Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 24.5.2012

Dňa 24.mája 2012, t. j. vo štvrtok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. 2. úprava rozpočtu mesta Bojnice za rok 2012
4. Žiadosť o úpravu rozpočtu pre originálne kompetencie na rok 2012 Základná škola s materskou školou Bojnice
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice
6. Predaj a prenájom pozemkov a nehnuteľností
• Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. 1815 v k.ú. Bojnice – žiadateľka Mária Pálešová, Bernolákova 32, Bojnice, Martina Kočnerová, Bernolákova 32, Bojnice, Jaroslav Páleš, Kukučínova 953/4, Bojnice
• Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice
• Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku – žiadatelia Ing. Darina Bacigálová, Ostredská 6, 821 02 Bratislava, MUDr. Juraj Miklušica, J. Mazúra 8, 036 01 Martin
• Žiadosť o schválenie doplnku k Zmluve o zriadení budúceho vecného bremena za dňa 03.04.2012 a žiadosť o súhlas s budúcim napojením na prípojky vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice
• Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre nájomcu TS, p.o.m. Bojnice – pozemky ( parkovisko pred plážovým kúpaliskom v Bojniciach)
7. Rôzne
8. Informácia o proteste prokurátora proti VZN č. 12/2006
9. Aktuálne materiály
10. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 24.mája 2012)

UZNESENIE č. 82/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 24. mája 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 83/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Zdenko Priehoda
člen: Gabriela Humajová
člen: Jozef Hatvanyi
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 84/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 24.4.2012 do 23.5.2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 85/2012


Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie

návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 150 tis. € takto:

- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p.o.m. – 100 tis. €
- Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky MsÚ Bojnice - 3 tis. €
- Výstavba nových TS – zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva 18 tis. €
- Projektová dokumentácia BD na ul. Jánošíkovej II. 5 tis. €
- Výkup pozemkov pod cintorínmi 18 tis. €
- Pamiatkový výskum objektu Pivár 6 tis. €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 86/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice pre originálne kompetencie na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 87/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 8;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 8 takto:

Kapitálové príjmy: 1 436 420 €
Kapitálové výdavky: 1 710 690 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: -274 270 €
Bežné príjmy: 3 078 463 €
Bežné výdavky: 3 078 371 €
Bilancia bežného rozpočtu: 92 €
Finančné operácie príjmové: 649 000 €
Finančné operácie výdavkové: 374 820 €
Bilancia finančných operácií: 274 180 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 88/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1815 v k. ú. Bojnice –žiadateľka Mária Pálešová, Bernolákova 32, Bojnice, Martina Kočnerová, Bernolákova 32, Bojnice, Jaroslav Páleš, Kukučínova 953/4, Bojnice;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
predaj časti zo spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 32 766/43 688 na pozemku parc. č. 1815 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 238 m2, v k. ú. Bojnice:
- pre žiadateľku Máriu Pálešovú, bytom Bernolákova 32/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5 928 /43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4 060/131 064 ku garáži, na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
- pre žiadateľku Martinu Kočnerovú, bytom Bernolákova 32/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 482/43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1015/131 064 ku garáži na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
- pre žiadateľa Jaroslava Páleša, bytom Kukučínova 953/4 Bojnice vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 482/43 688 k bytu Bernolákova 32/4 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1 015 /131 064 ku garáži na pozemku parc. č. 1815, zast. plocha a nádvorie vo výmere 238 m2,
v zmysle zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 89/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ PaedDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;


C/ schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena v zmysle predloženého GP č. 64/2012, vypracovaného GEOMAP, Ing. Peter Petráš, Poľná 16, Prievidza, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, strpieť na svojich pozemkoch uloženie plynového zariadenia, ktoré bude majetkom oprávneného z vecného bremena – Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35910739. Odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená jednorazovo vo výške 300,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 90/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku – žiadatelia Ing. Darina Bacigálová, Ostredská 6, Bratislava, MUDr. Juraj Miklušica, J. Mazúra 8, Martin;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 598/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 656 m2, a predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 598/18 382 na priľahlom pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2 v k. ú. Bojnice:
- pre žiadateľku Ing. Darinu Bacigálovú, bytom Ostredská 6, 821 02 Bratislava, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 656 m2 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2,
- pre žiadateľa MUDr. Juraja Miklušicu, bytom J. Mazúra 8, 036 01 Martin vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1541/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 656 m2 a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 299/18 382 na pozemku parc. č. 1542/1, ostatná plocha vo výmere 616 m2,
v zmysle zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

 


UZNESENIE č. 91/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o schválenie doplnku k Zmluve o zriadení budúceho vecného bremena za dňa 03.04. 2012 a žiadosť o súhlas s budúcim napojením na prípojky vody a elektrickej energie pre žiadateľa Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 65, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice strpieť na pozemku parc. č. 3512/7, zast. plocha a nádvorie vo výmere 9 187 m2 v k. ú. Bojnice, uloženie inžinierskych sietí – rozvody nízkeho napätia a vody
a
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena , ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice strpieť právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami po pozemkoch parc. 3512/5, zast. plocha a nádvorie vo výmere 7 m2, parc. č. 3512/8 zastav. plocha a nádvorie vo výmere 696 m2, parc. č. 3511/1 zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 547 m2, parc. č. 3513/1, zast. plocha a nádvorie vo výmere 6 269 m2 a parc. č. 2552/3, zast. plocha a nádvorie vo výmere 149 m2 v kat. území Bojnice k stavbe „Kynologický areál – Bojnice“ pre budúceho oprávneného z vecného bremena Kynologický klub Bojnice, Cintorínska 104/65, Bojnice, IČO: 37919652.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 92/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre nájomcu TS, p.o.m. Bojnice – pozemky (parkovisko pred plážovým kúpaliskom v Bojniciach);

B/ schvaľuje
prenájom pozemkov, zapísaných v LV č. 1, v kat. území Bojnice:
pozemok parc. č. 3465/9 – zast. plochy vo výmere 3831 m2,
parc. č. 3465/10 - zast. plochy vo výmere 34 m2,
parc. č. 3468/1 - zast. plochy vo výmere 262 m2,
parc. č. 3468/4 - zast. plochy vo výmere 23 m2,
parc. č. 3469 - zast. plochy vo výmere 22 m2,
parc. č. 3470 - zast. plochy vo výmere 25 m2,
parc. č. 3471 - zast. plochy vo výmere 23 m2,
parc. č. 3472 - zast. plochy vo výmere 32 m2
pre Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice,
IČO: 163988 za účelom parkovania motorových vozidiel a na iné doplnkové aktivity v súlade s charakterom nehnuteľnosti na dobu neurčitú v cene 0,03 €.-/rok za celý predmet nájmu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 93/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2497/1, žiadateľka RNDr. Beata Stachová, Zámok a okolie 12, Bojnice;

B/ schvaľuje
budúci predaj časti pozemku parc. č. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 280 m2 v k. ú. Bojnice, po odčlenení a vypracovaní geometrického plánu v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 94/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu prednostu MsÚ o doručenom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 28/12-8 zo dňa 11.5. 2012 proti VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách;

B/ vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 28/12-8 zo dňa 11.5.2012 proti VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách;

C/ ukladá prednostovi mestského úradu
pripraviť návrhy na zmenu:
- VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách,
ktorý bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby mohli byť návrhy na zmeny VZN prerokované na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 28.06. 2012.
Termín: v texte Zodpovedný: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Jozef HOLIČKA
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
 


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka