Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 26.4.2012

Dňa 26.apríla 2012, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Výsledky inventarizácie za rok 2011
- mesto Bojnice
- KC Bojnice, p.o.m.
- MsK, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
- Zariadenie pre seniorov – Dom dôchodcov Bojnice
7. Výsledky inventarizácie školských zariadení za rok 2011
- Základná škola s MŠ Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
8. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských organizácií za rok 2011
- Technické služby, p.o.m., Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
9. Správa o plnení rozpočtu školských zariadení za rok 2011
- Základná škola s MŠ Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
10. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2011 a návrh záverečného účtu
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2012
12. Návrh VZN - Sadzobník úhrad za poskytované sociálne služby mestom Bojnice
13. Návrh VZN - Určenie podmienok o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
14. Predaj a prenájom nehnuteľností
- Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice
- Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku parc.1585 v k.ú. Bojnice- žiadateľ Tenisový klub Ideál Bojnice, Lúčky 34/1, Bojnice
- Žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku parc.1585 v k.ú. Bojnice- žiadateľ Martin Ryšavý, J. Kráľa 13, Bojnice
- Žiadosť o súhlas mesta Bojnice s umiestnením rozvodov vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice
- žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PROGRES Bojnice, s.r.o. A. Hlinku 15, Bojnice
- žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k. ú. Bojnice – žiadateľka Ing. Eva Cvopová, Bernolákova 32, Bojnice
- žiadosť o bezplatné prevedenie resp. predaj pozemku – IRZ, spol. s. r.o., Obchodná 39, Bratislava
- Žiadosť o zriadenie vecného bremena na uloženie vedenia VN a NN, žiadateľ BRASS, s.r.o., V. Tvrdého 19, Žilina - doplnok k materiálu č. 093/2011
- Návrh na uzavretie nájomných zmlúv MsK, p.o.m. s VSG-SLOVAKIA s.r.o. v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
15. R ô z n e
16. Informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu,
17. Interpelácie poslancov
18. Záver


Obedňajšia prestávka v čase od 13.00 do 14.00 h
Vystúpenie obyvateľov mesta v čase od 14.00 do 15.00 h.


Týmto žiadam všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň na zasadnutie pozývam aj spoluobčanov nášho mesta.

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 26.apríla 2012)

UZNESENIE č. 50/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 26. apríla 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 51/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Tomáš Guniš
člen: František Schnierer
člen: Jozef Hatvanyi

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 52/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňa 26. apríla 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 53/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňa 26. 4. 2012

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ: č 341/2005, 39/2011, 106/2011, 117/2011, 122/2011;

C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 208/2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 54/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 28. 3. do 23. 4. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 55/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na vyradenie rozpracovaného diela rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaného TS, p. o. m., Bojnice, z evidencie z účtu 042 v hodnote 2.477,96 €; z účtu 021 vyradenie pôvodných stĺpov verejného osvetlenia na Nemocničnej ulici v hodnote 9.726,28 € a vyradenie kanalizácie v okolí bývalého amfiteátra tiež z účtu 021 v hodnote 8.502,12 €;

B/schvaľuje
vyradenie rozpracovaného diela rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaného TS, p. o. m., Bojnice, z evidencie z účtu 042 v hodnote 2.477,96 €; z účtu 021 vyradenie pôvodných stĺpov verejného osvetlenia na Nemocničnej ulici v hodnote 9.726,28 € a vyradenie kanalizácie v okolí bývalého amfiteátra tiež z účtu 021 v hodnote 8.502,12 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 56/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Bojnice k 31.12.2011 vrátane zmien číslo 1 až 3;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Bojnice k 31.12.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 57/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom majetku Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., k 31. decembru 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom majetku Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., k 31. decembru 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 58/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky inventarizácie Mestskej knižnice p. o. m., Bojnice, za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej knižnice, p. o. m. Bojnice, za rok 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 59/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 60/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice k 31. 12. 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice k 31. 12. 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 61/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky inventarizácie Základnej školy s materskou školou Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Základnej školy s materskou školou Bojnice k 31.12.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 62/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky inventarizácie Základnej umeleckej školy Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Základnej umeleckej školy Bojnice k 31.12.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 63/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky inventarizácie Centra voľného času JUNIOR Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Centra voľného času JUNIOR Bojnice k 31.12.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 64/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p. o. m., Bojnice, za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky hospodárenia Technických služieb, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2011 v zmysle predloženého vyhodnotenia;

D/ schvaľuje
vysporiadanie výsledku hospodárenia Technických služieb, p. o. m., Bojnice, za rok 2011 z rezervného fondu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 65/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., za rok 2011;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., za rok 2011 v zmysle predloženého materiálu;

D/ schvaľuje
vysporiadanie výsledku hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., za rok 2011 prevodom do rezervného fondu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 66/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

výsledky hospodárenia Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2011;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
výsledky hospodárenia Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2011 v zmysle predloženého vyhodnotenia.
D/ schvaľuje
vysporiadanie výsledku hospodárenia MsK, p. o. m., za rok 2011 prevodom do rezervného fondu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 67/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu za rok 2011 Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plnenie rozpočtu za rok 2011 Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice v zmysle predloženého vyhodnotenia.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 68/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za rok 2011 v zmysle predloženého vyhodnotenia.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 69/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2011 Základnej umeleckej školy Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za rok 2011 v zmysle predloženého vyhodnotenia.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 70/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2011 Centra voľného času JUNIOR Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plnenie rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za rok 2011 v zmysle predloženého vyhodnotenia.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 71/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení programového rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice k 31.12.2011;

B/ berie na vedomie
Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Bojnice za rok 2011;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2011;

E/ schvaľuje
odvod finančných prostriedkov vo výške 35.000 € do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice;

F/ schvaľuje
prevod finančných prostriedkov, ktoré sú evidované ako záväzok voči nájomníkom mestských bytov v sume 27.647,80 €, na osobitný bankový účet v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.

G/ schvaľuje
odvod finančných prostriedkov do Rezervného fondu mesta Bojnice vo výške 44.710,80 €;

H/ schvaľuje
Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Bojnice za rok 2011;

I/ schvaľuje
plnenie rozpočtu mesta Bojnice za rok 2011 takto

Kapitálové príjmy: 717 164 €
Kapitálové výdavky: 755 852 €
Bilancia kapitálového rozpočtu : -38 688 €

Bežné príjmy: 3 313 622 €
Bežné výdavky: 3 141 034 €
Bilancia bežného rozpočtu: 172 588 €

FO príjmové: 393 808 €
FO výdavkové: 426 463 €
Bilancia finančných operácií: -32 655 €
J/ vyslovuje súhlas bez výhrad
s celoročným hospodárením mesta Bojnice za rok 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 72/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 31.03.2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 73/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Komentár k návrhu a Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 2/2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 74/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o určení podmienok o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 3 /2012 o určení podmienok o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 75/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PROGRES BOJNICE, s.r.o., A. Hlinku 15, 972 01 Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie odplatného budúceho vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na časti pozemkov parc. č. C - KN 341/20 a parc. č. E – KN 87 v k. ú. Dubnica umiestnenie parkovacích plôch pre budúci bytový dom na ulici Dubnickej v Bojniciach, ktorý bude vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena PROGRES BOJNICE, s.r.o., A. Hlinku 15, 972 01 Bojnice, IČO: 36 333 522, po vypracovaní geometrického plánu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 76/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k.ú. Bojnice – žiadateľka Ing. Eva Cvopová, Bernolákova 32/2, Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj časti zo spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 32766/43688 na pozemku parc. č. 1815 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 238 m2, v k.ú. Bojnice, a to
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10 922/43 688 pre žiadateľku Ing. Evu Cvopovú, bytom Bernolákova 32/2, Bojnice, v zmysle zákona 182 /1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

 

 

UZNESENIE č. 77/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o bezplatné prevedenie resp. predaj pozemku- žiadateľ IRZ, spol. s r.o. Bratislava;

B/ berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 78/2012


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

bezodplatný prevod pozemku parc. č. 130/25 , trv. tráv. porast vo výmere 49 m2 v k.ú. Bojnice žiadateľovi : IRZ, spol. s r.o. Obchodná 39, 815 45 Bratislava., IČO: 35 696 486

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 79/2012


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj pozemku parc. č.130/25, trvalý trávnatý porast vo výmere 49 m2 v k.ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 0
Proti:10
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 80/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o zriadenie trvalého vecného bremena na uloženie vedenia VN a NN, žiadateľ BRASS , s.r.o., V. Tvrdého 19, Žilina pre Stredoslovenskú energetiku - distribúcia, a.s.; Žilina

B/ berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ;


C/ schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena v zmysle predloženého GP č. 33/2012, vypracovaného GEOmark s.r.o., Prievidza, IČO: 363 05049, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, strpieť na svojich pozemkoch uloženie VN a NN vedenia, ktoré je majetkom oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010047 Žilina, IČO: 36 442 151. Výška odplaty je stanovená jednorazovo vo výške 1500.- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 81/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Jozef HOLIČKA
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

 


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
 


dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka