Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 22.2.2006

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2006 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2005
6. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 1.1. do 20. 2. 2006
7. Správa Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Bojnice za 2. polrok 2005
8. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov:
- SMMB, p.o.m.,
- MsKS, p.o.m., Bojnice
- MsK, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
9. Príprava mesta na LTS 2006
- MsKS, p.o.m., Bojnice
- MsK, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
- Príprava na LTS v CMZ – komisia
- Informatívna správa o činnosti TIK v Bojniciach
10. Novelizácia zriaďovacej listiny a štatútu MsKS, p.o.m., Bojnice
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na vydanie CD Bojnickej kapely, o.z. Bojnice
12. Návrh na poskytnutie dotácie na muzikál KASTELÁN
13. Zmluva o pripojení – SSE Žilina a.s., prípojka pre areál nových Technických služieb
14. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice za rok 2006
15. Zrušenie uznesenia MsZ č. 241/2003
16. Doplnenie uznesenia MsZ č. 340/2005
17. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 310/2005
18. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 3/1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
19. Predaj a kúpa nehnuteľností
- Plážové kúpalisko – kúpa nehnuteľností
- Návrh na vrátenie majetku – žiadateľka MUD. Iveta Ficeková, Rybníčky 11, Bojnice
- návrh na odpredaj pozemku pre IBV na Ul. Jánošíkovej – žiadateľ Mgr. Jozef Harag, Rudnianska Lehota č. 276
- Predaj pozemku parc.č. KN 2368/1 vo výmere 1229 m2 – druh pozemku zast. plochy a nádvoria vedené na LV č.1 na základe žiadosti Mgr. Petra Matulaya, bytom, Bojnice, Ul. Tále 908/34 do jeho výlučného vlastníctva.
- návrh na kúpu pozemku parc.č. 883/16 vo výmere 266 m2 v k.ú. Dubnica Slovenského pozemkového fondu Bratislava
- Predaj pozemku parc.č. 130/5 vo výmere 25 m2 na základe žiadosti Tibora Babčana a manž. Evy, bytom Dúbravská 7/13, Prievidza.
- Predaj stavby Verejné WC pod zámkom – žiadateľ Michal Benca, Školská 48, Bojnice
- odpredaj pozemku v blízkosti domu služieb - žiadosť p. Tarčíka
- Predaj budovy Autokomplexx-u na ul. Opatovská č.3
- Predaj budovy Zdravotného strediska v Bojniciach – žiadateľ MUDr. Weisz
- Predaj pozemkov parc.č. 2294/4 a parc.č. 2294/5 na základe žiadosti p. Vladimíra Havrana, bytom Bojnice, A.Hlinku 606/16
- Doplnok k materiálu č. 174/2005 – žiadosť o spätnú kúpu časti pozemku v k. ú. Dubnica – žiadateľ p. Jaroslav Pipíška, Dubnická 29, Bojnice16
- Predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti parc. č. 571 – výkon predkupného práva
- Odpredaj bytov do osobného vlastníctva - žiadosť nájomníkov bytovky Ul. Prievidzská
20. R ô z n e
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup CT prístroja
- Zrušenie uznesenia MsZ č 270/2005 SAGA s.r.o.
- Cenník cintorínskych služieb PARTE s.r.o.
- Umiestnenie TIK v budove bývalých DP – sekcia č. 7
- prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí
- MAMET s.r.o. informácia primátora ku predaju nehnuteľnosti bývalých Reštaurácií š.p.
- Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu v Prievidzi
21. Záver

( O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Z časových dôvodov bolo rokovanie MsZ prerušené, pokračovať bude dňa 1.3. 2006 o 15.00 hod.


UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BOJNICIACH, KONANÉHO DŇA 22. FEBRUÁRA 2006 – POKRAČOVANIE 1. MARCA 2006

UZNESENIE č.   11 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

program Mestského zastupiteľstva  v Bojniciach, konané dňa 22. februára 2006

 

 

UZNESENIE č. 12/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

Návrhovú komisiu v tomto zložení:  predseda : Ján Holička

 

 

                                                           člen:          Pavol Letavay

 

 

                                                           člen:         Jozef Hatvanyi

 

 

 

 

UZNESENIE č. 13/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Jána Cagáňa na prerušenie dnešného MsZ o 21.00 hod.

 

 

B) schvaľuje

 

 

návrh poslanca Jána Cagáňa na prerušenie rokovania dnešného MsZ o 21.00 hod. s pokračovaním MsZ dňa 1.3.2006 o 15.00 hod.

 

 

 

UZNESENIE č. 14/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

berie na vedomie

 

 

správu o činnosti MsR ku dňu 22. februára 2006.

UZNESENIE č. 15/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

 

 

Správu o plnení  uznesení  MsZ ku dňu 22. februára  2006.

 

 

B) ponecháva v sledovaní  uznesenia MsZ č. 36/2001, č. 37/2002, č. 151/2003, č. 298/2003,                  č. 54/2004, č. 173/2004, č. 26/2005, č. 328/2005, č. 341/2005,

 

 

 

 

C) vypúšťa zo sledovania uznesenia  MsZ č. 263/2004, č. 265/2005.

 

 

 

UZNESENIE č. 16/2006

 

Mestskému zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Vyhodnotenie  činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2005.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 17/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

berie na vedomie

 

 

informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 1.1. do 20.2.2006.

UZNESENIE č. 18/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 2. polrok 2005.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

UZNESENIE č. 19/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

A) berie na vedomie

 

 

Správu o využívaní nebytových priestorov, zverených do správy Správe majetku mesta, p.o.m..

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

UZNESENIE č. 20/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

A) berie na vedomie

 

 

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov v správe a nájme  Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice za rok 2005

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č. 21 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov  Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice za rok 2005“.

 

 

 

 

 B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č. 22 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov  Technických služieb, p.o.m., Bojnice za rok 2005 .

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č.  23/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára na predloženie správy o využívaní pozemkov vo vlastníctve mesta.

 

 

 

B) ukladá MsÚ

spracovať a predložiť správu o využívaní pozemkov vo vlastníctve mesta.

T: budúce MsZ                                                         Z: prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 24/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

A)  berie na vedomie

 

 

Prípravu mesta na   letnú turistickú sezónu  2006 – Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice  na úseku kultúry „ .

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č. 25 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Informatívnu správu o príprave na letnú turistickú sezónu  Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice v roku 2006“.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č.  26 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

prípravu na letnú turistickú sezónu  Technických služieb, p.o.m., Bojnice v roku 2006.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č.  27/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

materiál „ Letná turistická sezóna v meste Bojnice  2006 „ -  komisia pre prípravu LTS  v CMZ.

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č. 28/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

informatívnu správu o činnosti Turisticko informačnej kancelárie v Bojniciach za rok 2005.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č.  29/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice s pripomienkami.

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

Zriaďovaciu listinu Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice s pripomienkami.

 

 

 

UZNESENIE č. 30/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie  na vedomie

 

 

Návrh štatútu  Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice s pripomienkami

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

Štatút  Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice s pripomienkami

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 31 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť o poskytnutie  dotácie na vydanie CD Bojnickej kapely, o.z., Bojnice.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

poskytnutie  dotácie na vydanie CD Bojnickej kapely, o.z., Bojnice vo výške 80 tis. Sk.

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 32 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť o príspevok Speváckeho zboru sv. Martina, o. z., v Bojniciach na prípravu a realizáciu muzikálu „Kastelán“.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

poskytnutie dotácie Speváckemu zboru sv. Martina, o. z., v Bojniciach na prípravu a realizáciu muzikálu „Kastelán“,   vo výške 100 tis. Sk.

 

 

 

UZNESENIE č. 33/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

ukaldá

 

 

KKVMaŠ  vypracovať všeobecné zásady podpory kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných v meste Bojnice.

 

 

T: do 30.7.2006                                                         Z: predseda KKVMaŠ

 

UZNESENIE č. 34/2006

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

informáciu o zmluve  o pripojení SSE Žilina a.s, prípojka pre areál nových Technických služieb

 

 

B) schvaľuje

 

 

zmluvu o pripojení SSE Žilina a.s., v predloženom znení, ktorá tvorí nedielnu súčasť tohto uznesenia.

 

 

UZNESENIE č.  35/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Návrh  na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006, vrátane zmien č. 1 až 5.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006, vrátane zmien č. 1 až 5 takto:

 

 

Kapitálové príjmy:                              47 567

 

 

Kapitálové výdavky:                            61 673

 

 

Bilancia kapitálového rozpočtu                - 14 106 

 

 

 

 

Bežné príjmy:                                                  61 545

 

 

Bežné výdavky:                                               61 545

Bilancia bežného rozpočtu                                        0

 

 

 

Finančné operácie príjmové                             15 309

Finančné operácie výdavkové                            1 203

Bilancia finančných operácií:                 14 106

 

 

 

UZNSENIE č. 36/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

na návrh primátora mesta Bojnice za prísediacich pre pojednávania a rozhodovanie v senátnych veciach na Okresný súd v Prievidzi na obdobie rokov 2006 -2010 týchto občanov mesta Bojnice:

 

 

 1. Katarína Zábojníková, trvalým pobytom „ Ul. Lány 15, 972 01 Bojnice

   

 2. Kamila Krajčíková, trvalým pobytom: Ul. Hečkova 38, 972 01 Bojnice

   

 3. Pavel Čík, trvalým pobytom: Ul. Lány 29, 972 01 Bojnice

   

 4. Ing. Ján Oberfranc, trvalým pobytom : Ul. Tatarkova 1, 972 01 Bojnice

   

 

 

Pokračovanie MsZ 1.3. 2006

 

 

UZNESENIE č.  37/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

 

 

návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 241/2003 zo dňa 29.10.2003.

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C)  ruší

 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 241/2003 zo dňa 29.10.2003.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 38/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 340/2005 zo dňa 14. 12. 2005

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

-         zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 340/2005 zo dňa 14. 12. 2005 nasledovne :

 

 

1. zmena : časť A) tohto uznesenia bude znieť po tejto zmene takto :

 

 

dohodu so spoločnosťou UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti  EKN parc.č. 571 orná pôda o výmere 449 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Bojnice a k nehnuteľnosti EKN parc.č. 570 orná pôda o výmere 172 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Bojnice, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 31620205-511/1998 zo dňa 08. 12. 1998 tak, že :

 

 

 

 

nehnuteľnosti KN parc.č. 2548/95 ost.pl. o výmere 12 m2, KN parc.č. 2548/89 záhrada o výmere 5 m2, KN parc.č. 2548/88 ost.pl. o výmere 19 m2, KN parc.č. 2548/87 ost.pl. o výmere 34 m2, KN parc.č. 2548/90 ost.pl. o výmere 17 m2, KN parc.č. 2548/91 ost.pl. o výmere 8 m2, KN parc.č. 2548/94 ost.pl. o výmere 5 m2, KN parc.č. 2548/86 ost.pl. o výmere 5 m2, KN parc.č. 2548/51 ost.pl. o výmere 20 m2, KN parc.č. 2548/93 ost.pl. o výmere 11 m2, KN parc.č. 2548/92 ost.pl. o výmere 27 m2, KN parc.č. 2548/85 ost.pl. o výmere 44 m2, KN parc.č. 2548/97 ost. pl. o výmere 7 m2, KN parc.č. 2548/101 ost.pl. o výmere 27 m2, KN parc.č. 2548/71 ost.pl. o výmere 107 m2 v celosti pripadnú do výlučného vlastníctva Mesta Bojnice,

 

 

 

 

nehnuteľnosti KN parc.č. 2548/99 ost.pl o výmere 273 m2, KN parc.č. 2548/23 ost.pl. o výmere 113 m2, KN parc.č. 2548/98 ost.pl. o výmere 85 m2 v celosti pripadnú do výlučného vlastníctva UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice.

 

 

Pri takomto majetkovo-právnom vyporiadaní Mesto Bojnice získava do svojho vlastníctva o 65 m2 viac.

 

 

2. zmena : v časti B) tohto uznesenia na začiatku sa nahrádza písmeno "B" písmenom "A".

 

 

3.zmena : uznesenie sa na konci dopĺňa o časť C), ktorá bude znieť takto :

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

Po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle bodu A tohto uznesenia :

 

 

-         predaj pozemku parc. č. 2548/85 – ostatná plocha vo výmere 44 m2 a parc. č. 2548/71 – ostatná plocha vo výmere 107 m2 , nachádzajúcich sa v k.ú. Bojnice do výlučného vlastníctva UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice v cene 1.067 Sk /1 m2 .

 

 

 

 

UZNESENIE č. 39/2006

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh na zmenu  uznesenia č. 310/2005

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

zmenu uznesenia  MsZ  č. 310/2005  z pôvodného textu takto:

 

 

1.účet 021 – budovy, haly stavby -  stavba kultúrneho domu , postaveného na pozemku  parc. č. 2119, v k.ú. Bojnice, súp. č. 19  na Hurbanovom námestí v Bojniciach v celkovej obstarávacej hodnote  13.434.539,83  Sk   sa táto suma  nahrádza  sumou  13.434.539,43 Sk

 

 

 

 

5.účet 022 – stroje, prístroje- technické vybavenie  kongresovej sály – v celkovej obstarávacej hodnote  4.432.431,60 Sk sa   táto suma nahrádza  sumou  4.342.431,60 Sk      

 

 

Ostatné časti uznesenia zostávajú bez úprav.

 

 

UZNESENIE č. 40/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

Návrh Doplnku  č.2 k VZN č.3/1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 

 

 

 

B)  berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

Doplnok č.2 k VZN č.3/1999 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 41/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie 

 

 

informáciu a návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice, týkajúcich sa objektov v areáli plážového kúpaliska vo vlastníctve mesta Prievidza a objektu s pozemkom v areáli bývalej MŠ na Ul. A. Stodolu vo vlastníctve mesta Bojnice, a to v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 228/05 zo dňa 28.6.2005 a uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 405/05 zo dňa 6.9.2005, ktorými bol schválený postup pri dohode ceny prevádzaných objektov ako aritmetický priemer hodnôt zamieňaných objektov stanovených dvomi nezávislými znalcami, z ktorých každý ohodnotí samostatne majetok vo vlastníctve mesta Prievidza a majetok vo vlastníctve mesta Bojnice, pričom výsledné hodnoty budú zaokrúhlené na celé tisíc koruny nahor.

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

zrušenie uznesenia  MsZ  č. 184/05 zo dňa  29.6.2005  

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

vysporiadanie vlastníckych vzťahov nasledujúcou zámenou majetku medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice, s tým, že rozdiel cien zamieňaného majetku podľa bodu 1. a 2. vo výške 10.892.000,- Sk mesto Bojnice uhradí mestu Prievidza v termíne do 3 mesiacov od podpísania zámennej zmluvy :

 

 

1. Mesto Prievidza prevedie do vlastníctva mesta Bojnice majetok v celkovej hodnote 17 497 847,- Sk, v ktorej je zahrnutá aj hodnota stavby hygienického zariadenia na novovytvorenej parc. č. 3443/13, nezapísaná v katastri nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 3/2006 vypracovaného  spoločnosťou AUDING, s.r.o., Prievidza, zast. Ing. Adolfom Daubnerom, aj náhrada nákladov na zhodnotenie areálu plážového kúpaliska podľa odborného stanoviska č. 4/2006 vypracovaného  spoločnosťou AUDING, s.r.o., Prievidza, zast. Ing. Adolfom Daubnerom za

 

 

a)      stavby v k. ú. Bojnice zapísané na LV č. 2509 v areáli plážového kúpaliska:

 

 

-         prevádzková budova na parc. č. 3446

 

 

-         plavecký bazén na parc. č. 3447

 

 

-         plavecký bazén na parc. č. 3448

 

 

-         plavecký bazén na parc. č. 3449

 

 

-         príslušenstvo k plaveckým bazénom

 

 

Majetok bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 2/2006 vypracovaným  spoločnosťou AUDING, s.r.o., Prievidza, zast. Ing. Adolfom Daubnerom na základe objednávky mesta Prievidza a znaleckým posudkom č. 63/2005 vypracovaným Ing. Rastislavom Laukom na základe objednávky mesta Bojnice

 

 

b)      technologické zariadenia inštalované na plážovom kúpalisku súvisiace s prevádzkou plaveckých bazénov

 

 

Majetok bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 2/2006 vypracovaným  spoločnosťou AUDING, s.r.o., Prievidza, zast. Ing. Adolfom Daubnerom na základe objednávky mesta Prievidza

 

 

 

 

2. Mesto Bojnice prevedie do vlastníctva mesta Prievidza majetok v celkovej hodnote 6 600 000,- Sk:  stavbu a pozemok v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 8813 v areáli bývalej MŠ na Ul. A. Stodolu:

 

 

-         stavba – prevádzková budova, súpisné č. 201731 na pozemku parc. č. 1219/2

 

 

-         pozemok, parc. č. 1219/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 333 m2

 

 

Majetok bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 36/2005 vypracovaným  spoločnosťou AUDING, s.r.o., Prievidza, zast. Ing. Adolfom Daubnerom na základe objednávky mesta Prievidza a znaleckým posudkom č. 59/2005 vypracovaným Ing. Rastislavom Laukom na základe objednávky mesta Bojnice.    

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE   č. 42/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť o kúpu nehnuteľnosti MUDr. Ivety Ficekovej, bytom Bojnice, Rybníčky 11,

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

predaj  spoluvlastníckeho podielu  nehnuteľností – pozemok parc. č. 1927 vo výmere 394 m2 – zastavané plochy a rodinný dom súp. č. 548 , postavený na parc. č. 1927, pozemok parc. č. 1928 vo výmere  396 m2 – záhrady v podiele  vo veľkosti ½ pre  MUDr. Ivetu Ficekovú, bytom Bojnice, Rybníčky 11, za symbolickú 1,- Sk,  za podmienky úhrady všetkých nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva na vlastné náklady.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 43/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť Mgr. Jozefa  Haraga, Rudnianska Lehota  č.276, o kúpu pozemkov na účely IBV v  lokalite Ul. Jánošíkovej

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

 predaj pozemkov na účely IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej takto:

 

 

-         Mgr. Jozef Harag, Rudnianska Lehota  č.276- pozemok parc.č. 121/18 vo výmere 401 m2 -ost. plocha  a parc.č. 279/10  vo výmere 79m2 - lesné pozemky  v   k.ú. Bojnice v cene                  850,- Sk/m2.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 44/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára, vyhlásenie moratória na predaj a dlhodobý prenájom majetku mesta Bojnice na podnikateľské účely.

 

 

 

 

B) neschvaľuje

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára, na moratórium na predaj a dlhodobý prenájom majetku mesta Bojnice na podnikateľské účely, do skončenia volebného obdobia.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 45/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť Mgr. Petra Matulaya, Ul. Tále 908/34, Bojnice o kúpu  pozemku. parc.č. 2368/1 v k.ú. Bojnice.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 46/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

neschvaľuje

 

 

predaj pozemku. parc.č. 2368/1 – zastavaná plocha  vo výmere 1229 m2 v k. ú. Bojnice,                 Mgr. Petrovi Matulayovi, Ul Tále 908/34, Bojnice v cene 2.177 Sk/m2

 

 

 

 

UZNESENIE č. 47/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh o odkúpenie pozemku  parc.č. 883/16 – zastavaná plocha, vo výmere 266 m2 v k.ú. Dubnica, od Slovenského pozemkového fondu Bratislava podľa GP č. 208-5/2006.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

budúcu kúpu pozemku  parc.č. 883/16 – zastavaná plocha, vo výmere 266 m2 v k.ú. Dubnica od Slovenského pozemkového fondu Bratislava podľa GP č. 208-5/2006 .

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť o kúpu pozemku Tibora Babčana a manž. Evy, bytom Prievidza, Dúbravská 7/13

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

predaj časti pozemku z  parc.č. PK č. 34  a to  parc.č.  130/5  vo výmere 25 m2 – záhrada  v k.ú. Dubnica podľa geometrického plánu č. 174/2005 vypracovaného GEOmark s.r.o. Prievidza pre Tibora Babčana a manž. Evu, bytom Prievidza, Dúbravská 7/13  v cene 788,- Sk/m2.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 49/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára k predaju verejných WC.

 

 

 

 

B) neschvaľuje

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára pristúpiť k predaju verejných WC na základe znaleckého posudku, ktorý bude zohľadňovať vykonané investičné práce.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 50/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na  vedomie   

 

 

žiadosť Michala Bencu,  Školská 48, Bojnice  o kúpu  stavby verejné WC.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií

 

 

 

C) schvaľuje

predaj nehnuteľnosti -  verejné WC v zámockom parku,  postaveného  na pozemku parc. č. 20 v  k.ú.Bojnice, súp. č. 1434  p. Michalovi Bencovi, bytom Školská  48, 972 01 Bojnice  v hodnote 220.000,- Sk, podľa znaleckého posudku , vypracovaného  Ing. Rastislavom Laukom, znalcom v odbore  stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností.

 

 

 

 

D) požaduje

 

 

zapracovať do kúpnej zmluvy  vypracovanej v zmysle bodu C tohto  uznesenia povinnosť pre Michala Bencu využívať  nehnuteľnosť ako verejné WC  v termíne od 20.4..2006 s tým, že   v prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto Bojnice právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 

 

 

E) požaduje

 

 

zapracovať do kúpnej zmluvy  povinnosť pre Michala Bencu vrátiť mestu Bojnice preinvestované finančné prostriedky mesta Bojnice na prebiehajúcej rekonštrukcii WC v deň podpísania zmluvy a zapracovať do kúpnej zmluvy aj pripomienky Ing. Mederu.

 

 

 

 

 UZNESENIE č. 51 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A)berie na vedomie

 

 

návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetku – verejné WC, postaveného na parc. č. 20 v k.ú. Bojnice zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m..

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

odňatie  dlhodobého nehnuteľného majetku – verejné WC, postaveného na parc. č. 20,  v k.ú. Bojnice, č. súp. 1434 zo  správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.  v celkovej obstarávacej cene 62.140,- Sk v termíne od  podpisu kúpno - predajnej zmluvy s p. Michalom Bencom,               Ul. Školská 48, Bojnice. 

 

 

 

 

UZNESENIE č.52/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť o kúpu pozemku  parc. č. 2071 v k. ú. Bojnice p. Antona Tarčíka, Hotel LIPA, bytom Závažná Poruba č. 462.

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C)schvaľuje

 

 

predaj pozemku parc. č.2071 vo výmere 499 m2  zast. plocha v k. ú.  Bojnice v zmysle GP č. 353/2005 vyhotoveného spoločnosťou GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o. ,  pre žiadateľa  p. Antona Tarčíka  Hotel LIPA BOJNICE,  so sídlom Sládkovičova 20,  Bojnice, IČO: 17945020, v cene  1.642,- Sk/m2, na základe osobitného záujmu mesta v oblasti zamestnanosti a zabezpečovaním sociálnej politiky mesta a rozvoja služieb v meste s podmienkou ukončenia stavebných prác do troch rokov od podpisu kúpno – predajnej zmluvy.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 53/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára na stiahnutie materiálu k bodu 19 – Predaj budovy Autokomplexxu, s.r.o. na Ul. Opatovská č. 3.

 

 

 

 

 

 

B) neschvaľuje

 

 

Stiahnutie  materiálu k bodu 19 – Predaj budovy Autokomplexxu, s.r.o.. na Ul. Opatovská č. 3, z rokovania mestského zastupiteľstva z dôvodu, že materiál nebol prerokovaný v komisiách MsZ.

 

 

 

 

UZNESENIE č.54/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

informáciu o rokovaniach primátora mesta  so spoločnosťou Autokomplexx, s.r.o., A. Hlinku 483, Nováky  o odpredaji nehnuteľnosti – prevádzkovej budovy a kotolne, postavených na parc. č.  3497 a 3496 v k.ú. Bojnice 

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

zrušenie uznesenia  MsZ č. 290/2004 zo dňa 14.12.2004

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

predaj nehnuteľností – objektu prevádzkovej budovy a kotolne, súp. č. 960, post. na pozemkoch parc.  č. 3497 a  3496 v k.ú. Bojnice spoločnosti Autokomplexx, s.r.o., A. Hlinku 483, Nováky, zast. konateľom spoločnosti Ing. Petrom Kiabom  v cene 10 mil. Sk. 

 

 

 

 

D) odporúča primátorovi mesta

 

 

podpísať kúpno predajnú zmluvu v predloženom znení, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

 

 

UZNESENIE č. 55/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A)berie na vedomie

 

 

návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetkuobjektu autoservisu , prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.

 

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

odňatie dlhodobého nehnuteľného  majetku – objektu Autoservisu na Ul. Opatovská č. 3, Bojnice, prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice p.o.m., v celkovej obstarávacej cene 5.508.000,- Sk, v termíne  od podpisu kúpno – predajnej zmluvy so spoločnosťou Autokomplexx , s.r.o. A. Hlinku 483, Nováky.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 56/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára, predaj nehnuteľnosti budovy zdravotného strediska formou verejnej dražby.

 

 

 

 

B) neschvaľuje

 

 

návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára realizovať predaj nehnuteľnosti budovy zdravotného strediska formou verejnej dražby.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 57/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

informáciu o rokovaniach primátora mesta so žiadateľom Mgr. Imrichom Weiszom o odpredaji nehnuteľnosti - zdravotného strediska , postaveného na  pozemku parc. č. 1336/2  v k.ú. Bojnice

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská  odborných komisií pri MsZ

 

 

UZNESENIE č. 58/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

berie na vedomie

 

 

žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti – budovy zdravotného strediska súp. č. 573, postaveného na  pozemku parc. č. 1336/2  v k.ú. Bojnice – žiadateľov Branislav Zábojník, Lúčky 12/5 Bojnice a  Pharmacy plus, spol. s. r.o.  Oravská 2 Prešov.

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 59/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

predaj nehnuteľností – budovy  Zdravotného strediska , postavenej  na pozemku parc. č. 1336/2 v k.ú. Bojnice vo výmere 598 m2 , ul. J. Kráľa , č. súp. 573 , pozemku parc. č. 1336/2 vo výmere 598 m2, zastavaná plocha, pozemku parc. č. 1336/5 – zastavaná plocha vo výmere 107 m2, pozemku parc. č. 1336/6 -  zastavaná plocha vo výmere 241 m2 v k.ú. Bojnice  podľa GP                     č. 138/2005 vyhotoveného GEOMAP Prievidza,  žiadateľovi : Mgr. Imrich  Weisz – lekáreň                 PRI  NEMOCNICI, so sídlom  Nemocničná 2, Bojnice, IČO: 00627381, v cene 4.500 000,- Sk,  pri zapracovaní podmienky následnej investície  v hodnote 4.000 000,- Sk a podmienky zachovania účelu využitia stavby na poskytovanie zdravotníckych služieb   a lekárskej starostlivosti  po dobu 20 rokov, s podmienkou investovania do troch rokov od podpísania zmluvy.  Kúpna zmluva je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia

 

 

 

 

UZNESENIE č. 60/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetku – objektu zdravotného strediska na Ul. J. Kráľa, súp. č. 573,  zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m..

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

odňatie  dlhodobého hmotného majetku - objektu zdravotného strediska na Ul. J. Kráľa, súp. č. 573, postaveného na pozemku parc. č. 1336/2 v k.ú. Bojnice  zo  správy Správy majetku mesta Bojnice p.o.m., v celkovej obstarávacej cene 3.325.971,-  Sk, v termíne  od podpisu kúpno – predajnej zmluvy s Mgr. Imrichom Weiszom , lekáreň  PRI   NEMOCNICI, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 61 /2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť p. Vladimíra  Havrana, A. Hlinku 606/16, Bojnice o vysporiadanie pozemku parc. č. 2294/4 a parc. č. 2294/5 v k. ú. Bojnice

 

 

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

C) schvaľuje

 

 

predaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 2294/4 vo výmere 171 m2 – záhrada a parc.   č. 2294/5 vo výmere 13 m2 – zast. plocha a   nádvorie  v  k.ú. Bojnice  vo výške podielu 2/3             ( vysporiadanie pozemku) žiadateľovi p. Vladimírovi Havranovi, bytom A. Hlinku 606/16, 972 01 Bojnice,  v cene 100 Sk/m2.

 

 

 

 

UZNESENIE č. 62/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť  p. Jaroslava  Pipíšku s manželkou,  bytom Bojnice Dubnická 29, o kúpu pozemku parc. č. 169/4 v k. ú. Dubnica.

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

odpredaj pozemku parc.č. 169/4  vo výmere 217 m2 – zastavaná plocha v k.ú. Dubnica                            p. Jaroslavovi Pipíškovi s manželkou,  bytom Bojnice  Dubnická 29,  v cene 100 Sk/m2,  podľa GP č. 392/2005 vyhotoveného  spoločnosťou Geoslužba  Prievidza.

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č.63/2006

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

neuplatnenie si predkupného  práva  spoluvlastníckemu  podielu na nehnuteľnosti  - pozemku parc.č. 571 v  k. ú. Bojnice. 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 64/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť nájomníkov bytovky Ul. Prievidzská 1438.

 

 

 

B) schvaľuje prevod  vlastníctva bytov a podielov na spoločných priestoroch a zariadeniach bytového domu v Bojniciach na ulici Prievidzskej 1438 v znení zákona č. 182/1993 Z.z. a doplnkov takto:

 

 

2 – izbový byt č.36/1 Belkovi Ľubošovi a manž. Jarmile rod. Solárikovej , v cene    123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 36/2  Žigovi  Jozefovi a manž. Jaroslave rod. Rytychovej, v cene   123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 36/3 Balkovej Alžbete, Ing., rod. Mäsiarovej  a  manž. Mariánovi ,v cene      

                                                                                                                                      123.931,00 Sk

2 – izbový byt č 36/4 Závodnej Marte rod. Mikudovej, v  cene                                   123.931,00 Sk   

2 – izbový byt č 36/5 Bednárovi  Martinovi ,  Ing., v cene                                          123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 36/6 Madajovej  Jane  rod. Fanturovej,  v cene                                 123.849,00 Sk

 

 

 

3-izbový byt č. 38/1 Zajacovi Ivanovi  a manž. Darine rod. Maďarovej, v cene         224.201,00 Sk

3-izbový byt č. 38/2 Hodasovej Eve rod. Stachovej   a manž. Jozefovi, v cene          223.666,00 Sk

3-izbový byt č. 38/3 Pálešovi  Romanovi a manž. Jane  rod. Mikušovej, v cene        223.666,00 Sk

3-izbový byt č. 38/4 Hemzovi Mohamedovi, MUDr. a manž. Angele, Ing.  rod. Bugárovej, 

                                                                                                                       v cene     223.666,00 Sk

3-izbový byt č. 38/5 Kučerákovej  Gabriele,  rod. Pačesovej, v cene                          223.666,00 Sk

3-izbový byt č. 38/6 Špeťkovi  Pavlovi  a manž. Erike rod. Šťavovej, v cene             224.201,00 Sk

 

 

 

 

2 – izbový byt č 40/1 Thurovej Kataríne rod.  Letavayovej   a manž. Mariánovi, v cene          

                                                                                                                                       123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 40/2 Dadíkovej  Jarmile rod. Ďureje a manž. Jurajovi, v cene           123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 40/3 Greschnerovi  Miroslavovi a manž. Dagmar rod. Gregušovej, v cene                  

                                                                                                                                       123.931,00 Sk

2 – izbový byt č 40/4 Drozdovi  Petrovi a manž.  Anne rod. Mokrej , v cene                             

                                                                                                                                       123.931,00 Sk

2 – izbový byt č 40/5 Fischerovej Edite, rod. Fischerovej v cene                                 123.849,00 Sk

2 – izbový byt č 40/6 Mečiarovi  Viliamovi a manž. Helene  ,rod.  Zemanovej v cene                

                                                                                                                                      123.849,00 Sk

 

 

 

 C) schvaľuje

 

 

prevod vlastníctva na zastavaný pozemok ( ceny sú zapracované do cien jednotlivých bytov) parc. č.  1712 vo výmere  571 m2, zastavaná plocha a nádvorie a priľahlý pozemok parc. č.1711/4  vo výmere  498 m2 –ostatná plocha  v k.ú. Bojnice, k bytom v bytovke na ulici Prievidzskej 1438 v Bojniciach v cene 100.- Sk/m2 na základe GP č. 121/2005 vyhotoveného firmou GEOMAP Petráš Prievidza.

 

 

 

UZNESENIE č. 65/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

vykonanie opráv  na bytovom dome Prievidzská 1438  v termíne do prevodu vlastníctva bytov v sume do  300.000,-  Sk , v rámci ktorých  budú zrealizované  nasledujúce práce:

-         vykonanie hydraulického vyregulovania systému ÚK

-         oprava omietky komína

-         oprava omietok   na schodištiach

-         vytvorenie vetracích otvorov  v podkroví  a protiplesňové nátery  drevených častí krovu

 

 

 

UZNESENIE č. 66/2006

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach o poskytnutie dotácie na nákup CT prístroja.

 

 

B) berie na vedomie

 

 

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

 

 

 

UZNESENIE č. 67/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

neschvaľuje

 

 

poskytnutie dotácie pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach  na nákup CT prístroja.

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 68/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 270/2005 zo dňa 31.8.2005 k prenájmu budovy PIVÁR.

 

 

 

 

B) ruší  uznesenie MsZ č. 270/2005 zo dňa 31.8.2005.

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 69/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

schvaľuje

 

 

na návrh návrhovej komisie  stiahnutie  návrhu cenníka spoločnosti PARTE s.r.o. cintorínskych služieb z rokovania mestského zastupiteľstva.

 

 

UZNESENIE č.  70/2006

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A)  berie na vedomie

 

 

1) informáciu o stave prípravy komerčného využitia Drobných prevádzok

2) žiadosť Turisticko informačnej kancelárie Horná Nitra o premiestnenie  z priestorov MsKS do priestorov Polyfunkčného objektu na Hurbanovom námestí, sekcia č. 7 – priestor 1.31.

 

B) schvaľuje

 

 

dlhodobý nájom nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte  na Hurbanovom námestí v Bojniciach, sekcia č. 7 takto:

1)      predajné priestory, priestor č. 1.31 podľa projektovej dokumentácie, podlahová plocha 27,85 m2,

2)      sociálne zariadenia, priestor č. 1.30, podľa projektovej dokumentácie, podlahová plocha 5,87 m2, na dobu neurčitú v cene 1,- Sk/rok, pre Turisticko informačnú kanceláriu Horná Nitra, Záujmové združenie, Hurbanovo námestie 19/441, 972 01 Bojnice.

 

 

UZNESENIE č. 71/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

žiadosť žiadateľa JUKO  o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí v Bojniciach, sekcia č. 7, priestory 1.27, 1.28, 1.296, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, podľa projektovej dokumentácie.

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

budúci dlhodobý nájom  nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí v Bojniciach, na dobu neurčitú,  sekcia č. 7 takto:

- predajné priestory č. 1.27, 2.27, 2.31, 3.27, 3.31, podľa PD

- sociálne zariadenia č. 1.29, 2.29, 2.30, 3.29, 3.30, podľa PD

- vstupná hala so schodiskom č. 1.28, 2.28, 3.28, podľa PD

 

 

 

spoločnosti JUKO CK spol. s r.o., Námestie  slobody č. 4, 971 01 Prievidza, IČOP: 36301612

v zmysle cenovej mapy po prerokovaní v KFPOaCR.

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 72/2006

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A) berie na vedomie

 

 

informáciu primátora mesta o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnosti budovy  bývalých Reštaurácií š.p.,   spoločnosti MAMET s.r.o..

 

 

 

 

B) schvaľuje

 

 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci  spoločnosti Reštaurácie š.p. v likvidácii Prievidza so sídlom v Bojniciach, za účelom podania žaloby a zaplatenia súdneho poplatku na určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy zo dňa 19.11.1990, vrátane vydania návrhu na predbežné opatrenie na zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou.

 

 

Prezenčná listina

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:

p. Ján Cagáň

p. Jozef Hatvanyi

p. Ján Holička

p. Pavol Letavay

Ing. Emil Medera

MUDr. Lýdia Pinková

p. Peter Švec 

Ing. Ladislav Debnár

MUDr. Vladimír Duchoň

Mgr. Soňa Ličková

Ing. Milan Rybanský


dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka