Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 16.7.2013

Dňa 16. júla 2013, t. j. v utorok o 16.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

2. Voľba návrhovej komisie
3. Ponuka VŠZP, a. s. na odkúpenie akcionárskeho podielu v spol. Kúpele Bojnice a.s.
4. Informácia člena dozornej rady spoločnosti Čajka Bojnice a.s.
5. Rôzne – aktuálne materiály
6. Záver

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 16. júla 2013)

UZNESENIE č. 150/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 16. júla 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 151/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda Ing. Tomáš Guniš
člen Jozef Hatvanyi
člen Jozef Holička

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 152/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v termíne od 27. 6. 2013 do 15. 7. 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 153/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu o potenciálnom odpredaji akcionárskeho podielu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. v spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s..

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 154/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúcu kúpu akcií v zmysle ponuky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na odkúpenie akcionárskeho podielu v spol. Kúpele Bojnice a.s., zo dňa 27.06. 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 155/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

žiadosť poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice Mgr Maroša Greschnera o uvoľnenie z funkcie člena dozornej rady v spol. Čajka Bojnice, a.s., od 1. 9. 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 156/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informáciu o výsledkoch hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012 a návrh splnomocnenkyne spoločníka PRIAMOS, a.s., aby jednotliví spoločníci prijali opatrenie na to, aby vykázaná strata bola vykrytá jednotlivými spoločníkmi podľa výšky ich obchodných podielov na základnom imaní. Suma podielu mesta Bojnice na úhrade straty predstavuje 2.775,96 Eur, slovom dvetisíc sedemsto sedemdesiatpäť Eur deväťdesiatšesť centov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 157/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

úhradu časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012 podľa výšky podielu na základnom imaní spoločnosti, v celkovej výške 2.775,96 Eur, slovom dvetisíc sedemsto sedemdesiatpäť Eur deväťdesiatšesť centov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Martin KOČNER
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Jaroslav HANZEL

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka