Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 23.8.2012

Dňa 23. augusta 2012, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012
7. Návrh úpravy VZN č. 2 – 2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice
8. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2012:
- Mesto Bojnice
- TS, p.o.m. Bojnice
- Mestská knižnica, p.o.m. Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
- Správa o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov za I. polrok 2012
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2012
- Základná škola s materskou školou Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
10. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice k 30. 6. 2012
11. Výročná správa účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011
12. Konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011
13. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Bojnice k 30. 6. 2012
14. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy – prenájom podkrovia – 15 rokov
15. Predaj a prenájom nehnuteľností
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 23. augusta 2012)

UZNESENIE č. 114/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. augusta 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 115/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Holička
člen: Ing. Tomáš Guniš
člen: František Schnierer

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 116/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby sa do ďalších rokovaní mestského zastupiteľstva zaradil bod pod názvom: „Návrhy, spôsoby riešenia problémov mesta Bojnice, - zodpovedná osoba, termín riešenia“.

B/ schvaľuje
Poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby sa do ďalších rokovaní mestského zastupiteľstva zaradil bod pod názvom: „Návrhy, spôsoby riešenia problémov mesta Bojnice, - zodpovedná osoba, termín riešenia“.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 117/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Správu o činnosti MsR ku dňu 23. augusta 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 118/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 23. 8. 2012.

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 341/2005,
č. 39/2011, č. 106/2011, č. 117/2011, č. 94/2012, č. 99/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 119/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 1.7. do
20.8. 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 120/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;


C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 121/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Komentár k návrhu úpravy Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice VZN-02-2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Úpravu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice VZN-02- 2012 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice v znení:

Časť „Úhrada za sociálnu službu ods. (1) a (2)“ znie:

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak Zákon 448/2008 Z. z. v platnom znení neustanovuje inak (ďalej len Zákon o sociálnych službách).
(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 Zákona o sociálnych službách, v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 Zákona o sociálnych službách poskytovanú plnoletej fyzickej osobe, obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73 Zákona o sociálnych službách.

Časť „SADZOBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY MESTOM BOJNICE“ – Stravovanie v zariadení pre seniorov – výška úhrady – položka 05 znie:

05 Cudzí stravníci (dôchodcovia) donáška obeda do domácnosti
K cene obeda podľa položky 04 sa účtuje príplatok 0,50 EUR/domácnosť a donáška.

Výška mesačnej úhrady za stravu sa počíta na základe počtu skutočne odobratých stravných jednotiek.
Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti sa počíta podľa počtu donášok, bez ohľadu na počet donesených stravných jednotiek.


Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 122/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2012, Správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2012 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 123/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh poslanca Františka Schnierera, aby sa body programu č. 9 a 10 dnešného mestského zastupiteľstva prerokovali bez rozpravy.

B/ schvaľuje
poslanecký návrh poslanca Františka Schnierera, aby sa body programu č. 9 a 10 dnešného mestského zastupiteľstva prerokovali bez rozpravy.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 124/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8


Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 125/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 126/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2012.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 127/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov za I. polrok 2012.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 128/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 129/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 130/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR za I. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 131/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Výročnú správu účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
Správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/ schvaľuje
Výročnú správu účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 132/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Konsolidovanú výročnú správu účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011;

B/ berie na vedomie
Správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/ schvaľuje
Konsolidovanú výročnú správu účtovnej jednotky mesto Bojnice za rok 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 133/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy č.1/2012 - na kancelárske priestory v podkroví v budove mestskej knižnice, ktorá je zapísaná v KN – Katastrálny úrad Trenčín, Správa katastra Prievidza, na LV 2775 katastrálne územie Bojnice, pod súpisným č. 61 na parcele č. 2347, s firmou VSG-Slovakia, s.r.o., Hurbanovo námestie č. 68, 972 01 Bojnice, v zmysle zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 9 písmeno c, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Nájomnú zmluvu č. 1/2012 – za účelom nájmu - na kancelárske priestory v podkroví v budove mestskej knižnice, ktorá je zapísaná v KN – Katastrálny úrad Trenčín, Správa katastra Prievidza na LV 2775 katastrálne územie Bojnice, pod súpisným č. 61 na parcele č. 2347, medzi Mestskou knižnicou, príspevkovou organizáciou mesta so sídlom: Hurbanovo námestie č. 68, 972 01 Bojnice, IČO : 30226031 a firmou VSG-Slovakia, s.r.o., Hurbanovo námestie č. 68, 972 01 Bojnice, IČO: 36 804 622, DIČ: 2022413019, v zastúpení: Rastislav Uhlíř a Marián Balko - na sumu ročného nájmu 3 563,25 € s každoročným navýšením o medziročnú mieru inflácie na dobu od 1.9.2012 do 31.8.2027, v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 9 písmeno c) a § 9b, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že firma VSG Slovakia s.r.o. počas doterajšieho nájomného vzťahu investovala do prenajatého priestoru vlastné finančné prostriedky na údržbu a opravu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 134/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a v zmysle §9a odst.9 písmeno c a § 9b Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa na nebytový priestor v v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 47/36 v Bojniciach parc. č. 2314/2, v k. ú. Bojnice s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION HORNÁ NITRA BOJNICE, Hurbanovo námestie č. 47/36, 972 01 Bojnice, IČO: 42274770 na dobu neurčitú, s platnosťou od 01.10.2012;

B/ schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a v zmysle § 9a odst.9 písmeno c) a § 9b Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa na nebytový priestor v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 47/36 v Bojniciach, parc. č. 2314/2, v k. ú. Bojnice s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION HORNÁ NITRA BOJNICE, Hurbanovo námestie č. 47/36, 972 01 Bojnice, IČO: 42274770 na dobu neurčitú s platnosťou od 01.10.2012 z dôvodu, že jedným zo zakladateľov oblastnej organizácie CR je mesto Bojnice.

1) Prvé nadzemné podlažie vpravo (TIK): podlahová plocha 27,85 m2, WC + predsienka 5,87 m2, hala 5,20 m2 (50 %) - výška nájmu 1,00 Eur ročne.

2) Ďalšie priestory vo výmere: 178,12 m2 (prvé nadzemné podlažie vľavo: izba 23,90 m2, WC + predsienka 6,12 m2, hala 6,5 m2 (50 %); druhé nadzemné podlažie: izba č. l: 29,5 m2 WC + predsienka 3,9 m2, izba č. 2: 27,9 m2, WC + predsienka 4,0 m2, tretie nadzemné podlažie - podkrovie: izba č. l 27,6 m2, WC + predsienka 3,8 m2, izba č. 2 31,5 m2, WC + predsienka 4,3 m2, a hala so schodiskom 9,10 m2. Výška nájmu 500,00 € mesačne.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 135/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na vysporiadanie pozemku -odpredaj a doplnenie žiadosti o odpredaj pozemku – žiadateľ Milan Týleš, Komenského 23, 972 01 Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 136/2012


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

kúpu pozemkov v zmysle predloženého geometrického plánu – pozemok parc. č. 310/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 a pozemok parc. č. 304/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2, v k.ú. Bojnice od Milana Týleša, Komenského 23, 972 01 Bojnice v cene 70 €/m2 a úhradu nákladov na vypracovanie geometrického plánu č. 331/2011, vyhotoveného GEOSLUŽBA Prievidza, s.r.o. vo výške 220,- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 137/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o predaj časti pozemku E-KN parc.č. 1033/2 vo vlastníctve mesta – žiadateľ Ing. Milan Hrvola, Velvarská 1344/6, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
budúci predaj časti pozemku reg. „E“_KN parc. č. 1033/2, ostatná plocha v k.ú. Bojnice žiadateľovi Ing. Milanovi Hrvolovi, Velvarská 1344/6, Bojnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) a § 9b) zákona. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom po vypracovaní geometrického plánu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 138/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č.163/2011 - žiadosť o zámenu pozemku – žiadateľ Strojop, spol. s r.o., Opatovská cesta 1645/11, 972 01 Bojnice; IČO: 31 564 585

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
vzájomnú zámenu pozemkov (priamou formou predaja a kúpy) parc. č. 3512/44, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 167 m2 v k.ú. Bojnice , ktorý je vo vlastníctve mesta Bojnice
za pozemok parc. č. 3512/45, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 414 m2 , v k.ú. Bojnice ktorý je vo vlastníctve spoločnosti STROJOP, s.r.o., Opatovská cesta 1645/11 , Bojnice
v zmysle geometrického plánu č. 236/2011, vypracovaného Ing. Peter Petráš GEOMAP, Poľná 16 Prievidza, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dlhodobého vzájomného užívania časti pozemkov .
Cena pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 154/2012, vypracovaný Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice takto:
cena pozemku parc. č. 3512/44 je stanovená vo výške 4 960 €
cena pozemku parc. č. 3512/45 je stanovená vo výške 3 428 €.
Rozdiel v cene pozemkov vo výške 1532 € uhradí spoločnosť STROJOP, s.r.o., Opatovská cesta 1645/11 , Bojnice, IČO: 31 564 585.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 139/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch zapísaných na LV 3594 v k.ú. Bojnice, navrhovateľka Gabriela Tomašovičová, bytom Nábrežie sv. Cyrila 361/31, Prievidza


B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/12 z pozemkov zapísaných na LV č. 3594 v
k. ú. Bojnice, a to:
parc. č. 2487/5 vo výmere 15 m2, orná pôda
parc. č. 2500/5 vo výmere 448 m2, ostatné plochy
parc. č. 2502/2 vo výmere 182 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 2523/6 vo výmere 974 m2, orná pôda
od Gabriely Tomašovičovej, bytom Prievidza, Nábr. Sv.Cyrila č. 361/31 za cenu 20 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 140/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o budúci odpredaj pozemku parc. č. 1098/1 v k. ú. Bojnice – žiadateľka Ing. Linda Dominiková, Velvarská 4, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
budúci predaj pozemku parc. č. 1098/1, vo výmere 34 m2, záhrada v k. ú. Bojnice pre žiadateľku Ing. Lindu Dominikovú, Velvarská 4, Bojnice; po vypracovaní geometrického plánu, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) a § 9b) zákona. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľkou.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 141/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o vysporiadanie a výmenu parciel, žiadateľ Jozef Kočner, Cintorínska 1,
972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 142/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúcu kúpu pozemku parc. č. 2388/23, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2, pozemku parc. č. 2388/24, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2 a pozemku parc. č. 2388/25 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k.ú. Bojnice, od Jozefa Kočnera, Cintorínska 1, 972 01 Bojnice po vypracovaní znaleckého posudku.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 143/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúci predaj pozemkov parc. č. 2460/3, záhrada vo výmere 47 m2 a parc. č. 2460/4, záhrada vo výmere 5 m2 v k. ú. Bojnice, v zmysle geometrického plánu č. 19/2012, vypracovaného Ing. Peter Petráš, GEOMAP, Poľná 16, Prievidza, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 1, písm. a) a § 9b formou obchodnej verejnej súťaže, po vypracovaní znaleckého posudku.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 144/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na vedenie inžinierskych sietí –
Zóna bývania Bojnice - Medzijarky , žiadateľ SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, 921 01 Piešťany; IČO: 46306447

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného budúceho vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch
parc. č. 342/2 – trv. tráv. porast vo výmere 144 m2,
parc. č. 341/20, ostatná plocha vo výmere 109 m2,
parc. reg. „E“ č. 278, ostatná plocha vo výmere 410 m2,
parc. reg. „E“ č. 87, ostatná plocha vo výmere 1816 m2, v k. ú. Dubnica,
právo uloženia inžinierskych sietí (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia) v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, 921 01 Piešťany; IČO: 46306447.
Výška odplaty je stanovená jednorazovo vo výške 100,- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 145/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o zlúčenie nájomných zmlúv a predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, žiadateľka Ing. Klaudia Mikulová, Okrajová 10, 972 01 Bojnice;

B/ berie ne vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
nájomcovi mestského majetku Ing. Klaudie Mikulovej, s miestom podnikania Okrajová 10/963, 972 01 Bojnice, IČO: 40181472 zlúčenie nájomných zmlúv uzatvorených s mestom Bojnice do jednej novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru „Cukráreň Klaudia“ v objekte Pivár, parc. č. 2112/3 a 2112/4 v k. ú. Bojnice, Hurbanovo námestie č. 29 v Bojniciach vo výmere 37,72 m2 na dobu určitú 10 rokov, s ročnou výškou nájmu 1922,16 €/rok, v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a odst.9 písmeno c) a § 9b, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že s Ing. Klaudiou Mikulovou už boli uzavreté nájomné zmluvy, každá s inou dobou platnosti.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 146/2012


Mestské zastupiteľstvo
ukladá

vypracovať návrh na riešenie dopravnej situácie ohľadom parkovania v lokalite (pošta, ZUŠ, farský kostol a južná časť Hurbanovho námestia).
Zodp.: Ing. Hnáth, riaditeľ TS, p.o.m. Termín: október 2012
Ing. Kutaš, prednosta MsÚ Bojnice

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HOLIČKA
MUDr. Lýdia PINKOVÁ


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
Jozef HATVANYI


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka