Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 27.8.2014

Dňa 27.augusta 2014, t. j. v stredu o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku 28.08.2014
4. Správa hlavného kontrolóra  o vykonaných kontrolách od  26.6. 2014 do 26.8.2014
5. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 27.8.2014
6. Správa o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014
7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta  Bojnice na rok 2014
8. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu
9. Návrhy na úpravu rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2014
10. Návrhy na úpravu rozpočtu školských zariadení  mesta Bojnice na rok 2014
11. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2014
12. Výsledky hospodárenia  príspevkových organizácií za I. polrok 2014:
13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2014
14. Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 95/14/3307-4
15 .Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Bojnice
16. Predaj a  prenájom nehnuteľností:
17. Rôzne:

aktuálne materiály
Interpelácie poslancov

18. Záver

 

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27.augusta 2014)Deutch version
English version

11400526

Úvodná stránka