Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-02-2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Schválené: 27.8.2008

Vyhlásené: 28.8.2008

Účinnosť: 11.9.2008

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VZN-02-2008o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice, ktorej súčasťou je Školský klub detí Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7 Bojnice.

2) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania.

3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školského klubu detí.


 
Čl. 2

Výška príspevku1) Mesto Bojnice určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí nasledovne:

 
65,- Sk / 2,15 € / mesačneKonverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK2) Primátor mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu – (zákon č. 599/203 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 
Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Bojnice dňa 27. augusta 2008

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Bojniciach. dňa 28. augusta 2008

........................................

František Tám

primátor mesta


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka