Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 29.11.2012

Dňa 29. novembra 2012, t. j. vo štvrtok o 14.30 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 23. 10. 2012 do 26. 11. 2012
5. Aktualizácia rozpočtu MsK na rok 2012
6. Návrh na zmenu odmeňovania účinkujúcich na obradoch ZPOZ od 01.01.2013 – 3. zmena
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
8. Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2013
9. Predaj a prenájom nehnuteľností
10. R ô z n e
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 29. novembra 2012) 

UZNESENIE č. 191/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 29. novembra 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 192/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda: Ing. Tomáš Guniš
člen: Jozef Hatvanyi
člen: Jaroslav Hanzel

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 193/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 23.10. 2012 do 26.11. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 194/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na zmenu odmeňovania účinkujúcich na obradoch ZPOZ od 01.01.2013 – 3. zmena

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odmeny účinkujúcim na obradoch ZPOZ, poplatky za obrady, ošatné a príspevok na úpravu zovňajšku v zmysle predloženého návrhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia;

D/ ruší
uznesenie MsZ č. 195/2008 zo dňa 22. októbra 2008.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č.195/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 1. aktualizáciu rozpočtu Mestskej knižnice p.o.m. na rok 2012, opatrenie č. 1.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
1. aktualizáciu rozpočtu Mestskej knižnice p.o.m. na rok 2012, opatrenie č. 1. takto:
Náklady 72.380,- €
Výnosy 69.380,- €
Hospodársky výsledok - strata 3.000,- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 196/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh VZN mesta Bojnice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 197/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh VZN mesta Bojnice o miestnych daniach;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
VZN č. 8/2012 o miestnych daniach v predloženom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 198/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zmenu účelu a výšky použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 88.000,- € takto:

- Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky MsÚ Bojnice 5.000,- €
- Výstavba nových TS – zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva 31.030,- €
- Výkup pozemkov pod cintorínmi 16.645,- €
- Rekonštrukcia vetvy ÚK z PD do telocvične v ZŠ s MŠ Bojnice 9 817,- €
- Rekonštrukcia – úprava autobusovej zastávky 17.508,- €
- Výmena dátového servera MsÚ Bojnice, HW a SW 8.000,- €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 199/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odkúpenie murovaného sociálneho zariadenia (WC) pod farou s pozemkom - žiadateľ FK RYTIER Bojnice o. z., Sládkovičova 178, 972 01 Bojnice, ktorá bola podaná na mesto Bojnice po zverejnení jeho zámeru predať svoj majetok spôsobom podľa § 9a ods.1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 200/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj nehnuteľností: sociálneho zariadenie súp. č. 1592, postaveného na pozemku parc. č. 1935 a pozemku parc. č.1935, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2, zapísaného na LV č. l v k. ú. Bojnice, pre FK RYTIER Bojnice, o. z., Sládkovičova 178, 972 01 Bojnice, IČO 37920162, v zmysle § 9a ods. 1 písmeno c) a ods. 2 a § 9b zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu vyššiu ako stanovuje znalecký posudok č. 222/2012, vypracovaný znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, 972 01 Bojnice t. j. v sume 990,- Eur za obidve nehnuteľnosti.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 5
Proti: 4
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 201/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na vyradenie záhradného traktora z evidencie majetku mesta Bojnice – účet 022 samostatné hnuteľné veci v obstarávacej cene 2.880,- Eur;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
vyradenie záhradného traktora zn. JONSERED LT 2216CMA2 v obstarávacej cene 2.880,- Eur z evidencie majetku mesta Bojnice - účet 022 samostatné hnuteľné veci inventúrne číslo 557, po odporúčaní škodovej komisie z dôvodu krádeže.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 202/2012
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o vrátenie finančnej čiastky za odkúpenie časti parc. č. 130/26 – žiadatelia: Daniela Richterová, Opatovce nad Nitrou č. 9, Ing. Eduard Pohl, Škultétyho 18, Bratislava;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odkúpenie časti pozemku parc. č.130/26 a to novovytvorený pozemok parc. č. 130/44, trvalý trávny porast, vo výmere 21 m2 v k.ú. Bojnice, v zmysle GP č. 196/2012, vypracovaného Ing. Petrom Petrášom, Poľná 16, Prievidza, v cene 60,- €/m2 od Daniely Richterovej, Opatovce nad Nitrou č. 9 a Ing. Eduarda Pohla, Škultétyho 18, Bratislava.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 203/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na prenájom objektu Garáží TS súp. č. 1431 zapísaných na LV č. 1 postavených na pozemku parc. č. 955 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Dubnica, firme FAIR Bojnice s.r.o., Dubnická 68 ,972 01 Bojnice, IČO : 36295477 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
prenájom objektu Garáží TS súp. č. 1431 zapísaných na LV č. 1 postavených na pozemku parc. č. 955 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Dubnica, spoločnosti FAIR Bojnice s.r.o., Dubnická 68, 972 01 Bojnice, IČO: 36295477 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a §9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom je skutočnosť, že v predmetných priestoroch sídli dlhodobo spoločnosť FAIR Bojnice s.r.o., ktorá na predmete nájmu vykonala technické zhodnotenie vo výške 17 426,81 Eur (525 tis. Sk) a v prípade ukončenia nájmu by mesto Bojnice muselo uhradiť nájomcovi zostatkovú hodnotu zrealizovaného technického zhodnotenia. Prenájom objektu sa schvaľuje za týchto podmienok: doba nájmu: určitá s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2015, cena nájmu: 30,90 €/ m2 za rok bez DPH, účel nájmu: prevádzkovanie výrobných a kancelárskych priestorov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 204/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
zápis zo stretnutia za účelom dosiahnutia dohody o umiestnení a realizácii prieskumných vrtov na pozemku parc. č. 3545/1 v k.ú. Bojnice;

B/ odporúča
primátorovi mesta pokračovať v rokovaniach v zmysle predbežných dohôd a návrhov zúčastnených strán zo dňa 27.11. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER 


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka