Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 1

INFORMÁCIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2012

V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2011 dve všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN), na ktoré chceme upriamiť pozornosť obyvateľov:
- uznesením č. 238/2011 bolo schválené VZN mesta Bojnice č. 12/2011 o miestnych daniach;
- uznesením č. 237/2011 VZN mesta Bojnice č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V zmysle uvedeného zákona a vyššie spomínaných VZN, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.januára 2012, upozorňujeme obyvateľov mesta ohľadom DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ na niektoré skutočnosti.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 podávajú do 31. januára 2012 len tí daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, a daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii na Finančnom oddelení MsÚ v Bojniciach, v kancelárii číslo 05.
Hodnota jednotlivých druhov pozemkov, ktorou sa pri výpočte dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2, je uvedená vo VZN, tak isto aj ročné sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov.
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu miest a obcí, na nedostatočné zdroje poskytované zo štátneho rozpočtu formou podielových daní a účelových dotácií, bolo nútené aj mesto Bojnice tak, ako väčšina miest a obcí na Slovensku, pristúpiť k zvýšeniu dane z nehnuteľností. Je to krok, ku ktorému sa vedenie mesta rozhodlo po tom, čo niekoľko rokov daň z nehnuteľností v Bojniciach nebola zvyšovaná.
Daňovníka napríklad s dvojizbovým bytom sa týka zvýšenie dane z nehnuteľností približne o 2,40 €, s dvojizbovým bytom a s garážou v bytovom dome asi o 3,00 €, daňovníka, ktorý vlastní trojizbový byt sa týka zvýšenie asi o 3,00 € ročne v porovnaní s rokom 2011. Vlastník prízemného rodinného domu s pozemkom vo výmere asi 1 400 m2 zaplatí ročne na dani asi o 12,40 € viac, ako v roku 2011. Zvýšenie dane závisí od druhu a rozsahu nehnuteľností, ktoré daňovník vlastní.
Aj napriek spomínanej nepriaznivej finančnej situácii je v schválenom VZN ponechané aj ustanovenie, že správca dane v roku 2012 poskytuje daňovníkom dane z nehnuteľností zníženie dane.
V prípade, že spĺňate niektorú podmienku poskytnutia zníženia dane, ste povinní si toto zníženie dane uplatniť na Mestskom úrade v Bojniciach podaním čestného vyhlásenia v termíne do
31. januára 2012. Po tomto termíne nebude zníženie dane priznané. Tlačivá čestného vyhlásenia pre poskytnutie zníženia dane si môžete sami, prostredníctvom rodinných príslušníkov alebo známych, vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Bojniciach v kancelárii č. 05.
VZN 11-2011 upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len MP). Základná sadzba MP pre obyvateľa je stanovená na 23,50 € ročne. Ostatné sadzby MP, znížené sadzby MP a podmienky pre zaradenie do nižších sadzieb MP sú podrobne upravené v uvedenom VZN. Aj v prípade podávania žiadostí o zníženie MP platí termín do 31. januára 2012.
Schválené VZN-11-2011 a VZN-12-2011 nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2012 a sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Bojnice a tiež na internetovej stránke mesta Bojnice www.bojnice.sk.
V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo požiadaviek na podrobnejšie informácie, sa obráťte telefonicky alebo osobne na zamestnancov Finančného oddelenia MsÚ v Bojniciach.

- Ing. Beata Popelková,
vedúca Finančné oddelenie MsÚ Bojnice -


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka