Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 18.6.2012

Dňa 18. júna 2012, t. j. v pondelok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
4. Protest prokurátorky proti VZN č. 4/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste
5. Doplnok k materiálu č. 137/2011 – zámena časti pozemku parc.č. 2118/2 v k.ú. Bojnice- žiadateľ Mgr. Pavol Kotrík, Hurbanovo nám.33, 972 01 Bojnice
6. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 33/2012
7. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 84/2011
8. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012
9. Návrh na 1. úpravu rozpočtu KCB, p.o.m. Bojnice na rok 2012
10. Aktuálne materiály
11. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 18. júna 2012)

UZNESENIE č. 95/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 18. júna 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 96/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : František SCHNIERER
člen: Gabriela HUMAJOVÁ
člen: Martin KOČNER

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 97/2012

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 24.5. do 18.6. 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

 


UZNESENIE č. 98/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
VZN číslo 3 - 2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 99/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu prednostu MsÚ o doručenom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 27/12-9 zo dňa 17.5.2012 proti VZN č. 4/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice

B/ vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza:
- rozhodnutie č. Pd 27/12-9 zo dňa 17.5.2012 proti VZN č. 4/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice

C/ ukladá prednostovi mestského úradu
pripraviť návrhy na zmenu VZN č. 4/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice,
ktorý bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby mohli byť návrhy na zmeny VZN prerokované na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 23.08. 2012.
Termín: v texte Zodpovedný: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

 

UZNESENIE č. 100/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č. 137/2011 – zámena časti pozemku parc.č. 2118/2 v k.ú. Bojnice- žiadateľ Mgr. Pavel Kotrík, Hurbanovo nám. 33, 972 01 Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
zámenu (priamou formou predaja a kúpy) novovytvoreného pozemku parc. č. 2118/7 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m2 v k.ú. Bojnice, odčleneného geometrickým plánom č. 207/2011 z pôvodného pozemku parc.č. reg.“C“ 2118/1 v k.ú. Bojnice, vedeného na LV č.1 vo vlastníctve mesta Bojnice, za novovytvorený pozemok parc. č. 2118/8, zastavaná plocha a nádvorie , vo výmere 76 m 2, odčlenený geometrickým plánom č. 207/2011 z pôvodného pozemku parc. č. reg.“C“ 2118/2, vedeného na LV č. 3609 vo vlastníctve Mgr. Pavla Kotríka, Urbánkova 908/2, Prievidza, v zmysle znaleckého posudku č. 123/201, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania pozemkov pre budúcu výstavbu parkovacích miest vedľa Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m.
Zámena ( priama forma predaja a kúpy ) sa uskutoční za týchto podmienok:
náklady na vypracovanie geometrického plánu č. 207/2011 a znaleckého posudku č 123/2012. uhradí Mgr. Pavel Kotrík, Urbánkova 908/2, Prievidza
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4UZNESENIE č. 101/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č. 164/2011 – odpredaj pozemku pre žiadateľku Ing. Lindu Dominikovú , Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje

zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 33/2012, ktoré bude znieť na základe tohto uznesenia takto:
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1098/3, záhrada vo výmere 58 m2 v k.ú. Bojnice v cene 782,96 € v zmysle znaleckého posudku č. 17/2012, vypracovaného znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a geometrického plánu č. 329/2011, vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e) a § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, žiadateľke Ing. Linde Dominikovej, bytom Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 102/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj časti z pozemku KN – E parc. č.1039/2 vo výmere 16 m2, zastavaná plocha a nádvorie, pre žiadateľa Otta Findora, Lány 40, 972 01 Bojnice

B/ schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 84/2011, ktoré bude znieť na základe tohto uznesenia takto:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti z pozemku KN-E, parc. č. 1039/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, a to diel č. 4 vo výmere 10 m2, ktorý bude pričlenený k pozemku parc. č. 1038/2 v k.ú. Bojnice, v cene 205.- € podľa znaleckého posudku č. 66/2011 vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle geometrického plánu č. 273/2010, vyhotoveného GEOmark s.r.o. Prievidza, formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí z dôvodu dlhodobého užívania pozemku pre žiadateľa Otta Findora s manželkou Antóniou, obaja bytom Lány 40, 972 01 Bojnice.
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 103/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 5;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátanie zmien č. 1 až 5 takto:

Kapitálové príjmy 1.449.360 €
Kapitálové výdavky 1.723.630 €
Bilancia kapitálového rozpočtu - 274.270 €

Bežné príjmy 3.150.679 €
Bežné výdavky 3.150.587 €
Bilancia bežného rozpočtu 92 €

Finančné operácie príjmové 649.000 €
Finančné operácie výdavkové 374.820 €
Bilancia finančných operácií 274.180 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 104/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na 1. úpravu rozpočtu KCB, p. o. m., na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu KCB, p. o. m., na rok 2012 takto:

Náklady: 236.440,- €
Príspevok: 137 040,- €
Vlastné výnosy: 99.400,- €
Rozdiel: 0,- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
Jozef HOLIČKA
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
 


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka