Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 24.5.2012

Dňa 24.mája 2012, t. j. vo štvrtok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. 2. úprava rozpočtu mesta Bojnice za rok 2012
4. Žiadosť o úpravu rozpočtu pre originálne kompetencie na rok 2012 Základná škola s materskou školou Bojnice
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice
6. Predaj a prenájom pozemkov a nehnuteľností
• Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. 1815 v k.ú. Bojnice – žiadateľka Mária Pálešová, Bernolákova 32, Bojnice, Martina Kočnerová, Bernolákova 32, Bojnice, Jaroslav Páleš, Kukučínova 953/4, Bojnice
• Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice
• Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku – žiadatelia Ing. Darina Bacigálová, Ostredská 6, 821 02 Bratislava, MUDr. Juraj Miklušica, J. Mazúra 8, 036 01 Martin
• Žiadosť o schválenie doplnku k Zmluve o zriadení budúceho vecného bremena za dňa 03.04.2012 a žiadosť o súhlas s budúcim napojením na prípojky vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice
• Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre nájomcu TS, p.o.m. Bojnice – pozemky ( parkovisko pred plážovým kúpaliskom v Bojniciach)
7. Rôzne
8. Informácia o proteste prokurátora proti VZN č. 12/2006
9. Aktuálne materiály
10. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 24.mája 2012)

UZNESENIE č. 82/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 24. mája 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 83/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Zdenko Priehoda
člen: Gabriela Humajová
člen: Jozef Hatvanyi
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 84/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 24.4.2012 do 23.5.2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 85/2012


Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie

návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 150 tis. € takto:

- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p.o.m. – 100 tis. €
- Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky MsÚ Bojnice - 3 tis. €
- Výstavba nových TS – zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva 18 tis. €
- Projektová dokumentácia BD na ul. Jánošíkovej II. 5 tis. €
- Výkup pozemkov pod cintorínmi 18 tis. €
- Pamiatkový výskum objektu Pivár 6 tis. €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 86/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice pre originálne kompetencie na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 87/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 8;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 8 takto:

Kapitálové príjmy: 1 436 420 €
Kapitálové výdavky: 1 710 690 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: -274 270 €
Bežné príjmy: 3 078 463 €
Bežné výdavky: 3 078 371 €
Bilancia bežného rozpočtu: 92 €
Finančné operácie príjmové: 649 000 €
Finančné operácie výdavkové: 374 820 €
Bilancia finančných operácií: 274 180 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 88/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k. ú. Bojnice –žiadateľka Mária Pálešová, Bernolákova 32, Bojnice, Martina Kočnerová, Bernolákova 32, Bojnice, Jaroslav Páleš, Kukučínova 953/4, Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
predaj časti zo spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 32 766/43 688 na pozemku parc. č. 1815 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 238 m2, v k. ú. Bojnice:
- pre žiadateľku Máriu Pálešovú, bytom Bernolákova 32/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5 928 /43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4 060/131 064 ku garáži, na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
- pre žiadateľku Martinu Kočnerovú, bytom Bernolákova 32/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 482/43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1015/131 064 ku garáži na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
- pre žiadateľa Jaroslava Páleša, bytom Kukučínova 953/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 482/43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 015 /131 064 ku garáži na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
v zmysle zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 89/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;


C/ schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena v zmysle predloženého GP č. 64/2012, vypracovaného GEOMAP, Ing. Peter Petráš, Poľná 16, Prievidza, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, strpieť na svojich pozemkoch uloženie plynového zariadenia, ktoré bude majetkom oprávneného z vecného bremena – Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35910739. Odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená jednorazovo vo výške 300,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 90/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku – žiadatelia Ing. Darina Bacigálová, Ostredská 6, Bratislava, MUDr. Juraj Miklušica, J. Mazúra 8, Martin;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 598/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 656 m2, a predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 598/18 382 na priľahlom pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2 v k. ú. Bojnice:
- pre žiadateľku Ing. Darinu Bacigálovú, bytom Ostredská 6, 821 02 Bratislava, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 656 m2 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2,
- pre žiadateľa MUDr. Juraja Miklušicu, bytom J. Mazúra 8, 036 01 Martin vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 656 m2 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2,
v zmysle zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

 


UZNESENIE č. 91/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o schválenie doplnku k Zmluve o zriadení budúceho vecného bremena za dňa 03.04. 2012 a žiadosť o súhlas s budúcim napojením na prípojky vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice strpieť na pozemku parc. č. 3512/7, zast. plocha a nádvorie vo výmere 9 187 m2 v k. ú. Bojnice, uloženie inžinierskych sietí – rozvody nízkeho napätia a vody
a
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena , ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice strpieť právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami po pozemkoch parc. 3512/5, zast. plocha a nádvorie vo výmere 7 m2, parc. č. 3512/8 zastav. plocha a nádvorie vo výmere 696 m2, parc. č. 3511/1 zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 547 m2, parc. č. 3513/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 6 269 m2 a parc. č. 2552/3, zast. plocha a nádvorie vo výmere 149 m2 v kat. území Bojnice k stavbe „Kynologický areál – Bojnice“ pre budúceho oprávneného z vecného bremena Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 104/65, Bojnice, IČO: 37919652.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 92/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre nájomcu TS, p.o.m. Bojnice – pozemky (parkovisko pred plážovým kúpaliskom v Bojniciach);

B/ schvaľuje
prenájom pozemkov, zapísaných v LV č. 1, v kat. území Bojnice:
pozemok parc. č. 3465/9 – zast. plochy vo výmere 3831 m2,
parc. č. 3465/10 - zast. plochy vo výmere 34 m2,
parc. č. 3468/1 - zast. plochy vo výmere 262 m2,
parc. č. 3468/4 - zast. plochy vo výmere 23 m2,
parc. č. 3469 - zast. plochy vo výmere 22 m2,
parc. č. 3470 - zast. plochy vo výmere 25 m2,
parc. č. 3471 - zast. plochy vo výmere 23 m2,
parc. č. 3472 - zast. plochy vo výmere 32 m2
pre Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice,
IČO: 163988 za účelom parkovania motorových vozidiel a na iné doplnkové aktivity v súlade s charakterom nehnuteľnosti na dobu neurčitú v cene 0,03 €.-/rok za celý predmet nájmu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 93/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2497/1, žiadateľka RNDr. Beata Stachová, Zámok a okolie 12, Bojnice;

B/ schvaľuje
budúci predaj časti pozemku parc. č. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 280 m2 v k. ú. Bojnice, po odčlenení a vypracovaní geometrického plánu v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 94/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu prednostu MsÚ o doručenom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 28/12-8 zo dňa 11.5. 2012 proti VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách;

B/ vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 28/12-8 zo dňa 11.5.2012 proti VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách;

C/ ukladá prednostovi mestského úradu
pripraviť návrhy na zmenu:
- VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách,
ktorý bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby mohli byť návrhy na zmeny VZN prerokované na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 28.06. 2012.
Termín: v texte Zodpovedný: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Jozef HOLIČKA
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
 


dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka