Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 22.8.2013

Dňa 22. augusta 2013, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 22.08. 2013
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 16.7.2013 do 22.08. 2013
6. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013
7. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2013:
• Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
• Technické služby, p.o.m. Bojnice
• Mestská knižnice, p.o.m., Bojnice
• Správa o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov
8. Návrh na zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m.,
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2013
• Základná škola s MŠ Bojnice
• Základná umelecká škola Bojnice
• Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
10. Žiadosť o úpravu rozpočtu pre originálne kompetencie na rok 2013 – ZŠ s MŠ Bojnice
11. Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013
12. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013
13. Návrh na použitie rezervného fondu
14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice
15. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bojnice o Mestskej polícii
16. Všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa zrušuje VZN mesta Bojnice č 9/1992 o zákaze používania rovnošiat zhodných s rovnošatou Mestskej polície v Bojniciach
17. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Bojnice o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
18. Protest prokurátora proti VZN 2-2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice
19. Škodová udalosť – Návrh na prejednanie spôsobenej škody na majetku mesta.
20. Predaj a prenájom nehnuteľností
• Návrh na odňatie majetku zo správy Základnej školy s materskou školu Bojnice a zaradenie Mestu Bojnice v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta.
• Žiadosť o odpredaj parcely č. 358/4, 950/3 v k.ú. Dubnica- žiadatelia Ing. Andrea Váradyová, Ing. Peter Šingliar, Rakytová 5, 971 01 Prievidza
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ MUDr. Vojtech Jendrejovský, Hurbanovo nám. 17/35, 972 01 Bojnice
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ MUDr. Pavel Jendrejovský,
Velvarská 4, 972 01 Bojnice
• Žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych, Velvarská 1329/36, 972 01 Bojnice
• Návrh na určenie podmienok pre Obchodnú verejnú súťaž - predaj pozemku KN-E
parc.č. 2371 v k.ú. Bojnice
• Výzva k prevodu vlastníctva priľahlých pozemkov –pokus o zmier - žiadateľ Mgr. Peter Švarc, advokát, Nám. slobody 1/17, 97101 Prievidza
• Výstavba bytového domu na Jánošíkovej ulici v Bojniciach
• Návrh na zriadenie trvalého vecného bremena na umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia na ulici Školskej v Bojniciach
• Žiadosť o súčinnosť pri realizácii verejnej infraštruktúry v zóne bývania BOJNICE - MEDZIJARKY, žiadateľ SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, Piešťany
• Prerokovanie návrhu zámeny pozemkov s Rímsko – katolíckou cirkvou v lokalite Rybníčky
• Informácia o výsledku Obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemku parc. č. 2803/2 v KU Bojnice
21. Aktuálne materiály

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 22. augusta 2013)

UZNESENIE č. 158/2013


Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 22. augusta 2013 s pripomienkou.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 159/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Zdenko Priehoda
člen: Ing. Tomáš Guniš
člen: Gabriela Humajová

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 160/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 22. august 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 161/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 22.8. 2013;

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011, č. 146/2012, č. 37/2013, č. 110/2013, č. 121/2013, č. 122/2013 a č. 123/2013;

C/vypúšťa zo sledovania uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 80/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 162/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 163/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 16.7. 2013 do 22.8.2013

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 164/2013
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie

návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013;

b/ schvaľuje
zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013 a ruší pôvodné znenie textu pod písmenom G/ tohto uznesenia a nahradzuje ho novým textom písmena G/ v tomto znení:

            G/ schvaľuje
            odvod finančných prostriedkov vo výške 14.753,10 € do Fondu prevádzky,    údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice a odvod finančných prostriedkov, ktoré sú evidované ako záväzok voči nájomníkom mestských bytov, v sume 6.869,91 € na osobitný bankový účet v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.;

c/schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013 a ruší pôvodné znenie textu pod písmenom H/ tohto uznesenia a nahradzuje ho novým textom písmena H/ v tomto znení:

             H/ schvaľuje
             odvod finančných prostriedkov do Rezervného fondu mesta Bojnice vo výške 126.782,64 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 165/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice v predloženom znení

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 166/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zrušenie Štatútu Mestskej knižnice Bojnice“;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ r u š í
“ Štatút mestskej knižnice Bojnice“

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 167/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2013.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 168/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 169/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 170/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 171/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 172/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 173/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR za I. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 174/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o úpravu rozpočtu pre originálne kompetencie na rok 2013 Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ ukladá Finančnému oddeleniu MsÚ v Bojniciach
zapracovať transfer na požadovanú úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na výkon originálnych kompetencií do úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 a prijať v zmysle § 14 odseku 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtové opatrenie - viazať poskytnutie uvedeného transferu na vývoj príjmov bežného rozpočtu mesta Bojnice.
Zodpovední: v texte Termín: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 175/ 2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013 a Správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 176/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 177/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu použitia rezervného fondu mesta Bojnice a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 97/2013 zo dňa 25.4.2013;

B/ schvaľuje
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 97/2013 zo dňa 25.4.2013, ktoré po úprave bude znieť takto:

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 207.260,- €:

- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p.o.m., v sume 55.000,00 €
- Rozšírenie kapacity Materskej školy v sume 16.360,00 €
- Vybudovanie terasy pri Meštianskom dome na Hurbanovom námestí v sume 3.300,00 €
- Splátka istiny úveru č. 85366-2012 vo výške 147.600,00 €, k termínu 31.8.2013 ako predčasné splatenie úveru na financovanie vlastných zdrojov a neoprávnených nákladov mesta Bojnice v projekte „Rekonštrukcia centrálnej časti mesta“ v zmysle článku V. ods. 5.11 úverovej zmluvy č. 85366-2012, uzatvorenej so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., Štefánikova 27, Bratislava.

 

C/ ukladá prednostovi MsÚ Bojnice
zapracovať použitie rezervného fondu do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice.

Zodpovední: v texte Termín: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 178/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 5/2013 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 179/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o Mestskej polícii;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 mesta Bojnice o Mestskej polícii.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 180/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mesta Bojnice č. 9/1992 o zákaze používania rovnošiat zhodných s rovnošatou Mestskej polície v Bojniciach;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Bojnice č 9/1992 o zákaze používania rovnošiat zhodných s rovnošatou Mestskej polície v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 181/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 mesta Bojnice o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 182/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice vypracovaný v zmysle protestu prokurátora;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice v predloženom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

 


UZNESENIE č. 183/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu o vzniku a zavinení škody, ktorá vznikla poškodením služobného motorového vozidla zn. HYUNDAI i30CW, ŠPZ PD093DY;

B/ berie na vedomie
Uznanie záväzku zamestnankyne uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške t.j. 405,58 EUR;

C/ schvaľuje
Úhradu spôsobenej škody v plnej výške t.j. 405,58 EUR, zamestnankyňou Luciou Moravčíkovou - Chudou.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 184/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na odňatie majetku zo správy Základnej školy s materskou školou v Bojniciach, Školská 9 Bojnice a zaradenie do účtovnej evidencie mesta Bojnice v zmysle VZN č.5/2009 o hospodárení s majetkom mesta;

B/ schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku - ohradenie pieskoviska v materskej škole, na pozemku parc. č. 30/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, na ul. Pribinovej v Bojniciach zo správy Základnej školy s materskou školou, Bojnice a jeho zaradenie do účtovnej evidencie mesta Bojnice v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta: v obstarávacej cene 2 277,60 Eur, v termíne od 1.9.2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 185/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj parcely č. 358/4, 950/3 v k.ú. Dubnica- žiadatelia Ing. Andrea Váradyová, Ing. Peter Šingliar, Rakytová 5, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje budúci predaj
pozemku parc. č. 950/3, trvalý tráv. porast vo výmere 39 m2 v k.ú. Dubnica a časti z pozemku parc. č. 358/4 , záhrada vo výmere 17 m2 v k.ú. Dubnica, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 186/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ MUDr. Vojtech Jendrejovský, Hurbanovo nám. 17/35, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 187/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1 454 m2 v k. ú. Bojnice pre žiadateľa MUDr. Vojtecha Jendrejovského, Hurbanovo nám. 17/35, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 188/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ MUDr. Pavel Jendrejovský, Velvarská 4, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 189/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1 454 m2, v k. ú. Bojnice pre žiadateľa MUDr. Pavla Jendrejovského, Velvarská 4, 972 01 Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 0
Proti:9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 190/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych, Velvarská 1329/36, 972 01 Bojnice

B/ schvaľuje
budúci predaj pozemku KN-E parc. č. 1016/1, ostatná plocha vo výmere 74 m2 a časti z pozemku KN-E parc. č. 91-188/102, ostatná plocha vo výmere 102 m2, k. ú. Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 191/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na určenie podmienok pre Obchodnú verejnú súťaž - predaj pozemku KN-E parc. č.
2371 vo výmere 1 989 m2 v k.ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ ;

C/ schvaľuje
podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž - predaj pozemku KN –E parc. č. 2371 v k.ú. Bojnice takto:
Mesto Bojnice vyhlasuje
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na odkúpenie pozemku KN-E parc. č. 2371, trvalý trávny porast vo výmere 1 989 m2 v k.ú. Bojnice:
- najnižšia ponuková cena je cena podľa znaleckého posudku č. 136/2013, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice,
- nehnuteľnosť je možné odkúpiť len v celosti
- termín zaplatenia kúpnej ceny – v deň podpísania kúpnej zmluvy
- účel využitia v zmysle ÚPN SÚ Bojnice
- predkladanie návrhov je možné len písomným oznámením ponúkanej ceny za 1 m2 pozemku a to doručením na adresu: Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1/176,
972 01 Bojnice osobne do podateľne úradu alebo poštou
- ponuky budú predkladané v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom roku „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ “ –pozemok parc.č. 2371 súp. „E“.
- návrh obsahuje: meno a priezvisko navrhovateľa, rodné číslo – príp. obchodné meno právnickej osoby, IČO, bydlisko – resp. sídlo, navrhovanú cenu za 1 m2 pozemku
- posledný termín predkladania ponúk 25.09.2013 do 12,00 hodiny (ponuka musí byť fyzicky na úrade)
- termín vyhodnotenia súťaže a oznámenia vybratého návrhu – 30.9.2013
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž bez udania dôvodu
- vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži
- predložený návrh nemožno odvolať po jeho predložení
- návrh je možné meniť a dopĺňať len ak ide o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, podstatné náležitosti návrhu sa meniť nesmú
- navrhovatelia budú o výsledku súťaže informovaní písomne

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 192/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Výzvu k prevodu vlastníctva priľahlých pozemkov k bytovým domom –pokus o zmier, žiadateľ - vlastníci bytov v bytovom dome súp. č..486 a súp. č. 487 na ul. Športová a súp. č. 516 a súp. č. 517 na ul. Kvetová v Bojniciach, zast. Mgr. Peter Švarc, advokát, Nám. slobody 1/17, 97101 Prievidza v cene 0,01 eur / m2 podľa zák. č. 182/1993 Z. z.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 193/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

prevod vlastníctva priľahlých pozemkov :
parc. č. 1718, orná pôda vo výmere 3 040 m2,
parc. č. 1721/3 ostatná plocha vo výmere 128 m2 ,
parc. č. 1717/3, ostatná plocha vo výmere 119 m2 v k.ú. Bojnice
k bytovým domom súp. č.486 a súp. č. 487 na ul. Športová a súp. č. 516 a súp. č. 517 na ulici Kvetová v Bojniciach, v cene 0,01 eur / m2 podľa zák. č. 182/1993 Z. z. pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov , zast. Mgr. Peter Švarc, advokát, Nám. slobody 1/17, 97101 Prievidza.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 3
Proti:5
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 194/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu o možnosti výstavby bytového domu na Jánošíkovej ulici v Bojniciach

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ ;

C/ schvaľuje
parametre výberu súkromného investora pre výstavbu bytového domu:
* držiteľ certifikátov ISO 9001:2008 + ISO 14001:2009
* minimálny ročný obrat: 1,5 mil. € ( min. ) počas predch. 2 rokov
* počet stálych zamestnancov: min. 15

požadované doklady:
- aktuálny výpis z obchodného registra
- potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v konkurze, likvidácii /nie podnikateľský register/ AKTUÁLNE, nie staršie ako 60 dní
- potvrdenie, že spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči SR, nemá nedoplatky na daňovom úrade a poisťovniach za 2013 a všetky ostatné záväzky má uhradené v roku 2013 v lehote splatnosti
- bankový prísľub na financovanie celej stavby, preukázateľné vlastné zdroje, prípadne kombinácia úveru a vlastných zdrojov
- záväzok , že stavbu skolauduje do konca roka 2014
- predloženie dokladu o platnom poistení zodpovednosti za škodu s krytím do výšky min. 1,5 mil. € /poistná zmluva zaplatená/
- deklarovanie skúseností s výstavbou nájomných bytových domov,
- záruka min. 10 rokov na funkčnosť stavby
- predbežný zoznam subdodávateľov, s ktorými plánuje realizovať stavbu a pred podpisom kúpnej zmluvy s mestom preukázať splnenie záväzkov voči nim
- maximálny podiel subdodávok /práce/ vo finančnom vyjadrení: 50%
- zmluvná pokuta za nedodržanie termínu dodávky: 15% z kontrahovanej ceny diela
- akceptovanie technicko – investorského dohľadu mesta Bojnice,

D/poveruje prednostu MsÚ Bojnice
zverejniť ponuku mesta Bojnice na výber zhotoviteľa, súkromného investora výstavby bytového domu na ul. Jánošíková v Bojniciach podľa schválených parametrov výberu súkromného investora pre výstavbu bytového domu

E/ odporúča primátorovi mesta Bojnice
zriadiť dočasnú komisiu za účelom výberu zhotoviteľa, súkromného investora výstavby bytového domu na ul. Jánošíková v Bojniciach na základe predložených ponúk podľa schválených parametrov výberu

Zodpovední: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 195/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zriadenie trvalého vecného bremena na umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia na ulici Školskej v Bojniciach;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

 

C/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení trvalého vecného bremena , kde oprávneným z vecného bremena je mesto Bojnice a povinnými z vecného bremena sú
Rudolf Slošiar a Tatiana Slošiarová, Školská ulica 72, Bojnice. Povinní z vecného bremena strpia na dobu neurčitú odplatné vecné bremeno, spočívajúce v umiestnení stožiaru verejného osvetlenia a elektrickej prípojky k nemu, na novovytvorenom pozemku parc. č. 489/2 vo výmere 1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dubnica v zmysle geometrického plánu č. 135/2013, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice. Výška odplaty je stanovená po dohode na 400.- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 196/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zriadenie trvalého vecného bremena na umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia na ulici Školskej v Bojniciach;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení trvalého vecného bremena, kde oprávneným z vecného bremena je mesto Bojnice a povinnými z vecného bremena budú František Kováč a Edita Kováčová, bytom Hečkova 1213/50, Bojnice. Povinní z vecného bremena strpia na dobu neurčitú odplatné vecné bremeno, spočívajúce v umiestnení stožiaru verejného osvetlenia a elektrickej prípojky k nemu, na novovytvorenom pozemku parc. č 485/2 vo výmere 1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dubnica v zmysle geometrického plánu č.135/2013, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice. Výška odplaty je stanovená po dohode na 400.- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 197/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o súčinnosť pri realizácii verejnej infraštruktúry v zóne bývania BOJNICE - MEDZIJARKY, žiadateľ SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, Piešťany;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ ukladá
prednostovi MsÚ Bojnice rokovať o ďalších podmienkach zmluvy o súčinnosti pri realizácii verejnej infraštruktúry v zóne bývania BOJNICE - MEDZIJARKY so SANBYT družstvom, Pod Párovcami 163, 921 01 Piešťany.

Zodpovedný: v texte Termín: 30.09. 2013

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 198/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

informáciu o návrhu zámeny pozemkov s Rímsko – katolíckou cirkvou v lokalite Rybníčky.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 199/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta Bojnice, parc. č. 2803/2 vo výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice.
Termín otvárania obálok: 8.8.2013 o 9,00 hodine, doručených bolo 9 uzatvorených obálok v predpísanom termíne. Po otvorení obálok bolo zistené, že všetky ponuky obsahujú požadované náležitosti.

Najvyššia ponúknutá cena:
Erika Fanturová, Kanianka , Školská 589/17, cena 133,50 €/m2.

B/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2803/2 vo výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice pre Eriku Fanturovú, Školská 589/17, 972 17 Kanianka za cenu 133,50 €/m2 na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 a §9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti:1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 200/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o potrebe zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 103/2013 z dôvodu nesprávne uvedenej adresy bydliska žiadateľa Jozefa Obžeru, bytom Máčov 370, 972 25 Diviaky nad Nitricou;

B/ schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 103/2013 zo dňa 31.5.2013, ktoré bude po zmene znieť nasledovne:


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2527/19, ostatná plocha vo výmere 66 m2 v k.ú. Bojnice, pre Jozefa Obžeru a Janku Obžerovú, bytom Máčov, 370, 972 25 Diviaky nad Nitricou v cene 924.- € v zmysle znaleckého posudku č. 027/2013, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle geometrického plánu č. 1/2012, vypracovaného GEOMAP Prievidza s.r.o. priamou formou predaja podľa § 9a) ods.1, písm. c) a §9b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe ponuky žiadateľa predloženej mestu Bojnice v zmysle uznesenia MsZ v Bojniciach č.233/2012 zo dňa 13.12.2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 201/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša o zrušení uznesenia MsZ č. 116/2012 zo dňa 23. 8. 2012.

B/ ruší uznesenie č. 116/2012 zo dňa 23. 8. 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Martin KOČNER
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Jozef HOLIČKA
Jaroslav HANZEL


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka