Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 22.2.2017

Dňa 22. februára 2017,  t. j. v stredu o 10.00 h sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti MsR ku dňu 22. februára 2017
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
 5. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra mesta Bojnice za obdobie od 25. januára 2017 do 22. februára 2017
 6. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2016
 • Mesto Bojnice,
 • Technické služby, p.o.m., Bojnice,
 • Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
 1. Príprava mesta na LTS 2017
  • Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
  • Technické služby, p.o.m., Bojnice
 2. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2017
 3. Žiadosť o úpravu rozpočtu MsP Bojnice pre rok 2017
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017 na financovanie aktivít cestovného ruchu
 5. Návrh na poskytnutie dotácie pre Bojnickú kapelu, o. z., Jesenského 40, 972 01 Bojnice, na rok 2017
 6.  Návrh na poskytnutie dotácie pre Úsmevy pre deti - pomoc onkologicky chorým deťom, o. z., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice na rok 2017
 7. Návrh na vykonanie zmien v usporiadaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

            pôsobnosti mesta Bojnice - žiadosť o zmenu v sieti

 1. Žiadosť o poskytnutie transferu na rekonštrukciu skladuna izbu pre klienta Zariadeniapre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
 2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 3. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-5-2016 o pamätihodnostiach  mesta   Bojnice                       
 4. Predaj a prenájom pozemkov
  • Nadobudnutie nehnuteľného majetku - mostných telies
  • Návrh na zverenie majetku  mesta do správy KC Bojnice, p.o.m, 9-miestne vozidlo Peugeot
  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena na právo uloženia IS, žiadateľka JUDr. Ing. Lenka Gebrlinová, Urbánkova 1/11, Prievidza
  • Žiadosť o predaj pozemkov parc. č. 130/34, 130/62, 130/61 v k. ú. Bojnice, žiadateľ MUDr. Peter Čech, PhD., Jánošíkova 11/4, Bojnice
  • Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2527 v k. ú. Bojnice, žiadateľka Zuzana Zajacová, Cintorínska 98/53, Bojnice
  • Žiadosť o odpredaj pozemkov parc. č. 2572/3 a 2572/4 v k. ú. Bojnice – žiadateľ – Régia 1, s.r.o. G. Švéniho 3H, Prievidza
  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena, žiadateľ LIDL SR, v.o.s. Ružinovská 1 Bratislava
  • Žiadosť o predaj časti pozemku – žiadateľ ALEX Bojnice, s.r.o., Pod Vinicou 47, Kanianka /Dodatok č. 1/
  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena, žiadateľ Ing. Igor Čaniga, Podzámocká 1580/18, Bojnice
  • Odkúpenie pozemkov v k. ú. Dubnica – žiadateľka Monika Vaľušová, Lúčna 45/1, Prievidza
  • Žiadosť o odkúpenie pozemku /Dodatok č. 1/ -  Ing. Richard Vojtáš s manželkou
  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre uloženie IS, žiadateľ TATRA PRAVENEC REAL, s. r. o., Pravenec
  • Odkúpenie pozemkov v k. ú. Dubnica /Dodatok č. 2/ - žiadateľ P&P UNISERVIS, s. r. o., zast. konateľom Pavlom Zábojníkom, so sídlom Kpt. Nálepku 1108/41, Bojnice
 5. Interpelácie poslancov
 6. Záver

 

Vystúpenie občanov od 16.00 h do 17.00 h

 

 

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 22. februára 2017

Aktuálny rok 2017


dnes je: 20.2.2017

meniny má: Lívia

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka