bojnice, p.o.m.)

Hurbanovo námestie č. 19/41

972 01 Bojnice 

Telefonické kontakty :

+421 46 5430 980, 5439 941

E – mail:

kcb@bojnice.sk

 

Web:

http://kcbojnice.sk/


 

 

Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta (ďalej len KCB) kontinuálne nadväzuje na činnosť svojich predchodcov – príspevkových organizácií mesta Bojnice, ktoré pôsobili v meste od roku 1977 ( Kultúrne a spoločenské stredisko Bojnice, Mestské kultúrne stredisko Bojnice, p.o.m. ) do 31.12.2007.

Predmetom činnosti KCB je okrem prevádzkovania budov vo výlučnom vlastníctve mesta najmä :
- organizovanie koncertnej a divadelnej činnosti, výstavných, spoločenských, vzdelávacích, informačných, prezentačných a propagačných podujatí a prevádzkovanie kina;
- zabezpečovanie občianskej obradnosti, osláv, partnerských vzťahov mesta a vysielanie v mestskom rozhlase;
- spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu s neštátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami,
občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými a právnickými osobami v Slovenskej republike a zahraničí;
- sprostredkovanie vystúpení umeleckých kolektívov a jednotlivcov pre iné právnické a fyzické osoby;
- propagačná a aranžérska činnosť, vydávanie mesačníka Bojnické zvesti, inzercia v mesačníku Bojnické zvesti, prenájom plôch na reklamu;
- sprístupňovanie zbierkových fondov múzeí, diel výtvarného a úžitkového umenia prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície;
a hospodárska činnosť v rozsahu povolenom živnostenských oprávnením
( organizovanie príležitostných trhov a prevádzkovanie parkovacích plôch ).


Organizačná štruktúra KCB pozostáva z dvoch základných zložiek :
a) oddelenie riadenia, ekonomiky a kultúry - kompletné zabezpečenie činnosti na úseku kultúry, občianskej obradnosti, ekonomickej a personálnej agendy
( 5 zamestnancov )
b) oddelenie prevádzky – prevádzka budov a servis ku kultúrnym podujatiam a nájmom a prevádzka parkovísk ( 6 zamestnancov )
a dvoch útvarov : kino TATRA (0,5 úväzok vedúca kina )
Muzeálna expozícia Karola Antona Medveckého

KCB zabezpečuje svoju hlavnú činnosť v objektoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Bojnice :

A ) Kultúrny dom na Hurbanovo námestí č. 19/41
pozostávajúci v viacúčelovej kino-divadelnej sály s kapacitou 365 kresiel,
vestibulov, šatní pre účinkujúcich, šatní pre verejnosť a kongresovej sály
s príslušenstvom s kapacitou do 220 návštevníkov;
B) Meštianskom dome na Hurbanovom námestí č. 49
v ktorom je umiestnená Muzeálne expozícia Karola Antona Medveckého,
v ďalších jeho priestoroch pôsobia umelecké kolektívy a v komerčne prenajatých
priestoroch budovy e umiestnená galéria a vináreň;
C) Kultúrny dom – DML na Moyzesovej ulici č. 2 v Dubnickej časti mesta
pozostáva z veľkej sály s kapacitou do 120 osôb, javiska a kuchynky

Občianska obradnosť sa zabezpečuje v Zlatej sále SNM – Múzea Bojnice (Bojnického zámku) a obradnej miestnosti mesta Bojnice v budove bývalého Pivára.

V priestoroch KCB pôsobia niektoré umelecké súbory, o ktorých nájdete bližšie informácie na ich www. stránkach :
Tanečná skupina MIMIKRY www.mimikry.sk
Bojnická kapela www.bojnickakapela.net
Aktuálne informácie o aktivitách Speváckeho zboru sv. Martina nájdete na stránke mesta Bojnice.


 

Veľká sála KC Bojnice

Obrázok


 

Kongresová sála KC Bojnice

Obrázok


 


Deutch version
English version

11253744

Úvodná stránka