Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 28.3.2012

Dňa 28.marca 2012, t. j. v stredu o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh VZN mesta Bojnice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 4/2005 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa na území mesta Bojnice
4. Predaj a prenájom nehnuteľného majetku:
- dlhodobý nájom nebytových priestorov - Futbalový štadión SNP na ul. Kpt. Nálepku súp. č. 1589 v Bojniciach, k.ú Dubnica:
a) budova šatní na pozemku parc. č. 884 vo výmere 155 m2,
b) futbalové ihrisko na pozemku parc. č. 885 vo výmere 6 737m2,
c) tribúna na pozemku parc. č. 886 vo výmere 153 m2,
d) ostatné priestory - bufet na pozemku parc. č. 887 vo výmere 307 m2,
- dlhodobý prenájom nebytových priestorov na umiestnenie predajných automatov na nápoje a cukrovinky v Kultúrnom centre Bojnice, príspevkovej organizácií mesta, na Hurbanovom námestí súp. č. 19 na parcele č. 2119 v k.ú. Bojnice o rozlohe 6 m2,
- prenájom Chata Flóra postavená na parc. č 158, v k.ú. Bojnice súp. č. 1522,
- nájom nebytových priestorov – objekt garáží súp. č. 1431, postavený na parc. č. 955 v k.ú. Dubnica, o rozlohe celkom 351 m2,
- prenájom časti pozemku na parkovisku pod Régiou parc. č. 2506 v k. ú. Bojnice vo výmere 31 m2,
- návrh na zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 121/2011 - navrhovateľ mesto Bojnice pre Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava,
- návrh na zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 193/2011, navrhovateľ mesto Bojnice pre Ing. Ivetu Lukáčikovú, Havlíčkova 4/A, Bratislava,
- návrh na zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č.. 84/2011, navrhovateľ mesto Bojnice pre Ota Findora, Lány 40, Bojnice,
- návrh na zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 33/2012, navrhovateľ mesto Bojnice pre Ing. Lindu Dominikovú, Velvarská 1345/, Bojnice,
- žiadosť o pričlenenie pozemkov parc. č. 3500/7, 3501 a 3500/8 v k.ú. Bojnice, žiadateľ BVH spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza,
- žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12 Bojnice pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,
- žiadosť o súhlas mesta Bojnice s umiestnením rozvodov vody a elektrickej energie pre
žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice,
- žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2371 vo výmere 1989 v k.ú. Bojnice -žiadateľ Pavol Kočner, Nahálku 10/87, 036 01 Martin,
- žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2803/2 vo výmere 311 m2 - žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/14, 972 17 Kanianka,
5. Odňatie majetku zo správy Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice v zmysle VZN 5 - 2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice
6. Aktuálne materiály
7. Záver


Týmto žiadam všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili.

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 28.marca 2012)

UZNESENIE č. 34/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. marca 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 35/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Zdenko Priehoda
člen: Martin Kočner
člen: Gabriela Humajová

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 36/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21.2. do 27.3. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 37/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Futbalový štadión SNP na ul. Kpt. Nálepku súp. č. 1589 v Bojniciach, k.ú Dubnica, na dobu neurčitú s FK Bojnice v zastúpení Tomášom Luptovským predsedom klubu;

B/ schvaľuje
uzatvorenie priameho prenájmu nebytových priestorov - Futbalový štadión SNP na ul. Kpt. Nálepku súp. č. 1589 v Bojniciach, k.ú Dubnica, na dobu neurčitú s ročným nájmom 1,00 Euro s nájomcom: Futbalovým klubom Bojnice, ul. Kpt. Nálepku č. l0, 972 01 Bojnice, zastúpený Tomášom Luptovským predsedom klubu. IČO 37922254, v zmysle §9a, ods. 9), písmeno c) a §9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o zariadenie, ktoré má byť využívané pre športové účely futbalového klubu na území mesta Bojnice. Predmetom nájmu je :
nehnuteľný majetok:
- budova šatní nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 884 vo výmere 155 m2
- futbalové ihrisko nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 885 vo výmere 6 737m2
- tribúna nachádzajúca sa na pozemku p.č. 886 vo výmere 153 m2
- ostatné priestory - bufet nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 887 vo výmere 307 m2 hnuteľný majetok:
- l ks Unimo bunka
- l ks Unimo bunka - sociálne zariadenie
- l ks rozhlasová aparatúra
- oplotenie areálu futbalového štadiónu
- 1 ks záhradný traktor značky JOSERED LT 2216 CMA 2
- l ks krovinorez zn. OM735 T+V

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 38/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na uzatvorenie Zmluvy na prenájom priestorov na umiestnenie dvoch automatov na nápoje a cukrovinky jeden vo vstupných priestoroch a jeden vo vonkajších priestoroch Kultúrneho centra na Hurbanovom námestí súp. č. 19, na parcele č. 2119 v k.ú. Bojnice na dobu neurčitú s Ing. Vladimírom Borkom, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza

B/ schvaľuje
uzatvorenie priameho prenájmu nebytových priestorov na umiestnenie dvoch predajných automatov na nápoje a cukrovinky, jeden vo vstupných priestoroch a jeden vo vonkajších priestoroch Kultúrneho centra Bojnice, príspevkovej organizácií mesta, na Hurbanovom námestí súp. č. 19 na parcele č. 2119 v k.ú. Bojnice vo výmere celkom 3 m2 s ročným nájmom 240,- Eur, s nájomcom: Borko T-613 v zastúpení: Ing. Vladimírom Borkom, majiteľom firmy, Veľkonecpalská 148, 97101 Prievidza IČO: 34956212 na dobu neurčitú v zmysle §9a, ods. 9), písmeno c) a §9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o špecifické a malé plochy prenájmu pričom náklady na výberové konanie by boli z hľadiska výšky nájmu neekonomické.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 39/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Chata Flóra postavená na par. č 158, súp. č. 1522, v k.ú. Bojnice na dobu neurčitú s Alžbetou Pavleovou, bytom Ul. Štefánika 19/8, 971 01 Prievidza;

B/ schvaľuje
uzatvorenie priameho prenájmu nebytových priestorov - Chata Flóra postavená na par. č 158, súp. č. 1522, v k.ú. Bojnice s nájomcom: Alžbetou Pavleovou bytom, Ul. Štefánika 19/8, 971 01 Prievidza na dobu neurčitú s ročným nájmom 1.162,00 Eur v zmysle §9a,
ods. 9), písmeno c) a §9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že mesto Bojnice nemá zriadenú živnosť na prevádzkovanie rekreačného zariadenia a nemá personálne kapacity na udržiavanie technického stavu tejto nehnuteľnosti. V snahe zabrániť škodám na majetku mesta Bojnice je pre mesto v súčasnosti výhodnejšie dať toto zariadenie do prenájmu. Mesto Bojnice sa bude aj naďalej snažiť v zmysle uznesenia MsZ č.71/2011 zo dňa 28.4.2011odpredať predmetnú nehnuteľnosť. Nájomca je povinný počas nájomného vzťahu zabezpečovať bežnú údržbu a opravy ako aj úhradu energií z vlastných nákladov .

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 40/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o zmluvnom vzťahu na nájom nebytových priestorov – objekt garáží súp. č. 1431, postavený na parc. č. 955 v k. ú. Dubnica, ktorých vlastníkom je mesto Bojnice. Zmluvný vzťah je medzi správcom Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky č. 6, 972 01 Bojnice a nájomcom FAIR Bojnice, s. r. o., na dobu do 31.12.2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 41/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 121/2011, ktorým sa vyhovelo požiadavke Slovenského pozemkového fondu na vrátenie pozemkov, zapísaných mestu Bojnice v rámci konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP);

B/ schvaľuje
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 121/2011, ktoré bude znieť na základe tohto uznesenia takto:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navrátenie pozemkov, zapísaných v evidencii nehnuteľností, vedenej Správou katastra Prievidza na LV č. 3928 ako parcely registra “E“
parc. č. 2137/2 trvalé trávnaté porasty vo výmere 1093 m,
parc. č. 2173/1 orná pôda vo výmere 2032 m2,
parc. č. 2173/3 orná pôda vo výmere 1153 m2,
parc. č. 2174/1 trvalé tráv. porasty vo výmere 566 m2,
parc. č. 2190 orná pôda vo výmere 5 m2,
parc. č. 2205 trvalé tráv. porasty vo výmere 103 m2, všetko v k.ú. Bojnice,

z majetku mesta Bojnice späť Slovenskej republike, zastúpenej správcom - Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 v celosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu toho, že vyššie uvedené nehnuteľnosti, ktoré nadobudlo mesto Bojnice od štátu podľa zák. č. 138/1991 Zb. v rámci konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) boli ku dňu 24.11.1990, teda ku dňu nadobudnutia účinnosti zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v trvalom užívaní inej než štátnej organizácie, a preto patria v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 42/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o pričlenenie pozemkov parc. č. 3500/7, 3501 a 3500/8 v k.ú. Bojnice – žiadateľ BVH spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

 

C/ schvaľuje
uzatvorenie priameho prenájmu pozemku parc. č. 3500/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 355 m2, parc. č. 3500/8 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 100 m2 a parc. č. 3501 ostatná plocha vo výmere 45 m2 v k. ú. Bojnice v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre nájomcu: BVH, spol. s r.o., Stavbárov 21, Prievidza, IČO: 35 674 148, výška nájmu 0,498 €/m2/rok na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu predchádzajúceho dlhodobého užívania pozemkov na základe inej podnájomnej zmluvy.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 43/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12 Bojnice pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť , a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
- ako vecného práva umiestnenia ochranného pásma verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110 x 6,6 mm PN 10, preložku ktorého zabezpečoval ako vyvolanú investíciu stavby „Bojnice - Rybníčky, Účelová komunikácia s rozvodmi IS“ (ďalej aj len „Stavba“) investor/stavebník PaedDr. Ján Cipov bytom Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice, na pozemku EKN parc. číslo 499/2, záhrada vo výmere 97 m2, v kat. území Bojnice , ku ktorému má Mesto Bojnice podľa LV č. 3928 vlastnícke právo, v rozsahu vyznačenom v Geo. pláne č. 238 -B/2011 zo dňa 19.12.2011, úradne overenom Správou katastra Prievidza dňa 10.01.2012 pod č. 6/2012 (ďalej aj len „ Geo. plán“) a právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na uvedený pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku CKN parc. číslo 1930/9 umiestnených.

- Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Mesta Bojnice ako Povinného vecného bremena: strpieť na predmetnom pozemku v rozsahu vyznačenom v Geo. pláne umiestnenie ochranného pásma verejného vodovodu, umožniť v nevyhnutnej miere vstup na predmetný pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním oprav a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku umiestnených, bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu neumiestňovať v ochrannom pásme vyznačenom v Geo. pláne stavby, trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 300.- € a je splatná pri podpise zmluvy.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 44/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o súhlas mesta Bojnice s umiestnením rozvodov vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre oprávneného z vecného bremena - Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice, IČO: 37919652, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z budúceho vecného bremena, mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch parc. č. 3513/1, 3511/2 a 3511/1 v k.ú. Bojnice uloženie inžinierskych sietí - rozvodov vody a elektrickej energie k stavbe: „Kynologický areál – Bojnice“

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 45/2012
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2371 vo výmere 1989 m2 v k.ú. Bojnice -žiadateľ Pavol Kočner, Nahálku 10/87, 036 01 Martin;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 46/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu, že v termíne určenom na predkladanie ponúk v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , neboli predložené ponuky na odkúpenie pozemku parc. č. KN–E 2371 v k.ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 


UZNESENIE č. 47/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2803/2 vo výmere 311 m2 - žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/14, 972 17 Kanianka;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach;

C/ berie na vedomie
informáciu o komisionálnom otváraní obálok s cenovými ponukami na odkúpenie pozemku parc. č. 2803/2 v k. ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 48/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetku zo správy Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov ul. J. Kráľa 574/17 v Bojniciach v celkovej hodnote 4.966,11 Eur a jeho zaradenie v rovnakej hodnote do účtovnej evidencie mestu Bojnice v zmysle VZN 5-2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
odňatie dlhodobého hmotného majetku zo správy Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov J. Kráľa 574/17, 972 01 Bojnice v zmysle VZN 5-2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a jeho zaradenie do účtovnej evidencie majetku mesta Bojnice s účinnosťou od 01.04. 2012, v celkovej obstarávacej cene 4,966,11 EUR nasledovne:

- dodávka a montáž zásobníkového bivalentného ohrievača (solar - plynový kotol) v objeme
1.000 litrov v obstarávacej cene 3,012,11 €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne zabezpečujúcu zníženie energetických
strát a prípravu na perspektívne využitie solárneho systému na prípravu TÚV
v obstarávacej cene 528,00 €
- výroba a montáž odkladacieho okienka v kuchyni v obstarávacej cene 226,50 €
- rekonštrukcia kuchyne v obstarávacej cene 1 199,50 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 49/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu prednostu MsÚ o povinnosti prerokovať plat primátora v zmysle § 4 odsek 4, zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení;

B/ berie na vedomie

návrh platu primátora mesta v súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení;

C/ schvaľuje
platové pomery primátora mesta v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení s účinnosťou od 1.3.2012 nasledovne:
1) Plat primátora v zmysle § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona stanoveného podľa počtu obyvateľov mesta zaokrúhlený na celé euro nahor.
2) Zvýšenie platu o 70 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení
3) Podľa § 4 ods. 9 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení plat primátora vo výške 2.900,- € .

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Jozef HOLIČKA
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
 


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka