Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 28.6.2006

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2006 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na 2. polrok 2006
6. Návrh plánov zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2006
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení na 1. štvrťrok 2006
- Základná škola s materskou školou v Bojniciach,
- Základná umelecká škola v Bojniciach,
- Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
8. Vybrané ukazovatele hospodárenia mestských organizácií za 1. štvrťrok 2006
- SMMB, p.o.m., Bojnice
- MsKS, p.o.m., Bojnice
- MsK, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
9. Rôzne
- predaj a prenájom nehnuteľností
- aktuálne materiály
- interpelácie poslancov
10. Z á v e r

( O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Uznesenia MsZ prijaté dňa 28. júna 2006

UZNESENIE č. 141/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. júna 2006.

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č.142/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda: Jozef Hatvanyi.
člen: Ján Cagáň
člen: Pavol Letavay

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č.143/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 28. júna 2006.

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 144/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 28. 6. 2006
B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia MsZ č. 36/2001, č. 37/2002, č. 151/2003, č. 298/2003, č. 54/2004, č. 173/2004, č. 26/2005, č. 328/2005, č. 341/2005, č. 33/2006.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 145/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 25. 4. 2006 do 26. 6. 2006.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 146/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ v Bojniciach na 2. polrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií MsZ.
C/ schvaľuje
návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ v Bojniciach na 2. polrok 2006.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 147/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2006.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 148/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o nasledujúcej činnosti MsP v Bojniciach.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
správu o nasledujúcej činnosti MsP v Bojniciach.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 149/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zvýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Bojniciach.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
návrh na zvýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície v Bojniciach na 6 príslušníkov.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 150 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 151/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jána Holičku, aby body programu mestského zastupiteľstva č. 11 a 12 boli prerokované bez rozpravy.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jána Holičku, aby body programu mestského zastupiteľstva č. 11 a 12 boli prerokované bez rozpravy.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 152/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
výsledky hospodárenia MsKS, p. o. m., Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 153 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
výsledky hospodárenia MsK, p. o. m., Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 154/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vybrané ukazovatele hospodárenia TS, p. o. m., Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 155/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vybrané ukazovatele hospodárenia SMMB, p. o. m., Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 156 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za 1. štvrťrok 2006,
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 157/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za 1. štvrťrok 2006,
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 158 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za 1. štvrťrok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 159/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Zriaďovacej listiny MsK, p. o. m., Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
Zriaďovaciu listinu MsK, p. o. m., Bojnice v predloženom znení.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 160 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácie ZUŠ v Bojniciach na výdavky spojené s realizáciou CD nahrávky orchestra Akordeonika.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 50 tis. Sk ZUŠ v Bojniciach na výdavky spojené s realizáciou CD nahrávky orchestra Akordeonika.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 161/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na nákup zásahových odevov pre Dobrovoľný hasičský zbor Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
nákup zásahových odevov pre Dobrovoľný hasičský zbor Bojnice v celkovej sume 100 tis. Sk.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 162/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o odsúhlasenie navýšenia ceny nákladného automobilu na údržbu miestnych komunikácií.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
navýšenie ceny nákladného automobilu na údržbu miestnych komunikácií o 250 tis. Sk.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 163 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006.
Kapitálové príjmy: 46.626 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 66.445 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 19.819 tis. Sk

Bežné príjmy: 63.866 tis. Sk
Bežné výdavky: 63.863 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu: + 3 tis. Sk

Finančné operácie príjmové: 21.022 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové: 1.203 tis. Sk
Bilancia finančných operácií: + 19.819 tis. Sk

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 164/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského. na verejné hlasovanie o voľbe nového člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského na verejné hlasovanie o voľbe nového člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 165 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť pána Ing. arch. Vladimíra Záborského, bytom Záhradná 26, Bojnice, o uvoľnenie z funkcie člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva z osobných dôvodov.
B/ odvoláva
Pána Ing. arch. Vladimíra Záborského, bytom Záhradná 26, Bojnice, z funkcie člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 166/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zvolenie za člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.
B/ volí
Ing. Antona Púchovského, bytom Ul. Kpt. Nálepku č. 1452/58 Bojnice, za člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 167/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zvolenie za člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.
B/ volí
Ing. Jána Marcina, bytom Hečkova 1280/45, Bojnice, za člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 2
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 168/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského. na verejné hlasovanie o voľbe nového člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.
B/ volí
Pána Jána Holičku, bytom Bernolákova č. 17, Bojnice za člena komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 169/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informatívnu správu o nevysporiadaných pozemkoch v užívaní mesta a o pozemkoch v majetku mesta užívaných inými.
B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 170 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh doplnku č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. júna 2005, uzatvorenej s p. Flaviom Rigonom, na pozemky v okolí hotela Damona (bývalý hotel Régia) v Bojniciach.
B/ schvaľuje
Návrh doplnku č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. júna 2005, uzatvorenej s p. Flaviom Rigonom, na pozemky v okolí hotela Damona (bývalý hotel Régia) v Bojniciach. Návrh doplnku č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č.171 /2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Vladimíra Sedláka a manž. Judity a Vladimíra Sedláka ml., bytom Bojnice, S. Chalupku 16 o odpredaj časti pozemku parc.č. 121/1 .
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
budúci predaj časti pozemku parc. č. 121/1 , ostatné plochy , p. Vladimírovi Sedlákovi a manž. Judite, Vladimírovi Sedlákovi ml. , bytom S. Chalupku 16, Bojnice po vypracovaní GP, ktorým bude odčlenené z parc. č. 121/1 ochranné pásmo miestnej komunikácie.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 172/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Ľubice Halačovej, Svätoplukova 91/15, Prievidza o vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. 1161/2 – zastavané plochy v k.ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 1161/2 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 104 m2 v k.ú. Bojnice Ľubici Halačovej, Svätoplukova 91/15, Prievidza v cene 100,- Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 173/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Ing.arch. Milana Dvorského, Záhradnícka 20, Bratislava a Daniely Číkovej, Nábr. Sv. Cyrila 4, Prievidza o zámenu pozemkov.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/schvaľuje
budúcu zámenu časti pozemku pôvodného vodného toku , diel 12 vo výmere 25 m2 a diel 13 vo výmere 36 m2 vo vlastníctve mesta Bojnice – spolu 61 m2 za diel č. 14 vo výmere 51 m2 a diel č. 15 vo výmere 21 m2 , spolu 72 m2 , ktoré sú vo vlastníctve Ing. arch. Milana Dvorského, bytom Záhradnícka 20, Bratislava a Daniely Číkovej , bytom Nábr. Sv. Cyrila po vypracovaní geometrického plánu.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 174/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Antónie Píšovej , Dubnická 1048/54, Bojnice o odkúpenie pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Dubnica.
B/ruší
uznesenie č. 102/2004 zo dňa 28.4.2004.
C/ schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 335/3 – zast. plocha vo výmere 61 m2 v k.ú. Dubnica vytvoreného z pozemku parc.č. 278 nekn. vo výmere 896 m2-cesta podľa GP č. 45/2006 vyhotoveného GEOing., spol. s r.o. Prievidza, Ing. Antónii Píšovej, Dubnická 1048/54, Bojnice v cene 100,-Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 175/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Unipharmy Prievidza, 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, Bojnice o odpredaj pozemkov.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2548/96 vo výmere 100 m2 , ostatné plochy, pozemku parc. č. 2548/95 vo výmere 12 m2 , ostatné plochy v k. ú. Bojnice podľa GP č. 31620205-511/98 , vyhotoveného GEOSLUŽBOU, v.o.s. Prievidza a pozemku parc. č. 2548/126 vo výmere 102 m2, ostatné plochy, v k.ú. Bojnice podľa GP č. 104/2006 vyhotoveného GEOmark sa.r.o. Prievidza v cene podľa CM 1067 Sk/m2 po predložení dokladov o tom, že pozemky parc. č. 2548/46,2548/,47,2548/48, 2548/55,2548/56,2548/57, pre ktoré sú pozemky 2548/95, 2548/96 a 2548/126 ponechané ako prístup , sú v majetku žiadateľa , spoločnosti Unipharma Prievidza, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice , IČO: 31625 657.

Za:9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 176/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Františka Bíreša, Rekreačná 6, 972 01 Bojnice o odpredaj pozemku parc. č. 589/2.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
predaj časti z pozemku parc.č. PK 1191 a to novovytvorený pozemok parc.č. 589/2 – zast.plocha vo výmere 23 m2 v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 208-101/2006 vyhotoveného Geodéziou Žilina a.s., zo dňa 11.4.2006 p. Františkovi Bírešovi, Rekreačná 6, Bojnice v cene 100 Sk/m2, s tým, že budúci kupujúci bude znášať poplatky spojené so zápisom do katastra nehnuteľností.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 177/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Ing. Dušana Adamca a manž. Marty Adamcovej, Prokofievova 14, Bratislava o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu k pozemku parc. č. 2076/1 cez pozemok parc. č. 2070 , ostatná plocha podľa GP č.71/06, vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o. Prievidza v prospech Ing. Dušana Adamca a manž. Marty Adamcovej, Prokofievova 14, Bratislava.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 178/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Radka Perinu, bytom Opatovce nad Nitrou č. 498 o odpredaj pozemku.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
budúci odpredaj časti pozemku parc. č.2551, ost. plocha v k. ú. Bojnice, po vypracovaní GP p. Radkovi Perinovi, Opatovce nad Nitrou č. 498 v cene podľa CM 1 106.- Sk/m2 s tým, že budúci kupujúci bude znášať poplatky spojené s vyhotovením Geometrického plánu.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 179/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Group 168, a.s., Bratislava o odkúpenie 1/3 podielu pozemku parc. č. 646, orná pôda v k.ú. Bojnice , zapísaného na LV 2768 vo výmere 766 m2.
B/berie na vedomie
informáciu oddelenia RRaŽP, že cez pozemok vedie VVN, VN, strednotlaké potrubie plynu a časť parcely zaberá aj ochranné pásmo komunikácie.
C/schvaľuje
odpredaj 1/3 podielu pozemku parc. č. 646 , orná pôda v k.ú. Bojnice, zapísaného na LV 2768 vo výmere 766 m2 spoločnosti Group 168. a.s. Bratislava , IČO: 35 955 597 v cene250,- Sk/m2 s tým, že tento pozemok bude využitý v zmysle územného plánu mesta Bojnice.

Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 180/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť MUDr. Kataríny Novákovej, Urbárska 6/10, Prievidza o vrátenie prideleného pozemku.
B/ ruší
uznesenie MsZ, č. 190/2005 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 29. júna 2005.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 181/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Radovana Richtera, Opatovce nad Nitrou č. 9 o kúpu pozemkov v lokalite Ul. Jánošíkovej na účely IBV.
B/ schvaľuje
predaj pozemku na účely IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej takto:
Radovan Richter, Opatovce nad Nitrou č. 9 – pozemok parc. č. 121/15 vo výmere 357 m2 – ostatná plocha a pozemok parc. č. 279/7 vo výmere 148 m2 – lesné pozemky v k. ú. Bojnice v cene 650 Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 182/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
opätovnú žiadosť Miroslava Adámika, Ul. Gazdovská 4/16, Prievidza o odkúpenie pozemkov.
B/ schvaľuje
predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice parc. č. 357/6,zast. plocha , ozn. ako diel 7 vo výmere 14 m2, ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/13,
predaj časti pozemku parc. č. 357/4, zast. plocha , ozn. ako diel 9 vo výmere 2 m2, ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/11,
predaj časti pozemku parc. č. 357/13, zast. plocha , ozn. ako diel 10 vo výmere 52 m2, ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/10 a diel 11 vo výmere 10 m2 , ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/9 ,
predaj časti pozemku parc. č. 357/11 zast. plocha ,ozn. ako diel 15 vo výmere 6 m2, ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/8 a
predaj časti pozemku parc. č. 357/10,zast. plocha , ozn. ako diel 14 vo výmere 31 m2, ktorý vytvára novovytvorený pozemok parc. č. 2293/7 v cene 100,-Sk/m² pre Miroslava Adámika, Ul. Gazdovská 4/16, Prievidza Ľudmilu Zajacovú , bytom Horné naštice a Zdenku Adámikovú, bytom Podzámocká 62/1, Bojnice podľa GP č. 195/2005 vyhotoveného spol. GEOSLUŽBA s.r.o. Prievidza.

Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 183/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh pána Miroslava Adámika, Ul. Gazdovská 4/16, Prievidza o odpredaj pozemkov pod miestnou komunikáciou p.č.2310/7 a p. č. 2310/8 do vlastníctva mesta Bojnice.
B/ schvaľuje
odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Bojnice, parc. č. 2310/7, zast. pl. o výmere 9 m² a parc. č. 2310/8, zast. pl. o výmere 9 m² v k. ú. Bojnice v cene 1,-Sk/m² od Miroslava Adámika, Ul. Gazdovská 4/16, Prievidza, Ľudmily Zajacovej, Horné Naštice a Zdenky Adámikovej , Podzámocká 62/1 , Bojnice.

Za:10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 184/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť na odkúpenie pozemku – prehodnotenie ceny zo dňa 5.5.2006 , zaslané žiadateľkou p. Slávkou Nedeljakovou, Gorkého 39/8, Prievidza.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií.
C/ ruší
uznesenie MsZ č. 124/2006 zo dňa 26.4.2006.
D/ schvaľuje
budúci predaj pozemku parc. č. 131/8,tr. tráv. porast v k.ú. Bojnice, vo výmere 293 m2, pre p. Slávku Nedeljakovú, Gorkého 39/8 , Prievidza.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 185/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Mestského úradu v Prievidzi o odkúpenie pozemkov pre Priemyselný park – prístupová komunikácia .
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ ruší
uznesenie MsZ č. 250/2005.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

UZNESENIE č. 186/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie
Materiál „Dlhodobý plán na prevádzku MHD Prievidza a Bojnice“, s plánovaným nábehom na systematickú obnovu vozidlového parku.
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1

Zasadnutie MsZ 28.6. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková
p. Peter Švec
Ing. Ladislav Debnár
MUDr. Vladimír Duchoň
Mgr. Soňa Ličková
Ing. Milan Rybanskýdnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka