Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-11-2006 Domový poriadok mesta Bojnice

Schválené: 23.8.2006

Vyhlásené: 24.8.2006

Účinnosť: 7.9.2006

;VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN-11-2006
Domový poriadok mesta Bojnice

 

Schválené uznesením MsZ č. 210/2006 zo dňa 23.08.2006
Gestorský útvar: Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia
Vypracoval: Ing. Beáta Tihanyiová, Adriana Kováčová

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach, v znení §§ 6 a 11 , ods. 4, písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, pre mesto Bojnice vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-11-2006
DOMOVÝ PORIADOK MESTA BOJNICE

 

Článok 1
Účel

Domový poriadok upravuje občianske spolunažívanie užívateľov v bytových domoch, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti nájomcov a prenajímateľov navzájom, podmienky užívania bytov, spoločných priestorov, zariadení domov a používania služieb. Je platný pre bytové domy, ktoré sa nachádzajú na území mesta Bojnice.

Článok 2
Vzájomné vzťahy

Každý, kto v dome býva je povinný zachovávať poriadok a čistotu v bytoch, v spoločných častiach a zariadeniach bytového domu , ako aj na priľahlom pozemku bytového domu.

Článok 3

Ak sa v byte rozšíri hmyz je užívateľ bytu povinný odstrániť ho na vlastné náklady.

Článok 4

Vymetať odpadky z balkónov a terás, prášiť koberce a iné predmety na balkónoch a terasách sa zakazuje. V zimnom období je potrebné očistiť balkóny a terasy od snehu v čase, keď nie ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

Článok 5

Kvetináče, nádoby a podobné predmety na oknách a balkónoch musia byť upevnené tak, aby nehrozilo ich spadnutie na okoloidúcich. Pri polievaní kvetov je nutné dbať aby voda nestekala po múroch.

Článok 6

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len odpad) sú povinní užívatelia bytov a nebytových priestorov vynášať do nádob na to určených. Je prísne zakázané vysýpanie odpadu v spoločných priestoroch a na priľahlých pozemkoch. Je neprípustné akýkoľvek odpad či predmet vyhadzovať z okien.

Článok 7

Prísne sa zakazuje vhadzovať odpad alebo iné predmety do záchodových mís, umývadiel alebo kanalizačných otvorov.

Článok 8

Zakazuje sa deťom zdržiavať sa a hrať v pivničných a iných spoločných priestoroch, manipulovať s vypínačmi elektrických zariadení, otvárať rozvodové skrinky, protipožiarne hydranty a iné zariadenia slúžiace bytovému domu. Je prísne zakázané manipulovať s elektrickými a plynovými zariadeniami.

Článok 9

Užívateľom bytov sa zakazuje prístup do kotolne. Do kotolne majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré určí prevádzkovateľ kotolne.

Článok 10

Zakázaná je manipulácia s otvoreným ohňom v pivničných priestoroch bytového domu, na povalách alebo na iných miestach, kde by sa mohli nachádzať ľahko zápalné a horľavé látky.

Článok 11

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je zakázané skladovať a akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať v pivničných priestoroch, bytoch a priestoroch slúžiacich na spoločné užívanie: s výbušnými a horľavými látkami ako sú napr. trhaviny, benzín, petrolej, celuloid, acetón a iné látky podobného zloženia. V spoločných priestoroch je zakázané parkovať a štartovať motocykle a skladovať prípadne pracovať na strojoch a zariadeniach, ktoré sú naplnené pohonnou zmesou.

Článok 12

Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní zachovávať voľný prístup k vodovodným a plynovým uzáverom, ku komínovým dvierkam ako aj k iným podobným zariadeniam.

Článok 13

Bielizeň, šatstvo a iné látky sa môžu sušiť len na miestach na to určených. Viazať šnúry, drôty a iné materiály určené na vešanie bielizne, na rímsy a bleskozvody je zakázané. Akékoľvek poškodzovanie bleskozvodov a iných spoločných zariadení je v záujme bezpečnosti osôb zakázané. Zakazuje sa tiež používať grilovacie zariadenia na balkónoch a terasách bytových domov.

Článok 14

Prášiť koberce a iné predmety je dovolené na vyhradených miestach, v dostatočnej vzdialenosti od okien obytných domov, v čase od 7,00 h. do 22.00 h.

Článok 15

Užívateľom bytov v bytovom dome sa zakazuje zriaďovať dielne a vykonávať živnostenskú alebo obchodnú činnosť bez súhlasu vlastníka (vlastníkov) bytových a nebytových priestorov v bytovom dome.

Článok 16
Chov zvierat

Chovať domáce zviera je možné pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov o chove, riadnej starostlivosti a zabezpečení, že zviera nebude obťažovať ostatných obyvateľov bytovky.

Článok 17
Výťahy

O používaní výťahov platia osobitné predpisy, ktoré musia byť vyvesené v kabínkach výťahov.
Je zakázané používať osobný výťah na prepravu stavebných materiálov a ťažkých nákladov.

Článok 18
Otváranie a zatváranie bytových domov a spoločných priestorov

Užívatelia bytov v čase od 1.4. do 30.9. domy otvárajú o 5.00 hod. ráno a zatvárajú o 22.00 hod. večer. Od. 1.10. do 31.3. sa domy otvárajú o 6.00 hod. ráno a zatvárajú o 21.00 hod. večer.
Každý nájomca pri prevzatí bytu dostane od prenajímateľa jeden kľúč od vchodu a jeden od bytu. Ak potrebuje užívateľ viac kľúčov môže si ich dať zhotoviť na vlastné náklady. V prípade, že nájomca zruší nájomnú zmluvu /odsťahuje sa/ je povinný všetky kľúče od bytu a od vchodu odovzdať prenajímateľovi.

Článok 19

Spoločné priestory chodby a schodištia sa osvetľujú za pomoci automatických spínačov. Osvetľovanie suterénu a pivníc sa zapína samostatným vypínačom, pričom každý užívateľ musí dbať, aby po opustení týchto priestorov vypol svetlo.

Článok 20
Spoločné zariadenia

Spoločné zariadenia sú tie, ktoré svojim účelom a podstatou sú určené pre všetkých užívateľov v dome, ako vodovod, kanalizácia, osvetľovacie zariadenia, výťah, práčovňa, strojové zariadenia, nádoby na odvoz smetí, spoločná televízna anténa a pod.
Každý užívateľ má povinnosť tieto zariadenia používať tak, aby boli stále v používateľnom stave.
Do spoločných priestorov majú prístup všetci užívatelia bytov príslušného vchodu (pričom žiaden z nich nesmie druhým prístup zamedziť).

Článok 21
Informačné zariadenia

Informačné, orientačné, reklamné a iné zariadenia môžu byť umiestnené vo vnútri domu na spoločných chodbách so súhlasom ostatných vlastníkov bytových a nebytových priestorov v bytovom dome.

Článok 22

Vo všetkých bytových domoch si užívatelia bytov môžu voliť domového dôverníka a v domoch s viac ako 5 bytovými jednotkami si môžu zvoliť 3 až 5 člennú domovú komisiu, ktorá má svojho predsedu.
Domový dôverník a domová komisia zabezpečujú dodržiavanie domového poriadku. Zmierovacou cestou odstraňujú nedorozumenia, ktoré vznikajú pri užívaní bytov, spoločných priestorov a príslušenstiev. Uvedené úlohy môžu vykonávať v bytovom dome aj zástupcovia, ktorých si zvolí príslušné spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca bytového domu.

Článok 23
Garáže

1. Garáž môže používať vlastník garáže a nájomca, ktorému bola prenajatá – on sám ju nemôže prenajímať bez súhlasu prenajímateľa.
2. Užívateľ je povinný udržiavať garáž v používateľnom stave.
3. Je zakázané uskladňovať v garážach pohonné hmoty v sudoch alebo kanvách. Taktiež je zakázané v garážach uskladňovať výbušniny a iné horľaviny.
4. V garáži a v okolí musia byť prísne dodržiavané všetky požiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Každý užívateľ garáže je povinný udržiavať okolo svojej garáže poriadok a čistotu.

Článok 24

Kontrolórmi domového poriadku sú:
- poverení pracovníci prenajímateľa
- všetci užívatelia bytov
- orgány plynární, elektrární, vodární a kominár
- mestská polícia.
- zástupcovia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
- správca bytového domu

Tieto osoby sú povinné v rámci svojich kompetencií vykonávať priamy dozor nad užívaním bytov a iných miestností, ich súčastí a príslušenstva.
Dodržiavanie ustanovení domového priadku je povinnosťou všetkých v dome bývajúcich alebo sa tam zdržujúcich občanov, v záujme dobrého spolunažívania a ochrany užívaného majetku.

Článok 25
Upratovanie spoločných priestorov

Užívatelia bytov si v rámci svojho vchodu vytvoria vlastný systém služieb pri upratovaní spoločných priestorov (vchodová hala, vchodové dvere, pivničné chodby, schodište), aby bola zabezpečená ich neustála čistota.
Čistenie chodníka od snehu a ľadu pred vchodom alebo domom spadá do upratovania spoločných priestorov.

Článok 26

Na obstarávanie záležitostí týkajúcich sa udržiavania bytového a domového majetku si môžu užívatelia bytov určiť zástupcu.

Článok 27

1. Pri zamedzení a zdolávaní požiarov a iných živelných pohrôm a nehôd je povinný každý obyvateľ domu poskytnúť primeranú potrebnú osobnú a vecnú pomoc. Ak na zdolanie živelného nebezpečenstva nestačí sám, je povinný dodržať „Zásady požiarnej bezpečnosti v obytných domoch“ vyvesené v každom dome a ohlasovať telefonicky požiar:

Integrovaný záchranný systém SOS 112
Hasičská a záchranná služba 150
Polícii 158
Záchranná služba 155, 16 155
Poruchovej službe plynární 041/723 46 80
Poruchovej službe elektrární 0850 111 468
Poruchovej službe vodární 046/542 55 00

2. Všetky bezpečnostné nariadenia úradov a orgánov týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti, zdravia a ochrany majetku a iné predpisy týkajúce sa spoločného nažívania, vydané spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správcom bytového domu, sú užívatelia bytu povinní zachovávať a dodržiavať.

Článok 28

V prípade hrubého porušovania zásad tohto domového poriadku môže súd na návrh spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo niektorého vlastníka bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Článok 29

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome resp. správca bytového domu je povinný na svoj náklad zabezpečiť si potrebný počet výtlačkov domového poriadku a postarať sa o to, aby tento bol vo forme vyhlášky na vhodnom mieste vyvesený v každom dome.

Článok 30

Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa 23.8. 2006 a týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší domový poriadok mesta Bojnice zo dňa 30. 6.1993.

Článok 31

Tento domový poriadok bol schválený dňa 23.8.2006 a nadobúda účinnosť 07. septembra 2006

Článok 32
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti VZN č. 11/2006 domový poriadok sa ruší VZN č. 8/1993 domový poriadok mesta, ktorý nadobudol účinnosť 15.7.1993.


V Bojniciach, dňa 7.9. 2006

Ing. Vladislav Oravec
primátor mesta

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka