Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 21.2.2013

Dňa 21. februára 2013, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2012
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Bojnice za II. polrok 2012
7. Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2012
8. Návrh – VZN č. 1-2013 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice
9. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013
10. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2012:
• mesto Bojnice
• Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
• Technické služby, p.o.m., Bojnice
11. 6. Príprava mesta na LTS 2013
• Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
• Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
• Technické služby, p.o.m., Bojnice
12. Trhový poriadok trhového miesta v správe Róberta Steinemanna
13. Predaj a prenájom pozemkov
14. Rôzne – aktuálne materiály
15. Interpelácie poslancov
16. Záver


Prestávka na obed: 13:00 – 14:00 hod
Vystúpenia občanov: 14:00 – 15:00 hod


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 21. februára 2013)

UZNESENIE č. 1/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 21. februára 2013

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 2/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda: Gabriela Humajová
člen: Jozef Hatvanyi
člen: Jozef Holička

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 3/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 21. február 2013;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 4/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 21.2. 2013;

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011
a č. 46/2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 5/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 6/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti DHZ II. Bojnice – Dubnica za 2. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 7/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 2. polrok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8


Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 8/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Denného centra v Bojniciach za rok 2012“;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 9/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

komentár k návrhu úpravy Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MeZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-1- 2013 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice v predloženom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 10/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 vrátane zmien č. 1 až 3;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 vrátane zmien č. 1 až 3:


Kapitálové príjmy: 1 626 240 €
Kapitálové výdavky: 1 268 770 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: 357 470 €
Bežné príjmy: 3 089 852 €
Bežné výdavky: 3 089 852 €
Bilancia bežného rozpočtu: 0 €
Finančné operácie príjmové: 0 €
Finančné operácie výdavkové: 357 470 €
Bilancia finančných operácií: -357 470 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 11/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh prílohy č. 10 k VZN č. 14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhový poriadok trhového miesta v správe Roberta Steinemanna;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Prílohu č. 10 k VZN č. 14-2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhový poriadok trhového miesta v správe Roberta Steinemanna.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 12/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Bojnice za rok 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 13/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice za rok 2012;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 14/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb p.o.m. Bojnice za rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 15/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

LTS 2013 - návrh plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. a spoluorganizátorov;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 16/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o príprave na Letnú turistickú sezónu Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice na rok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 17/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

materiál „Príprava Technických služieb, p. o. m. Bojnice na Letnú turistickú sezónu 2013 v Bojniciach“;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 18/2013


Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Pivár na Hurbanovom námestí – Bojnická Reštaurácia so spoločnosťou TEDDY gastro s.r.o., so sídlom Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice, IČO: 46011242 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písmeno c) a § 9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Pivár - Bojnická reštaurácia na Hurbanovom námestí súp. č. 29, postavenom na parc. č. 2112/3 v k.ú. Bojnice so spoločnosťou TEDDY gastro s.r.o., so sídlom Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice, IČO: 46011242 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písmeno c) a § 9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú 20 rokov v zmysle uznesenia č. 252/2011 zo zasadnutia MsZ v Bojniciach, konaného dňa 15.12.2011, s výškou nájmu 3 358,- Eur ročne (slovom: tritisíc tristo päťdesiatosem) za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti – reštauračné služby.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o zmluvné postúpenie všetkých majetkových práv a povinností na základe dohody o postúpení majetkových práv zo dňa 5.12.2012 týkajúcich sa prenájmu nebytového priestoru v objekte PIVÁR od pôvodného nájomcu Marek Horn TEDDY, reštauračné služby, občerstvenie so sídlom ul. Tále 12, 972 01 Bojnice, IČO: 35384468 na nového nájomcu: spoločnosť TEDDY gastro s.r.o., so sídlom Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice, IČO: 46011242. Na predmete nájmu boli v minulosti so súhlasom mesta Bojnice vykonané stavebné úpravy a technické zhodnotenie, ktoré nájomca – Marek Horn TEDDY, reštauračné služby, občerstvenie, vedie vo svojom účtovníctve.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 19/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o plnení uznesenia č. 5/2012 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 2.2. 2012;

B/ berie na vedomie
- Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v budove PIVÁR na Hurbanovom námestí, súpisné číslo 29 za účelom komplexnej rekonštrukcie;
- stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
budúci dlhodobý nájom nebytových priestorov - podkrovných priestorov v budove PIVÁR, súpisné číslo 29, postavenej na pozemkoch parcely číslo 2112/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 spoločnosti A.L.A.P. Bojnice s.r.o., Hornoulická 33, 972 01 Bojnice, IČO: 45841497 za nasledovných podmienok:
- doba nájmu a cena nájmu ako aj ostatné majetkovo-právne vzťahy budú stanovené po vzájomných rokovaniach medzi mestom Bojnice a spoločnosťou A.L.A.P. Bojnice s.r.o.;
- budúci nájomca predloží kompletnú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie nebytových priestorov pre potreby stavebného povolenia, vrátane stanovísk pamiatkového úradu, ako aj ostatných dotknutých orgánov v zmysle platných právnych predpisov;
- kompletnú rekonštrukciu prenajatých priestorov, vrátane platného kolaudačného rozhodnutia, zrealizovať najneskôr do 3 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy;
- zmluvne zaviazať minimálnu výšku preinvestovaných prostriedkov 680.000,00 Eur v zmysle ponuky budúceho nájomcu;
- dodržať účel využitia prenajatých priestorov v zmysle ponuky budúceho nájomcu, t.j. vybudovanie a prevádzkovanie Tourist hotelu – HOSTELU a Biznis HOSTELU, prevádzkovanie malého rokovacieho Biznis Centra, vybudovanie a prevádzkovanie kancelárskych priestorov pre obchodné firmy.

D/ žiada primátora mesta
najneskôr do 31.5. 2013 vymenovať komisiu na vypracovanie zmluvy na dlhodobý nájom nebytových priestorov – podkrovných priestorov v budove PIVÁR na Hurbanovom námestí, súpisné číslo 29 so spoločnosťou A.L.A.P. Bojnice s.r.o., Hornoulická 33, 972 01 Bojnice, IČO: 45841497.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 20/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku – žiadateľ MUDr. Pavel Jendrejovský, Velvarská 4, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2238/1, záhrada vo výmere 27 m2, v k. ú. Bojnice, podľa geometrického plánu č. 102/2012-PD, vypracovaného spoločnosťou GEO DVA, a. s. Sasinková 9, Žilina, v cene 425.- € podľa znaleckého posudku č. 028/2013, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice, v zmysle § 9a) ods.8, písm. e) a § 9b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, priamou formou predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom, žiadateľovi MUDr. Pavlovi Jendrejovskému, bytom Velvarská 4, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 21/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zriadenie vecného bremena – žiadateľ Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec v zastúpení investora MUDr. Tomáša Priehodu, Školská 342/111, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemku parc. č. 846, trvalý trávny porast vo výmere 351 m2 v k.ú. Dubnica, uloženie inžinierskych sietí – plynovej prípojky, vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky k budúcemu rodinnému domu vo výstavbe na pozemku parc. č. 437 a prechod peši a prejazd motorovými vozidlami po pozemku parc. č. 846, v k.ú. Dubnica pre oprávneného z vecného bremena – MUDr. Tomáša Priehodu, bytom Školská 342/111, 972 01 Bojnice po vypracovaní geometrického plánu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 22/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 1281/2 v k. ú. Bojnice, žiadateľ František Kűffer, Clementisa 24/2, Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ berie na vedomie
stanovisko Technických služieb, p.o.m., Rybníčky 6, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 23/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj pozemku E-KN parc. č. 1281/2 v k. ú. Bojnice, zapísaného na LV č. 3928 mesta Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 24/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ Spoločenstvo bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 518 „SPOLBYT II“, Bernolákova 518/26, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
predaj priľahlých pozemkov v k. ú. Bojnice v zmysle zákona č 182/1993 Z. z.
- pozemok parc. č. 1880/4, záhrada vo výmere 205 m2 pre Mgr. Miroslavu Pucherovú, bytom Bernolákova 518/26, Bojnice,
- pozemok parc. č. 1880/2, záhrada vo výmere 205 m2 pre Mgr. Oľgu Škrlantovú, bytom Bernolákova 518/26, Bojnice,
- pozemok parc. č. 1880/3, záhrada, vo výmere 182 m2 pre Mgr. Oľgu Škrlantovú, bytom Bernolákova 518/26, Bojnice,
- pozemok parc.č. 1880/1, záhrada vo výmere 205 m2 pre Milana Schuta a Moniku Schutovú, bytom Bernolákova 518/26, Bojnice,
- pozemok parc.č. 1883/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2 pre Oľgu Škrlantovú, bytom Bernolákova 518/26, Bojnice,
v cene podľa § 18a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. 0,10 €/m2 .

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 25/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľka Ivana Rajnohová, Cintorínska 1699/77, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 26/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj pozemkov v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
parc. č. 2559/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 538 m2,
parc. č. 2559/1 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 47 m2,
parc. č. 2560/2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 65 m2,všetky v k.ú. Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 27/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č. 112/2012 - Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. 1098/1 v k. ú. Bojnice – žiadateľka Ing. Linda Dominiková, Velvarská 4, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 1098/1, záhrada 35 m2 v k. ú. Bojnice, v cene 505.- € v zmysle znaleckého posudku č. 254/2012, vypracovaného znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, 972 01 Bojnice, žiadateľke Ing. Linde Dominikovej, Velvarská 4, Bojnice v zmysle §9a) ods.8, písm.e) a 9b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa s dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľkou.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 28/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č. 176/2012 - Žiadosť o odpredaj pozemku – žiadateľ Pavol Vido a Libuša Vidová, bytom Podzámocká 29, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
budúci predaj pozemku parc.č.2310/14, vo výmere 149 m2, zastavaná plocha v k.ú. Bojnice a pozemku parc.č. 2310/15 , vo výmere 8 m, zastavaná plocha v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 190/2012 vypracovaného GEOing, s.r.o. Prievidza v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, priamou formou predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

 

 


UZNESENIE č. 29/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadatelia bytového domu súp. č. 516, Bojnice, Kvetová ul.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 30/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku parc. č. 1718, záhrada, vo výmere 3040 m2, v k.ú. Bojnice v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. pre žiadateľov – majiteľov bytov v bytovom dome na ul. Kvetová, súp. č. 516.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 31/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadatelia bytového domu súp. č. 517, Bojnice, Kvetová ul.;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasoval: 1

 

 


UZNESENIE č. 32/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku parc.č. 1718, záhrada, vo výmere 3040 m2, v k.ú. Bojnice v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. pre žiadateľov – majiteľov bytov v bytovom dome na ul. Kvetová, súp. č. 517

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 33/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadatelia bytového domu súp. č. 487, Bojnice, Športová ul.;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 34/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku parc.č. 1718, záhrada, vo výmere 3040 m2, v k.ú. Bojnice v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. pre žiadateľov – majiteľov bytov v bytovom dome na ul. Športová, súp. č. 487.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 35/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o zriadenie trvalého vecného bremena na práva na užívanie nebytových priestorov za účelom umiestnenia a prevádzky technológie trafostanice v prospech oprávneného SSE – D, a.s. Žilina;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
zriadenie trvalého bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena SSE – D, a.s. Žilina, IČO: 36 442 151 užívať nebytové priestory v budove Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., postavenej na pozemku parc. č. 2119 v k.ú. Bojnice za účelom umiestnenia a prevádzky technológie trafostanice a povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice strpieť užívanie týchto priestorov a umiestnenie trafostanice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 36/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

upozornenie prokurátora na zosúladenie VZN č. 6/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice s ustanovením § 36g ods. 5 zákona č. 350/2012;

B/ schvaľuje
VZN č. 2/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice s podmienkou zapracovania do znenia VZN ohlasovacej povinnosti pre osoby vykonávajúce ohňostrojné práce. Ohlásenie bude podané písomne 7 pracovných dní pred používaním zábavnej pyrotechniky a vykonávaním ohňostrojných prác.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 37/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ prijíma

protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov;

B/ ukladá
Oddeleniu regionálneho rozvoja a životného prostredia a Mestskej polícii Bojnice upraviť Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Bojnice v zmysle protestu prokurátora zo dňa 9. 1. 2013, číslo podania 176/12-12.
Z: v texte
T: najbližšie zasadnutie MsZ

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 38/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ prijíma

protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice;

B/ ukladá
Oddeleniu regionálneho rozvoja a životného prostredia a Mestskej polícii Bojnice upraviť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice v zmysle protestu prokurátora, zo dňa 3. 1. 2013, číslo podania 167/12-8.
Z: v texte
T: najbližšie zasadnutie MsZ

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 39/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti Kúpele Bojnice, a.s. o odpredaj časti pozemku parc. č. 3545/1 v k.ú. Bojnice vo výmere cca 4 m2;

B/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena , ktoré bude spočívať v práve oprávneného z vecného bremena – spoločnosti Kúpele Bojnice a.s., IČO : 31638694 , umiestniť na časti pozemku parc. č. 3545/1, trvalý trávny porast vo výmere 3453 m2 v k. ú Bojnice, patriaceho do vlastníctva povinného z vecného bremena- mesta Bojnice, vodné stavby – vŕtanú studňu, vodovodné potrubie a prislúchajúcu technológiu, vrátane prípojky nn.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 40/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o vklad časti pozemku 2816/19 v k. ú. Bojnice pod budúcu výstavbu: „ Novostavba bazénov na kúpalisku Čajka Bojnice“ do základného imania spoločnosti ČAJKA BOJNICE , a.s. – žiadateľ AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7 Prievidza;

B/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve oprávneného z vecného bremena – spoločnosti Kúpele Bojnice a.s., IČO: 31638694 , umiestniť na novovytvorenom pozemku parc. č. 2816/52, trvalý trávny porast vo výmere 881 m2 k. ú. Bojnice, podľa geometrického plánu č. 2/2013, vyhotoveného GEOmark, s.r.o. Prievidza, patriaceho do vlastníctva povinného z vecného bremena mesta Bojnice, vodné stavby – novostavbu bazénov na kúpalisku Čajka Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 41/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zmenu uznesenia č. 89/2012;

B/ schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 89/2012 zo dňa 24.mája 2012, ktoré bude znieť nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena v zmysle predloženého geometrického plánu č. 44/2012, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o.,
J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemku parc.č. 499/2 reg. „E“ v k.ú. Bojnice uloženie plynového zariadenia, ktoré bude majetkom oprávneného z vecného bremena – Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35910739. Odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená jednorázovo vo výške 300,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 42/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zmenu uznesenia č. 185/2012 zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.10.2012

B/ schvaľuje
zmenu uznesenia č. 185/2012 zo dňa 25. 10. 2012, ktoré bude znieť nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1096/1 záhrada vo výmere 35 m2, v k. ú. Bojnice Ing. Milanovi Hrvolovi a manž. Ing. Eve Hrvolovej, obaja bytom Velvarská 1344/6, Bojnice celkom v cene 505,- €, v zmysle znaleckého posudku č. 196/2012, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle geometrického plánu č. 58/2012-PD podľa § 9a) ods. 8 písm. e) a §9b zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 43/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu o projekte The Majestic Five Bojnice, spoločnosti Majestic Properties a.s., Odbojárov 3, Bratislava, IČO: 45562903.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HOLIČKA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Mgr. Maroš GRESCHNER
Gabriela HUMAJOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Martin KOČNER
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ

 


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka