Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 24.4.2014

Dňa 24.apríla 2014, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku 24.04. 2014
4. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
5. Správa o plnení uznesení MsZ
6. Výsledky inventarizácie za rok 2013:
• mesto Bojnice
• Technické služby, p.o.m. Bojnice
• Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
• Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
• Zariadenie pre seniorov – Dom dôchodcov Bojnice
7. Výsledky inventarizácie školských zariadení za rok 2013:
• Základná škola s MŠ Bojnice
• Základná umelecká škola Bojnice
• Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
8. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských organizácií za rok 2013:
• Technické služby, p.o.m. Bojnice
• Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
• Mestská knižnica p.o.m., Bojnice
• Zariadenie pre seniorov – Dom dôchodcov Bojnice
9. Správa o plnení rozpočtu školských zariadení za rok 2013:
• Základná škola s MŠ Bojnice
• Základná umelecká škola Bojnice
• Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
10. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2013 a návrh záverečného účtu
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2014
12. Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice
13. Návrh Prílohy č. 11 VZN č. 14 – 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
14. Voľba prísediacich Okresného súdu v Prievidzi
15. Predaj a prenájom pozemkov
• Žiadosť o súhlasné stanovisko k uloženiu inžinierskych sietí a zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve mesta – žiadateľ Viktor Tvrdý, J.G.Tajovského 23, Prievidza
• Doplnok k materiálu č. 005/2014 -Žiadosť o odkúpenie, prenájom pozemkov – žiadateľ Slovenský rybársky zväz-Mestská organizácia so sídlom ul. Bottova 5, 971 01 Prievidza
• Žiadosť o nájomnú zmluvu- žiadateľ Michal Benca, Školská 48, 972 01 Bojnice
• Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 130/38 v k.ú. Bojnice- žiadateľ Ing. Marián Svitok, M. Rázusa 21/4, 972 01 Bojnice
• Zámer prenajať majetok mesta Bojnice ako prípad hodný osobitného zreteľa

16. R ô z n e – aktuálne materiály:
• Príprava jarmokov v roku 2014
• Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014 –žiadosť o zabezpečenie plnenia opatrení.
• Aktuálne materiály

17. Interpelácie poslancov
18. Z á v e r

 

Obed: 13.00 - 14.00 hod

Obyvatelia: 14.00 - 15.00 hod

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 24. apríla 2014)

Zasadnutie zo dňa 26.8.2009Deutch version
English version

10690712

Úvodná stránka