Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 29.10.2003

Uznesenia z MsZ konaného dňa 29.10. 2003

UZNESENIE č. 179/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Emila Mederu na zmenu programu a to: preradenie bodu 4, 9, 10 do bodu rôzne, bod 18 písm. c) zaradiť na prerokovanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva a bod 18 písm. b zaradiť do bodu 11.

UZNESENIE č. 180/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zmenu programu a to: priradenie z bodu 18 písm. a) k bodu 15.

UZNESENIE č. 181/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zmenu programu a to: priradenie z bodu 18 písm. m) k bodu 11.

UZNESENIE č. 182/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 29. októbra 2003 po úpravách navrhnutých poslancami.

UZNESENIE č. 183/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Emil Meder
členovia: MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Jozef HATVÁNYI
UZNESENIE č. 184/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Mandátovú a volebnú komisiu v tomto zložení: predseda: Ján CAGÁŇ
členovia: Pavol LETAVAY
Ing. Ladislav DEBNÁR

UZNESENIE č. 185/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 29. október 2003.

UZNESENIE č. 186/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení MsZ ku dňu 29.október 2003.

UZNESENIE č. 187/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca verejné hlasovanie o vymenovaní do funkcie „ Riaditeľ Technických služieb, p.o.m. Bojnice“ Ing. Tibora Schmidta.

UZNESENIE č. 188/2003
Mestské zastupiteľstvo
vymenúva
do funkcie Riaditeľ Technických služieb, p.o.m. Bojnice Ing. Tibora Schmidta s nástupom od 1. novembra 2003.

UZNESENIE č. 189/2003
Mestské zastupiteľstvo
ž i a d a
primátora mesta zabezpečiť vypracovanie zásad uskutočňovania družobných stykov.
Uznesenie nebolo schválené.

UZNESENIE č.190/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
Družobnú spoluprácu s mestom Rosta v Taliansku
B/ žiada
primátora mesta podpísať Zmluvu o družobnej spolupráci medzi mestom Rosta v Taliansku a mestom Bojnice v SR.

UZNESENIE č. 191/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o činnosti DHZ I. Bojnice.

UZNESENIE č.192/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti DHZ II. Bojnice – Dubnica.

UZNESENIE č. 193/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu MsP za obdobie LTS od 01. 05. 2003 – 30.09.2003.
B/ ukladá
preveriť možnosť využitia študentov Policajnej akadémie na spoluprácu počas letnej turistickej sezóny.
Z: náčelník MsP
C/ ukladá
v návrhu opatrení konkretizovať v bode 3 – úlohy z MsZ konaného dňa 25. augusta 2003
T: do konca roka 2003
Z: náčelník MsP

UZNESENIE č. 194/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
pre organizáciu FENIX nájom literárneho klubu v Mestskej knižnici, p.o.m. Bojnice na dobu jedného roka za účelom zriadenia mládežníckeho klubu ako nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež mesta Bojnice.
b/ odporúča
riaditeľke Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice uzavrieť zmluvu do jedného mesiaca od podpisu zmluvy organizácie FENIX s donorom t.j. Nadácia mládeže Slovenska.

UZNESENIE č. 195/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie LTS 2003 MsKS, p.o.m. Bojnice.

UZNESENIE č.196/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie LTS 2003 TS, p.o.m. Bojnice a návrh opatrení pre LTS v roku 2004.
B/ ž i a d a
primátora mesta rokovať s Kúpeľami a. s. Bojnice o uzavretí zmluvy Kúpalisko Čajka na rok 2004.

UZNESENIE č. 197/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu k plneniu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 80/2003 – Rozvoj cestovného ruchu na hornej Nitre.

UZNESENIE č. 198/2003
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
prednostke mestského úradu predložiť stratégiu rozvoja cestovného ruchu na hornej Nitre na prerokovanie a schválenie.
T: do MsZ 10. 12. 2003
Z: v texte

UZNESENIE č. 199/2003
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
prednostke mestského úradu zabezpečiť spracovanie zásad poskytovania ubytovacích služieb na súkromí.
T: február MsZ
Z: v texte

UZNESENIE č. 200/2003
Mestské zastupiteľstvo
ž i a d a
primátora mesta zvolať stretnutie poslancov a zástupcov mesta s poskytovateľmi služieb na území mesta.

UZNESENIE č. 201/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca zaradenie z bodu 18 písm. g) do bodu 11 k prerokovaniu.

UZNESENIE č. 202/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 137/2003.

UZNESENIE č. 203/2003
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
oddeleniu RR mestského úradu o predloženie stanovísk dopravného inžiniera a SAD Prievidza k odkloneniu dopravy z námestia na letné mesiace júl, august 2004.
T: február 2004
Z: Ing. Tihányiová

UZNESENIE č. 204/2003
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
spracovať Organizačno technické zabezpečenie úloh LTS 2004 v centrálnej zóne s určením konkrétnych termínov a zodpovedných zamestnancov za vykonanie jednotlivých úloh.
T: december 2003
Z: Ing. Tihányiová

UZNESENIE č. 205/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca p. Jána Holičku prerušenie rokovania mestského zastupiteľstva v Bojniciach a ďalšie pokračovanie bude 4. novembra 2003 o 14.00 h.

UZNESENIE č. 206/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO v meste Bojnice.
b/ sadzby miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovane KO v meste Bojnice na rok 2004:
- fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice 381,-Sk
- študenti SŠ a VŠ v SR mimo trvalého bydliska 200,-Sk
- študenti študujúci v zahraničí 0,- Sk
- vojaci vykonávajúci ZVS: 100,- Sk
- občania pracujúci v zahraničí po celý rok 100,- Sk
- občania pracujúci v zahraničí – v určitých intervaloch prichádzajúci domov 300,- Sk
- občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska 300,- Sk
- vydatá alebo ženatý v zahraničí – ponechaný trvalý pobyt 0,- Sk
- prechodný pobyt v inom meste, ponechal si trvalý pobyt 0,- Sk
- občania – držitelia preukazov ZŤPa ZŤP/S 200,-Sk
- rodiny so štyrmi a viac deťmi – za štvrté a každé ďalšie dieťa 200,- Sk

FO – podnikateľ a PO /aj nepodnikajúca PO/: 110 l nádoba 36,80 Sk/vývoz
+ poplatok za uloženie KO podľa fakturácie
FO – podnikateľ a PO /aj nepodnikajúca PO/ 1 100 l nádoba 128,80 Sk/vývoz
+ poplatok za uloženie KO podľa fakturácie
FO – podnikateľ a PO /aj nepodnikajúca PO/ 1 100 l nádoba 27,- Sk nájom/týždeň
za obdobie, v ktorom nebol uskutočnený vývoz
fyzická osoba, právnická osoba za VOK podľa množstva a druhu vyvezeného odpadu na základe faktúry
Záhradkári v záhradkárskych osadách 150,- Sk za záhradu a rok
Vlastník alebo užívateľ nehn. na bývanie alebo rekreáciu 110 l nádoba 36,80 Sk/vývoz
kde nie je prihlásený na TP alebo PP + poplatok za uloženie KO podľa fakturácie


UZNESENIE č. 207/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Doplnok k VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice v hlave II, § 5 bod 3) v znení textu: „ Všetky zmluvy týkajúce sa prevodov hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote nad 500 tis. Sk, jednotlivé veci, ich zmeny a doplnky musia byť schválené mestským zastupiteľstvom.

UZNESENIE č. 208/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice s doplnkom.

UZNESENIE č. 209/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
I. úpravu rozpočtu MsKS, p.o.m. Bojnice na rok 2003 nasledovne:
výnosy: 6.393 tisíc Sk
náklady: 6.393 tisíc Sk

UZNESENIE č. 210/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
návrh l. aktualizácie rozpočtu na rok 2003 SMMB, p.o.m. Bojnice s navýšením nákladov na výmenu krovu na budove bývalej predajne ČAJKA vo výške 350 tis. Sk.

UZNESENIE č.211/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o sanácií statického zabezpečenia objektu „ PIVÁR“ ( 1. etapa vrchnej stavby).

UZNESENIE č. 212/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1.úpravu rozpočtu SMMB, p.o.m. Bojnice nasledovne:
výnosy: 3 671 tis. Sk
náklady : 3 627 tis. Sk

UZNESENIE č. 213/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2003

Kapitálové príjmy po úprave: 29 655 tisíc Sk
Kapitálové výdavky po úprave: 18 754 tisíc Sk
___________________________________________________________________
PREBYTOK: 10 901 tisíc Sk

Bežné príjmy po úprave: 50 826 tisíc Sk
Bežné výdavky po úprave: 50 474 tisíc Sk
___________________________________________________________________
PREBYTOK: 352 tisíc Sk

Príjmy celkom: 80 481 tisíc Sk
Výdavky celkom: 69 228 tisíc Sk
___________________________________________________________________
PREBYTOK CELKOM: 11 253 tisíc Sk


UZNESENIE č. 214/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2. úpravu rozpočtov školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2003.

Základná škola Bojnice:
Bežné príjmy po úprave: 10 218 tisíc Sk
Bežné výdavky po úprave: 10 218 tisíc Sk
______________________________________________________________________
PREBYTOK: 0,- Sk

Základná umelecká škola Bojnice:
Bežné príjmy po úprave: 6 719 tisíc Sk
Bežné výdavky po úprave: 6 719 tisíc Sk
______________________________________________________________________
PREBYTOK: 0,- Sk

Centrum voľného času Junior Bojnice:
Bežné príjmy po úprave: 1 265 tisíc Sk
Bežné výdavky po úprave: 1 265 tisíc Sk
_____________________________________________________________________
PREBYTOK: 0,- Sk


UZNESENIE č. 215/2003
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Podmienky prípravy TS, p.o.m. Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2003/2004.

UZNESENIE č. 216/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na rozmiestnenie košov na psie exkrementy
B/ schvaľuje
nákup 12 ks košov na psie exkrementy v cene 2406,- Sk bez DPH/ks. Nákup a osadenie nádob realizovať prostredníctvom TS, p.o.m. Bojnice
C/ Schvaľuje
príspevok pre Technické služby, p.o.m. Bojnice k 31. 12. 2003.

UZNESENIE č. 217/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
budúci predaj nehnuteľnosti časti objektu „Meštiansky dom“ - staré kino Tatra s dvorom nachádzajúcim sa na Hurbanovom námestí v Bojniciach.

UZNESENIE č. 218/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
Oddeleniu RRaŽP vypracovať súpis mestského majetku a jeho využitie.
T. do najbližšieho VO
Z: v texte

UZNESENIE č. 219/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1540/2 o výmere 49 m2, v cene 1477,- Sk/m2 p. Ondrejovi Nikmonovi, bytom Bojnice Ul. J. Kráľa 38
B/ odporúča
pokračovať s p. Ondrejom Nikmonom v nájme predmetného pozemku v cene 100,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 220/2003
Mestské zastupiteľstvo
na návrh poslanca sťahuje z rokovania predaj pozemku parc. č. 2328 v k. ú. Bojnice Ing. Vladimíra Majtana, bytom Ul. Gavloviča 146/16 Prievidza a PaeDr. Kataríny Cipovovej, Lúčky 11/3 Bojnice.

UZNESENIE č. 221/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku diel 5 parc. č. 294 a dielu 6 parc. č. 295 o výmere celkom 155 m2 p. Pavlovi Vidovi, bytom Bojnice Podzámocká 29 v cene 2706,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 222/2003
Mestské zastupiteľstvo
odporúča
uzavrieť s p. Pavlom Vidom nájomný vzťah v zmysle prijatej cenovej mapy za rok 2004.

UZNESENIE č. 223/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1303 o výmere 84 m2 p. Ivanovi Uhliarikovi bytom J. Kráľa 11 Bojnice v cene 1320,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 224/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1540 v k. ú. Bojnice Ing. Miroslavovi Kmeťovi, bytom J. Kráľa 34 Bojnice v cene 1477,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 225/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1540 v k. ú. Bojnice Ing. Blažene Vrankovej, bytom J. Kráľa 36 Bojnice. v cene 1477,- Sk/m2

UZNESENIE č. 226/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1536 pre žiadateľov bytového domu č. 1155 na Ul. SNP Bojnice v cene 1477,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 227/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2770 o výmere 120 m2 a pozemku parc. č. 2771/2 o výmere 249 m2 p. Ľubomírovi Richterovi bytom Lány 43, Bojnice. v cene 1647,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 228/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 1543/3 o výmere 28 m2 a parc. č. 1545/8 o výmere 492 m2 v k. ú. Bojnice p. Jozefovi Kolevovi, bytom Prievidzská 22/3 Bojnice.

UZNESENIE č. 229/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti pozemku parc. č. 1546/3 o výmere 142 m2 čo predstavuje diel 22 a 25, až po vysporiadaní vlastníctva k dielu 25, v zmysle cenovej mapy v cene 1477,- Sk/m2 v k. ú. Bojnice p. Jozefovi Kolevovi, bytom Prievidzská 22/3 Bojnice.

UZNESENIE č. 230/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku par. č. 1718 v k. ú. Bojnice pre žiadateľov bytového domu na Športovej ulici č. 487/1 a Športovej ulici č. 486/3, Kvetovej ulici č. 2 a Kvetovej ulici č. 4 v Bojniciach v cene 1323,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 231/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
finančnému oddeleniu na Mestskom úrade v Bojniciach preveriť stav platenia dane z nehnuteľnosti za pozemok parc. č. 1718 v k. ú. Bojnice
T: 18. 11. 2003
Z: Ing. Popelková

UZNESENIE č. 232/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
oddeleniu RRaŽP uzavrieť nájomný vzťah k parc. č. 1718/2003 v zmysle cenovej mapy.
T: do 31.12.2003
Z. v texte

UZNESENIE č. 233/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 259 o výmere 80 m2 v k. ú. Bojnice p. Jozefovu Rendekovi, bytom Bojnice, Lesná 4 v cene 960,- Sk/m2 v zmysle cenovej mapy.

UZNESENIE č. 234/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1546/4 diel 21 v zmysle cenovej mapy za cenu 1477,- Sk/m2 a predaj pozemku parc. č. 1546/4 diel 27, parc. č. 1546/5 diel 34 za cenu 1477,- Sk/m2 po vysporiadaní predmetných častí p. Sone Uhlířovej, bytom Lúčky 28/5 Bojnice.

UZNESENIE č. 235/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 31 o výmere 24 m2 v k.ú. Bojnice p. Jaroslavovi Fanturovi, bytom Bojnice, S. Chalupku 1, v cene 1430,- Sk/m2 v zmysle cenovej mapy.

UZNESENIE č. 236/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 31 o výmere 24 m2 v k.ú. Bojnice p. Jaroslavovi Fanturovi, bytom Bojnice, S. Chalupku 1, v cene 428,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 237/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. . č. 1535/2 o výmere 118 m2, p. v k. ú. Bojnice p. Antonovi Pernišovi s manž., bytom Bojnice J. Kráľa 42, v cene 1320,- Sk/m2 v zmysle cenovej mapy.

UZNESENIE č. 238/2003
Mestské zastupiteľstvo
odporúča
realizovať po vypracovaní geometrického plánu zámenu pozemku medzi mestom Bojnice a p. Antonom Pernišom s manž., bytom Bojnice, J. Kráľa 42, vo výmere 4 m2.

UZNESENIE č. 239/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 217/6 o výmere 87 m2 pre HiProTec spol. s r.o. Prievidza, Športová 23 v cene 1200,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 240/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1) predaj pozemku par. č. 2501/3 v k. ú. Bojnice vo výmere 95 m2 pre RNDr. Beátu Stachovú, bytom Zámok a okolie 12, Bojnice v cene v zmysle cenovej mapy vo výške 1121,- Sk/m2
2) zníženie stanovenej ceny o vydokladované náklady so zaobstaraním GO plánu v zmysle uznesenia č. 132/2002.

UZNESENIE č. 241/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 284 vo výmere 51 m2 za cenu vypočítanú podľa cenovej mapy pre lokalitu 1.23 vo výške 960,- Sk/m2 a pozemku parc. č. 285 vo výmere 398 m2 za cenu 1200,- Sk/m2 pre ZDROJ HOS, a.s. Nupodská 552 Chynorany.

UZNESENIE č. 242/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 77 v k. ú. Dubnica o výmere 264 m3 v cene 788,- Sk/m2 p. Anne Grešnerovej, bytom Moyzesova 45 Bojnice.

UZNESENIE č. 243/2003
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje na návrh poslanca
stiahnutie z rokovania mestského zastupiteľstva žiadosť realitnej kancelárie ASTRA, A. Hlinku 1, Prievidza,
B/ odporúča
žiadosť o odkúpenie pozemku horný diel č. 103 a 1036 prejednať v komisii VÚPDaP a FPOaCR.

UZNESENIE č. 244/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku
- parc. č. 2653/1 o výmere 208 m2,
- parc. č. 2653/2 o výmere 209 m2,
- parc. č. 2653/3 o výmere 26 m2,
- parc. č. 2653/5 o výmere 76 m2,
- parc. č. 2653/6 o výmere 2 m2,
- parc. č. 2551/3 o výmere 129 m2
podľa GO plánu č. 59/2001 a GO plánu č. 100/2003 Ing. Antonovi Púchovskému, bytom Bojnice, Kpt. Nálepku 58, v celkovej výmere 650 m2 v cene 850,- Sk/m2 v zmysle cenovej mapy I. bod b).

UZNESENIE č. 245/2003
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj časti pozemku z parc. č. 193 – nekn. majetok diel č. 2 o výmere 6 m2 a z pozemku parc. č. 204 –nekn. majetok diel č. 3 o výmere 4 m2 pri dome na Sládkovičovej ulici žiadateľom p. Romanovi Vanekovi a manž. Ive Vanekovej, bytom Banícka 26/7 Prievidza v cene 2180,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 246/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje na návrh poslanca
stiahnutie z rokovania mestského zastupiteľstva - žiadosť bytového domu na Ul. Bernolákovej 3 Bojnice – p. Novodvorská, Ing. J. Cvopa a manželka Eva a p. B. Dobiš a manželka Anna parc. č. 1815 o výmere 238 m2 zast. plocha ( bytovka, parc. č. 1817/2 o výmere 840 m2 zast. plocha a parc. č. 1822/3 o výmere 11 m2 ( záhrada).

UZNESENIE č. 247/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc .č 752/2 o výmere 66 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dubnica v zmysle cenovej mapy vo výške 888,- Sk/m2 a parc. č. 753/2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dubnica v nasledovnom členení : 9,4 m2 zast. plochy v cene 266,- Sk/m2 a 36,6 m2 v cene 888,- Sk/m2 p. Eve Ďuračkovej, bytom Tále 907/32 Bojnice, v zmysle cenovej mapy.

UZNESENIE č. 248/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje na návrh poslanca
stiahnutie z rokovania mestského zastupiteľstva - žiadosť o predaj pozemkov pre Ing. A. Púchovského parc. č. 2551/6 o výmere 71 m2 a parc. č. 2654 o výmere 354 m2.

UZNESENIE č.249/2003
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti pozemku z parc. č. PK 2348 v k. ú. Bojnice a to diel č. 14 o výmere 488 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 280/1 – zast. plocha dvor a diel č. 16 o výmere 183 m2,ktorý bude pričlenený k parc. č. 281/2 – zast. plocha dvor v cene 963,- Sk/m2, podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre Milana Mikuša s manž., bytom Komenského 27 Bojnice..

UZNESENIE č. 250/2003
Mestské zastupiteľstvo
odporúča
prerokovať žiadosť Ing. Michala Lekýra o kúpu nehnuteľného majetku, bývalá predajňa ČAJKA na Hurbanovom námestí na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 251/2003
Mestské zastupiteľstvo
u k l a d á
oddeleniu RRaŽP zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť na Hurbanovom námestí č. 24/41.

UZNESENIE č. 252/2003
Mestské zastupiteľstvo
ukladá
oddeleniu RRaŽP a právnemu referátu naplniť odpredaje pozemkov schválených na dnešnom mestskom zastupiteľstve.
T: 31. 12. 2004
Z: Ing. Tihányiová

UZNESENIE č. 253/2003
Mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora mesta prerušuje rokovanie mestského zastupiteľstva v Bojniciach a ďalšie pokračovanie bude dňa 12. novembra 2003 o 13.00 h neverejnou časťou programu.

UZNESENIE č. 256/2003
Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje na návrh poslanca
stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva : „ Projekt možného zverenia majetku mesta, ktorý je t. č. v . správe príspevkových organizácii „ na Správu majetku mesta Bojnice, p.o.m. v roku 2003.
B/ odporúča
prerokovať „ Projekt možného zverenia majetku mesta, ktorý je t. č. v . správe príspevkových organizácii „ na Správu majetku mesta Bojnice, p.o.m. v roku 2003. na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci február v roku 2004.
T: v texte
Z: prednostka MsÚ

UZNESENIE č. 257/2003
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
na návrh primátora mesta Ing. Vladislava Oravca uznesenie. č. 159/2003 zo dňa 27. augusta 2003.dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka