Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 26.4.2006

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2006 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21.2. 2006 do 24. 4. 2006
6. Informatívna správa o činnosti DHZ I. a II. Bojnice za II. polrok 2005
7. Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2005
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2005 a návrh záverečného účtu
9. Informácia o výbere dodávateľa viacúčelového vozidla pre TS – schválenie zmluvy
10. Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Bojnice za rok 2006
11. Aktualizácia Zriaďovacej listiny a Štatútu TS, p.o.m. Bojnice
12. Aktualizácia Zriaďovacej listiny a Štatútu SMMB, p.o.m. Bojnice
13. Výsledky inventarizácie za rok 2005:
- mesto Bojnice,
- SMMB, p.o.m.,
- MsKS, p.o.m. Bojnice,
- TS, p.o.m. Bojnice,
- MsK, p.o.m. Bojnice,
- ZŠ Bojnice,
- ZUŠ Bojnice,
- CVČ JUNIOR Bojnice
14. Správa o výsledku hospodárenia mestských organizácií za rok 2005:
- SMMB, p.o.m.,
- MsKS, p.o.m. Bojnice,
- MsK, p.o.m. Bojnice
- TS, p.o.m. Bojnice,
15. Správa o výsledku hospodárenia školských zariadení za rok 2005:
- ZŠ Bojnice,
- ZUŠ Bojnice,
- CVČ Bojnice
16. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Čajka Bojnice a.s., Bojnice
17. Prehľad vybraných ukazovateľov za r. 2005 Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
18. Návrh VZN č. /2006 ktorým sa upravujú podmienky sociálnej pomoci
19. Návrh VZN č. /2006, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
20. Návrh VZN č. /2006 o úprave postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
21.Návrh zásad na posilnenie motivácie občanov mesta Bojnice, k spolupráci s MsP Bojniciach na úseku ochrany majetku mesta a majetku občanov, na úseku verejného poriadku a dodržiavania VZN mesta
22. Žiadosť o poskytnutie dotácie na prípravu a realizáciu 4. ročníka festivalu „Letná pauza“ v Bojniciach
23. R ô z n e
- predaj a prenájom nehnuteľností:
- 49/2006 – návrh na odpredaj pozemkov – žiadateľ Radko Perina,
- 50/2006 – návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2332 v k. ú. Bojnice – žiadateľ Jozef Halmo
- 51/2006 – návrh na odpredaj časti pozemku – žiadateľka Slávka Nedeljaková,
- 52/2006 – návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2115 – žiadateľ Branislav Zábojník
- žiadosť spol. UNIKUMBET
- 53/2006 – návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 2118/1- žiadateľ Pavel Kotrík,
- 55/2006 – návrh na odpredaj pozemkov – žiadateľ Miroslav Adámik
- 62/2006 – návrh na odpredaj pozemku pre IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej – žiadateľ Július Dododk a manž. MUDr. Liana Dodoková,
-63/2006 – návrh na odpredaj pozemku pre IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej – žiadateľ Ing. Stanislav Adámik,
- 64/2006 - návrh na zmenu uznesenia msZ č. 186/2005 a č. 189/2005
- 80/2006 – návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Jozefa Koleva,
-87/2006 - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v prístavbe MsKS - spol. Vesec Group
- 83/2006 – dlhodobý prenájom, resp. správa autobus. parkoviska v Bojniciach – žiadateľka Ing. Zuzana Môciková,
- 82/206 - výstavba viacúčelovej športovej haly na parc. č. 614 a 615 v k. ú. Bojnice,
- 84/2006 – nájomná zmluva na dlhodobý prenájom- pozemky v areáli miniaturgolfu
- 86/2006 – Nájomná zmluva – pozemky a stavby v areáli Plážového kúpaliska
- 73/2006 - informatívna správa o využívaní pozemkov vo vlastníctve mesta
- predbežná informácia o systéme parkovania v CMZ
- informácia o stave prác na spracovaní aktualizácie ÚPN Bojnice
- návrh na ročnú odmenu pre primátora mesta za rok 2005
- návrh na ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra za rok 2005
- informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu
- interpelácie poslancov
24. Záver


O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach prijaté na zasadnutí dňa 26.4. 2006 a 3.5. 2006

UZNESENIE č. 73/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 26. apríla 2006
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 74/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Milan Rybanský
člen: Ján Holička
člen: Peter Švec
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 75/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 26. apríla 2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 76/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 26. 4. 2006.
B) ponecháva v sledovaní
uznesenia MsZ č. 36/2001, č. 37/2002, č. 151/2003, č. 298/2003, č. 54/2004, č. 173/2004, č. 26/2005, č. 328/2005, č. 341/2005, č. 33/2006.
C) vypúšťa zo sledovania
uznesenia MsZ č. 23/2006, č. 50/2006.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 77/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21. 2. 2006 do 24. 4. 2006.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 78/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jána Holičku, aby sa odvolanie a vymenovanie náčelníka MsP vykonalo spôsobom verejným.
B) schvaľuje
odvolanie a vymenovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície v Bojniciach verejným hlasovaním.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 79/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Informáciu o návrhu na vykonanie personálnej zmeny na funkcii „Náčelník Mestskej polície v Bojniciach“;
B) odvoláva
z funkcie „ Náčelník Mestskej polície v Bojniciach“ pána Stanislava Baláža dňom 1. mája 2006;
C) vymenúva
do funkcie „Náčelník Mestskej polície v Bojniciach“ pána Róberta Majdu, bytom Mostná 39/8, Handlová, dňom 1. mája 2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 80/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu Dobrovoľného hasičského zboru I. Bojnice za 2. polrok 2005.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 81/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh poslancov na umožnenie diskusie občanov k problematike územnoplánovacej činnosti;
B) schvaľuje
diskusiu prítomných občanov na tému územnoplánovacej činnosti v zmysle Rokovacieho poriadku.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 82/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Bojnice a verejnom obstarávaní spracovateľa ÚPN SÚ Bojnice.
B) berie na vedomie
informáciu o aktuálnom stave prác na spracovaním zmien a doplnkov ÚPN Sú Bojnice.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 83/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
správu „ Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2005“;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 84/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2005;
B) berie na vedomie
návrh na použitie prebytku hospodárenia mesta Bojnice za rok 2005;
C) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
D) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2005;
E) schvaľuje
odvod z prebytku hospodárenia mesta Bojnice za rok 2005 do rezervného fondu vo výške 963.556,77 Sk;
F) schvaľuje
zapracovanie zostávajúcej časti z prebytku hospodárenia mesta Bojnice za rok 2005 do finančných operácií príjmových v rámci nasledujúcej úpravy rozpočtu mesta Bojnice;
G) vyslovuje súhlas bez výhrad
s celoročným hospodárením mesta Bojnice za rok 2005:
Kapitálové príjmy: 19.577 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 31.888 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu - 12.311 tis. Sk

Bežné príjmy: 69.148 tis. Sk
Bežné výdavky: 62.392 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu + 6.756 tis. Sk

FO príjmové 16.399 tis. Sk
FO výdavkové 1.208 tis. Sk
Bilancia FO + 15.191 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 85/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca možnosť vystúpiť investorovi k predloženému návrhu „Zmluvy o spolupráci pri výstavbe zábavného parku“.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 0

UZNESENIE č. 86/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh poslancov na umožnenie diskusie občanov k predloženému návrhu „Zmluvy o spolupráci pri výstavbe zábavného parku“;
B) schvaľuje
diskusiu prítomných občanov k predloženému návrhu „Zmluvy o spolupráci pri výstavbe zábavného parku“, v zmysle Rokovacieho poriadku.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 87/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť investora spol. Kastor, s.r.o., Štúrova 3, Bratislava pri výstavbe zábavného parku, v rozsahu investície 1 miliarda Sk, v zmysle predloženej štúdie.
B) schvaľuje
znenie „Zmluvy o spolupráci pri výstavbe zábavného parku a súvisiacich investícií“, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená podľa
§ 50 Občianskeho zákonníka. 
C) žiada
primátora mesta o podpis horeuvedenej zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia, vrátane príloh č. 1 a č. 2.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 88/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
informáciu o obstarávaní viacúčelového nákladného vozidla pre Technické služby, p.o.m., Bojnice a o ponukových cenách pri alternatívnych spôsoboch obstarania;
B) schvaľuje
nákup viacúčelového nákladného motorového vozidla pre Technické služby, p.o.m., Bojnice formou lízingu s akontáciou 20 % a štvrťročnými splátkami po dobu 4 roky;
C) schvaľuje
prefinancovanie nákupu formou kapitálových transferov z rozpočtu mesta Bojnice na účet Technických služieb, p.o.m., Bojnice, pričom transfer nebude zahŕňať poistné;
D) poveruje
riaditeľa Technických služieb, p.o.m., podpisom lízingovej zmluvy na dodávku viacúčelového vozidla.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 89/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VESEC GROUP, s.r.o. , Svätoplukova 684/13, Bojnice
B) berie a vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú v prístavbe MsKS na Hurbanovom námestí v Bojniciach „Velvet pub“ spoločnosti VESEC GROUP, s.r.o., Svätoplukova 684/13, Bojnice.
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 90/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
informáciu o návrhu na prevádzkovanie areálu Plážového kúpaliska
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
nájom dlhodobého hmotného majetku na Plážovom kúpalisku, v hodnote 17. 497.847.- Sk Technickým službám, p.o.m. Bojnice, za 1,- Sk/rok, na dobu neurčitú , za účelom plnenia ich úloh.
D) schvaľuje
prevádzkovanie areálu Plážového kúpaliska v k.ú. Bojnice Technickými službami, p.o.m., Bojnice v termíne od 1.5.2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 91/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre firmu ArtFest, s.r.o., Bojnice na prípravu a realizáciu 4. ročníka festivalu „ Letná pauza“ v Bojniciach;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 20 000,- Sk pre firmu ArtFest, s.r.o., Bojnice na prípravu a realizáciu 4. ročníka festivalu „ Letná pauza“.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 92/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 vrátane zmien č. 1 a 2;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C)schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 vrátane zmien č. 1 a 2 takto:
Kapitálové príjmy: 46.626 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 66.345 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu - 19.719 tis. Sk

Bežné príjmy: 62.867 tis. Sk
Bežné výdavky: 62.809 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu + 58 tis. Sk

FO príjmové 20.922 tis. Sk
FO výdavkové 1.203 tis. Sk
Bilancia FO + 19.719 tis. Sk
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 93/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh aktualizovanej Zriaďovacej listiny Technických služieb, p.o.m., Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Technických služieb, p.o.m., Bojnice, s pripomienkami MsR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 94/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh aktualizovaného Štatútu Technických služieb, p.o.m., Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Štatút Technických služieb p.o.m., Bojnice, s pripomienkami MsR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 95/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh aktualizovanej Zriaďovacej listiny Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., s účinnosťou od 1. 5. 2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 96/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh aktualizovaného Štatútu, Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Štatút Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., s účinnosťou od 1. 5. 2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 97/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
poslanecký návrh na prerokovanie bodov programu MsZ č. 15, č. 16 a č. 17 bez rozpravy;
B) schvaľuje
prerokovanie bodov programu MsZ č. 15, č. 16 a č. 17 bez rozpravy.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 98/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Bojnice k 31.12.2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku mesta Bojnice k 31.12.2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 99/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o inventarizácii Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., k 31.12.2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., k 31.12.2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 100/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
výsledky inventarizácie Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice k 31.12.2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice k 31.12.2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 101/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb, p.o.m., Bojnice k 31.12. 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb, p.o.m., Bojnice k 31.12. 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 102/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
výsledky inventarizácie Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice k 31.12.2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice k 31.12.2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 103/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
výsledky inventarizácie Základnej školy s Materskou školou Bojnice za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Základnej školy s Materskou školou Bojnice za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 104/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
výsledky inventarizácie Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 105/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
výsledky inventarizácie Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
výsledky inventarizácie Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 106/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Výsledky hospodárenia Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 107/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice za rok 2005 a finančné zúčtovanie vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice za rok 2005 a finančné zúčtovanie vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 108/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o výsledku hospodárenia Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice za rok 2005.
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Výsledky hospodárenia Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 109/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p.o.m. Bojnice za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Výsledky hospodárenia Technických služieb, p.o.m., Bojnice za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 110/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s Materskou školou Bojnice za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Plnenie rozpočtu Základnej školy s Materskou školou Bojnice za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 111/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 112/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času Junior v Bojniciach za rok 2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času Junior v Bojniciach za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 113/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Čajka Bojnice, a. s. Bojnice.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 114/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o vybraných ukazovateľoch Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a informáciu o činnosti spoločnosti za rok 2005.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 115/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky sociálnej pomoci;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
VZN č. 7/2006, ktorým sa upravujú podmienky sociálnej pomoci.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 116/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi s pripomienkami komisií;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
VZN č. 8/2006, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 117/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN o úprave postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
VZN č. 9/2006,o úprave postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 118/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh zásad na posilnenie motivácie občanov mesta Bojnice k spolupráci s MsP v Bojniciach na úseku ochrany majetku mesta a majetku občanov, na úseku verejného poriadku a dodržiavania VZN mesta;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Zásady na posilnenie motivácie občanov mesta Bojnice k spolupráci s MsP v Bojniciach na úseku ochrany majetku mesta a majetku občanov a na úseku verejného poriadku a dodržiavania VZN mesta, s účinnosťou dňom schválenia MsZ v Bojniciach.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 119/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyjadrenie spol. Autokomplexx, s.r.o., Nováky, ku kúpnej zmluve zo dňa 19. 4. 2006;
B) berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 54/2006 ;
C) ruší
uznesenie MsZ č. 54/2006 o odpredaji nehnuteľností – prevádzkovej budovy a kotolne, postavených na pozemku parc. č. 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 120/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Žiadosť p. Antona Tarčíka, LIPA, Sládkovičova 20, Bojnice o zriadenie vecného bremena na pozemky parc. č. 2075 a č. 2072 v k.ú. Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ a MsR;
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 121/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2075 a č. 2072 , k.ú. Bojnice v prospech p. Antona Tarčíka, LIPA, Sládkovičova 20, Bojnice.
Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 7
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 122/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť p. Radka Perinu, Opatovce nad Nitrou č. 498 o odkúpenie pozemkov parc.č. 2654/1, 2654/2 a 2551/6 v k. ú. Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) odporúča
zachovať a rešpektovať zmluvné vzťahy medzi mestom Bojnice a p. Radkom Perinom vo veci nájmu a budúcej kúpy pozemkov parc. č. 2654/1, 2654/2, 2551/6 v k. ú. Bojnice.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 123/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2332 v k. ú. Bojnice, evidované v súpise “E“ KN – žiadateľ p. Jozef Halmo, Snežienkova 46, Prievidza;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
odkúpenie 2/3 spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 2332 vo výmere 2 967 m2, trvalý tr. porast, evidovanej v „E“ časti KN, v k. ú. Bojnice od ostatných spoluvlastníkov : Jozefa Halmu, bytom Prievidza, Snežienkova č. 46, Terézie Ťapuškovej, Pavla Halmu, a Imricha Novodvorského, v cene 350,- Sk/m2, čím si mesto Bojnice uplatňuje predkupné právo k uvedeným spoluvlastníckym podielom.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 124/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť p. Slávky Nedeljakovej, bytom Prievidza, Gorkého 39/8, o odkúpenie časti pozemku parc.č. 131/2, vo výmere asi 200 m2;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
budúci odpredaj novovytvoreného pozemku vo výmere do 300 m2, ktorý vznikne po odčlenení z pozemku parc. č. 131/2 , vo výmere 4.895 m2, trv. tr. porast v k, ú. Bojnice, pre p. Slávku Nedeljakovú, bytom Prievidza, Gorkého 39/8, v zmysle cenovej mapy v cene 963,- Sk/m2 , v rozsahu a výmere podľa GO plánu, vyhotoveného podľa pripomienok KVDÚPaP;
D) odporúča
geometrický plán vypracovať na náklady žiadateľky p. Slávky Nedeljakovej, bytom Prievidza, Gorkého 39/8.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 125/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť p. Branislava Zábojníka, Lúčky 12/5, Bojnice o odkúpenie pozemku parc.č. 2115 v k.ú. Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 126/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 2115, vo výmere 166 m2, ostatná plocha, v k.ú. Bojnice, v cene 2706.- Sk/m2, p. Branislavovi Zábojníkovi, bytom Lúčky 12/5, Bojnice.
Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 127/2006
Mestské zastupiteľstvo
A)berie na vedomie
žiadosť žiadateľa p. Júliusa Dodoka a manž. MUDr. Liany Dodokovej, bytom Bojnice, Kvetová ul. 489/3, o odkúpenie pozemku v lokalite na Jánošíkovej ul., pre účely IBV;
B) schvaľuje
predaj pozemku na účely IBV v lokalite Jánošíkovej ul. takto:
- Júliusovi Dodokovi a manž. MUDr. Liane Dodokovej, bytom Bojnice, Kvetová 489/3, pozemok parc.č. 121/30, vo výmere 359 m2, ost. plocha, v k.ú. Bojnice, v cene 650,- Sk/m2.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 128/2006
Mestské zastupiteľstvo
A)berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Ing. Stanislava Adámika a manž. Terézie o odkúpenie pozemku v lokalite na Jánošíkovej ul. pre účely IBV;
B)schvaľuje
predaj pozemku na účely IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej takto:
- Ing. Stanislavovi Adámikovi a manž. Terézii, Rybníčky 11, Bojnice – pozemok parc.č. 87/21, vo výmere 615 m2, ost. plocha, v k.ú. Bojnice, v cene 650,- Sk/m2.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 129/2006
Mestské zastupiteľstvo
A)berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 186/2005 a 189/2005
B) schvaľuje
- zmenu uznesenia MsZ č. 186/2005 takto:
Výmeru „835 m2“ nahradiť výmerou „787 m2“ a na konci pôvodného uznesenia sa dopĺňa text: „v zmysle GP č. 130/2005 vyhotoveného firmou GEOMAP Prievidza“;
- zmenu uznesenia MsZ č. 189/2005 takto:
Výmeru „683 m2“ nahradiť výmerou „643 m2“ a na konci pôvodného uznesenia sa dopĺňa text: „ v zmysle GP č. 130/2005 vyhotoveného firmou GEOMAP Prievidza“.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 130/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh na odpredaj pozemku parc.č.1546/3 pre Ing. Jozefa Koleva, bytom Prievidza, Podjavorinskej 240/5;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1546/3, vo výmere 134 m2- zast. plocha, v k.ú. Bojnice, vytvoreného z pozemku parc.č. KN 730/5, diel 9, vo výmere 129 m2 a pozemku PK 729 – nekn. diel č. 13, vo výmere 5 m2, v k.ú. Bojnice, podľa geometrického plánu č. 52/2005 vyhotoveného GEOMAP Prievidza pre Ing. Jozefa Koleva, bytom Prievidza, Podjavorinskej 240/5, v cene 1477,-Sk/m2.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 131/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 229/2003 zo dňa 29. 10. 2003;
B) r u š í
uznesenie MsZ č. 229/2003 zo dňa 29. 10. 2003.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 132/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť žiadateľa – P&P UNISERVIS, s.r.o., Dúbravská 8/15, Prievidza, IČO 36344974, o odpredaj pozemkov parc. č. 341/18 a 341/5, v k.ú. Dubnica;
B) berie na vedomie
stanovisko ORR a ŽP;
C) schvaľuje
odpredaj pozemkov: parc. č. 341/5, vo výmere 112 m2 , ostatná plocha , zapísaného na LV 1 a parc. č. 341/18, vo výmere 349 m2, ostatná plocha, v k.ú. Dubnica, podľa GP č. B-105/2005 vypracovaného Geoslužbou Prievidza s.r.o., do vlastníctva spoločnosti P&P UNISERVIS, s.r.o., Dúbravská 8/15, Prievidza, IČO 36344974, v cene podľa CM 788.- Sk/m2.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 133/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
materiál – Výstavba viacúčelovej športovej haly;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
postup Mestského úradu v Bojniciach, s cieľom získať stavebné povolenie na Výstavbu viacúčelovej športovej haly.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 134/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na usporiadanie nájomných vzťahov v areáli golfového ihriska a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 259/2005;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) ruší
uznesenie MsZ č. 259/2005 zo dňa 24.8. 2005;
D) schvaľuje
prenájom areálu golfového ihriska na dobu neurčitú pre nájomcov: p. Michala Bencu a 1. miniaturgolf , s.r.o., Prievidza v termíne od 1.5.2006 takto:
- p. Michalovi Bencovi nájom novovytvorených pozemkov :parc. č. 3500/7 , zastavaná plocha vo výmere 355 m2 , parc. č. 3501 vo výmere 45 m2, zastavaná plocha podľa GP č. 1208/05 vypracovaného GEOmark,s.r.o.Prievidza a novovytvoreného pozemku parc. č. 3500/8 , ostatná plocha, vo výmere 100 m2, podľa GP č. 393/06, vypracovaného GEOmark, s.r.o., Prievidza v cene 15 Sk/m2/rok, za účelom poskytovania gastroslužieb;
- spoločnosti 1. miniaturgolf, s.r.o., Prievidza, nájom pozemku parc. č. 3500/6, ostatná plocha vo výmere 5 232 m2, v cene 15 Sk/m2/rok, za podmienky zachovania doterajšieho účelu využitia areálu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 135/2006
Mestské zastupiteľstvo
A)berie na vedomie
Návrh Cenníku cintorínskych služieb a poplatkov spol. PARTE, s.r.o., Prievidza;
B) neschvaľuje
Predložený Cenník cintorínskych služieb a poplatkov spol. PARTE, s.r.o., Prievidza, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 136/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
informatívnu správu o využívaní pozemkov vo vlastníctve mesta;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 137/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o návrhu systému parkovania v CMZ Bojnice.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 138/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na odmenu pre primátora mesta Bojnice za rok 2005;
B) schvaľuje
odmenu pre primátora mesta Bojnice vo výške 25 % súčtu platov za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 139/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Bojnice za rok 2005;
B) schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Bojnice vo výške 15 % súčtu platov za rok 2005.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 140/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o tom, že „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“, v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, odovzdalo všetkých 12 dotknutých predstaviteľov mesta.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

Zasadnutie MsZ 26.4. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková
p. Peter Švec
Ing. Ladislav Debnár
MUDr. Vladimír Duchoň
Mgr. Soňa Ličková
Ing. Milan Rybanský

Pokračovanie zasadnutia MsZ 3.5. 2006
Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková
p. Peter Švec
Ing. Ladislav Debnár
Ing. Milan Rybanský

MUDr. Vladimír Duchoň

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Soňa Ličková


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka