Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2013

Zasadanie zo dňa 24.10.2013

Dňa 24. októbra 2013, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 24.10. 2013
4. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 24.10. 2013
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013
6. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách od 23.08. 2013 do 24.10. 2013
7. Informatívna správa o činnosti DHZ I. – II. Bojnice za I. polrok 2013
8. Informatívna správa o činnosti MsP Bojnice za I. polrok 2013 a vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2013
9. Vyhodnotenie LTS 2013
• KC Bojnice, p.o.m.,
• MsK, p. o. m., Bojnice
• TS, p.o.m., Bojnice
10. Príprava TS p.o.m. Bojnice na zimnú údržbu 2013/2014
11. Správa o plnení rozpočtu k 30.9.2013 – Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
13. Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu
14. Návrh na odňatie majetku zo správy Základnej školy s materskou školu Bojnice a zaradenie do majetku mesta Bojnice v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta.
15. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.9.2013
16. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta Bojnice
17. Zmena uznesenia č. 177/2013 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22.08.2013
18. Návrh na započítanie vzájomných pohľadávok s mestom Prievidza za deti v centrách voľného času
19. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013
20. Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Bojnice za rok 2012
21. Predaj a prenájom nehnuteľností
• Žiadosť o odpredaj pozemkov k bytovému domu súp. č. 473 na Bernolákovej ulici v Bojniciach – žiadateľ Peter Sviba, Bernolákova 34/2, Bojnice
• Odpredaj parkovacieho miesta na Podzámockej ulici v Bojniciach – žiadateľ JUDr. Ľubomír Mihálik, Podzámocká 1377/27, Bojnice
• Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – žiadateľka Jana Rudinská, J. Hollého 1182/12, Bojnice
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadateľ MUDr. Vojtech Jendrejovský, J. Myslivečka 1881, Frýdek-Místek
• Návrh na odpredaj pozemku- žiadateľ Vlastimil Uhlár a Emília Uhlárová, Velvarská 35, Bojnice
• Predpoklad výšky strát z výkonov vo verejnom záujme na rok 2014 SAD Prievidza a.s.
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza v zastúpení investora ANNIER s.r.o., Cukrová 14, Bratislava
• Zmena uznesenia č. 139/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.08.2012
• Žiadosť o odpredaj pozemku č.149/7 v k.ú. Dubnica -žiadateľ Ing. Pavol Pipíška a manž., Dubnická 1015/25, Bojnice
• Žiadosť o spoluprácu SANBYT družstvo, Piešťany, dotácia na infraštruktúru
22. Rôzne:
• Voľba člena dozornej rady spoločnosti Čajka Bojnice a.s.
• Žiadosť HK o súhlas s podnikateľskou činnosťou
• Bytovka Jánošíkova II. – informácia predsedu komisie o priebehu výberu stavebníka
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 24. októbra 2013)

UZNESENIE č. 202/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 24. októbra 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 203/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Hatvanyi
člen: František Schnierer
člen: Mgr. Maroš Greschner

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 204/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 24. októbra 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 205/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informáciu o výsledkoch hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012 a návrh splnomocnenkyne spoločníka PRIAMOS, a.s., aby jednotliví spoločníci prijali opatrenie na to, aby vykázaná strata bola vykrytá jednotlivými spoločníkmi podľa výšky ich obchodných podielov na základnom imaní. Suma podielu mesta Bojnice na úhrade straty predstavuje 2.775,96 Eur, slovom dvetisíc sedemsto sedemdesiatpäť Eur deväťdesiatšesť centov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 206/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

úhradu časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2012 podľa výšky podielu na základnom imaní spoločnosti, v celkovej výške 2.775,96 Eur, slovom dvetisíc sedemsto sedemdesiatpäť Eur deväťdesiatšesť centov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 207/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 24. októbra 2013;

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011, č. 146/2012, č. 37/2013,
č. 110/2013, č. 174/2013, č. 177/2013, č. 194/2013 a č. 197/2013.

C/vypúšťa zo sledovania uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 121/2013,
č. 122/2013, č. 123/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 208/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 23.08.2013 do 23.10.2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 209/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru I. Bojnice za l. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 210/213


Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru II. Bojnice – Dubnica za
l. polrok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 211/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby body č. 9 a 10 dnešného zasadnutia MsZ boli prerokované bez rozpravy.

B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby body č. 9 a 10 dnešného zasadnutia MsZ boli prerokované bez rozpravy.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 212/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 1. polrok 2013 a vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v roku 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3


UZNESENIE č. 213/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál Letná turistická sezóna 2013 - vyhodnotenie plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. a spoluorganizátorov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 214/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o letnej turistickej sezóne v Mestskej knižnici Bojnice, p.o.m., v roku 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 215/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Technických služieb, p.o.m. Bojnice za rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 216/213


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál „Príprava Technických služieb, p.o.m., Bojnice, na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2013/2014“;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
materiál „Príprava Technických služieb, p.o.m., Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2013/2014“.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 217/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu za 1. - 3.štvrťrok 2013 Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu za 1.-3.štvrťrok 2013 Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 218/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bojnice za školský rok 2012/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 219/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

C/ schvaľuje
S p r á v u o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Bojnice za školský rok 2012/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 220/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Bojnice za školský rok 2012/2013;

C/ schvaľuje
S p r á v u o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2012/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 221/2013


Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie

návrh Zásad zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 222/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ Berie na vedomie

Návrh na odňatie nehnuteľného majetku - rozšírenie kapacity Materskej školy na ul. Pribinova č.11 v Bojniciach v obstarávacej cene 16.360,00 Eur.

B/ berie na vedomie
stanovisko odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku - rozšírenie kapacity Materskej školy na ul. Pribinova č.11 v Bojniciach v obstarávacej cene 16.360,00 Eur, zo správy Základnej školy s materskou školu Bojnice a jeho zaradenie v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta do účtovnej evidencie majetku mesta Bojnice v hodnote 16.360,00 Eur.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 223/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 200/2012 zo dňa 29.11.2012;

B/ ruší
uznesenie MsZ č. 200/2012 zo dňa 29.11.2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 224/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.9.2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 225/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta Bojnice;

B/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta Bojnice na Rekonštrukciu vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p. o. m., vo výške 33.600,00 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 226/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu uznesenia č. 177/2013, návrh na zmenu použitia Rezervného fondu mesta Bojnice a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 97/2013 zo dňa 31.05.2013;

B/ schvaľuje
zmenu uznesenia č. 177/2013, zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 97/2013 zo dňa 31.05.2013, ktoré po úprave bude znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 222.260,- €:
- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p. o. m., v sume 55.000,00 €
- Rozšírenie kapacity Materskej školy v sume 16.360,00 €
- Vybudovanie terasy pri Meštianskom dome na Hurbanovom námestí v sume 3.300,00 €
- Splátka istiny úveru č. 85366-2012 vo výške 147.600,00 €, k termínu 31.8.2013 ako predčasné splatenie úveru na financovanie vlastných zdrojov a neoprávnených nákladov mesta Bojnice v projekte „Rekonštrukcia centrálnej časti mesta“ v zmysle článku V. ods. 5.11 úverovej zmluvy č. 85366-2012, uzatvorenej so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., Štefánikova 27, Bratislava.

C/ ukladá prednostovi MsÚ Bojnice
zapracovať použitie rezervného fondu do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 227/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Návrh na vzájomné započítanie pohľadávok medzi mestom Bojnice a mestom Prievidza za deti, ktoré navštevujú krúžky organizované CVČ Junior v Bojniciach a CVČ Spektrum v Prievidzi, a tým aj odpustenie rozdielu vo výške 366,70 €, ktorý by mesto Bojnice získalo v prípade dôsledného postupu v zmysle platných VZN mesta Bojnice a mesta Prievidza;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 228/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

vzájomné započítanie pohľadávok medzi mestom Bojnice a mestom Prievidza za deti, ktoré navštevujú krúžky organizované CVČ Junior v Bojniciach a CVČ Spektrum v Prievidzi, a tým aj odpustenie rozdielu vo výške 366,70 €, ktorý by mesto Bojnice získalo v zmysle platných VZN mesta Bojnice a mesta Prievidza.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 6
Proti: 3
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 229/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 vrátane zmien č. 1 – 12;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 vrátane zmien č. 1 – 12:

Kapitálové príjmy: 536 750 €
Kapitálové výdavky: 264 110 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: 272 640 €
Bežné príjmy: 3 376 178 €
Bežné výdavky: 3 436 336 €
Bilancia bežného rozpočtu: -60 158 €
Finančné operácie príjmové: 316 018 €
Finančné operácie výdavkové: 528 500 €
Bilancia finančných operácií: -212 482 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 230/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Výročnú a konsolidovanú výročnú správu mesta Bojnice za rok 2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Výročnú a konsolidovanú výročnú správu mesta Bojnice za rok 2012.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 231/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1814, zast. plocha a nádvorie vo výmere 237 m2 ( zastavaný pozemok pod bytovým domom, súp. č. 473 na ul. Bernolákova v Bojniciach), v k.ú. Bojnice a o odpredaj spoluvlastníckeho podielu priľahlého pozemku parc. č. 1822/1, záhrada vo výmere 2037 m2 k bytovému domu súp. č. 473 na Bernolákovej ulici v Bojniciach – žiadateľ Peter Sviba, Bernolákova 34/2, Bojnice .

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 232/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zmenu uznesenia MsZ č. 133/2013, ktoré po zmene bude znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 1814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 237 m2, (zastavaný pozemok pod bytovým domom súp. č. 473 na ul. Bernolákova v Bojniciach), v k.ú. Bojnice, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Bernolákovej v Bojniciach, súp. č. 473, pre:
- Peter Sviba a manž. Petra, Bernolákova 34/2, Bojnice v spoluvlastníckom podiele 889/4368 a 203/4368
- Jozef Matulák a Marta Matuláková, Bernolákova 34/3, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/4368 a 203/4368
- Ing. Libor Guniš a Ing. Jana Gunišová, Bernolákova 34/4, Bojnice v spoluvlastníckom podiele 889/4368 a 203/4368
v cene 0,10 €/m2, určenej podľa § 18 a) ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 233/2013


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zmenu uznesenia č. 136/2013, ktoré po zmene bude znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu priľahlého pozemku parc. č. 1822/1, záhrada vo výmere 2 037 m2, v k.ú. Bojnice k bytovému domu súp. č. 473 na ulici Bernolákovej v Bojniciach a k bytovému domu súp. č. 521 na ulici Bernolákovej v Bojniciach nasledujúcim nadobúdateľom vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch:
- Ing. Vladimír Adámik a Ing. Eva Adámiková, Bernolákova 34/1, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889 /8 736 a 203/8 736,
- Peter Sviba a manž. Petra Svibová, Bernolákova 34/2 Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203/8 736,
- Jozef Matulák a Marta Matuláková, Bernolákova 34/3, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203/8 736,
- Ing. Libor Guniš a Ing. Jana Gunišová, Bernolákova 34/4, Bojnice v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203/8 736,
- Tekla Novodvorská, Bernolákova 32/1, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203/8 736,
- Ing. Eva Cvopová, Bernolákova 32/2, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203 /8 736,
- Juraj Dobiš a Eleonóra Dobišová, Bernolákova 32/3 Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/8 736 a 203/8 736,
- Pálešová Mária, Bernolákova 32/4, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/17 472 a 203/17 472,
- Pálešová Mária, Bernolákova 32/4, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/52 416 a 203/52 416,
- Páleš Jaroslav, Kukučínova 953/4, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/52 416 a 203/52 416,
- Kočnerová Martina, Bernolákova 32/4, Bojnice, v spoluvlastníckom podiele 889/ 52 416 a 203/52 416,

v cene 0,10 €/m2, určenej podľa § 18 a) ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 234/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

odpredaj parkovacieho miesta na Podzámockej ulici v Bojniciach – žiadateľ JUDr. Ľubomír Mihálik, Podzámocká 1377/27, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 


UZNESENIE č. 235/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj parkovacieho miesta na Podzámockej ulici v Bojniciach pre žiadateľa JUDr. Ľubomír Mihálika, Podzámocká 1377/27, 972 01 Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 236/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku – žiadateľka Jana Rudinská, J. Hollého 1182/12, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 237/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj časti mestského pozemku parc. č. 417 v k.ú. Dubnica, pre žiadateľku Janu Rudinskú, J. Hollého 1182/12, 972 01 Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov;

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 1
Proti:8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 238/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ MUDr. Vojtech Jendrejovský, J. Myslivečka 1881, 738 01 Frýdek-Místek

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 239/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok parc. č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 454 m2 vo vlastníctve mesta Bojnice – ako povinného z vecného bremena pre oprávneného z vecného bremena - MUDr. Vojtecha Jendrejovského, bytom J.Myslivečka 1881, 738 01 Frýdek-Místek.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 0
Proti:9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 240/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 950/3, trv. tráv. porast vo výmere 39 m2 v k.ú. Dubnica - žiadateľ Vlastimil Uhlár a Emília Uhlárová, Velvarská 35, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 241/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu – predpoklad výšky strát z výkonov vo verejnom záujme na rok 2014, predloženú spoločnosťou SAD Prievidza a.s.;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

 

C/ odporúča
primátorovi mesta splnomocniť zástupcu primátora Ing. Zdenka Priehodu na rokovanie so spol. SAD Prievidza a.s., za účelom minimalizovania potreby dofinancovania strát z výkonov vo verejnom záujme pre rok 2014, do maximálnej výšky 40.000,- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 242/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza v zastúpení investora ANNIER s.r.o., Cukrová 14, Bratislava;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (odplata vo výške 500,-eur) na právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a právo uloženia a vedenia stavby inžinierskych sietí cez pozemky vo vlastníctve mesta Bojnice :
parc. č. 341/26, ostatná plocha vo výmere 6 m2,
parc. č. 341/20, ostatná plocha vo výmere 109 m2,
parc. č. 341/39, ostatná plocha vo výmere 54 m2, všetky v k.ú. Dubnica,
pre budúceho oprávneného z vecného bremena: investora ANNIER s.r.o., Cukrová 14, Bratislava, IČO: 44690771 po vypracovaní geometrického plánu.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 243/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 80/2011 zo dňa 28.4.2011, ktorým bolo schválené zriadenie budúceho vecného bremena na pozemky parc. č. 341/20, 341/26 a 341/39 v k.ú Dubnica;

B/ schvaľuje
zrušenie uznesenia MsZ č. 80/2011 zo dňa 28.4.2011.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 244/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

zmenu uznesenia č. 139/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 23.08.2012;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
zmenu uznesenia č. 139/2012 zo dňa 23.08.2012, ktoré po úprave bude znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/12 z pozemkov zapísaných na LV č. 4378 v k. ú. Bojnice, a to:
parc. č. 2487/5 vo výmere 15 m2, orná pôda
parc. č. 2500/5 vo výmere 448 m2, ostatné plochy
parc. č. 2502/2 vo výmere 182 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 2523/6 vo výmere 974 m2, orná pôda
od Gabriely Tomašovičovej, bytom Prievidza, Nábr. Sv. Cyrila č. 361/31 za cenu 20 €/m2.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 245/2013

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
Žiadosť o odpredaj pozemku č.149/7 v k.ú. Dubnica -žiadateľ Ing. Pavol Pipíška a manž. Martina Pipíšková, Dubnická 1015/25, Bojnice

 

B/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 149/7, záhrady vo výmere 37 m2 v k.ú. Dubnica v cene 450.- € podľa znaleckého posudku č. 200/2013, vypracovaného znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a geometrického plánu č. 115/2013, vypracovaného GEOmark, s.r.o. Prievidza, žiadateľovi Ing. Pavlovi Pipíškovi s manž. Martine, bytom Dubnická 1015/25, Bojnice v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst.8 písm. e/ a §9b ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) a § 9b Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

 


UZNESENIE č. 246/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Žiadosť o spoluprácu SANBYT družstvo, Piešťany za účelom získania dotácie na výstavbu infraštruktúry (vodných stavieb).

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 247/2013


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

uzatvorenie dohody so spoločnosťou SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, Piešťany za účelom získania dotácie na výstavbu infraštruktúry (vodných stavieb) z Environmentálneho fondu SR

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 248/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh pána Ing. Tomáša Guniša, aby delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice do funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a.s., so sídlom Kúpele Bojnice prebehlo verejným hlasovaním,

B/ schvaľuje
poslanecký návrh pána Ing. Tomáša Guniša, aby delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice do funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a.s., so sídlom Kúpele Bojnice prebehlo verejným hlasovaním.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

 

UZNESENIE č. 249/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice Mgr. Maroša Greschnera o uvoľnenie z funkcie člena dozornej rady v spol. Čajka Bojnice, a.s., od 1. 9. 2013;

B/ odvoláva
poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice Mgr. Maroša Greschnera z funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a.s., so sídlom Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, IČO: 36 345 903, nominovaného akcionárom Mestom Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 250/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice pána Martina Kočnera do funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a.s., so sídlom Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, IČO: 36 345 903, nominovaného akcionárom Mestom Bojnice.

B/ schvaľuje
poslanca Mestského zastupiteľstva Bojnice pána Martina Kočnera do funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a.s., so sídlom Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, IČO : 36 345 903, nominovaného akcionárom Mestom Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 251/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť Ing. Pavla Herdu, hlavného kontrolóra mesta Bojnice o súhlas s podnikateľskou činnosťou;

B/ súhlasí
s podnikateľskou činnosťou Ing. Pavla Herdu, hlavného kontrolóra mesta Bojnice, v zmysle
§ 18, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 252/2013


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informáciu o stave rokovaní o výbere zhotoviteľa bytového domu - bytovka Jánošíkova II.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 253/2013


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu uznesenia č. 125/2011, zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30.06.2011;

B/ schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 125/2011 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30.06.2011 tak, že pôvodné znenie bodu C/ uznesenia č. 125/2011, bude po úprave znieť takto:
„Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schvaľuje poslancovi Martinovi Kočnerovi pravidelnú odmenu v zmysle § 25, ods. 5 a ods. 9, zákona č. 369/1990 v platnom znení vo výške 814,- € mesačne; s účinnosťou od 01.11. 2013.“

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8

Za: 6
Proti:1
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Martin KOČNER
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
Jozef HOLIČKA

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Jaroslav HANZEL


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka