Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 28.6.2017

Dňa 28. júna 2017,  t. j. v stredu o 10.00 h sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o plnení uznesení MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
 5. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra mesta Bojnice za obdobie od 31. 5. do 27. 6. 2017
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017
 7. Žiadosť o 2. úpravu rozpočtu ZPS – DD Bojnice
 8. Žiadosť o 2. úpravu rozpočtu ZŠsMŠ Bojnice na rok 2017
 9. Žiadosť o úpravu rozpočtu CVČ JUNIOR Bojnice na rok 2017
 10. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice
 11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov v roku 2017
 12. Návrh VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice
 13. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 14. Návrh VZN – Trhový poriadok trhového miesta v správe Slavomíra Mečiara, Tužina
 15. Návrh VZN č. VZN ...2017 o určení miest na vylepovanie plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do NR SR a voľby do Európskeho parlamentu
 16. Predaj a prenájom pozemkov
 • Návrh zmluvy o nájme lesných pozemkov s nájomcom Lesy SR, š. p., OZ Prievidza Švéniho 7, 971 53Prievidza
 • Žiadosť na zriadenie vecného bremena, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01
 • Žiadosť na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou The Rags, s. r. o., Voljanského 1368/10, 960 01 Zvolen, IČO: 48079111
 • Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena na právo prechodu a prejazdu z dôvodu zásobovania prevádzky areálu Minigolfu – žiadateľ BVH, s. r. o., Stavbárov 21, 971 01 Prievidza
 • Ponuka na budúci odpredaj pozemkov v katastri mesta Bojnice, lokalita Cintorínska ulica vo výmere spolu 602 m2, Jozef Tomašovič, Lány 33, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena na právo pripojenia na vodovodnú prípojku – Viktor Tvrdý, Prievidza

 17. R ô z n e

 18. Z á v e r

 

 

Vystúpenie občanov: 16.00  – 17.00 hod.

Interpelácie poslancov: 17.00 hod.

 

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 28. júna 2017)

Aktuálny rok 2017


dnes je: 28.6.2017

meniny má: Beáta

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka