Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 23.8.2006

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2006 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie  činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2006
6. Vyhodnotenie činnosti MsP v Bojniciach za I. polrok 2006

7. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2006:
- mesto Bojnice

- SMMB, p.o.m., Bojnice
- MsKS, p.o.m., Bojnice
- MsK, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2006:

- ZŠsMŠ  Bojnice

- ZUŠ  Bojnice

- CVČ JUNIOR  Bojnice

9. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Bojnice

10. Rôzne
- predaj a prenájom nehnuteľností
- aktuálne materiály
- interpelácie poslancov
11. Z á v e r

( O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. augusta 2006

UZNESENIE č. 194/2006
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. augusta 2006.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 195/2006
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda Ing. Ladislav DEBNÁR
člen Ing. Emil MEDERA
člen Jozef HATVANYI

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 196/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 23. augusta 2006.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 197/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 23. augusta 2006.
B) ponecháva v sledovaní
uznesenia MsZ č. 36/2001, 37/2002, 151/2003, 298/2003, 54/2004, 173/2004, 26/2005, 328/2005 a 341/2005.
C) vypúšťa zo sledovania
uznesenia MsZ č. 189/2006 a 33/2006.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 198/2006
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27. 6. 2006 do 21. 8. 2006.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 199/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2006.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 200/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za I. polrok 2006
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 201/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia MsKS, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 202/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia TS, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 203/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia MsK, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 204/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia SMMB, p.o.m. Bojnice za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 205/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Bojniciach za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 206/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 207/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času Junior v Bojniciach za I. polrok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 208/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 nasledovne:

Kapitálové príjmy: 46 626 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 66 445 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 19 819 tis. Sk

Bežné príjmy: 63 866 tis. Sk
Bežné výdavky: 63 863 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu: 3 tis. Sk

Finančné operácie príjmové: 28 022 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové: 1 203 tis. Sk
Bilancia finančných operácií: 26 819 tis. Sk

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 209/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
VZN č. 10/2006 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 210/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN – Domový poriadok mesta Bojnice.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
VZN č. 11/2006 – Domový poriadok mesta Bojnice.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 211/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
VZN č. 12/2006 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejných priestranstvách.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 212/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2. decembra 2006.
B) schvaľuje
pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2 decembra 2006 počet 11 poslancov.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 213/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2. decembra 2006.
B) neschvaľuje
Pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2. decembra 2006 tri volebné obvody.
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 4
Nehlasoval: 2
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 214/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2. decembra 2006.
B) schvaľuje
Pre voľby do orgánov samosprávy v meste Bojnice dňa 2. decembra 2006 jeden volebný obvod.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 215/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 159/2005 zo dňa 14. 6. 2005, ktoré bude znieť po tejto zmene takto:
A.1 Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na parcele č. 2289/9 – ostatné plochy o výmere 17 m2, parc. č. 2290/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, zapísaných na LV č. 470, kat. územie Bojnice o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 na parcele č. 2289/7 – ostatné plochy o výmere 147 m2, parcele č. 2290/5 – zastavané plochy o výmere 89 m2, parcele č. 2289/10 – ostatné plochy o výmere 4 m2, zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, od predávajúcej spoluvlastníčky: Dana Gaľová, bytom Žitenická 1280, 286 01 Čáslav, ČR, za kúpnu cenu vo výške 2.500,- Kč/m2.
A.2. V prípade realizácie predaja spoluvlastníckych podielov uvedených v bode A.1. tohto uznesenia ( t.j. po podpísaní kúpnej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), predaj týchto spoluvlastníckych podielov spoločnosti VAVRO spol. s r.o. so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za kúpnu cenu vo výške 500,- Kč/m2 ( resp. za kúpnu cenu určenú v slovenskej mene ekvivalentnú dohodnutej cene 500,- Kč/m2 podľa kurzu NBS ku dňu podpísania kúpnej zmluvy podľa bodu A.1. tohto uznesenia).
B. žiada primátora mesta
rokovať s predstaviteľmi spol. VAVRO spol. s r.o. so sídlom v Bojniciach o prípadnej kompenzácii nákladov mesta Bojnice spojených s vysporiadaním pozemkov uvedených v bode A.1. a A.2. tohto uznesenia.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 216/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 255/2005 – žiadateľ Ing. Branislav Burák, Dúbravská 4/5, Prievidza.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) ruší
Uznesenie MsZ č. 255/2005 o odpredaji pozemku parc. č. 121/22 vo výmere 325 m2 a pozemku parc. č. 121/23 vo výmere 483 m2 v k. ú. Bojnice pre Ing. Branislava Buráka, bytom Snežienkova 5, Prievidza.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 217/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Žiadosť p. Heleny Kűhnelovej, bytom Blumentálska 4, Bratislava o kúpu pozemkov v lokalite Ul. Jánošíkovej na účely IBV.
B) berie na vedomie stanoviská odborných komisií
C) schvaľuje
Predaj pozemkov na účely IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej takto:
- Helena Kűhnelová, Blumentálska 4, Bratislava – pozemok parc. č. 121/14 vo výmere 376 m2 – ostatná plocha a pozemok parc. č. 279/4 vo výmere 204 m2 – lesné pozemky v k. ú. Bojnice v cene 650,- Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 218/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Žiadosť p. Mariána Hanáka, Krajná 103/20, Prievidza o kúpu pozemku v lokalite Ul. Jánošíkovej na účely IBV.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
Predaj pozemku na účely IBV v lokalite Ul. Jánošíkovej takto:
- p. Marián Hanák, Krajná 103/20, Prievidza – pozemok, parc. č. 121/23 vo výmere 441 m2 – ostatné plochy v k. ú. Bojnice v cene 850,- Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 219/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Doplnok č. 2 k materiálu č. 51/2006, 11/2006 – predloženie geometrického plánu č. 208-228/2006 vyhotoveného Geodéziou Žilina, a. s., prevádzka 208 Prievidza – žiadateľka p. Slávka Nedeljaková, Gorkého 39/8, Prievidza.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 131/8, tr. tr. porast v k. ú. Bojnice vo výmere 293 m2 pre p. Slávku Nedeljakovú, Gorkého 39/8, Prievidza, podľa geometrického plánu č. 208-228/2006 vyhotoveného Geodéziou Žilina, a. s., prevádzka 208 Prievidza, v cene 963,- Sk/m2.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 220/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 52/2006.
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C) schvaľuje
Zmenu uznesenia MsZ č. 52/2006 takto:
text predaj pozemku „parc. č. 2071“ sa nahrádza „parc. č. 2072/2“ vo výmere 499 m2, zast. pl. v k. ú. Bojnice a text „GP č. 353/2005“ sa nahrádza „GP č. 159/2006 zo dňa 2.6.2006“, ostatné časti uznesenia zostávajú bez zmeny.
D) schvaľuje
Zriadenie vecného bremena na parcelu 2072/3 , ostatná plocha v k.ú. Bojnice v prospech oprávneného p. Antona Tarčíka, Hotel Lipa , Sládkovičova 20, Bojnice, IČO:17945020 spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu, v zmysle GP č. 159/2006 zo dňa 2.6.2006 , vyhotoveného spoločnosťou Geoslužba Prievidza s.r.o.
E) žiada primátora mesta
aby vymedzenie prechodu bolo predmetom riešenia územnom a stavebnom konaní.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
Ospravedlnený: 1

Zasadnutie MsZ 23.8. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková (od 14.00 hod.)
Ing. Ladislav Debnár
MUDr. Vladimír Duchoň (od 11.30 hod.)
Ing. Milan Rybanský
Mgr. Soňa Ličková

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Peter Švec

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka