Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 28.6.2012

Dňa 28. júna 2012, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách od 18.6. do 28.6.2012
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
7. Predaj a prenájom nehnuteľností
• Návrh na odpredaj časti pozemku parc č. 2497-1v KU Bojnice, žiadateľka RNDr. Beata Stachová, Zámok a okolie 12, Bojnice
8. Rôzne - aktuálne materiály
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 28. júna 2012)

UZNESENIE č. 105/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. júna 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 106/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Tomáš Guniš
člen: Martin Kočner
člen: Jozef Holička

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 107/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Správu o činnosti mestskej rady ku dňu 28.06. 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 108/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 28.6. 2012;

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 341/2005, č. 39/2011, č. 106/2011, č. 117/2011, č. 94/2012, č. 99/2012;
C/ vypúšťa zo sledovania uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 122/2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov : 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 109/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 110/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 280 m2 v k. ú. Bojnice, žiadateľka RNDr. Beata Stachová, Zámok a okolie 12, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2497/5, vo výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bojnice, vytvoreného z pozemku parc. č. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 280 m2, v k. ú. Bojnice, podľa geometrického plánu č. 80/2012, vyhotoveného GEOing s.r.o. Prievidza, v cene 120 € podľa znaleckého posudku č. 149//2012 vypracovaného
Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice, formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu zachovania verejnej zelene v predmetnej lokalite a z dôvodu dlhodobej starostlivosti o zeleň na predmetnom pozemku, pre žiadateľku RNDr. Beatu Stachovú, Zámok a okolie 12, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8


Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 111/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o zmene vlastníka pozemkov, ktoré mali byť predmetom zmluvného vzťahu
(zámeny) v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 122/2011 zo dňa 30.6.2011;

B/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 122/2011 zo dňa 30.6.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 112/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o zmene osobných údajov účastníkov zmluvného vzťahu, ktorý mal byť uzatvorený v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 82/2011 zo dňa 28.4.2011;

B/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 82/2011 zo dňa 28.4.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 113/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

kúpu pozemku parc. č. 2528/14 , ostatná plocha vo výmere 253 m2 v k. ú. Bojnice (pod starým cintorínom) od spoluvlastníkov pozemku:
- Vilma Mináriková, bytom Radoľa 380, PSČ 023 36, spoluvlastník v podiele 1/3,
- Eva Pernišová, bytom Energetikov 200/18, 971 01 Prievidza, spoluvlastník v podiele 1/3,
- Peter Dobrotka, bytom Lúčna 159/20, 971 01 Prievidza, spoluvlastník v podiele 1/3,


v cene podľa znaleckého posudku č. 22/2011, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice, cena 11,75 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HOLIČKA


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka