Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 25.10.2012

Dňa 25. októbra 2012, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.9. do 24.10. 2012
6. Informatívna správa o činnosti DHZ I. Bojnice za l. polrok 2012
7. Informatívna správa o činnosti DHZ II. Bojnice – Dubnica za I. polrok 2012
8. Informatívna správa o činnosti MsP Bojnice za I. polrok 2012, vyhodnotenie LTS 2012
9. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2012
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p. o. m., Bojnice
- Technické služby, p.o.m., Bojnice
10. Príprava Technických služieb p.o.m. Bojnice na zimnú údržbu 2012/2013
11. Návrh na zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Kultúrneho centra Bojnice p.o.m.
12. Výsledky hospodárenia mesta Bojnice za 1. - 3. štvrťrok 2012
13. Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012
14. Orgány školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Bojnice
15. Predaj a prenájom nehnuteľností
16. Návrhy, spôsoby riešenia problémov mesta Bojnice
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 25. októbra 2012)
 

UZNESENIE č. 161/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 25. októbra 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 162/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Gabriela Humajová
člen: Jozef Hatvanyi
člen: František Schnierer

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 163/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Správu o činnosti mestskej rady ku dňu 25. októbra 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 164/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 25. 10. 2012;

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 341/2005, č. 39/2011, č. 106/2011,
č. 146/2012;

C/ vypúšťa zo sledovania
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. č. 117/2011, č. 94/2012, č. 99/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 165/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.9. do 22.10. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 166/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru I. Bojnice za l. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 167/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru II. Bojnice – Dubnica za
l. polrok 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 168/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 1. polrok 2012 a vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v roku 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ odporúča
primátorovi mesta rokovať o zriadení obvodného oddelenia policajného zboru v meste Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 169/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál Letná turistická sezóna 2012 - vyhodnotenie plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. a spoluorganizátorov;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 170/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o letnej turistickej sezóne v Mestskej knižnici Bojnice, p.o.m., v roku 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 171/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Technických služieb, p.o.m. Bojnice za rok 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 172/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál „Príprava Technických služieb, p.o.m., Bojnice, na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2012/2013“;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
materiál „Príprava Technických služieb, p.o.m., Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2012/2013“.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 173/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 233/2007 zo dňa 16.10.2007, platnej od 1.11.2007 a návrh na zrušenie štatútu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m.;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Doplnok č. 1 Zriaďovacej listiny Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., schválenej uznesením mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 233/2007 zo dňa 16.10.2007, platnej od 1.11.2007;

D/ ruší
Štatút Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m.


Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 174/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.9.2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 175/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 5;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1 až 5 takto:
Kapitálové príjmy: 1 439 030 €
Kapitálové výdavky: 1 717 296 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 278 266 €
Bežné príjmy: 3 253 758 €
Bežné výdavky: 3 249 722 €
Bilancia bežného rozpočtu: 4 036 €
Finančné operácie príjmové: 649 000 €
Finančné operácie výdavkové: 374 770 €
Bilancia finančných operácií: 274 230 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 176/2012
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu o ukončení funkčných období Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B/ schvaľuje
návrh na zloženie a počet delegovaných zástupcov poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach a zamestnancov mesta do Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice.

Škola, zariadenie Počet členov školských rád – delegovaných zástupcov zriaďovateľa
poslancov zamestnancov mesta Bojnice Spolu
Základná škola s materskou školou, Školská 7 2 1 3
Základná umelecká škola, Sládkovičova 12 2 1 3
Centrum voľného času „JUNIOR“ Školská 9 2 1 3

C/ schvaľuje
nasledovných delegovaných poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach a zamestnancov mesta do nových Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice:
Základná škola s materskou školou Bojnice
Martin Kočner – poslanec MsZ
Jozef Hatványi – poslanec MsZ
Ing. Beata Tihanyiová – zamestnanec mesta

Základná umelecká škola Bojnice
Ing. Tomáš Guniš - poslanec MsZ
Jozef Holička– poslanec MsZ
Ing. Ján Oberfranc – zamestnanec mesta

Centrum voľného času JUNIOR
Jaroslav Hanzel – poslanec MsZ
František Schnierer – poslanec MsZ
Ing. Beáta Popelková – zamestnanec mesta

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 177/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej mestom Bojnice v zmysle §9a ods.1 písm. a) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe uznesenia MsZ v Bojniciach č. 155/2012 zo dňa 27.9.2012 na predkladanie návrhov na odpredaj pozemku parc. č. 2460/3, záhrady vo výmere 47 m2 a pozemku parc. č. 2460/4, záhrady vo výmere 5 m2, obidva v k. ú. Bojnice, v zmysle geometrického plánu č. 19/2012, vyhotoveného Ing. Petrom Petrášom, GEOMAP, Poľná 16, Prievidza, s tým že mestu Bojnice bol v termíne do 18.10.2012 predložený jeden kompletný návrh na odkúpenie pozemkov parc. č. 2460/3 a 2460/4 v k. ú. Bojnice jediným súťažiteľom Jozefom Kočnerom, bytom Cintorínska 1, 972 01 Bojnice, ktorý predložil návrh v súlade s podmienkami súťaže.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 178/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

v zmysle §9a ods.1 písm. a) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej mestom Bojnice na základe uznesenia MsZ v Bojniciach č. 155/2012 zo dňa 27.9.2012, predaj pozemku parc. č. 2460/3, záhrady vo výmere 47 m2, k. ú. Bojnice a pozemku parc. č. 2460/4, záhrady vo výmere 5 m2, v k. ú. Bojnice v zmysle geometrického plánu č. 19/2012, vyhotoveného Ing. Petrom Petrášom, GEOMAP, Poľná 16, Prievidza víťaznému súťažiteľovi verejnej obchodnej súťaže Jozefovi Kočnerovi, bytom Cintorínska 1, 972 01 Bojnice v cene 12,50 €/m2 v zmysle jeho návrhu predloženého v rámci verejnej obchodnej súťaže na predaj predmetných pozemkov, ktorý je v súlade so znaleckým posudkom č. 206/2012, ktorý vypracoval Ing. Anton Mach, Hornoulická 16, 972 01 Bojnice.
Náklady na odpredaj pozemku vo výške 350.- € bude znášať kupujúci p. Jozef Kočner.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 179/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

kúpu
pozemku parc. č. 2388/23, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2,
pozemku parc. č. 2388/24, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2,
pozemku parc. č. 2388/25, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2,
zapísaných na LV č. 1775 , všetky v k. ú. Bojnice, spolu v cene 475.- € podľa znaleckého posudku č. 205/2012, ktorý vypracoval Ing. Anton Mach, Hornoulická 16, Bojnice od p. Jozefa Kočnera, bytom Cintorínska 1, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 180/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

ponuku na odpredaj nehnuteľnosti od p. Jozefa Tomašoviča, Bojnice, Lány 33 a ostatných spoluvlastníkov pozemkov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 181/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúcu kúpu pozemkov parc. č. 2487/22, orná pôda vo výmere 601 m2 a parc. č. 2492/4, orná pôda vo výmere 1 m2, obidva v k. ú. Bojnice od
p. Jozefa Tomašoviča bytom Lány 33, Bojnice,
p. Magdy Bellušovej, bytom Nábrežie. sv. Cyrila 34/15, Prievidza,
p. Anny Čižniarovej, bytom Nábrežie sv. Cyrila 31/15, Prievidza,
p. Márie Sone Vencelíkovej, bytom Dlhá 46/16, Prievidza,
p. Márie Svrčkovej, bytom Prievidzská ul. 45/237, Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 182/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej mestom Bojnice v zmysle §9a ods.1 písm. a) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe uznesenia MsZ v Bojniciach č. 160/2012 zo dňa 27.9.2012 na predkladanie návrhov na odpredaj pozemku parc. č. 3484/5, ostatná plocha vo výmere 8.904 m2 v k. ú. Bojnice, s tým že mestu Bojnice bol v termíne do 18.10.2012 predložený jeden kompletný návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 3484/5 v k. ú. Bojnice jediným súťažiteľom Jurajom Kuckom, bytom Gorkého 8/5, 971 01 Prievidza, ktorý predložil návrh v súlade s podmienkami súťaže.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 183/2012


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

v zmysle §9a ods.1 písm. a) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej mestom Bojnice na základe uznesenia MsZ v Bojniciach č. 160/2012 zo dňa 27.9.2012, predaj pozemku evidovaného ako parcela registra “C“ parc. č. 3484/5 – ostatná plocha vo výmere 8.904 m2, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Bojnice, víťaznému súťažiteľovi verejnej obchodnej súťaže Jurajovi Kuckovi, bytom Gorkého 8/5, 971 01 Prievidza v cene 20,10 € /m2 v zmysle jeho návrhu predloženého v rámci verejnej obchodnej súťaže na predaj predmetného pozemku, ktorý je v súlade so znaleckým posudkom č. 192/2012, vypracovaným Ing. Antonom Machom, Hornoulická16, Bojnice. Náklady na odpredaj pozemku vo výške 430.- € bude znášať kupujúci p. Juraj Kucka.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 184/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku – žiadateľ Ing. Miroslav Peteja a Ing. Eva Petejová, Narcisová 20, 971 01 Prievidza

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
budúci predaj časti pozemku parc. č. 323, zapísaného na LV č. 3928 mesta Bojnice, vo výmere 5 m2 v k. ú. Bojnice po vypracovaní geometrického plánu na základe zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 185/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

doplnok k materiálu č. 102/2012 – predaj časti parc. č. 1033/2 v k. ú. Bojnice pre žiadateľa Ing. Milana Hrvolu, Velvarská 1344/6, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1096/1 záhrada vo výmere 35 m2, v k. ú. Bojnice Ing. Milanovi Hrvolovi, Velvarská 1344/6, Bojnice celkom v cene 505,- €, v zmysle znaleckého posudku č. 196/2012, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle Geometrického plánu č. 58/2012-PD podľa § 9a) ods. 8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 186/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku – žiadateľ Ing. Andrej Nikmon, Janka Kráľa 430/38, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 187/2011


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku vo výmere cca 50 m2 z pozemku parc. č KN –E č. 9-1122/21, vo výmere 574 m2 zapísaného na LV č. 3928 po vypracovaní geometrického plánu na základe zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 3
Proti: 3
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 188/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

doplnok k materiálu č. 023/2010 „Návrh na odpredaj pozemku“ - žiadateľ Jazdecký klub MAJER a HIPOCENTRUM s. r. o., Riečna 16, Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 189/2012


Mestské zastupiteľstvo
ruší

uznesenie MsZ č. 36/2010 zo dňa 25.2.2010, ktorým bol schválený budúci odpredaj pozemku parc. č. 3545/1, trvalý trávnatý porast, vo výmere 3 453 m2 v k. ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 190/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

pripomienky a návrhy poslancov, ktoré sú uvedené v zápise z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ - prítomná do 13.00hod

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka