Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2005 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa na území mesta Bojnice

Schválené: 19.10.2005

Vyhlásené: 25.10.2005

Účinnosť: 9.11.2005

Mesto Bojnice pri výkone samosprávnych funkcií v zmysle § 4 ods. 3, písm. d) a h) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice

č. 4/2005
o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa na území mesta Bojnice

 

§ 1
Účel nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podmienky pre usmerňovanie ekonomickej, podnikateľskej a inej činnosti na území mesta Bojnice (ďalej len mesta).

2. Ďalej nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou čas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarniach podnikateľov, ktorí podnikajú na území mesta, okrem prevádzkového času trhovísk a času predaja pri ambulantnom a podomovom predaji.

3. Usmerňovanie a koordinovanie ekonomickej, podnikateľskej a inej činnosti v meste vykonáva Mestský úrad Bojnice, /prostredníctvom finančného oddelenia/ v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto VZN.

§ 2
Základné pojmy

1. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi a spotrebiteľmi.

2. Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a) obchodné,
b) výrobné,
c) poskytujúce služby.

3. Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:
- priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
- stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
- miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
- výstavné priestory a vzorkové predajne,
- priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

4. Toto nariadenie sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, alebo podľa osobitných predpisov.


§ 3
Usmerňovanie podnikateľskej činnosti


1. Ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva mesto:
- súhlas,
- povolenie,
- záväzné stanovisko,
- stanovisko alebo vyjadrenie,
a) k podnikateľskej alebo inej činnosti fyzických a právnických osôb na základe ich písomnej žiadosti podanej na vzorových tlačivách mesta,
b) k umiestneniu prevádzkarne na území mesta na základe ich písomnej žiadosti podanej na vzorových tlačivách mesta

2. Ak tak ustanovuje osobitný predpis, môže podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba začať vykonávať podnikateľskú alebo inú činnosť v meste až po právoplatnom rozhodnutí mesta :
a) súhlasu, povolenia, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia uvedeného v § 3 bod 1,
b) rozhodnutie vydá mesto až po predchádzajúcom kladnom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, pokiaľ sa vyžaduje ich vyjadrenie alebo súhlas,
c) povolenia - času predaja, prevádzkového času, ordinačných hodín a podobne.

3. Mesto nevydá súhlas, povolenie, záväzné stanovisko, stanovisko a vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti podnikateľa, právnickej a fyzickej osobe v meste a k umiestneniu prevádzky v meste vtedy, ak by podnikateľská alebo iná činnosť ohrozovala či negatívne vyplývala na životné prostredie, ak by podnikateľská alebo iná činnosť nebola v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, vypracovanými a schválenými koncepciami a zámermi rozvoja mesta.

4. Súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti v oblasti prevádzkovania erotických salónov bude vydaný iba v takých prípadoch, ak nebude mravne ohrozovať mládež, vzbudzovať verejné pohoršenie a prevádzkovanie bude zabezpečované diskrétnym spôsobom. Súhlas s prevádzkou erotických salónov mesto nevydá, ak sa nachádzajú v blízkosti obytných zón, zariadení pre deti a mládež, kultúrnych zariadení a v teritóriu centrálnej mestskej zóny.

5. Jednorazový predaj miesto povolí na miestach , ktoré sú k tomuto účelu vyčlenené .

6. Reštauračné a stravovacie zariadenia, vinárne, vínne pivnice a ostatné zariadenia na priamu konzumáciu jedál a nápojov mesto vydá súhlas so začatím podnikateľskej činnosti až po predchádzajúcom kladnom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, pokiaľ sa vyžaduje ich vyjadrenie alebo súhlas v zmysle platnej legislatívy.

7. Pre vytvorenie vonkajšieho sezónneho sedenia popri hlavnej prevádzkárni, reštaurácii alebo podobnom zariadení ( ak sú na to vhodné priestory, nie je obmedzený pohyb chodcov , alebo nie je ohrozená ich bezpečnosť), mesto vydá rozhodnutie o predajnom a prevádzkovom čase s vymedzením začiatku a ukončenia sezóny buď na jednu sezónu, prípadne na dobu určitú alebo neurčitú za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

8. Súhlas so začatím podnikateľskej činnosti pre živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby vydá mesto.

§ 4
Vzťahy medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom

Vzťahy medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom musia rešpektovať platné právne predpisy ako aj mravné a etické princípy. Ich vzájomný vzťah musí byť korektný, zdvorilý a rovnocenný.


§ 5
Čas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarniach


1. Pri určovaní času predaja a prevádzkového času mesto vychádza z maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby občanov mesta a požiadavky podnikateľov, a preto stanovuje všeobecný čas predaja a všeobecný prevádzkový čas od 6.00 h do 22.00 h.
2. Pre jednotlivé kategórie podnikateľských prevádzok mesto stanovuje maximálny čas predaja takto:
- maloobchod v predajni: začiatok najskôr od 5:30 hod.- koniec najneskôr do 22:00 hod.,
- hypermarkety, večierky, čerpacie stanice pohonných hmôt: bez obmedzenia,
- reštauračné a stravovacie zariadenia: začiatok najskôr od 6:00 hod. - koniec najneskôr do 23:00 hod.,
- vonkajšie terasy ku reštauračným a stravovacím zariadeniam, samostatne stojace terasy: začiatok najskôr od 08:00 hod. - koniec najneskôr do 23:00 hod., koniec hudobnej produkcie najneskôr do 22:00 hod.,
- vinárne, vínne pivnice: najskôr od 10:00 hod. - koniec najneskôr do 23:00 hod.,
- prevádzky spoločensko-zábavného charakteru (napr. bary, discokluby, nočné kluby, herne): začiatok najskôr od 12:00 hod. - koniec najneskôr do 03:00 hod. V čase od 22.00 hod. - do 03.00 hod. sa môžu uvedené zariadenia prevádzkovať za predpokladu, že hluk zo zariadení a hluk z verejnej produkcie hudby neprekročia najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a bude zamedzený prenos vibrácií na fyzické osoby stanovené osobitným predpisom,
- prevádzky erotických salónov najskôr od 16:00 hod. - koniec najneskôr do 04:00 hod
- neštátne zdravotnícke zariadenia začiatok najskôr od 6:00 hod. - koniec najneskôr do 22:00 hod., mimo pohotovostných služieb.
3. V čase letnej turistickej sezóny od 15. apríla do 15. septembra sa maximálny prevádzkový čas zariadení predlžuje o jednu hodinu.
4. V čase mimo letnej turistickej sezóny od 16. septembra do 15. apríla, v dňoch pred dňom pracovného voľna a pracovného pokoja, sa maximálny prevádzkový čas zariadení predlžuje o jednu hodinu.
5. Jednorázovú výnimku pre zariadenia kategórie reštauračné a stravovacie prevádzky udeľuje primátor mesta.
6. Mesto môže čas predaja a prevádzkový čas navrhovaný prevádzkovateľom prevádzkarne upraviť, ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k narušeniu úrovne zásobovania, verejného poriadku a podmienok zdravého životného prostredia občanov mesta.

§ 6
Žiadosť o súhlas so začatím podnikateľskej činnosti

1. Žiadosť o súhlas mesta so začatím podnikateľskej činnosti predkladá žiadateľ v písomnej forme na vzorových tlačivách mesta najneskôr 21 dní pred začatím činnosti.
Písomná žiadosť musí obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno
- sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba)
- názov a adresu prevádzkarne
- dátum začatia činnosti prevádzkarne – prevádzkovania živnosti
- zameranie a sortimentnú skladbu.

2. Prevádzkovateľ ku žiadosti prikladá tieto doklady:
- živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra, licenciu a pod.,
- list vlastníctva, prípadne zmluvu o nájme/podnájme nebytových priestorov
- kolaudačné rozhodnutie na stavbu – objekt, v ktorom bude prevádzkovaná podnikateľská činnosť
- povolenie na zmenu užívania stavby, ak ide o rodinný dom
- rozhodnutie štátneho zdravotného ústavu v prípade reštauračných, pohostinských, zdravotníckych zariadení, potravinárskych predajní, bufetov a zariadení rýchleho stravovania,
- stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností,
- stanovisko spoluvlastníkov nehnuteľnosti
- list vlastníctva, prípadne zmluvu o nájme/podnájme pozemkov využívaných pre výkon podnikateľskej činnosti
- potvrdenie o likvidácii odpadu vznikajúceho prevádzkovaním živnosti

3. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevádzkovom čase a sortimentnom minime je prevádzkovateľ povinný podať písomne najneskôr 21 dní pred začatím činnosti prevádzkarne na vzorových tlačivách mesta.

Písomná žiadosť musí obsahovať tieto údaje :
- obchodné meno
- sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba)
- názov a adresu prevádzkarne
- dátum začatia činnosti prevádzkarne
- čas predaja a prevádzkový čas prevádzkarne
- zameranie a sortimentnú skladbu.

4. Pre oznámenie prevádzkovania nevýherných zariadení, automatov, výdajných zariadení na tovar a nápoje platia pravidlá podľa § 6 odstavec 1. tohto VZN.

5. Žiadosť o súhlas mesta so začatím podnikateľskej činnosti v oblasti poľnohospodárskej výroby predkladá žiadateľ v písomnej forme na vzorových tlačivách mesta, podľa § 6 tohto VZN s prihliadnutím na špecifiká danej činnosti.

§ 7
Spoločné ustanovenia

1. Mesto nevydá súhlas, povolenie, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie, ak podnikateľský subjekt v stanovenej lehote nepredloží všetky doklady uvedené na vzorových tlačivách mesta.

2. Mesto nevydá súhlas s prevádzkovaním akejkoľvek podnikateľskej aktivity, ak táto činnosť môže mať vplyv na znečisťovanie ovzdušia, vôd a pôdy alebo bude mať iný nepriaznivý dopad na zdravé životné prostredie. V prípade sporných a nejasných dopadov na životné prostredie je žiadateľ povinný doložiť vyjadrenie, prípadne posudok kompetentného orgánu.


3. Mesto môže v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb vo svojich územných častiach obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.

4. Mesto prostredníctvom svojich orgánov ako právnická osoba chráni záujmy súťažiacich a občanov pred nekalou súťažou. Rozumie sa konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi súťaže a ktoré môže spôsobiť škodu iným súťažiacim alebo občanom.

5. Podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečiť zásobovanie prevádzkarní po vyhradených komunikáciách a v centrálnej mestskej zóne len vo vyhradenom čase.

6. Zrušenie prevádzkarne a ukončenie podnikateľskej činnosti na území mesta musí oznámiť podnikateľský subjekt mestu najneskôr sedem dní pred jej zrušením alebo ukončením.

7. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný písomne informovať mesto najneskôr do siedmich dní pred zrušením prevádzkarne o tom kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

8. Podnikateľský subjekt je povinný predložiť pri kontrole prevádzkarne všetky platné rozhodnutia, záväzné stanoviská a povolenia vydané mestom a doklad osvedčujúci odvoz odpadu ako aj likvidáciu odpadu z jeho prevádzkarne.

9. Podnikateľský subjekt je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách do prevádzkarne alebo na inom vhodnom a pre spotrebiteľa trvalo viditeľnom mieste.

10. Podnikateľský subjekt môže čas predaja alebo prevádzkový čas v maloobchodných predajniach predĺžiť posledné tri soboty pred vianočnými sviatkami do 20:00 hod., pokiaľ je určený čas predaja alebo prevádzkový čas kratší.

11. Podnikateľský subjekt môže čas predaja alebo prevádzkový čas v maloobchodných predajniach predĺžiť posledné tri nedele pred vianočnými sviatkami do 18:00 hod., pokiaľ je povolený čas predaja alebo prevádzkový čas kratší.

12. Na žiadosť podnikateľského subjektu môže primátor mesta povoliť čas predaja a prevádzkový čas odlišne od času predaja a prevádzkového času uvedeného v tomto nariadení.
13. Čas predaja a prevádzkový čas, voči ktorému mesto nemá námietky, je podnikateľský subjekt povinný dodržiavať.
14. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom a pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste začiatok a koniec uzavretia.
15. dočasné uzavretie prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný požiadať mesto najneskôr 48 hodín pred uzatvorením. V odôvodnenom prípade o dočasné uzatvorenie prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný požiadať mesto najneskôr v deň uzavretia prevádzkarne.
16. Podnikateľský subjekt je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti v prevádzkarni na území mesta nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja po 22.00 hodine ani k znečisťovaniu bezprostredného okolia prevádzkarne a priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti vlastnou činnosťou, prípadne jej zákazníkmi.

17. Za dodržiavanie ustanovení tohto VZN zodpovedá osoba, ktorá je za chod prevádzky zodpovedná.

§ 8
Kontrola, sankcie a pokuty

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poslanci MsZ, mestská polícia a príslušní poverení zamestnanci mesta.

2. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú fyzické a právnické osoby postihované podľa všeobecne platných právnych predpisov.

3. Podnikatelia podnikajúci na území mesta sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa platným dokladom, ktorý ich oprávňuje na podnikanie, ako aj dokladmi súvisiacimi s udelením výnimky o dodržiavaní času predaja a času prevádzky služieb vydanými mestom na príslušnú prevádzku.

4. V prípade opodstatnených sťažností a oznámení na nedodržiavanie prevádzkovej doby a na rušenie nočného pokoja spôsobeného činnosťou prevádzkarne môže mesto zmeniť rozhodnutie o prevádzkovom čase, prípadne odňať súhlas na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti na území mesta.

5. Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.

6. Mesto môže v závažných prípadoch navrhnúť príslušnému živnostenskému úradu v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov odňatie živnostenského oprávnenia, prípadne pozastavenie výkonu živnostenskej činnosti.

7. Mesto upozorňuje príslušné orgány na porušovanie platných právnych predpisov a tohto nariadenia.

§ 9
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta Bojnice o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti, ochrane spotrebiteľa a čase predaja a prevádzkovom čase v prevádzkarniach schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa 19.10. 2005 uznesením č. 287 /2005.

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných predpisov.

3. Rozhodnutia o čase predaja a prevádzkovom čase vydané pred účinnosťou tohto nariadenia strácajú platnosť 90-tym dňom po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 4/96 o usmernení obchodnej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa na území mesta Bojnice a Doplnok č. 1 k VZN č. 4/96.

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta Bojnice.


Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta Bojnice

 

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka