Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 1

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Vážení spoluobčania,
na začiatku môjho novoročného príhovoru mi dovoľte vysloviť jedno úprimné ľudské želanie – nech nový rok 2012 patrí medzi tie roky Vášho života, ktoré budete vždy hodnotiť ako roky úspešné a šťastné.
Prvý deň nového roku je vždy dňom, keď sa viac ako inokedy zamýšľame nad naším žitím, snažením, ale si aj určujeme nové ciele a méty, ktoré v živote chceme dosiahnuť. Počas Vianoc a na prahu nového roka zvykneme na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh nášho života a hľadať odpoveď na otázky: kto sme, kde sa nachádzame a kam smerujeme.
Každému mestu dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi a práve pre túto skutočnosť budem aj v novom roku s Vami vo veľmi úzkom kontakte, budem počúvať Vaše názory, námety a pripomienky. Len poznanie problémov občanov, neustály kontakt s občanmi zo všetkých oblastí života mesta, je predpokladom takých riešení, ktoré zodpovedajú ich potrebám.
Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať, budeme pomáhať slabším, máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci a duši, nájsť si miesto v živote a zmysel svojho bytia. Vzájomná úcta a dobrá spolupráca je základ pre udržanie tradičných hodnôt v našej spoločnosti na každej úrovni, štátom začínajúc a rodinou končiac.
Súčasne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho nášho mesta - poslancom, zamestnancom mesta, podnikateľom, živnostníkom a všetkým inštitúciám. Osobitne mi dovoľte poďakovať Vám - obyvateľom, ktorým záleží na našom meste.
Skončený rok 2011 nám umožnil obzrieť sa za prežitými mesiacmi, zaregistrovať úspechy, vytýčiť si ciele svojho snaženia a realizovať naše spoločné vízie a predstavy o živote v našom meste. Pri pohľade na minulý rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred nami, je treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude pre naše mesto o nič ľahšie ako obdobia, ktoré ho predchádzali. Mne dnes prichodí obzrieť sa späť za prežitým rokom a aspoň v krátkosti zhodnotiť to, čo sa nám podarilo v našom meste zrealizovať.
V rámci postupovej pomoci Európskej únie (EÚ) Slovensku sa vytvorili podmienky aj pre naše mesto, aby sme mohli požiadať o pridelenie finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov. Vypracovali sme niekoľko projektov, či už v oblasti rozvoja mesta, sociálnych služieb a školstva.
Nosnou investičnou akciou roka 2011 bola prvá etapa rekonštrukcie centrálnej časti mesta – Hurbanovho námestia. Investičné náklady na stavbu predstavujú viac ako 1 milión eur, nenávratný finančný príspevok EÚ v rámci ROP predstavuje takmer 998 tisíc eur, spoluúčasť mesta na oprávnených nákladoch je 5%. V danom čase je zrealizovaná výmena podzemných inžinierskych sietí, spevnené plochy a verejné osvetlenie. Realizácia bude pokračovať aj v roku 2012, kedy bude realizovaná montáž mestského mobiliáru a výsadba verejnej zelene. Ukončenie realizácie celého diela je naplánované na mesiac apríl, do začiatku letnej turistickej sezóny 2012. Cieľom týchto stavebných prác je vybudovanie námestia, ktoré prinesie mestu Bojnice nový reprezentatívny priestor pre oddych, kultúru a zábavu.
V roku 2011 Mesto Bojnice realizovalo aj rekonštrukciu verejného osvetlenia na Nemocničnej ulici a bolo dokončené aj verejné osvetlenie na Školskej ulici. Obe stavby sú časťami jedného projektu, realizované sú postupne v dvoch etapách z prostriedkov EÚ, z programu „Konkurencie-schopnosť a hospodársky rast“ a z vlastných prostriedkov mesta. Náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 434 tisíc eur. Hlavným cieľom rekonštrukcie osvetlenia je úspora elektrickej energie asi o 40% oproti súčasnému stavu, zvýšenie bezpečnosti na cestách ako aj zlepšenie celkovej bezpečnostnej situácie v meste.
V roku 2011 mesto Bojnice získalo aj prostriedky na rekonštrukciu a rozšírenie Centra sociálnej pomoci – Domova dôchodcov na Ul. J. Kráľa v Bojniciach. Projekt je v rámci Regionálneho operačného programu hradený z fondov EÚ a vlastných zdrojov mesta. Náklady na práce predstavujú približne 376 tisíc eur. V súčasnosti je zrealizované zateplenie a úprava povrchov obvodových plášťov všetkých objektov. Vykonávajú a ukončujú sa renovácie technických zariadení budov, zriaďovanie nových ubytovacích priestorov, vrátane obkladov, náterov, dlažieb a podláh v bezbariérovom vyhotovení. Projekt počíta aj s vybavením nábytkom, výpočtovou technikou, či čiastočnou obmenou vybavenia kuchyne a kotolne, s technickou prípravou na dopojenie solárnych zostáv na ohrev teplej úžitkovej vody. Ukončenie prác je naplánované na jar roku 2012. Jeho hlavným cieľom je skvalitnenie a spríjemnenie života jeho obyvateľov. Mesto Bojnice realizáciou projektu umožní ubytovanie a poskytne starostlivosť ďalším 20-tim klientom pri znížení nákladov na chod zariadenia formou úspor energií.
Nemalou investíciou roka 2011 bol aj nákup multifunkčného vozidla LADOG na zametanie a umývanie ulíc. Vozidlo bolo zakúpené s 95 % finančným prispením od Európskej únie. Výška nenávratného príspevku predstavuje 277 800,00 €. Prostriedky mesto získalo v rámci Operačného programu Životné prostredie "Ochrana ovzdušia v meste Bojnice - nákup multifunkčnej čistiacej techniky".
Okrem vyššie uvedených prioritných projektov, mesto prostredníctvom svojich organizácií realizovalo v roku 2011 viacero opráv a rekonštrukcií mestských zariadení. Išlo predovšetkým o opravy technických zariadení budov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom síce v menšom objeme, ale predsa pokračovali práce na novom, budúcom areáli technických služieb. Podľa finančných možností sme realizovali lokálne opravy miestnych komunikácií a prípravu na zimnú prevádzku. V tejto oblasti však nie som spokojný a považujem technický stav miestnych komunikácií za jeden z najväčších problémov mesta.
Rok 2012 v oblasti investícií bude v znamení dokončovancích prác na rekonštrukcii Hurbanovho námestia a Centra sociálnej pomoci – Domova dôchodcov Dnes je ťažké predvídať, ako sa budú vyvíjať možnosti čerpania financií z fondov EÚ, či budú vyhlásené programy,
v ktorých by sme sa mohli uchádzať o podporu a v konečnom dôsledku, či budú naše predložené žiadosti aspoň tak úspešné ako v predchádzajúcich rokoch.
Osobne urobím všetko pre to, aby sme aj v budúcnosti pri získavaní finančných zdrojov obstáli dobre. Som presvedčený, že mesto má pripravené kvalitné a verejne užitočné projekty, a to nielen pre obyvateľov mesta, ale aj našich návštevníkov. Prioritou je určite dokončenie druhej etapy rekonštrukcie Hurbanovho námestia. Máme pripravený projekt rekonštrukcie parkovacích plôch za kultúrnym centrom, vrátane verejných sociálnych zariadení. Očakávame oznámenie výsledkov výzvy, v rámci ktorej sme predložili žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na zlepšenie separovania odpadov. Zjednodušene povedané, ide o výstavbu nového zberného dvora technických služieb, vybudovanie nového zázemia organizácie a nákup nových zariadení a technológie na zber, odvoz a separáciu odpadov.
Máme i ďalšie investične zámery. Pripravujeme rekonštrukciu objektu Pivár, rekonštrukciu Domu kultúry v Dubnici, rekonštrukciu Centra voľného času Junior Bojnice, rekonštrukciu plynových rozvodov KC Bojnice a samozrejme pripravujeme projekty na miestne komunikácie. Ako vidno, je to veľa, čo i len hovoriť, nie to ešte všetko ihneď opraviť. Nie sú to maličkosti, ale stredné, ba až veľké investičné akcie, na ktoré treba aktívne získavať finančné prostriedky, či už štátne, či európske.
Verím, že prichádzajúci rok mestu Bojnice prinesie naplnenie očakávaných príjmov a my budeme môcť postupne realizovať všetky naše plány.

Milí Bojničania,
do roku 2012 Vám želám v mene svojom, v mene poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií, zamestnancov mestského úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Kultúrneho centra Bojnice, Mestskej knižnice Bojnice, Technických služieb, Základnej školy s materskou školou, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času JUNIOR, veľa zdravia, osobného i rodinného šťastia, lásky, aby sa Vám splnili všetky sny, ktoré ste si vysnívali. Úspešný nový rok 2012 želám celému mestu Bojnice.

- František Tám, primátor mesta


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka