Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 25.1.2006

Pozvánka

Primátor mesta Bojnice, Ing. Vladislav Oravec, zvoláva v zmysle § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach na deň 25. januára 2006, t.j. v stredu o 15.00 hod. do zasadačky Mestského úradu v Bojniciach.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Návrh na ocenenie obyvateľov mesta pri príležitosti 640. výročia udelenia mestských práv mestu Bojnice.

4. Rôzne:

- Štátny fond rozvoja bývania - Výstavba bytového domu na Školskej ulici

- Nový cintorín - prevzatie do majetku mesta

- Zmena uznesenia MsZ  č. 340/2005

- Informácia - Reštaurácie š.p. v likvidácii Prievidza so sídlom v Bojniciach - prevádzková budova

- Aktuálne materiály

5. Záver.

 

Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 25.1. 2006

UZNESENIE č. 1/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

program rokovania  mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa  25. januára 2006.

UZNESENIE č. 2/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení:

predseda: p. Jozef Hatvanyi

členovia:  p. Peter Švec

                 MUDr. Lýdia Pinková

 

 

UZNESENIE č. 3/2006

Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

návrhy na udelenie „ Ceny mesta Bojnice“ pri príležitosti osláv 640. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice týmto občanom:

1. Ing. Gustáv CMARKO

2. Ing. Ladislav SMATANA PhD.

3. P. Karol HERCHEL

B) schvaľuje

udelenie „ Ceny mesta Bojnice“ pri príležitosti osláv 640. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice týmto občanom

1. Ing. Gustáv CMARKO

2. Ing. Ladislav SMATANA PhD.

3. P. Karol HERCHEL

  

UZNESENIE č. 4/2006

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

návrhy na udelenie „ Ceny primátora“ pri príležitosti osláv 640. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice  týmto občanom:

 

1. Ing. Margita HRABOVSKÁ

2. Ing. Vladimír Čík

3. P. Jozef FLORIŠ

4. P. Jozef HROMADA

5. P. Jozef HOLIČKA

6. P. Zdenko ŠOVČÍK

7. Ing. Stanislav ŠIMKO

 

  

UZNESENIE č. 5/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

 1. výstavbu polyfunkčného  16- bytového  domu  na ulici Školskej  v Bojniciach v zmysle Výnosu MVRR SR z 23.12.2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
 2. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie   MVRR SR na výstavbu 16 nájomných bytov a podanie žiadosti o poskytnutie  dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry  pre 16 nájomných bytov 
 3.  žiadosť o úver vo výške 9 968 645.- Sk na výstavbu 16 nájomných bytov  v Bojniciach zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
 4.  vyčlenenie sumy1.430.227.- Sk  v rozpočte mesta Bojnice na technickú infraštruktúru  pre výstavbu 16 nájomných bytov v Bojniciach z celkových obstarávacích nákladov 2.521.707.-Sk     
 5.  zriadenie záložného práva  na 16 nájomných bytov  a zastavaných pozemkov parc. č. 1296 a 1297 v k.ú. Bojnice v prospech  MVRR SR  a ŠFRB po kolaudácii stavby     
 6.  spôsob prenájmu 16 nájomných bytov v Bojniciach v zmysle  § 5 Výnosu MVRR  SR z 23.12.2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.     
 7. výber zhotoviteľa stavby – firma Stavomontáže Prievidza, s.r.o.  , Kalinčiakova 5, 971 24 Prievidza.  
 8.  schvaľuje stavebný dozor  stavby polyfunkčného 16-bytového domu na ulici Školskej – Ing. Petra Šimráka   
 9.  poistenie úveru zo ŠFRB vo výške fakturovaných nákladov 
 10.  vyčlenenie finančných prostredkov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Bojnice počas zmluvného vzťahu mesta Bojnice so ŠFRB  vo výške 12 násobku mesačnej splátky úveru ŠFRB
 11. dofinancovanie výstavby bytov v 16-bytovom polyfunkčnom dome na ulici Školskej v Bojniciach vo výške 72 301.- Sk
 12.  spolufinancovanie výstavby 16-bytového  polyfunkčného domu  na ulici Školskej v Bojniciach  vo výške 4. 005.576.- Sk

UZNESENIE č. 6/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

odňatie dlhodobého  hmotného  majetku – rodinného domu – pekárne Dian, súp. č. 369, post. na parc. č. 1296 , ul. Školská Bojnice ,v obstarávacej hodnote 118.885.- Sk zo správy SMMB, p.o.m. od  1.1.2006

 

UZNESENIE č. 7/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

zbúranie budovy – dlhodobého hmotného majetku – pekárne Dian, súp. č. 369, post. na parc. č. 1296, ul. Školská , Bojnice  v obstarávacej hodnote 118.885.- Sk

 

UZNESENIE č. 8/2006

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

zapracovanie nákladovej položky na zbúranie objektu  pekárne Dian do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice

 

UZNESENIE č. 9/2006

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

 návrh ORR a ŽP a Technických  služieb p.o.m., Bojnice na bezodplatný prevod majetku „ Nový cintorín“ v hodnote 3.249.990,86 Sk  mestu Bojnice  k 31.01.2006 a následné zverenie do správy spoločnosti Parte s.r.o.

B/ berie na vedomie

 stanoviská  odborných komisií pri MsZ

C/ berie na vedomie odporúčanie MsR

D/ schvaľuje

 bezodplatný  prevod  dlhodobého hmotného majetku Technických služieb, p.o.m. , Rybníčky 6, 972 01  Bojnice  „Nový cintorín“ , postaveného na pozemkoch : parc. č. 2487/1 -  ost. plochy  1063 m2, parc. č. 2487/6 - zast. pl. vo výmere 1432 m2, 2487/7  -  ost. pl. vo výmere 120 m2, 2487/8 – ost. pl. vo výmere 237 m2, 2487/9 – ost. pl. vo výmere 384 m2 , 2487/10 – ost. pl. vo výmere 444 m2, 2487/11 – ost. pl. vo výmere 403 m2, 2487/12 – ost. pl. vo výmere 419 m2, 2487/13 – ost. pl. vo výmere 298 m2, 2487/14 – ost. pl. vo výmere 399 m2, 2487/15 – ost. pl. vo výmere 247 m2, 2487/16 – ost. pl. vo výmere 90m2, 2487/17 – zast. pl. vo výmere 25 m2, 2487/18 – zast. pl. vo výmere 88 m2, 2487/19 – ost. pl. vo výmere 302 m2 , 2487/20 – ost. pl. vo výmere 379 m2 , zapísaných v k.ú. Bojnice,  v celkovej nadobúdacej hodnote 3.249.990,86 Sk do majetku mesta Bojnice, Sládkovičova 1/176 , 972 01,  s účinnosťou od 31.1.2006.

E/ schvaľuje 

 

zverenie  dlhodobého hmotného majetku mesta Bojnice  „Nový cintorín“ spolu s pozemkami na ktorých je postavený : parc. č. 2487/1 -  ost. plochy  1063 m2, parc. č. 2487/6 - zast. pl. vo výmere 1432 m2, 2487/7  -  ost. pl. vo výmere 120 m2, 2487/8 – ost. pl. vo výmere 237 m2, 2487/9 – ost. pl. vo výmere 384 m2 , 2487/10 – ost. pl. vo výmere 444 m2, 2487/11 – ost. pl. vo výmere 403 m2, 2487/12 – ost. pl. vo výmere 419 m2, 2487/13 – ost. pl. vo výmere 298 m2, 2487/14 – ost. pl. vo výmere 399 m2, 2487/15 – ost. pl. vo výmere 247 m2, 2487/16 – ost. pl. vo výmere 90m2, 2487/17 – zast. pl. vo výmere 25 m2, 2487/18 – zast. pl. vo výmere 88 m2, 2487/19 – ost. pl. vo výmere 302 m2 , 2487/20 – ost. pl. vo výmere 379 m2 , zapísaných v k.ú. Bojnice,  v celkovej nadobúdacej hodnote 3.249.990,86 Sk (hodnota majetku bez pozemkov) do správy spoločnosti PARTE s.r.o. , Hviezdoslavova 9, Prievidza, IČO: 36 318809 , zast. konateľom p. Miroslavom Mičom,  s účinnosťou od 01.02.2006. Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach súčasne schvaľuje v zmysle vyššie uvedeného Dodatok č. 2 k Zmluve o správe cintorínov v meste Bojnice zo dňa 27.6.2005, ktorý bude tvoriť nedielnu súčasť tohto uznesenia

 

 

UZNESENIE č. 10/2006

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu  o likvidácii spoločnosti  Reštaurácie š.p. v likvidácii Prievidza so sídlom v Bojniciach.

 

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:

p. Ján Cagáň

p. Jozef Hatvanyi

p. Ján Holička

p. Pavol Letavay

Ing. Emil Medera

MUDr. Lýdia Pinková

p. Peter Švec

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:

Ing. Ladislav Debnár

MUDr. Vladimír Duchoň

Mgr. Soňa Ličková

Ing. Milan Rybanský


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka