Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 13.12.2012

Dňa 13. decembra 2012, t. j. vo štvrtok o 9.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.11. do 10.12. 2012
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2013
7. Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2013
8. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času JUNIOR Bojnice
9. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
10. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Bojnice
11. Návrh na 5. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012
12. Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2013 -2015, stanovisko hlavného kontrolóra ku návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 -2015

13. Správa o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
- Základná škola s MŠ Bojnice
14. Návrh na úpravu rozpočtu základnej školy Bojnice na rok 2012
15. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Bojnice pre roky 2013-2015

16. Správa o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
- Základná umelecká škola Bojnice
17. Návrh na úpravu rozpočtu ZUŠ v Bojniciach na rok 2012
18. Návrh rozpočtu ZUŠ Bojnice pre roky 2013-2015

19. Správa o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
20. Návrh na úpravu rozpočtu CVČ v Bojniciach na rok 2012
21. Návrh rozpočtu CVČ Bojnice pre roky 2013-2015

22. Rozpočet Technických služieb, p.o.m., Bojnice na rok 2013
23. Návrh programového rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na roky 2013 - 2015
24. Návrh rozpočtu MsK, p.o.m., Bojnice na rok 2013 – 2015
25. Návrh úpravy rozpočtu pre rok 2012 Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
26. Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov – Dom dôchodcov Bojnice na rok 2013 – 2015
27. Predaj a prenájom nehnuteľností:
28. Informácia a zámere nového využitia Južnej veže
29. Návrhy a spôsoby riešenia problémov mesta Bojnice
30. Interpelácie poslancov
31. Záver

Prestávka na obed: 13:00 – 14:00 hod
Vystúpenia občanov: 14:00 – 15:00 hod


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 13. decembra 2012)

UZNESENIE č. 205/2012


Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 13. decembra 2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 206/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda: Ing. Tomáš Huniš
člen: Ing. Zdenko Priehoda
člen: František Schnierer

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 207/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 13. december 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 208/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 13. decembra 2012;

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011 a č. 146/2012;

C/ vypúšťa zo sledovania
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 341/2005 a č. 106/2011

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 209/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.11.2012 do 10.12.2012

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 210/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 211/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh plánu a predbežný program zasadnutí MsR a MsZ na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Plán a predbežný program zasadnutí MsR a MsZ na rok 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 212/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Komentár k návrhu VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice a určenie podmienok tejto úhrady;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice VZN č. 9-2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice a určenie podmienok tejto úhrady.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 213/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice VZN č. 10-2012 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 214/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Bojnice;

B/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice VZN č. 11-2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 215/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 5. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1-10;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
5. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012 vrátane zmien č. 1-10, takto:

Kapitálové príjmy: 1 381 920 €
Kapitálové výdavky: 1 626 739 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: -244 819 €
Bežné príjmy: 3 323 473 €
Bežné výdavky: 3 321 161 €
Bilancia bežného rozpočtu: 2 312 €
Finančné operácie príjmové: 587 000 €
Finančné operácie výdavkové: 344 460 €
Bilancia finančných operácií: 242 540 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 216/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 vrátane tvorby a použitia fondov;

B/ berie na vedomie
návrh programového rozpočtu na roky 2014 a 2015;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra;

E/ schvaľuje
programový rozpočet mesta Bojnice na rok 2013 vrátane tvorby a použitia fondov takto:

Kapitálové príjmy: 1 588 820
Kapitálové výdavky: 1 231 350
Bilancia kapitálového rozpočtu: 357 470
Bežné príjmy: 3 089 452
Bežné výdavky: 3 089 452
Bilancia bežného rozpočtu: 0
Finančné operácie príjmové: 0
Finančné operácie výdavkové: 357 470
Bilancia finančných operácií: -357 470

F/ schvaľuje
nerovnomerné čerpanie rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 na poskytnutie transferov príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta;

G/ schvaľuje
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 odsekom 4 písmenom b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kompetenciu primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia:
1. ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli zabezpečené potrebné prostriedky, je možné ich zabezpečiť v zmysle § 14 odseku 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presunom prostriedkov;

2. ak boli dosiahnuté vyššie príjmy, než boli rozpočtované, je v zmysle § 14 odseku 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie výdavkov o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami;

3. v prípade neplnenia rozpočtových príjmov platí v zmysle § 14 odseku 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. povinnosť viazať rozpočtové výdavky, t. j. časovo aj vecne obmedziť výdavky a používanie rozpočtových prostriedkov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 217/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu ku Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bojnice za školský rok 2011/2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bojnice za školský rok 2011/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 218/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2012 takto:

Celkové príjmy: 694.284,- €
Celkové výdavky: 694.284,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

 


UZNESENIE č. 219/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
rozpočet Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2013 takto:

Bežné príjmy: 598 570,- €
Bežné výdavky: 598 570,- €;

D/berie na vedomie
návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 220/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu ku Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Bojnice za školský rok 2011/2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Bojnice za školský rok 2011/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 221/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach na rok 2012 takto:

Bežné príjmy: 523 639,- €
Bežné výdavky: 523 639,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 222/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
rozpočet Základnej umeleckej školy v Bojniciach na rok 2013 takto;

Bežné príjmy: 509 600,- €
Bežné výdavky: 509 600,- €;

D/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 223/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu ku Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2011/2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2011/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 224/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
úpravu rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach na rok 2012 takto:

Celkové príjmy: 127 367,- €
Celkové výdavky: 127 367,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 225/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
rozpočet Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach na rok 2013 takto:

Bežné príjmy: 69 000,- €
Bežné výdavky: 69 000,- €

D/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

 

UZNESENIE č. 226/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh rozpočtu Technických služieb, p. o. m., Bojnice, na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
rozpočet Technických služieb, p. o. m., Bojnice, na rok 2013 v nasledovnej výške:

Bežný rozpočet
Náklady 484.964,- €
Výnosy 379.783,- € vrátane transferu na bežnú prevádzku.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 227/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh programového rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
programový rozpočet Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., na rok 2013 takto:

Náklady: 236 760,- €
Príspevok: 142 660,- €
Vlastné výnosy: 94 100,- €
Výnosy spolu: 236 760,- €
Rozdiel: 0,- €

D/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 


UZNESENIE č. 228/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh programového rozpočtu Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
programový rozpočet Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, na rok 2013, takto:

Náklady: 75 228,- €
Príspevok: 36 000,- €
Výnosy: 75 228,- €
Rozdiel: 0,- €

D/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 229/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na rok 2012 takto:

Bežné príjmy: 320 400,- €
Bežné výdavky: 320 400,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 


UZNESENIE č. 230/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií MsZ;

C/ schvaľuje
programový rozpočet Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na rok 2013 takto:

Bežné príjmy: 402 440,- €
Bežné výdavky: 402 440,- €

D/ berie na vedomie
návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na roky 2014 a 2015.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 231/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme uzavretej podľa § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka so Združením technických a športových činností v Bojniciach .

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ :

C/ schvaľuje
uzavretie Zmluvy o nájme uzavretej podľa § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka so Združením technických a športových činností v Bojniciach, sídlo : Mojmírová 1, Bojnice, IČO: 36122483 na rodinný dom zapísaný na LV č.1 na ul. Mojmírovej v Bojniciach ako stavba so súp. č. 671 postavený na par. č.643 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m2, k. ú. Bojnice, pozemok parc. č. 644 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2, k.ú. Bojnice, pozemok par. č. 645 - záhrada vo výmere 713.m2, k.ú. Bojnice a záhradný domček na odkladanie náradia bez prideleného súpisného čísla, bez zápisu v katastri nehnuteľností na dobu neurčitú za účelom vykonávania záujmových činností klubov združených v ZTŠČ Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , §9a ods. 9 písmeno c) a §9b , ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého využívania predmetu nájmu Združením technických a športových činností v Bojniciach, ktoré tu majú vytvorené zázemie pre činnosť klubov, ktoré združuje za účelom vytvorenia čo najvhodnejšieho prostredia pre rozvoj športových a technických aktivít, záujmových činností detí, mládeže a dospelých v meste Bojnice.


Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 232/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ Jozef Obžera, Cintorínska 47, Bojnice a Ing. Dušan Baranec s manž. Renátou Barancovou, Cintorínska 43, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 233/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúci predaj novovytvorených častí z pozemku KN –E parc. č. 472, ostatná plocha vo výmere 2 531 m2 v k. ú. Bojnice, a to:
pozemku parc. č. 2527/19, ostatná plocha vo výmere 66 m2, a
pozemku parc. č. 2527/20, ostatná plocha vo výmere 31 m2,
podľa geometrického plánu č. 1/2012, vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o., Geodetické práce, J. Kráľa 1713/1A, Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 234/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu JUDr. Martina Lukačoviča, právneho zástupcu mesta Bojnice o výsledku súdneho sporu s majiteľmi bytov v bytovom dome na Ulici Bernolákovej súp. č. 520 v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 235/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje

predaj novovytvoreného pozemku parcela č. 1822/10 záhrada o výmere 682 m2 (priľahlý pozemok k bytovému domu súp. č. 520 na ul. Bernolákova v Bojniciach) podľa geometrického plánu č. 162/2005 zo dňa 19.10.2005, vyhotovenom GEOmark s.r.o., Prievidza za kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods.2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, čo je 0,10 eur za 1 m2 v zmysle rozsudku Okresného súdu v Prievidzi zo dňa 12.09.2011, č. k. 17C/94/2011 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 27.11.2012, č. k. 6Co/227/2011 nasledovným nadobúdateľom:
Ing. Ivana Trosková, trvale bytom Jégého 874/9, 971 01 Prievidza v podiele 883/3512, manželia Vladimír Blaho a Jozefína Blahová, obaja trvale bytom Bernolákova 30/2, 972 01 Bojnice v podiele 883/3512, Anna Kmeťová, trvale bytom: I. Bukovčana 832/21, 971 01 Prievidza ktorá nadobudla byt č. 3 vo vchode č. 30 po predchádzajúcom majiteľovi bytu Mgr. Silke Maren Matušek, trvale bytom Čremchová 2/C, 831 01 Bratislava v podiele 873/3512 a Ing. Ľuboš Znášik, trvale bytom Kukučínova 109, 972 71 Nováky v podiele 873/3512.

B/ schvaľuje
predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 520 na ul. Bernolákova v Bojniciach novovytvoreného pozemku parcela 1817/7 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2 v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 162/2005 zo dňa 19.10.2005, vyhotovenom GEOmark s.r.o., Prievidza za kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods.2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, čo je 0,10 eur za 1 m2 do podielového vlastníctva nasledovným nadobúdateľom:
Ing. Ivana Trosková, trvale bytom Jégého 874/9, 971 01 Prievidza v podiele 883/3512, manželia Vladimír Blaho a Jozefína Blahová, obaja trvale bytom Bernolákova 30/2, 972 01 Bojnice v podiele 883/3512,
Anna Kmeťová, trvale bytom : I. Bukovčana 832/21, 971 01 Prievidza ktorá nadobudla byt č. 3 vo vchode č. 30 po predchádzajúcom majiteľovi bytu Mgr. Silke Maren Matušek, trvale bytom Čremchová 2/C, 831 01 Bratislava v podiele 873/3512 a Ing. Ľuboš Znášik, trvale bytom Kukučínova 109, 972 71 Nováky v podiele 873/3512.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 236/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o predaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc.č. 1816 v k.ú. Bojnice pre Ing. Ľuboša Znášika, trvale bytom Kukučínova 109, Nováky a Anny Kmeťovej, trvale bytom I. Bukovčana 832/21, Prievidza;

B/ schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku parcela č. 1816 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 178 m2 (zastavaný pozemok pod bytovým domom) v k.ú. Bojnice pre majiteľov bytov v bytovom dome na ulici Bernolákovej v Bojniciach súp. č. 520 pre:

Anna Kmeťová, trvale bytom: I. Bukovčana 832/21, 971 01 Prievidza, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 873/3512

a Ing. Ľuboš Znášik, trvale bytom Kukučínova 109, 972 71 Nováky, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 873/3512

v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za kúpnu cenu určenú podľa § 18a ods.2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, čo je 0,10 eur za 1 m2 .

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 237/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Vyhodnotenie úlohy povereného poslanca: „Organizácia a koordinácia práce s mládežou v oblasti športu a voľno-časových aktivít v meste Bojnice na rok 2011 - 2014“; v zmysle uznesenia MsZ číslo 125/2011 zo dňa 30.06. 2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 238/2012


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu o zámere nového využitia Južnej veže v zmysle návrhu Občianskeho združenia Naše Bojnice doručeného na Mestský úrad dňa 26. novembra 2012 pod podacím číslom 8691.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jozef HOLIČKA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Gabriela HUMAJOVÁ


dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka