Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 10.12.2003

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční v stredu 10.decembra 2003 o 14.00 h v zasadačke MsÚ s navrhnutým programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. - III. štvrťrok 2003 - mesto
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na r. 2004
7. Informatívna správa o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta k 30.9.2003
8. Návrh programu zasadnutí MsR a MsZ na I. porok 2004
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na I. polrok 2004
10. Návrh VZN o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2004
11. Príprava mesta na zimnú údržbu 2003-2004
13. Rôzne
Poznámka:
Vystúpenia občanov mesta v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva na rokovanie MsZ občanov mesta.

Prijaté uznesenia

UZNESENIE č. 258/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 10. decembra 2003.

UZNESENIE č. 259/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Jozef HATVÁNYI
členovia: Ján HOLIČKA
Mgr. Soňa LIČKOVÁ

UZNESENIE č. 260/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 10. december 2003.

UZNESENIE č. 261/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení MsZ ku dňu 10. december 2003.

UZNESENIE č. 262/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. – III. štvrťrok 2003.

UZNESENIE č. 263/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta k 30.09.2003

UZNESENIE č. 264/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
VZN č. 4/2003 o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2004

UZNESENIE č. 265/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ prerušuje
na návrh poslanca rokovanie mestského zastupiteľstva
B/ odporúča
zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 15. december 2003 o 14.00 h.

UZNESENIE č. 266/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca opätovné prerokovanie bodu programu 7 – VZN č. 4 o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2004.

UZNESENIE č. 267/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 4 o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2004.

UZNESENIE č. 268/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca zaradenie „ Koncepcie rozvoja mesta“ na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl 2004 v priehľadnej forme. Cieľ materiálu je podklad pre vypracovanie sociálno ekonomického rozvoja mesta.

UZNESENIE č. 269/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ v Bojniciach na 1. polrok 2004, s doplnkom uznesenia MsZ č. 268/2003

UZNESENIE č. 270/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 271/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. úpravu TS, p.o.m. Bojnice na rok 2003: - celkové náklady vo výške 14 701 tis. Sk
- celkové výnosy vo výške 14 710 tis. Sk

UZNESENIE č. 272/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
navýšenie účelového príspevku na činnosť ZPOZ o sumu 62 tis. Sk.

UZNESENIE č. 273/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
3.úpravu rozpočtov školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2003:
Základná škola Bojnice:
Bežné príjmy po úprave: 10 228 tis. sk
Bežné výdavky po úprave 10 228 tis. Sk
Prebytok: 0 tis. Sk

Kapitálové príjmy po úprave: 630 tis. Sk
Kapitálové výdavky po úprave: 630 tis. Sk
Prebytok: 0 tis. Sk

Základná umelecká škola Bojnice:
Bežné príjmy po úprave: 6 729 tis. sk
Bežné výdavky po úprave 6 729 tis. Sk
Prebytok: 0 tis. Sk

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice :
Bežné príjmy po úprave: 1 275 tis. sk
Bežné výdavky po úprave 1 275 tis. Sk
Prebytok: 0 tis. Sk

UZNESENIE č. 274/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh 3. úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2003
Kapitálové príjmy po úprave 19 465 tis. Sk
Kapitálové výdavky 11 330 tis. Sk
Prebytok: 8 135 tis. Sk

Bežné príjmy po úprave. 51 280 tis. sk
Bežné výdavky po úprave: 51 082 tis. Sk
Prebytok: 198 tis. Sk
Príjmy celkom: 70 745 tis. Sk
Výdavky celkom: 62 412 tis. Sk
Prebytok celkom: 8 333 tis. Sk

UZNESENIE č. 275/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004

UZNESENIE č. 276/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet mesta Bojnice na rok 2004 vrátane tvorby a použitia fondov mesta Bojnice.
Kapitálové príjmy 35 700 tis. Sk
Kapitálové výdavky 29 550 tis. Sk
Prebytok: kapitálového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 +6 150 tis. Sk

Bežné príjmy 47 687 tis. sk
Bežné výdavky 47 687 tis. Sk
Prebytok bežného rozpočtu na rok 2004 0 tis. Sk
Celkové príjmy: 83 387 tis. Sk
Celkové výdavky: 77 237 tis. Sk
Celkový prebytok rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 + 6 150 tis. Sk

UZNESENIE č. 277/2003
Mestské zastupiteľstvo
poveruje
správcov jednotlivých oddielov, skupín, tried, podtried vykonávaním rozpočtových opatrení:
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v oddieli, skupine, triede, podtriede zabezpečené potrebné prostriedky, MsZ súhlasí, že ich môže správca oddielu, skupiny, triedy, podtriedy zabezpečiť presunom prostriedkov v rámci svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.

Pri vykonávaní rozpočtových presunov v právomoci správcu oddielu, skupiny, triedy, podtriedy nemožno meniť bez súhlasu MsZ celkovú výšku výdavkov oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.

V prípade, že činnosťou oddielu, skupiny, triedy, podtriedy sú dosiahnuté vyššie príjmy než boli rozpočtované, MsZ súhlasí s tým, že oddiel, skupina, trieda, podtrieda môže prekročiť svoje celkové výdavky o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami.
V prípade neplnenia rozpočtových príjmov sú správcovia oddielov, skupín, tried, podtried povinní časovo aj vecne obmedziť výdavky, t. j. používanie rozpočtových prostriedkov svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.

Termín: rok 2004
Zodpovední:
riaditelia rozpočtových organizácií mesta: - Základná škola v Bojniciach,
- Základná umelecká škola v Bojniciach,
- Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

vedúci príspevkových organizácií mesta: - TS, p. o. m., Bojnice,
- MsKS, p. o. m., Bojnice,
- MsK, p. o. m., Bojnice,
- SMMB, p. o. m., Bojnice
náčelník MsP
prednosta MsÚ
vedúci oddelení MsÚ


UZNESENIE č. 278/2003
Mestské zastupiteľstvo
A) schvaľuje
rozpočty mestských rozpočtových organizácií na rok 2004 ( v tis. Sk):
Názov organizácie: Príjmy: Výdavky:
Základná škola Bojnice 10 228 10 228
Základná umelecká škola Bojnice 6 729 6 729
Centrum voľného času JUNIOR Bojnice 1 275 1 275
Celkom: 18 272 18 272

B) povoľuje
prekročenie limitu výdavkov rozpočtových organizácií – Základná škola v Bojniciach, Základná umelecká škola v Bojniciach, Centrum voľného času Junior v Bojniciach, Materská škola na Pribinovej ulici, Zariadenie školského stravovania pri MŠ na Pribinovej ulici, Materská škola na Dubnickej ulici, Zariadenie školského stravovania pri MŠ na Dubnickej ulici – o sumu, ktorá sa rovná príjmom získaným týmito rozpočtovými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov, ak tieto príjmy neboli plánované v príjmovej časti rozpočtov uvedených rozpočtových organizácií.

UZNESENIE č. 279/2003
Mestské zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s využitím ustanovenia § 26, bod 9) zákona č. 366/1995 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení a s prerušením odpisovania hmotného a nehmotného majetku vedeného v účtovníctve hlavnej činnosti mestských príspevkových organizácií - MsKS, p. o. m., Bojnice, MsK, p. o. m., Bojnice a TS, p. o. m., Bojnice na obdobie roku 2004.
Po tomto prerušení sa bude v nasledujúcom zdaňovacom období pokračovať v odpisoch tak, ako keby k prerušeniu odpisovania nedošlo.

UZNESENIE č. 280/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca prepracovanie Zásad odmeňovania poslancov a tento predložiť na prerokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci február 2004.
T: v texte
Z: prednostka MsÚ, zástupca primátora

UZNESENIE č. 281/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
bežný rozpočet Technických služieb, p.o.m. Bojnice na rok 2004 pozostávajúci z :
- nákladov vo výške 14 674 tis. Sk
- výnosov vo výške 14 674 tis. Sk
kapitálový rozpočet TS, p.o.m. Bojnice pozostávajúci z transferov od mesta Bojnice vo výške:
- 1 250 tis. Sk a vlastných výdavkov na obstaranie HIM vo výške 560 tis. Sk.

UZNESENIE č. 282/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet MsKS, p.o.m. Bojnice na rok 2004 – variant E
- výnosy 5 848 tis. Sk
- náklady 5 848 tis. Sk

UZNESENIE č. 283/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet MsK, p. o. m. Bojnice na rok 2004.
- náklady vo výške 1 568 tis. Sk
- výnosy vo výške 1 431 tis. Sk

UZNESENIE č. 284/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet SMMB, p.o.m. na rok 2004:
Plánované náklady celkom : 3 906 tis. Sk
Plánované výnosy celkom: 2 600 tis. Sk
Použitie fondu reprodukcie: 1 350 tis. Sk
R o z d i e l + 44 tis. Sk

UZNESENIE č. 285/2003
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
s vykonaním organizačných zmien pre MsKS, p.o.m. Bojnice k 01.01.2004.
T. v texte
Z: riaditeľka MsKS, p.o.m.

UZNESENIE č. 286/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
žiadosť TS, p.o.m. Bojnice o navýšenie príspevku na rozmiestnenie košov na psie exkrementy z 35 tis. Sk na 44 tis. Sk.

UZNESENIE č. 287/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v regióne horná Nitra“

UZNESENIE č. 288/2003
Mestské zastupiteľstvo
ž i a d a
vypracovať Štatút útvaru budúcej organizačnej zložky za účelom spracovania výstupov zo „ Stratégie rozvoja cestovného ruchu „ pre mesto Bojnice
T: do MsZ v mesiaci február 2004

UZNESENIE č. 289/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2328 vo výmere 40 m2, pod nehnuteľnosťou s.č. 54 v k. ú. Bojnice Ing. Vladimírovi Majtanovi bytom Gavloviča 146/16 Prievidza v cene 812,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 290/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Kúpu časti pozemku p.č. 1949/1 v k. ú. Bojnice podľa budúceho geometrického plánu od Mgr. Mjartana Stanislava , bytom Prievidza Björnsona 32/7 , v cene 180,- Sk/m2.
B/ Realizáciu chodníka a prekládku 2 stĺpov mestského rozhlasu na vlastné náklady.
C/ Zriadenie vecného bremena – zachovanie vodomernej šachty v realizovanom chodníku v prospech predávajúceho – Mgr. Stanislava Mjartana.

UZNESENIE č. 291/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – Predajňa Čajka na Hurbanovom námestí č. 24/41, s príslušnými pozemkami parc. č. 2301/1 o výmere 47 m2 a 2302/1 vo výmere 45 m2, v celkovej cene 525 tis. Sk. Pri odpredaji zapracovať do zmluvy zriadenie vecného bremena prechodu a prejazdu motorovým vozidlom v prospech vlastníka susednej nehnuteľnosti v spoločnom dvore parc. č. 2300.

UZNESENIE č. 292/2003
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie MsZ č. 99/2002 zo dňa 28.08.2003 – predaj pozemkov na Ul. Jánošíkova a uznesenie MsZ č. 77/2003 zo dňa 30.04.2003.

UZNESENIE č. 293/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca zaradenie do bodu programu č. 18 písm. a) odpredaj pozemku pre žiadateľov p. Miroslava Brezániho s manž. a Ing. arch. Pavla Ziaťka s manž.

UZNESENIE č. 294/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. KN 87/18 – trv. tr. porast vo výmere 18 m2 v cene 150,- Sk/m2, parc. č. KN 87/7 – trv. tr. porast vo výmere 248 m2 v k. ú. Bojnice v cene 150,- Sk/m2 , ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice za účelom vybudovania prístupovej komunikácie na prac. č. KN 87/8, parc. č. 87/9, parc. č. KN 88, parc. č. KN 121/3, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, p. Miroslavovi Brezánimu a manž. Ľubici Brezániovej, Hviezdoslavova 40, Bojnice a Ing. arch. Pavlovi Ziaťkovi s manž. Silviou Ziaťkovou, Športová 230, Sebedražie .

UZNESENIE č. 295/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Vstup spoločnosti HOTEL Régia spol. s r.o. Bojnice do likvidácie
B/ Vymenúva za likvidátora spoločnosti HOTEL RÉGIA spol. s r.o. Bojnice Ing. Ladislava Debnára, nar. 21.07.1975, bytom Duklianska 60/19 Prievidza.
C/ Schvaľuje odmenu likvidátora spoločnosti HOTEL RÉGIA spol. s r.o. Bojnice vo výške 15 tis. Sk +1% z likvidovaného majetku.

UZNESENIE č. 296/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Vstup spoločnosti ŠĽACHTICKÝ PIVOVAR spol. s r.o. Bojnice do likvidácie
B/ Vymenúva za likvidátora spoločnosti ŠLACHTICKÝ PIVOVAR, spol. s r.o. Bojnice Ing. Ladislava Debnára, nar. 21.07.1975, bytom Duklianska 60/19 Prievidza.
C/ Schvaľuje odmenu likvidátora spoločnosti ŠĽACHTICKÝ PIVOVAR , spol. s r.o. Bojnice vo výške 15 tis. Sk +1% z likvidovaného majetku.

UZNESENIE č. 297/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ Odvoláva
z funkcie likvidátora Reštaurácií š.p. v likvidácii Prievidza so sídlom Bojnice, Ing. Jána Petrisku.
B/ Vymenúva
do funkcie likvidátora Reštaurácie š.p. v likvidácii so sídlom Bojnice Ing. Ladislava Debnára, nar. 21.07.1975, bytom Duklianska 60/19 Prievidza.
C/ Schvaľuje
odmenu likvidátorovi, ktorá bude realizovaná po likvidácii Reštaurácií š.p. v likvidácii Prievidza, so sídlom Bojnice vo výške 15 tis. Sk + 1 % z likvidovaného majetku.

UZNESENIE č. 298/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
likvidátorovi Ing. Ladislavovi Debnárovi štvrťročne predkladať správu o likvidácii spoločností:
- Hotel Régia spol. s r. o.
- Šľachtický pivovar spol. s r.o.
- Reštaurácie š.p. v likvidácii Prievidza so sídlom Bojnice
T: v texte
Z: v texte

UZNESENIE č. 299/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
Ing. Emilovi Mederovi pripraviť návrh na vytvorenie komisie pre zabezpečenie úloh pre LTS 2004. Komisia bude vymenovaná do 31.12. 2003 a dočasnú komisiu vymenuje primátor mesta Bojnice.
T: do MsZ v mesiaci február
Z: v texte

UZNESENIE č. 300/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca zmenu a doplnenie textu v uznesení MsZ č. 123/2003 zo dňa 25.06.2003 nasledovne:
Predaj časti pozemku parc. č. 1576 – nekn.- cesta diel č. 62 o výmere 20 m2, diel č. 63 vo výmere 38 m2, diel č. 64 vo výmere 28 m2, diel č. 67 vo výmere 81 m2, diel č. 68 vo výmere 18 m2, diel č. 70 vo výmere 20 m2, diel č. 73 vo výmere 17 m2, diel č. 75 vo výmere 16 m2, diel č. 77 vo výmere 20 m2, diel č. 78 vo výmere 68 m2..
Časť pozemku z parc. č. 1577/84 v k. ú. Dubnica a to diel č. 23 vo výmere 61 m2, diel č. 25 vo výmere 28 m2, diel č. 27 vo výmere 100 m2, pre členov Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia č. 24-16 Bojnice II. Tále, podľa predloženého geometrického plánu č. 172/98 v cene v zmysle § 11, zákona č. 64/1997 Z.z.. 15,05 Sk/m2..

UZNESENIE č. 301/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
na návrh poslanca – odporúča riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií v meste uzatvárať nové nájomné zmluvy s časovým obmedzením na jeden rok.
T: do rozhodnutia o využití nehnuteľnosti majetku
Z: v texte


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka