Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 27.8.2003

Prijaté uznesenia z MsZ konaného dňa 27.8. 2003

UZNESENIE č. 128/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu programu a to zaradenie z bodu rôzne:

- cenová mapa nájmu za nebytové priestory
- cenová mapa pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Bojnice a Dubnica
na prerokovanie ako bod programu č. 9

UZNESENIE č. 129/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zaradenie „Správy o predaji hotela Régia“ na prerokovanie do mestského zastupiteľstva. v rámci programu bodu č. 6.

UZNESENIE č. 130/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach po zapracovaní pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 131/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení : predseda - Ing. Milan RYBANSKÝ
členovia - Ing. Emil. MEDERA
- Ján CAGÁŇ

UZNESENIE č.132 /2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR
UZNESENIE č.133 /2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zrušenie uznesenia č. 79/1999 zo dňa 30.6.1999 na základe toho, že podmienky na základe, ktorých malo dôjsť k naplneniu zmluvy nenastali, alebo sa nenaplnili.

UZNESENIE č.134/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení MsZ

UZNESENIE č.135 /2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2003.

UZNESENIE č.136 /2003
Mestské zastupiteľstvo
žiada
primátora mesta zorganizovať na území mesta stretnutie v mesiaci september s podnikateľmi a inštitúciami, ktoré majú súvis s cestovným ruchom.

UZNESENIE č. 137/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
vypracovať na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh technického a finančného zabezpečenia letnej turistickej sezóny 2004 v centrálnej zóne.
T: október 2003 Z: Ing. Tihányiová

UZNESENIE č. 138/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
postup obstarávania aktualizácie ÚP mesta Bojnice

UZNESENIE č.139 /2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
účasť mesta Bojnice na európskych grantoch.

UZNESENIE č.140/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
štatutárom spoločnosti zriadených mestom a to:

- Šľachtický pivovar spol. s r. o.
- Reštaurácie Prievidza, š.p. so sídlom v Bojniciach“ v likvidácii
- Hotel Régia spol. s r. o.

na predloženie inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2002 do 30. septembra 2003.
T: v texte Z: v texte

UZNESENIE č. 141/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
hlavnému kontrolórovi predkladať štvrťročnú informatívnu správu.
T: úloha trvalá Z: Ing. Herda

UZNESENIE č. 142/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2003, riešenie sťažností a pripomienok.


UZNESENIE č.143/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
neverejné prerokovanie Správy odpredaja Hotela Régia.

UZNESENIE č. 144/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) návrh na zmenu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
b) zaradenie správy o odpredaji Hotela Régia do neverejnej časti v závere zasadnutia mestského zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 145/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh poslanca p. Jozefa Hatványiho na ukončenie neverejnej diskusie k správe o predaji Hotela Régia.

UZNESENIE č. 149/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh Ing. Ladislava Debnára na prerušenie rokovania mestského zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 150/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ u k l a d á
prehodnotiť pripomienky a zapracovať ich do plánu organizácie dopravy a parkovania v meste vrátane dopravného značenia tak, aby tento mohol byť v prípade potreby schválený dopravným inšpektorátom najneskôr do konca februára 2004.
Z: Ing. Tihányiová

B/ u k l a d á
pripomienky odovzdať do konca septembra na oddelenie Regionálneho rozvoja a životného prostredia.
T: v texte Z: Mestský úrad
p.o.m. Bojnice
komisie MsZ
UZNESENIE č. 151/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
mestskému úradu vyzvať vlastníkov a užívateľov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nedovolené
skládky, aby tieto skládky odstránili a zabránili príležitosti vytvárania nedovolených skládok.
T: úloha trvalá Z: Mestský úrad Bojnice
Mestská polícia Bojnice

UZNESENIE č. 152/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
vyhodnotenie činnosti MsP v Bojniciach za I. polrok 2003

UZNESENIE č.153/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
zvolať stretnutie za účelom využitia priestorov Základnej školy v Bojniciach v termíne september 2003.
T: v texte Z.: zástupca primátora
UZNESENIE č. 154/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia „ Základnej školy v Bojniciach za 1. polrok 2003“.

UZNESENIE č.155/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia „ Základnej umeleckej školy v Bojniciach za 1. polrok 2003“.

UZNESENIE č.156 /2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia „ Centra voľného času JUNIOR“ v Bojniciach za 1. polrok 2003.

UZNESENIE č. 157/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia MsKS, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2003

UZNESENIE č.158 /2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia MsK p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2003

UZNESENIE č.159/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ ž i a d a
primátora mesta vymenovať komisiu na vypracovanie koncepcie rozvoja Technických služieb, p.o.m. Bojnice

B/ u k l a d á
predsedovi tejto komisie predložiť koncepciu na prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2004.
T: v texte Z: predseda komisie

UZNESENIE č. 160/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2003

UZNESENIE č.161/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia SMMB, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2003.

UZNESENIE č.162/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
hlavnému kontrolórovi preveriť či postup účtovania záloh SMMB, p.o.m. platených nájomcami je v súlade s účtovnými predpismi.
T: do 30. 09. 2003 Z: v texte
UZNESENIE č. 163/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledkoch hospodárenia mesta BOJNICE za 1. polrok 2003


UZNESENIE č.164/2003
Mestské zastupiteľstva
schvaľuje
cenovú mapu nájmu za nebytové priestory.

UZNESENIE č. 165/2002
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh na prípravu cien koeficientom 2 v tabuľkovej časti cenovej mapy pre predaj pozemkov

UZNESENIE č. 166/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
cenovú mapu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Bojnice a Dubnica, s uvedenou pripomienkou v uznesení č. 165/2003.
UZNESENIE č. 167/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov v sume 292 tis. Sk na opravu, prípadne rekonštrukciu strechy v hospodárskom dvore z vlastných finančných zdrojov TS, p.o.m. Bojnice

UZNESENIE č.168 /2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle VZN č. 3/2000,, hlava druhá, § 4, ods. 2 použitie finančných prostriedkov v sume 900 tis. Sk na rekonštrukciu strechy na budove MsKS, p.o.m. Bojnice.

UZNESENIE č.169 /2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle VZN č. 1/2002 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre MsKS, p.o.m. Bojnice, na rekonštrukciu strechy na budove v správe tejto p.o.m. z fondu rozvoja bývania v celkovej výške 900. tis. Sk na dobu 30 mesiacov s úrokom 5% ročne.

UZNESENIE č. 170/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje - neschvaľuje
zvýšenie príspevku za pobyt žiaka v školskom klube pri Základnej škole Bojnice uhrádzaný zákonným zástupcom žiaka vo výške 50,- Sk mesačne na jedného žiaka. Tento príspevok bude použitý len na neinvestičné výdavky spojené s činnosťou tohoto školského klubu.

UZNESENIE č.171/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odkúpenie pozemku parc. č. 2112/3 zast. plocha o výmere 395 m2, v k. ú. Bojnice zapísaného na KN Katastrálny úrad Trenčín, Správa katastra Prievidza na LV č. 2523, od jeho vlastníka – spoločnosti Šľachtický pivovar, spol. s r. o., Sládkovičova 1, Bojnice za 1,- Sk.

UZNESENIE č.172/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj časti pozemku parc.č.131/2( pôvodné 2351) v k. ú. Bojnice pod prístupovou komunikáciou a priľahlý pozemok pre p. Slávku Nedeljakovú, bytom Gorkého 39/8 Prievidza.

UZNESENIE č.173 /2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ r u š í
Uznesenie č. 27/2003 a 28/2003, ktorým bol schválený predaj pozemkov v cene 200,- Sk/m2 na Ul. Komenského pre p. Milana Čierneho s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 29 a Milana Mikuša s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 27.

B/ schvaľuje
1/
a) predaj časti pozemku z parc. č. PK 2348 v k. ú. Bojnice a to diel č. 15 vo výmere 20 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 280/2 – zast. plocha / pozemok pod domom/ v cene 100,- Sk/m2/ podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre Milana Mikuša s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 27

b) nájom pozemku diel č. 14 vo výmere 488 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 280/1 – zast. plocha – dvor a diel č. 16 vo výmere 173 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 281/2 – zast. plocha – dvor v cene 2,- Sk/m2 spätne za 3 roky podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre Milana Mikuša s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 27 s nasledovnými podmienkami:
- výpovedná lehota 3 mesiace, nájom bez možnosti výstavby na predmetných pozemkoch, v prípade ukončenia nájmu odstránenie oplotenia / vo výpovednej lehote/.
2/
a) predaj časti pozemku z parc. č. PK 2348 v k. ú. Bojnice a to diel č. 22 vo výmere 46 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 282/3 – zast. plocha / pozemok pod domom/ v cene 100,- Sk/m2 / podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre Milana Čierneho s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 29

b) nájom pozemku diel č. 21, vo výmere 278 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 282/2 – zast. plocha – dvor v cene 2,- Sk/m2 spätne za 3 roky podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre Milana Čierneho s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 29 s nasledovnými podmienkami:
- výpovedná lehota 3 mesiace, nájom bez možnosti výstavby na predmetných pozemkoch, v prípade ukončenia nájmu odstránenie oplotenia / vo výpovednej lehote/.

UZNESENIE č. 178/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ ž i a d a
primátora mesta vymenovať komisiu na vypracovanie postupu rekonštrukcie miestnych komunikácií.

B/ u k l a d á
predsedovi komisie predložiť postup rekonštrukcie na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
T: v texte Z: predseda komisie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka