Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 1

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 15. decembra 2011 sa uskutočnilo zasadnutie MsZ v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15. decembra 2011:

UZN. č. 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 252, /2011 MsZ schválilo:
- program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 15. decembra 2011;
-návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Hatvanyi, členovia: Gabriela Humajová, František Schnierer;
- Plán a predbežný program zasadnutí MsR a MsZ na rok 2012;
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2012;
- materiál „Príprava TS Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2011/2012“;
- poslanecký návrh pani Gabriely Humajovej, aby sa bod číslo 9. rokovania MsZ prerokoval bez rozpravy;
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 za nasledujúce školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice: ZŠsMŠ Bojnice, Základná umelecká škola Bojnice, Centrum voľného času JUNIOR Bojnice;
- 1. úpravu bežného rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice na rok 2011 v položke výnosy na sumu 507 130,00 € vrátane transferu na bežnú prevádzku;
- programový rozpočet mesta Bojnice na rok 2012 vrátane tvorby a použitia fondov takto:
Kapitálové príjmy: 3 532 630
Kapitálové výdavky: 3 257 860
Bilancia kapitálového rozpočtu: 274 770

Bežné príjmy: 2 909 180
Bežné výdavky: 2 909 180
Bilancia bežného rozpočtu: 0

Finančné operácie príjmové: 100 000
Finančné operácie výdavkové: 374 770
Bilancia finančných operácií: - 274 770

nerovnomerné čerpanie rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 na poskytnutie transferov príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta;
- v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 odsekom 4 písmenom b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kompetenciu primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia:
1. ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli zabezpečené potrebné prostriedky, je možné ich zabezpečiť v zmysle § 14 odseku 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presunom prostriedkov;
2. ak boli dosiahnuté vyššie príjmy než boli rozpočtované, je v zmysle § 14 odseku 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie výdavkov o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami;
3. v prípade neplnenia rozpočtových príjmov platí v zmysle § 14 odseku 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. povinnosť viazať rozpočtové výdavky, t. j. časovo aj vecne obmedziť výdavky a používanie rozpočtových prostriedkov;
- Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice rozpočtová organizácia mesta pre roky 2012 – 2014 v predloženom znení;
- rozpočet TS, p.o.m., Bojnice na rok 2012 takto:
Bežný rozpočet: náklady 584 656,00 €, výnosy 474 526,00 € vrátane transferu na bežnú prevádzku,
Kapitálový rozpočet: kapitálové výdavky na nákup techniky
35 000,00 €;
- programový rozpočet Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na rok 2012 takto:
Náklady: 227 560,00 €
Príspevok: 128 160,00 €
Vlastné výnosy: 99 400,00 €
Rozdiel: 0,00 €
- programový rozpočet Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na rok 2012 v predloženom znení;
- rozpočet Základnej školy s materskou školou Bojnice pre rok 2012 v predloženom znení;
- rozpočet Základnej umeleckej školy Bojnice pre rok 2012 v predloženom znení;
rozpočet Centra voľného času JUNIOR Bojnice pre rok 2012 v predloženom znení.
- Úpravu prílohy č. 1 k VZN 1 – 2009 „Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytnutú službu“, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb;
- Úpravu Prílohy č.1 k VZN-01-2010 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice v položke „Žiaci základnej a strednej školy (od 6 rokov) pre skupinový i individuálny spôsob vyučovania s účinnosťou od 1. januára 2012;
- VZN 8 - 2011 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole;
- VZN 9 - 2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí;
- VZN 10 - 2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice, ktorej zriaďovateľom je mesto Bojnice, pre školský rok 2012/2013 a ďalšie školské roky;
- VZN 11 - 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení;
- VZN 12 - 2011 o miestnych daniach v predloženom znení.
- Konsolidované poznámky účtovnej jednotky verejnej správy mesto Bojnice za rok 2010;
- zvýšenie úrokového rozpätia dohodnutého v Zmluve o termínovanom úvere č. 42/025/09 o 0,5 %, čím dosiahne celková Revizibilná úroková sadzba hodnotu 3 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 1,45 % ročne;
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice vo výške 86 000,00 € na úhradu faktúr spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia na Nemocničnej a Školskej ulici;
1) uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Pivár - Bojnická reštaurácia na Hurbanovom námestí súp. č. 29 na parc. č. 2112/3, v k.ú. Bojnice s Marekom Hornom – TEDDY, Tále 12 Bojnice, IČO 35 384 468, na dobu určitú 20 rokov s platnosťou od 16.12.2011, podlahová plocha 91,4 m2 s ročným nájmom 3 358,00 Eur (slovom : tritisíc tristopäťdesiatosem ) v súlade s VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a v zmysle §9a odst.9 písmeno c) a § 9b Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že p. Horn sa stal nájomcom predmetného nebytového priestoru od 1.2.2011 na základe výberového konania v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
2) vysporiadanie technického zhodnotenia nebytového priestoru mesta Bojnice v objekte Pivár - Bojnická reštaurácia, na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súpisné č. 29, na parc. č. 2112/3 realizovaného Marekom Hornom – TEDDY, Tále 12 Bojnice, IČO 35 384 468 v hodnote 13 083,11 € na základe odporučenia komisie pre posúdenie oprávnenosti výdavkov a stavebného zásahu do nebytových priestorov takto:
I. mesto Bojnice (ako prenajímateľ) odkúpi technické zhodnotenie v nadobúdacej hodnote 13 083,11 € za 1,00 € v prípade podania výpovede zo strany prenajímateľa, ak:
a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou;
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom v zmysle zmluvy;
c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok;
d) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa;
e) nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal;
f) uplynie doba nájmu, na ktorú bola zmluva uzatvorená;
II. mesto Bojnice odkúpi technické zhodnotenie za zostatkovú účtovnú hodnotu v prípade vypovedania nájmu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu pred uplynutím doby nájmu, na ktorý bola zmluva uzatvorená, ak:
a) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;
b) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák. č. 116/1990 Zb.
c) prenajímateľ vypovie nájomný vzťah pred uplynutím doby nájmu z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 písm. c), e), f), h), i) zák. č. 116/1990 Zb.
d) prenajímateľ vypovie nájomný vzťah bez uvedenia dôvodu s jedno ročnou výpovednou lehotou.

UZN. č. 215, 216, 217, 242, 253 /2011 MsZ zobralo na vedomie:
- správu o činnosti MsR ku dňu 15. december 2011;
- Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 15.12.2011;
B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 341/2005, č. 39/2011, 96/2011, č. 106/2011, č. 117/2011, č. 122/2011, č. 168/2011, č. 208/2011 a č. 209/2011;
C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 54/2004, č. 62/2011, č. 125/2011 a č. 156/2011;
- Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 25.10.2011 do 12.12.2011;
- informáciu o splatení úveru poskytnutého Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na projekt „Našim deťom – skvalitnenie vzdelávania na ZŠ s MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia“;
- Žiadosť o schválenie príspevku na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie a plynu v objekte Združenia technických a športových činností Bojnice.
UZN. č. 239, /2011 MsZ poverilo:
- primátora mesta podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 42/025/09 v predloženom znení.

UZN. č. 243, /2011 MsZ zrušilo:
- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 42/2004 zo dňa 26.02. 2004.

UZN. č. 245, 247, 249, 251, /2011 MsZ neschválilo:
- budúci odpredaj pozemku parc. č. 381, ostatná plocha vo výmere 1 122 m2 v k.ú. Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľa BA REALITY, s.r.o., Klincová 37B, 821 01 Bratislava;
- budúci predaj časti z pozemku KN-E parc. č.9-1122/21, trvalý trávnatý porast vo výmere 574 m2 v k.ú. Bojnice v zmysle zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení žiadateľovi Ondrejovi Nikmonovi, J. Kráľa , 430/38 Bojnice;
- budúci dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 2118/1, 2118/5, 2120/1, 2121/2, 2121/3 všetky zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. 2122, ostatná plocha v k.ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľa LICITOR Group, a.s., Tajovského 5, 010 01 Žilina;
- budúci predaj pozemkov parc. č. 2310/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m², parc. č. 2310/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m² v k. ú. Bojnice v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľa Alexandra Michajloviča Kirjušina, bytom Sokolovo-Mešerskaja 32, kv.30, Moskva ako prípad hodný osobitného zreteľa.- Ing. Ľubomír Kutaš, prednosta MsÚ –
(redakčne upravené)


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka