Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 18.10.2006

Vyhlásené: 26.10.2006

Účinnosť: 1.1.2007

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo: VZN-14-2006

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-14-2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach

 

Schválené uznesením MsZ č. 238/2006 zo dňa 18.10.2006

Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Popelková


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-14-2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

 

Článok 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia vo väzbe na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 178/1998 Z. z.).


Článok 2
Základné pojmy


1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj,
b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
f) stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.


Článok 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto.

2. Povoľovanie prenosných predajných zariadení, pojazdných predajní a zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb sa okrem iných platných právnych predpisov riadi aj ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO mesta Bojnice.

Článok 4
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa platných právnych noriem.

2. Na území mesta Bojnice sú na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vyhradené tieto trhoviská:
- Trhovisko pri Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
- Trhovisko – medzi SO linkou pri Zámockej vinárni a bránou v hradnom múre ku kúpalisku Čajka
- Trhovisko medzi SO linkou pri vstupe do ZOO záhrady a bránou v hradnom múre do bažantnice
- Trhovisko pri kúpalisku Čajka
Na trhoviskách sa nepovoľuje ambulantný predaj na prenosných predajných zariadeniach.

3. Predaj výrobkov:
a) potravinárske výrobky (za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov)
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov
b) rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety, ...)
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- počas konania príležitostných trhov
c) osivá (za podmienok dodržiavania platných právnych predpisov)
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
e) lesné plodiny (pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu)
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách

f) živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti (za podmienok dodržania platných právnych predpisov) v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, len tieto druhy:
- slepačie vajcia
- včelí med
g) spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky)
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- na príležitostných trhoch

4. Poskytovanie služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných predpisov na týchto trhových miestach:
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia (ambulantný predaj)
- v prevádzkarniach (stavby s dočasným užívaním), pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
Služby poskytované v rozsahu bodov b) – e) možno vykonávať:
- v stánkoch s trvalým stanovišťom, resp. ambulantným predajom na prenosných alebo pojazdných predajniach

5. Ambulantný predaj tovaru a poskytovanie služieb povoľuje mesto formou rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov, ak je tento predaj alebo služba v prospech občanov.


Článok 5
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov na trhových miestach

1. Na území mesta Bojnice sa povoľujú tieto tradičné jarmoky a príležitostné trhy:
a) Veľkonočné trhy
b) Jarmok pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel – hradná priekopa a Hurbanovo námestie (predvestibulie MsKS, chodník pred budovou MsKS, park a miestne komunikácie)
c) Bojnický jarmok v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia
d) Dni festivalu rozprávky v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia
e) Dni majstrov hornej Nitry – Kúpeľná aleja a Hurbanovo námestie
f) Babie leto s umením na Hurbanovom námestí
g) Martinský jarmok na Hurbanovom námestí
h) Príležitostné trhy v budove MsKS – predšatňový priestor, vestibul a pred budovou MsKS
i) Príležitostné trhy v Kultúrnom dome – DML na Moyzesovej ulici – veľká sála
j) Príležitostné trhy v hradnej priekope

2. Ďalšie príležitostné trhy organizované mestom budú oznámené verejnou vyhláškou obvyklým spôsobom, kde budú uvedené organizačné pokyny, a to miesto, spôsob, čas konania, sortiment výrobkov povolený na predaj a rozsah poskytovaných služieb.

3. Priestranstvá alebo nebytové priestory vo vlastníctve fyzických, resp. právnických osôb, ktoré nie sú prevádzkarňami, môžu byť prenajaté na ambulantný predaj (stánky s dočasným stanovišťom) po predchádzajúcom povolení mesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.


Článok 6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre trhoviská a príležitostné trhy

1. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas stanovujú trhové poriadky. Čas sa riadi vo väzbe na ročné obdobia.

2. Trhové dni, ktoré budú spresnené v trhových poriadkoch, môžu byť v dňoch pondelok – nedeľa.

Predajný čas môže byť v rozpätí od 700 h – 1900 h
Prevádzkový čas môže byť v rozpätí od 600 h – 2000 h

Trhové poriadky stanovujú presný predajný a prevádzkový čas pre jednotlivé trhové miesta.


Článok 7
Správa trhových miest

1. Správu trhoviska a tržnice, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a správu príležitostných trhov, ktoré sa konajú na pozemkoch mesta, môže mesto zveriť Technickým službám mesta Bojnice a Mestskému kultúrnemu stredisku v Bojniciach. Túto správu môže zveriť aj právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2, ods. 2, zákona NR SR č. 178/1998 Z. z., za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

Článok 8
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhového miesta povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca trhového miesta povinný zverejniť na viditeľnom mieste.

2. Trhový poriadok musí obsahovať:
a) určenie priestranstva trhového miesta
b) označenie trhového miesta údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhového miesta, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.

3. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

4. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení
e) dodržiavanie trhového poriadku
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

5. Pri predaji húb správca trhového miesta kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

6. Za čistotu priestorov trhového miesta po ukončení prevádzkovania je zodpovedný jeho správca.

Článok 9
Zákaz predaja výrobkov na trhových miestach

1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.
i) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

2. V meste Bojnice je zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo trhových miest a ďalej zo zeme a z podložky.


Článok 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

Článok 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, s výnimkou osôb uvedených v § 10, písm. b) a c) tohto nariadenia,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti.
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo odklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovanie služieb
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve
g) autorizovanú inšpekčnú knihu.

3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.


Článok 12
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto:
- poverení pracovníci MsÚ Bojnice
- Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500.000,- Sk:
a) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinností podľa § 9 ods. 1 a 2 tohto VZN.
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné alebo živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 tohto VZN.

3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.

4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 tohto VZN.

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.

7. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladania pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.


Článok 13
Zrušovacie a záverečné ustanovenie


1. Toto VZN mesta Bojnice bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach dňa 18.10.2006 uznesením č. 238/2006.

2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobná úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 178/1998 Z.z.

3. VZN nadobúda účinnosť 01.01.2007.

4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.


Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

 

 

DOPLNOK č. 1

K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Schválený uznesením MsZ č. 32/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Popelková

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento


Doplnok č. 1
k VZN mesta BOJNICE č. 14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Mení sa bod č. 2 Článku 4 Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorý po zmene znie:

2. Na území mesta Bojnice sú na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vyhradené tieto trhoviská:
-Trhovisko pri Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
-Trhovisko – medzi SO linkou pri Zámockej vinárni a bránou v hradnom múre ku kúpalisku Čajka
-Trhovisko medzi SO linkou pri vstupe do ZOO záhrady a bránou v hradnom múre do bažantnice
-Trhovisko na pozemkoch vo vlastníctve ČAJKA BOJNICE, a.s., pred kúpaliskom Čajka a v areáli kúpaliska Čajka
-Trhovisko v areáli ZOO Bojnice
Na trhoviskách sa nepovoľuje ambulantný predaj na prenosných predajných zariadeniach.

Mení sa bod č. 2 Článku 6 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre trhoviská a príležitostné trhy a znie:

2. Trhové dni, ktoré budú spresnené v trhových poriadkoch, môžu byť v dňoch pondelok – nedeľa.

Predajný čas môže byť v rozpätí od 700 h – 2200 h
Prevádzkový čas môže byť v rozpätí od 600 h – 2300 h

Trhové poriadky stanovujú presný predajný a prevádzkový čas pre jednotlivé trhové miesta.

Do Článku 13 Zrušovacie a záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod č. 5, ktorý znie:

5. Prílohy tohto VZN tvoria trhové poriadky:

Príloha č. 1 – Trhový poriadok MsKS, p. o. m., Bojnice
Príloha č. 2 – Trhový poriadok TS, p. o. m., Bojnice
Príloha č. 3 – Trhový poriadok mesta Bojnice – príležitostné trhy
Príloha č. 4 – Trhový poriadok trhového miesta v správe SNM – Múzeum Bojnice
Príloha č. 5 – Trhový poriadok príležitostných trhov v správe SNM – Múzeum Bojnice
Príloha č. 6 – Trhový poriadok trhového miesta v správe Čajka Bojnice, a. s.
Príloha č. 7 – Trhový poriadok trhového miesta v správe ZOO Bojnice

František T Á M
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

 

 

 

DOPLNOK č. 2

K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Schválený uznesením MsZ č. 32/2008 zo dňa 27.02.2008Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. PopelkováMestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tentoDoplnok č. 2
k VZN mesta BOJNICE č. 14-2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestachMení sa bod č. 1 Článok 5 Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov na trhových miestach, ktorý po zmene znie:

1. Na území mesta Bojnice sa povoľujú tieto tradičné jarmoky a príležitostné trhy:
a) Veľkonočné trhy
b) Jarmok pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel – hradná priekopa a Hurbanovo námestie (predvestibulie KCB, chodník pred budovou KC Bojnice, park a miestne komunikácie)
c) Bojnický jarmok v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia
d) Dni festivalu rozprávky v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia
e) Dni majstrov hornej Nitry – Kúpeľná aleja a Hurbanovo námestie
f) Babie leto s umením na Hurbanovom námestí
g) Martinský jarmok na Hurbanovom námestí
h) Príležitostné trhy v budove KCB – predšatňový priestor, vestibul a pred budovou KCB
i) Príležitostné trhy v Kultúrnom dome – DML na Moyzesovej ulici – veľká sála
j) Príležitostné trhy v hradnej priekopeMení sa bod č. 1 Článok 7 Správa trhových miest, ktorý po zmene znie:

1. Správu trhoviska a tržnice, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a správu príležitostných trhov, ktoré sa konajú na pozemkoch mesta, môže mesto zveriť Technickým službám, p. o. m., Bojnice, a Kultúrnemu centru, p. o. m., Bojnice. Túto správu môže zveriť aj právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.


Ruší sa príloha č. 1 – Trhový poriadok MsKS, p. o. m., Bojnice a nahrádza sa prílohou č. 1 – Trhový poriadok KC, p. o. m., Bojnice.Mení sa bod č. 5 Článku 13 Zrušovacie a záverečné ustanovenia, ktorý po zmene znie:

5. Prílohy tohto VZN tvoria trhové poriadky:

Príloha č. 1 – Trhový poriadok KC, p. o. m., Bojnice
Príloha č. 2 – Trhový poriadok TS, p. o. m., Bojnice
Príloha č. 3 – Trhový poriadok mesta Bojnice – príležitostné trhy
Príloha č. 4 – Trhový poriadok trhového miesta v správe SNM – Múzeum Bojnice
Príloha č. 5 – Trhový poriadok príležitostných trhov v správe SNM – Múzeum Bojnice
Príloha č. 6 – Trhový poriadok trhového miesta v správe Čajka Bojnice, a. s.
Príloha č. 7 – Trhový poriadok trhového miesta v správe ZOO BojniceFrantišek T Á M
primátor mesta


Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ: 29.02.2008
Účinnosť nadobúda dňa: 14.03.2008


Príloha č. 1

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK
pre trhové miesta a príležitostné trhy
konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí
Schválený uznesením MsZ č. 33/2008 zo dňa 27.02.2008.


Gestorský útvar: Kultúrne centrum, p. o. m., Bojnice
Vypracovala: Helena Dadíková, riaditeľka

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento


TRHOVÝ PORIADOK
pre trhové miesta a príležitostné trhy
konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí
Miesta konania :
a) trhové miesta v predšatňovom priestore, vestibule a predvestibulí kultúrneho domu na Hurbanovom námestí č. 19/41 a veľká sála DML – kultúrneho domu na Moyzesovej ulici č. 2;
b) príležitostné trhy na chodníkoch v okolí budovy kultúrneho domu na Hurbanovom námestí a v parku na Hurbanovom námestí.

Správca trhových miest a organizátor príležitostných trhov :
Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta ( ďalej len KC Bojnice ),
so sídlom : 972 01 Bojnice, Hurbanovo námestie č. 19/41
IČO: 42024960, DIČ : 2022471330, IČ DPH : SK 2022471330
Oprávnenie na organizovanie príležitostných trhov v zmysle Živnostenského listu vydaného dňa 12.11.207 Obvodným úradom Prievidzi č. OŽP – A/2007/06514-2/CRI,
č. živnostenského registra 340-25243.

Predajný čas a prevádzkových čas :
a) v interiéroch - predajný čas v rozpätí od 9.00 do 18.00 h
- prevádzkový čas v rozpätí od 7.00 do 21.00 h
b) v exteriéroch - predajný čas v rozpätí od 10.00 do 22.00 h
- prevádzkový čas v rozpätí od 6.00 do 23.00 h

Trhové dni :
a) v interiéroch – pondelok – piatok
b) v exteriéroch – piatok – nedeľa, resp. podľa termínov príležitostných trhov a sprievodných
podujatí

Predaj výrobkov:
a) potravinárske výrobky (za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov) – počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov;
b) rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety, med,) – počas konania príležitostných trhov;
c) lesné plodiny (pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu)
d) spotrebné a okrasné výrobky (výrobky majstrov ľudovo – umeleckej výroby, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky) - na príležitostných trhoch a na trhovom mieste;

Poskytovanie služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných predpisov - počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia (ambulantný predaj);
Služby poskytované v rozsahu bodu a) možno vykonávať:
- v stánkoch s ambulantným predajom na prenosných alebo pojazdných predajniach

Povinnosti predávajúceho :
a) vlastniť oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, pričom sa táto povinnosť nevzťahuje na výrobcov ľudovoumeleckých predmetov, majstrov ľudovej umeleckej výroby a umelcov, ktorých výsledkom autorskej tvorby sú výtvarné diela, fotografické diela a diela úžitkového umenia, ktorí vykonávajú túto činnosť v zmysle autorského zákona v platnom znení;
b) vlastniť doklad o nadobudnutí tovaru s výnimkou vlastných výrobkov a plodov;
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;
d) udržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení;
e) dodržiavať trhový poriadok;
f) dodržiavať primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov;
g) uhradiť stanovené poplatky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. príslušného VZN mesta alebo nájomné v interiéroch prenajímateľa;
h) dodržiavať povinnosti predávajúcich na trhových miestach v zmysle ustanovenia § 11 VZN mesta Bojnice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.


Zákaz predaja výrobkov na trhových miestach
a) zbrane a strelivo;
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky;
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;
d) tabak a tabakové výrobky;
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch;
f) jedy, omamné a psychotropné látky;
g) lieky;
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov;
i) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

Orgány dozoru a sankcie sú uvedené v platnom VZN mesta Bojnice o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach.


Nadobudnutím platnosti tohto trhového poriadku sa ruší Trhový poriadok pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí schválený uznesením MsZ č. 291/2006 zo dňa 29.11.2006 a č. 36/2007 zo dňa 28.02.2007, ktorý platil pre správcu MsKS, p. o. m., Bojnice.


Helena DADÍKOVÁ
riaditeľka KC Bojnice, p. o. m.,
správca príležitostných trhov a trhových miest

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ: 29.02.2008
Účinnosť nadobúda dňa: 14.03.2008


 

PRÍLOHA č. 2

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach


T R H O V Ý P O R I A D O K
Trhových miest v správe Technických služieb, p. o. m., Bojnice
Schválený uznesením MsZ č. 35/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: TS, p. o. m., Bojnice
Vypracoval: Ing. Dušan Hnát

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

T R H O V Ý P O R I A D O K
Trhových miest v správe Technických služieb, p. o. m., BojniceTrhové miesta:- pred budovou Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach;
- na parkovisku pod Régiou v Bojniciach.

Správca trhových miest:Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6,
972 01 Bojnice
IČO: 163 988DIČ: 2020469880

Prevádzkový čas:6,00 – 23,00 hod.

Predajný čas:7,00 – 22,00 hod.

Trhové dni:pondelok – nedeľa

Druhy predávaných výrobkov:

1.sušené ovocie, ovocie, zelenina;
2.textil, odevy;
3.obuv;
4.športové potreby;
5.hračky;
6.knihy;
7.suveníry;
8.kožená galantéria;
9.kozmetika, drogériový tovar;
10.drobné umelecké a drobné remeselné výrobky;
11.kvetiny, dekorácie;
12.spotrebné výrobky;
13.domáce potreby;
14.spotrebná elektronika;
15.drobný tovar;
16.papierenské výrobky.


Zákaz predaja:

1.zbraní a streliva;
2.výbušnín a pyrotechnických výrobkov;
3.tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť;
4.jedov, omamných a psychotropných látok;
5.liekov;
6.automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva;
7.chránených druhov živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy;
8.chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín;
9.živých zvierat;
10.tabaku a tabakových výrobkov;
11.zo zeme, z podložky, prenosných stánkov a stolov;
12.z prívesov a nákladných automobilov.

Pravidlá prenajímania na trhových miestach:

1.Predajné stánky na trhovom mieste pred NsP Bojnice sa prenajímajú na jeden deň, jeden mesiac, prípadne inú dobu podľa platného cenníka správcu trhového miesta.
2.Priestor na trhovom mieste na parkovisku pod Régiou sa prenajíma na obdobie a za cenu podľa vzájomnej dohody správcu trhového miesta a predávajúceho.

Tovar, pri ktorého predaji musia byť splnené podmienky stanovené zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi:

1.občerstvenie

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:

1.označiť svoje predajné zariadenie v zmysle platných predpisov;
2.dodržiavať trhový poriadok;
3.používať registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov;
4.udržiavať prenajaté miesto v čistote, po skončení predaja ho nechať čisté a upratané;
5.zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6.viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;
7.v prípade používania reprodukovanej hudby zaistiť si povolenie SOZA;
8.používať ciachované miery, váhy a závažia;
9.mať čistý odev pri predaji;
10.uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje;
11.predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov;
12.vylúčiť z predaja výrobky zdravotne škodlivé, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené, alebo zjavne znehodnotené.


Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:

1.doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti;
2.zmluvu o prenájme plochy alebo predajného stánku;
3.zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru;
4.doklad o nadobudnutí tovaru;
5.autorizovanú inšpekčnú knihu.

Orgány dozoru:

Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
1.Slovenská obchodná inšpekcia;
2.Mesto Bojnice;
3.Správca TM: Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice.

Sankcie za nedodržanie povinnosti predávajúcich:

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500.000,- Sk.

Správca trhového miesta:

Ing. Tibor Schmidt
riaditeľ TS, p. o. m., Bojnice


Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

 

PRÍLOHA č. 3

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
v správe mesta Bojnice


Schválený uznesením MsZ č. 34/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: TS, p. o. m., Bojnice
Vypracoval: Ing. Dušan Hnát

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

T R H O V Ý P O R I A D O K
P R Í L E Ž I T O S T N Ý C H T R H O V

Miesto:Verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Bojnice

Správca príležitostných trhov a jarmokov: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1,
972 01 Bojnice
IČO: 318 001DIČ: 2021162638

Prevádzkový čas:600 - 2300

Predajný čas: 700 - 2200

Trhové dni:podľa rozhodnutia správcu

Druhy predávaných výrobkov:

17.sušené ovocie, ovocie, zelenina;
18.textil, odevy;
19.obuv;
20.športové potreby;
21.hračky;
22.knihy;
23.suveníry;
24.kožená galantéria;
25.kozmetika, drogériový tovar;
26.drobné umelecké a drobné remeselné výrobky;
27.kvetiny, dekorácie;
28.spotrebné výrobky;
29.domáce potreby;
30.spotrebná elektronika;
31.drobný tovar;
32.papierenské výrobky.

Tovar, pri ktorého predaji musia byť splnené podmienky stanovené zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi:

1.občerstvenie
Zákaz predaja:

13.zbraní a streliva;
14.výbušnín a pyrotechnických výrobkov;
15.tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť;
16.jedov, omamných a psychotropných látok;
17.liekov;
18.automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva;
19.chránených druhov živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy;
20.chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín;
21.živých zvierat;
22.tabaku a tabakových výrobkov.

Z prívesov a nákladných automobilov sa môže predávať len ak sú splnené podmienky uvedené v § 36 zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní.

Pravidlá poskytovania miest na predaj:

Predajné miesta sa poskytnú na dobu stanovenú v Rozhodnutí (Poverení) mesta Bojnice o organizovaní príležitostného trhu, resp. jarmoku. Za užívanie verejného priestranstva zaplatia predajcovia daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:
13.označiť svoje predajné zariadenie v zmysle platných predpisov;
14.dodržiavať trhový poriadok;
15.používať registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov;
16.udržiavať prenajaté miesto v čistote, po skončení predaja ho nechať čisté a upratané;
17.zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
18.viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;
19.v prípade používania reprodukovanej hudby zaistiť si povolenie SOZA;
20.používať ciachované miery, váhy a závažia;
21.mať čistý odev pri predaji;
22.uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje;
23.predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov;
24.vylúčiť z predaja výrobky zdravotne škodlivé, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené, alebo zjavne znehodnotené.

Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu, resp. jarmoku a orgánu dozoru:

6.doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti;
7.zmluvu o prenájme plochy, resp. rozhodnutie o užívaní verejného priestranstva;
8.zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru;
9.doklad o nadobudnutí tovaru;
10.autorizovanú inšpekčnú knihu.

Orgány dozoru:

Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
4.Slovenská obchodná inšpekcia;
5.Mesto Bojnice;
6.Organizácia poverená organizovaním príležitostného trhu, resp. jarmoku.

Sankcie za nedodržanie povinnosti predávajúcich:

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500.000,- Sk.


Štatutárny zástupca správcu trhoviska:
František T Á M
primátor mesta Bojnice

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

PRÍLOHA č. 4

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA
v správe SNM – Múzeum Bojnice


Schválený uznesením MsZ č. 37/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: SNM – Múzeum Bojnice
Vypracoval: Jarmila Považanová


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

T R H O V Ý P O R I A D O K T R H O V É H O M I E S T A


Trhový poriadok je vypracovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré bolo schválené MsZ v Bojniciach uznesením č. 238/2006 zo dňa 18.10.2006.

Trhové miesto:
-trhovisko - medzi SO linkou pri Zámockej vinárni a bránou v hradnom múre ku kúpalisku Čajka – stánky s trvalým stanovišťom a predaj v okruhu do 1,5m
-trhovisko medzi SO linkou pri vstupe do zoo záhrady a bránou v hradnom múre do bažantnice

Správca trhového miesta: SNM - Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice
IČO: 00164721, DIČ: 2020603068, IČ DPH: SK 2020603068
Prevádzková doba: 6,00 - 23,00 hod.
Predajná doba: 7,00 – 22,00 hod
Trhové dni : pondelok až nedeľa

I. Druhy predávaných výrobkov

A. Spotrebné výrobky:
1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky;
2. hračky;
3. suveníry, ozdobné a úžitkové predmety, drogéria;
4. bižutéria;
5. výrobky z kože , slamy a pod. materiálov.

B. potravinárske výrobky /za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitného predpisu/.

Zákaz predaja:

1. zbraní a streliva;
2. výbušnín a pyrotechnických výrobkov;
3. tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť;
4. tabaku a tabakových výrobkov;
5. liehu, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov;
6. jedov, omamných a psychotropných látok;
7. liekov;
8. automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva;
9. chránených druhov živočíchov, voľne žijúcich a nebezpečných živočíchov;
10. živých zvierat;
11. chránených rastlín;
12. zo zeme a z podložky.

II. Druhy poskytovaných služieb:

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20.5.1996, ktorým sa vydáva I. časť a I.,II. a III. hlava II. časti Potravinového kódexu SR.

Povinnosti predávajúcich na trhovisku:

1. označiť svoje predajné zariadenie v zmysle predpisov;
2. dodržiavať trhový poriadok;
3. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;
4. udržovať prenajaté miesto v čistote a po skončení predaja ho zanechať čisté a upratané;
5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;
7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia;
8. V prípade používania reprodukovanej hudby splniť si ohlasovaciu povinnosť voči SOZA.

Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu a orgánu dozoru:

1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a
preukaz totožnosti;
2. Zmluvu o prenájme plochy a doklad o zaplatení nájomného – pri faktúre za prenájom po
dobe splatnosti;
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
4. doklad o nadobudnutí tovaru;
5. autorizovanú inšpekčnú knihu.

Sankcie za nedodržanie povinností predávajúcich:

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,-Sk
a/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta, alebo správcovi trhového miesta za predaj zakázaných výrobkov;
b/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj.

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení:

Prenosné predajné zariadenia neprenajímame.

Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:

Nájomné sa určí na základe Zmluvy o prenájme priestoru na predaj a vo výške dohodnutej v zmluve.


Orgány dozoru:

Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
1. Správca SNM - Múzeum Bojnice
2. Slovenská obchodná inšpekcia
3. Poverení pracovníci MsÚ Bojnice
4. Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu od 5 tis. do 500 tis. Sk.

Správca trhoviska: Mgr. Ján Papco
riaditeľ SNM Múzeum Bojnice

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

PRÍLOHA č. 5

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
v správe SNM – Múzeum Bojnice


Schválený uznesením MsZ č. 37/2007 zo dňa 28.02.2007


Gestorský útvar: SNM – Múzeum Bojnice
Vypracoval: Jarmila Považanová

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

T R H O V Ý P O R I A D O K
P R Í L E Ž I T O S T N Ý C H     T R H O VTrhový poriadok je vypracovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré bolo schválené MsZ v Bojniciach uznesením č. 238/2006 zo dňa 18.10.2006.

Trhové miesto:
-príležitostné trhy v hradnej priekope.

Správca trhu: SNM - Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1 972 01 Bojnice
IČO: 00164721, DIČ: 2020603068, IČ DPH: SK 2020603068
Prevádzková doba: 6,00 – 23,00 hod.
Predajná doba: 7,00 – 22,00 hod
Trhové dni : Jarmok pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel
Jarmok pri príležitosti Rozprávkových dní
Ostatné príležitostné trhy

I. Druhy predávaných výrobkov

A. Spotrebné výrobky:
1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky;
2. hračky;
3. suveníry, ozdobné a úžitkové predmety, drogéria;
4. bižutéria;
5. výrobky z kože , slamy a pod. materiálov.

B. potravinárske výrobky /za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitného predpisu/.

Zákaz predaja:

1. zbraní a streliva;
2. výbušnín a pyrotechnických výrobkov;
3. tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť;
4. tabaku a tabakových výrobkov;
5. jedov, omamných a psychotropných látok;
6. liekov;
7. automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva;
8. chránených druhov živočíchov, voľne žijúcich a nebezpečných živočíchov;
9. živých zvierat;
10. chránených rastlín;
11. zo zeme a z podložky.


II. Druhy poskytovaných služieb:

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa Výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20.5.1996, ktorým sa vydáva I. časť a I.,II. a III. hlava II. časti Potravinového kódexu SR.

Povinnosti predávajúcich na trhovisku:

1. označiť svoje predajné zariadenie v zmysle predpisov;
2. dodržiavať trhový poriadok;
3. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;
4. udržovať prenajaté miesto v čistote a po skončení predaja ho zanechať čisté a upratané;
5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;
7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia;
8. v prípade používania reprodukovanej hudby splniť si ohlasovaciu povinnosť voči SOZA.

Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu a orgánu dozoru:

1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a
preukaz totožnosti;
2. Zmluvu o prenájme plochy a doklad o zaplatení nájomného – pri faktúre za prenájom po
dobe splatnosti;
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
4. doklad o nadobudnutí tovaru;
5. autorizovanú inšpekčnú knihu.

Sankcie za nedodržanie povinností predávajúcich:

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,-Sk
a/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta, alebo správcovi trhového miesta za predaj zakázaných výrobkov;
b/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách.

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení:

Prenosné predajné zariadenia neprenajímame.

Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:

Nájomné sa určí na základe Zmluvy o prenájme priestoru na predaj a vo výške dohodnutej v zmluve.


Orgány dozoru:

Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
1. Správca SNM - Múzeum Bojnice
2. Slovenská obchodná inšpekcia
3. Poverení pracovníci MsÚ Bojnice
4. Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu od 5 tis. do 500 tis. Sk.

Správca trhoviska: Mgr. Ján Papco
riaditeľ SNM Múzeum Bojnice

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

PRÍLOHA č. 6

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA
v správe Čajka Bojnice, a. s.


Schválený uznesením MsZ č. 38/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: Čajka Bojnice, a. s.
Vypracoval: Andrea Eliašová

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTATrhové miesto: priestor vo vlastníctve ČAJKA BOJNICE, a. s., pred kúpaliskom Čajka
a v areáli kúpaliska Čajka

Správca: ČAJKA BOJNICE, a. s., Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice

Prevádzkový čas: 8:00 hod – 18:00 hod

Predajný čas: 9:00 hod – 18:00 hod

Trhové dni: pondelok – nedeľa

Predaj výrobkov trhovom mieste:
a) potravinárske výrobky, a to iba v hygienickom balení
b) rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety....)
c)osivá
d)živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti, len slepačie vajcia a včelí med
e) spotrebné výrobky, a to textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky, a to len v stánkoch s trvalým stanovišťom, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.

Poskytovanie služieb na trhovom mieste:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d)oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby.

Zákaz predaja výrobkov na trhových miestach:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c)tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d)tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo trhových miest a ďalej zo zeme a z podložky.

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
c)fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
c)používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
d)udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, s výnimkou osôb uvedených v predchádzajúcom odseku pod písmenom b) a c) tohto trhového poriadku
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
h) predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru: doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, občiansky preukaz, povolenie na užívanie predajného zariadenia, doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú, zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb, doklad o nadobudnutí tovaru, autorizovanú inšpekčnú knihu.

Orgány dozoru:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) poverení pracovníci MsÚ Bojnice
c)Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií
d) správca ČAJKA BOJNICE, a.s.

Sankcie za nedodržanie povinností predávajúcich:
I. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk:
a) FO alebo PO, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce
b) FO alebo PO, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné alebo živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak nepredloží orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti.
II.Správca trhového miesta ČAJKA BOJNICE, a. s., môže uložiť predávajúcim, ktorí nedodržia
povinnosti vyplývajúce pre nich z tohto trhového poriadku, pokutu od 200,- Sk do 2000,- Sk.

Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:
Nájomné sa určí na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností dohodou.

Správca:

Ing. Slavomír Eliaš
predseda predstavenstva

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

Príloha č. 7

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BOJNICE
Číslo: VZN – 14 – 2006

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA
v správe ZOO Bojnice

Schválený uznesením MsZ č. 39/2007 zo dňa 28.02.2007

Gestorský útvar: ZOO Bojnice
Vypracoval: Vlasta Hopková, ZOO Bojnice


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice tento

Trhový poriadok trhového miesta

Trhový poriadok je vypracovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.14/2006, ktoré bolo schválené MsZ v Bojniciach uznesením č. 238/2006 dňa 18. 10. 2006, a stanovuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb v Zoologickej záhrade Bojnice, Zámok a okolie 6/939, Bojnice.

Trhové miesto:
stánky s trvalým stanovišťom a ambulantný predaj v areáli ZOO.

Správca:
Zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6/939
972 01 Bojnice
IČO: 00358011
DIČ: 2021162891

Prevádzková doba:6,30 hod. – 21,00 hod.
Predajná doba:7,00 hod. – 19,00 hod.
Trhové dni:pondelok až nedeľa


A/ Druhy predávaných výrobkov:
1)jedlá, nápoje, potravinárske výrobky, ovocie, zelenina, mrazené výrobky určené na priamu konzumáciu na mieste, za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov;
2)suveníry rôzneho druhu;
3)výrobky kozmetického charakteru z hadieho jedu.


Zakazuje sa predávať:
1)zbrane a strelivo;
2)výbušniny a pyrotechnické výrobky;
3)tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;
4)tabak a tabakové výrobky
5)liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
6)jedy, omamné a psychotropné látky;
7)lieky;
8)automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;
9)textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drogériový tovar, kozmetika, športové potreby;
10)chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy;
11)živé zvieratá;
12)chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.


B/ Druhy poskytovaných služieb:
1)pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných predpisov.


Povinnosti predávajúcich

A/ Predávajúci je povinný:
1)označiť svoje predajné zariadenie v zmysle predpisov;
2)dodržiavať trhový poriadok;
3)používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;
4)udržovať prenajaté miesto v čistote a po skončení predaja ho zanechať čisté a upratané;
5)zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6)viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov;
7)vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

B/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
1)doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti;
2)zmluvu o prenájme plochy a doklad o zaplatení nájomného – pri faktúre za prenájom po dobe splatnosti;
3)zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
4)doklad o nadobudnutí tovaru;
5)autorizovanú inšpekčnú knihu.

Sankcie za nedodržanie povinností predávajúcich:
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,00 Sk
a)fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta, alebo správcovi trhového miesta za predaj zakázaných výrobkov;
b)fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj.

Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu:
Nájomné za prenajatú plochu a stánok je určené v zmysle zákona NR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Orgány dozoru:
Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku majú:
1)Správca - Zoologická záhrada Bojnice
2)Slovenská obchodná inšpekcia
3)Poverení pracovníci MsÚ Bojnice
4)Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

Orgány dozoru, ktoré sú oprávnené ukladať pokutu, môžu uložiť pokutu od 5 tis. do 500 tis. Sk.


Správca trhového miesta: Ing. Vladimír Šrank
riaditeľ ZOO

Zverejnené na úradnej tabuli MsÚ:07.03.2007
Účinnosť nadobúda dňa:21.03.2007

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka