Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 23.2.2012

Dňa 23.februára 2012, t. j. v štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011
6. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7. Správa o činnosti Mestskej polície za II. polrok 2012
8. Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Denného centra v Bojniciach za rok 2011
9. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012
10. Trhový poriadok trhového miesta – návrh prílohy č. 9 k VZN č. 14-2006
11. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2011:
- Mesto Bojnice
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Technické služby , p.o.m., Bojnice
12. Príprava mesta na LTS 2012
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Technické služby , p.o.m., Bojnice
13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Cenník cintorínskych služieb spoločnosť PARTE s.r.o. – aktualizácia
15. Návrh VZN – regulatívy architektonického riešenia verejných priestorov – Hurbanovo námestie Bojnice;
16. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 96/2011 zo dňa 17. 5. 2011
17. Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k.ú. Bojnice – žiadateľka Anna Dobišová, Bernolákova 32, Bojnice
- Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – žiadateľ Vladimír Sedlák st., manž. Judita a Vladimír Sedlák ml., Sama Chalupku 16, 972 01 Bojnice
- Žiadosť o odpredaj pozemku – žiadateľ P&P UNISERVIS, s.r.o., Kpt. Nálepku 1108/41, 972 01 Bojnice
- Žiadosť o pričlenenie pozemkov – žiadateľ BVH spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza
- Žiadosť o súhlas s vedením prípojok inžinierskych sietí pre IBV Úbočie a zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7 Prievidza
- Informácia - o vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2011
- Doplnok k materiálu č. 164/2011 – odpredaj pozemku pre žiadateľku Ing. Lindu Dominikovú, Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

Prestávka na obed 13:00 – 14:00 hod
Vystúpenia obyvateľov 14:00 – 15:00 hod


Týmto žiadam všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň na zasadnutie pozývam aj spoluobčanov nášho mesta.

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 23.februára 2012)

UZNESENIE č. 6/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. februára 2012

Za: 7
Proti:
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 7/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Holička
člen: František Schnierer
člen: Jozef Hatvanyi

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 8/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 23. februára 2012.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 9/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 23. februára 2012

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č.: č. 341/2005, č. 39/2011, č. 106/2011,
č. 117/2011, č. 122/2011, č. 208/2011;

C/ vypúšťa zo sledovania

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 96/2011, č. 168/2011, č.209/2011, č. 240/2011.

Za:8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 10/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011.

Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 11/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 1.1. do 20.2. 2012.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 12/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície za 2. polrok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 13/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Denného centra v Bojniciach za rok 2011“

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 14/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012:

Kapitálové príjmy: 3 285 380 €
Kapitálové výdavky: 3 409 610 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: -124 230 €
Bežné príjmy: 2 909 180 €
Bežné výdavky: 2 909 180 €
Bilancia bežného rozpočtu: 0 €
Finančné operácie príjmové: 499 000 €
Finančné operácie výdavkové: 374 770 €
Bilancia finančných operácií: 124 230 €

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 15/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh prílohy č. 9 k VZN č. 14-2006 - Trhový poriadok trhového miesta v správe Ing. Richarda Steinemanna, IČO: 34339914;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
prílohu č. 9 k VZN č. 14-2006 - Trhový poriadok trhového miesta v správe Ing. Richarda Steinemanna, IČO: 34339914.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 16/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Jozefa Hatvanyiho aby sa bod č. 11 sa prerokoval bez rozpravy.

B/ schvaľuje
poslanecký návrh Jozefa Hatvanyiho aby sa bod č. 11 prerokoval bez rozpravy.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 


UZNESENIE č. 17/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 18/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 19/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb p.o.m. Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 20/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

LTS 2012 - návrh plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. a spoluorganizátorov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 21/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o príprave na Letnú turistickú sezónu Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 22/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

materiál „Príprava Technických služieb, p. o. m. Bojnice na Letnú turistickú sezónu 2012 v Bojniciach“;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 23/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o medziročnej miere inflácie v SR za rok 2011;

B/ berie na vedomie
aktualizovaný Cenník cintorínskych služieb platný pre pohrebisko v Bojniciach, predložený spoločnosťou PARTE, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 24/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN – regulatívy architektonického riešenia verejných priestorov – Hurbanovo námestie
Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanovisko KFPOaCR ku stretnutiu s podnikateľmi z Hurbanovho námestia Bojnice

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2012 regulatívy architektonického riešenia verejných priestorov – Hurbanovo námestie Bojnice

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 25/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 96/2011 zo dňa 17. 5. 2011;

B/ ruší
uznesenie MsZ č. 96/2011 zo dňa 17. 5. 2011.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 26/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k.ú. Bojnice – žiadateľka Anna Dobišová, Bernolákova 32, Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
predaj časti zo spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 32766/43688 na pozemku parc. č. 1815 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 238 m2, v k.ú. Bojnice ,a to spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10 922/43 688 pre žiadateľku Annu Dobišovú, bytom Bernolákova 32/3, Bojnice, v zmysle zákona 182 /1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 27/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre žiadateľa Vladimíra Sedláka st., manž. Juditu a Vladimíra Sedláka ml., Sama Chalupku 16, 972 01 Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch
parc. č. 87/2 – trv. tráv. porast vo výmere 195 m2,
parc. č. 87/10 , trv. tráv. porast vo výmere 100m2,
parc. č. 121/41, ostatná plocha vo výmere 127m2,
parc. č. 121/42, ostatná plocha vo výmere 113 m2 , všetky v k.ú. Bojnice uloženie inžinierskych sietí k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúcich oprávnených z vecného bremena – t.j. vlastníkov pozemkov parc. č. 121/4, 87/11, 87/12, 121/8, 121/10 v k.ú. Bojnice - Vladimíra Sedláka st., manž. Juditu Sedlákovú a Vladimíra Sedláka ml., všetci bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice.

D/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice , strpieť na pozemku parc. č. 121/1,ostatná plocha vo výmere 269 m2 v k.ú. Bojnice prechod na pešo a prejazd motorovými vozidlami k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúcich oprávnených z vecného bremena – t.j. vlastníkov pozemkov parc. č. 121/4, 87/11, 121/8, 87/12 a 121/10 v k.ú. Bojnice - Vladimíra Sedláka st., manž. Juditu Sedlákovú a Vladimíra Sedláka ml., všetci bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 28/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ P&P UNISERVIS, s.r.o., Kpt. Nálepku 1108/41, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 29/2012

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj pozemkov parc. č. 341/23 vo výmere 107 m2, 341/39 vo výmere 54 m2 a 341/26 vo výmere 6 m2, všetky ostatná plocha v k. ú. Dubnica, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Za:0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 30/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o. pre Mariana Krča, Pravenec 21 na právo uloženia inžinierskych sietí;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 31/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemku parc. č. 28/35 – ostatná plocha vo výmere 2 264 m2, v k.ú. Bojnice uloženie inžinierskych sietí k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúceho oprávneného z vecného bremena Mariana Krča, bytom Pravenec 21.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 32/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
výšku doplatku mesta Bojnice za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2011 pre SAD Prievidza a. s., vo výške 3 950,87 € a ukladá mestskému úradu zapracovať doplatok do najbližšej úpravy rozpočtu mesta na rok 2012.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 33/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

doplnok k materiálu č. 164/2011 – odpredaj pozemku pre žiadateľku Ing. Lindu Dominikovú, Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1098/3, záhrada, vo výmere 58 m2 v k.ú. Bojnice, v cene 782,96 € v zmysle znaleckého posudku č. 17/2012, vypracovaného znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) a § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľke Ing. Linde Dominikovej, bytom Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Ing. Tomáš GUNIŠ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

 


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka