Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 27.9.2012

Dňa 27. septembra 2012, t. j. vo štvrtok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Informatívna správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21. 8.2012 do 26. 9.2012
4. Návrh VZN mesta Bojnice o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
5. Návrh VZH o niektorých podmienkach držania psov v meste Bojnice
6. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice
7. Predaj a prenájom nehnuteľností:
• Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 3484/5 v k.ú. Bojnice – žiadateľ Juraj Kucka, bytom Gorkého 8/5, 971 01 Prievidza
8. Rôzne
• aktuálne materiály
• Interpelácie poslancov
9. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27. septembra 2012)

UZNESENIE č. 147/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. septembra 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 148/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Jozef Holička
člen: Jaroslav Hanzel
člen: Martin Kočner

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 149/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21.8. 2012 do 26.9. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 150/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 4 - 2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v predloženom znení, s pripomienkou: zahrnúť časť Ul. Rekreačnej.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 151/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN mesta Bojnice o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bojnice č. 5-2012 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice v predloženom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 152/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN mesta Bojnice o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
VZN mesta Bojnice č. 6-2012 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice v predloženom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 153/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 150 tis. € takto:

- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p.o.m. – 55.642.- €
- Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky MsÚ Bojnice- 5.000.- €
- Výstavba nových TS – zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva 31.030.- €
- Projektová dokumentácia BD na Ul. Jánošíkovej II. 5.000.- €
- Výkup pozemkov pod cintorínmi 18.000.- €
- Pamiatkový výskum objektu Pivár 10.000.- €
- Rekonštrukcia – úprava autobusovej zastávky 17.508.- €
- Výmena dátového servera MsÚ Bojnice, HW a SW 8.000.- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 154/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 85/2012 zo dňa 24.05.2012;

B/ ruší
uznesenie MsZ č. 85/2012 zo dňa 24.05.2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 155/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o vypracovaní a predložení znaleckého posudku č. 206/2012, ktorým sú ocenené pozemky parc. č. 2460/3 - zapísaný na LV 1 a 2460/4, vytvorený v zmysle geometrického plánu č. 19/2012, obidva v k. ú. Bojnice;

B/ schvaľuje
podmienky verejnej obchodnej súťaže na predkladanie návrhov na kúpu pozemkov:
parc. č. 2460/3, záhrady, vo výmere 47 m2, k. ú. Bojnice
a
v zmysle geometrického plánu č. 19/2012 novovytvoreného pozemku parc. č. 2460/4, záhrady, v k. ú. Bojnice
takto:
- najnižšia ponuková cena je cena podľa znaleckého posudku č. 206/2012, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice,
- predkladanie návrhov je možné len písomným oznámením ponúkanej ceny za 1 m2 pozemkov, a to doručením na adresu: MsÚ Bojnice, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice, osobne do podateľne úradu alebo poštou,
- ponuky budú predkladané v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom rohu „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ 1“,
- návrh obsahuje: meno a priezvisko navrhovateľa, rodné číslo – príp. obchodné meno právnickej osoby, IČO, bydlisko – resp. sídlo, navrhovanú cenu za 1 m2 pozemkov na každý pozemok zvlášť, návrh musí obsahovať ponuku na obidva pozemky,
- posledný termín predkladania ponúk - 18.10.2012 do 15,00 hodiny (ponuka musí byť fyzicky na úrade),
- termín vyhodnotenia súťaže a oznámenia vybratého návrhu – 25.10.2012,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž bez udania dôvodu,
- vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy,
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži,
- predložený návrh nemožno odvolať po jeho predložení,
- návrh je možné meniť a dopĺňať len ak ide o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, podstatné náležitosti návrhu sa meniť nesmú,
- navrhovatelia budú o výsledku súťaže informovaní písomne.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 156/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 3484/5 v k.ú. Bojnice – žiadateľ Juraj Kucka, bytom Gorkého 8/5, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 


UZNESENIE č. 157/2012


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

predaj pozemku, evidovaného ako parcela registra “C“ parc. č. 3484/5 – ostatná plocha vo výmere 8904 m2, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Bojnice, priamou formou predaja žiadateľovi Jurajovi Kuckovi, bytom Gorkého 8/5, 971 01 Prievidza v cene 20,00 € /m2, t. j. celkom v cene 178 080,- € v zmysle znaleckého posudku č. 192/2012, vypracovaného dňa 10.09.2012 znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu toho, že mesto Bojnice dvakrát neúspešne vykonalo dobrovoľnú dražbu na predaj predmetného pozemku pre obmedzenia užívania pozemku v súvislosti s vedením vysokotlaku plynu a kanalizácie cez pozemok a záujemca o kúpu deklaruje rozvoj územia, ktorým naplní základné úlohy mesta pri výkone samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 158/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby sa mohol p. Kucka vyjadriť k predmetnému pozemku parc. č. 3484/5 v k. ú. Bojnice;

B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby sa mohol p. Kucka vyjadriť k predmetnému pozemku parc. č. 3484/5 v k. ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 159/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Ing. Zdenka Priehodu o zapracovaní minimálnej ceny 30€/m2 do podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku parc. č. 3484/5 v k. ú. Bojnice;

B/ neschvaľuje
poslanecký návrh Ing. Zdenka Priehodu o zapracovaní minimálnej ceny 30€/m2 do podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku parc. č. 3484/5 v k. ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 160/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje

predaj pozemku evidovaného ako parcela registra “C“ parc. č. 3484/5 – ostatná plocha vo výmere 8.904 m2, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Bojnice, formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;

B/ schvaľuje
podmienky verejnej obchodnej súťaže na predkladanie návrhov na kúpu pozemku evidovaného ako parcela registra “C“ parc. č. 3484/5, ostatná plocha vo výmere 8.904 m2 v k. ú. Bojnice takto:
- najnižšia ponuková cena je cena podľa znaleckého posudku č. 192/2012, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice,
- predkladanie návrhov je možné len písomným oznámením ponúkanej ceny za 1 m2 pozemku, a to doručením na adresu: Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1/176,
972 01 Bojnice, osobne do podateľne úradu alebo poštou,
- ponuky budú predkladané v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom rohu „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ 2“,
- návrh obsahuje: meno a priezvisko navrhovateľa, rodné číslo – príp. obchodné meno právnickej osoby, IČO, bydlisko – resp. sídlo, navrhovanú cenu za 1 m2 pozemku,
- posledný termín predkladania ponúk - 18.10.2012 do 15,00 hodiny (ponuka musí byť fyzicky na úrade),
- termín vyhodnotenia súťaže a oznámenia vybratého návrhu – 25.10.2012,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž bez udania dôvodu,
- vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy,
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži,
- predložený návrh nemožno odvolať po jeho predložení,
- návrh je možné meniť a dopĺňať len ak ide o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, podstatné náležitosti návrhu sa meniť nesmú,
- navrhovatelia budú o výsledku súťaže informovaní písomne.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach : 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 6
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Mgr. Maroš GRESCHNER
Jozef HATVANYI

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
 


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka