Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 27.2.2014

Dňa 27.februára 2014, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Správa o plnení uznesení MsZ
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Bojnice za 2. polrok 2013
7. Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za 2013
8. Informatívna správa o činnosti DHZ II. Bojnice za 2. polrok 2013
9. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2014 mesta Bojnice
10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2014 KCB, p.o.m.,
11. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2014 Technické služby, p.o.m, Bojnice
12. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2014 – ZŠ s MŠ Bojnice
13. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2013:
• TS, p.o.m., Bojnice
• MsK, p.o.m., Bojnice
• mesto Bojnice
14. Príprava mesta na LTS 2014:
• TS, p.o.m., Bojnice
• KC Bojnice, p.o.m.,
• MsK, p.o.m., Bojnice
15. Predaj a prenájom pozemkov:
• Žiadosť o prenájom a obnovu areálu Plážového kúpaliska Bojnice- žiadateľ JUDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, Bojnice
• Žiadosť FUNNY SPORT, s.r.o. A. Žarnova 820/16, Prievidza o prenájom časti pozemkov - areálu plážového kúpaliska
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena k vedeniu sietí a prístupu – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza
• Žiadosť o zámenu pozemkov – žiadateľ UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická a.s., Opatovská cesta 4, Bojnice
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
• Doplnok k materiálu č. 201/ 2013 navrhovateľka Mária Svrčková, Prievidzská 237/45, Bojnice
• Žiadosť o odkúpenie chaty Flóra
• Žiadosť o odkúpenie sociálneho zriadenia pod farou, žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice, Sládkovičova 8, Bojnice.
• Žiadosť o odpredaj pozemku - žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/17, Kanianka
• Žiadosť o zriadenie vecného bremena k vedeniu inž. sietí – žiadateľ Oliver Škopec, Energetikov 200/16, Prievidza
• Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – žiadateľ Ľudovít Kóňa, Remeselnícka 25, Prievidza
• Informácia o vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2013
• Zámer záchrany a premiestnenia sochárskeho diela „Žnica“ – žiadateľ Bojnický skrášľovací spolok, Svätoplukova 28, Bojnice
• Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ Ľubomír Baťo, Na Karasiny 249/53, Prievidza
• Návrh na zrušenie VZN mesta Bojnice č. 1/2004 VZN o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi na bývanie ako sú hluk, vibrácie a podobne a zmena VZN -7-2013, ktorým sa zrušujú všeobecne záväzné nariadenia mesta Bojnice bez náhrady
• Informácia o výbere zhotoviteľa – stavebníka bytového domu Jánošíkova II.
• Rokovanie s mestom Prievidza o podmienkach výstavby cesty I/64 - obchvat Prievidze

16. Rôzne: aktuálne materiály
17. Interpelácie poslancov
18. Záver

 

Obed: 13.00 - 14.00 hod

Obyvatelia: 14.00 - 15.00 hod

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27.februára 2014)

UZNESENIE č. 1/2014


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného 27. februára 2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 2/2014


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu v tomto zložení:

predseda: Jozef Hatvanyi
člen: Ing. Zdenko Priehoda
člen: František Schnierer

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 3/2014


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 27. februáru 2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 4/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 27.2. 2014;

B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011, č. 146/2012, č. 110/2013;
C/ vypúšťa zo sledovania
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č.194/2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:4

UZNESENIE č. 5/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2013.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 6/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 2. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 7/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta
a činnosť Denného centra v Bojniciach za rok 2013“;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 8/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti DHZ II. Bojnice – Dubnica za 2. polrok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 9/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 1. úpravu programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
1. úpravu programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2014 takto:
Kapitálové príjmy:
2 148 270 €
Kapitálové výdavky:
2 500 230 €
Bilancia kapitálového rozpočtu:
-351 960 €
Bežné príjmy:
3 406 376 €
Bežné výdavky:
3 406 375 €
Bilancia bežného rozpočtu:
1 €
Finančné operácie príjmové:
440 000 €
Finančné operácie výdavkové:
88 040 €
Bilancia finančných operácií:
351 960 €
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 10/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh 1. úpravy rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na rok 2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na rok 2014 takto:
Účelový príspevok KCB, p.o.m. schválený rozpočet I. úprava
146 650,00 € 151 650,00 €

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 11/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na 1. úpravu rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice, na rok 2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice, na rok 2014, a to v položke Kapitálové výdavky na 8.000 EUR a v položke Náklady zvýšenie o 1.920 EUR na celkovú sumu 516.368 EUR.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 12/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na 1. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2014:
Základná škola:
Bežné príjmy: 541 370 €
Bežné výdavky: 541 370 €
Materská škola:
Bežné príjmy: 159 520 €
Bežné výdavky: 159 520 €
Školský klub detí:
Bežné príjmy: 25 530 €
Bežné výdavky: 25 530 €
Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň:
Bežné príjmy: 62 820 €
Bežné výdavky: 62 820 €
ZŠ s MŠ celkom:
Bežné príjmy: 789 240 €
Bežné výdavky: 789 240 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 13/2014


Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informáciu o proteste prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 5/2013 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 14/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb, p.o.m., Bojnice, za rok 2013;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 15/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice, za rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 16/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Bojnice za rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 17/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

materiál „Príprava Technických služieb, p. o. m. Bojnice na Letnú turistickú sezónu 2014 v Bojniciach“;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 18/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

LTS 2014 - návrh plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. a spoluorganizátorov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 19/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o príprave na Letnú turistickú sezónu Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice, na rok 2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

 

 

UZNESENIE č. 20/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť FUNNY SPORT, s.r.o. A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza o prenájom časti pozemkov - areálu plážového kúpaliska;

B/ berie na vedomie
Žiadosť o prenájom a obnovu areálu Plážového kúpaliska Bojnice-žiadateľ JUDr. Ján Cipov, Hviezdoslavova 163/12, 972 01 Bojnice;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 21/2014


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci prenájom areálu (časti areálu) Plážového kúpaliska v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 0
Proti:1 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 22/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena k vedeniu sietí a prístupu – žiadateľ AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 23/2014


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zriadenie trvalého odplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – spoločnosti ANNIER, s.r.o., Dubnická 1032/22, Bojnice, IČO: 44690771, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch parc. č. 341/20 vo výmere 109 m2 a parc. č. 341/4 vo výmere 22 m2, obidva ostatná plocha v k. ú. Dubnica, vedenie sietí a umožnenie prístupu peši a motorovými vozidlami pre oprávneného z vecného bremena, v zmysle geometrického plánu č. 198/2013, vyhotoveného GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza. Odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená vo výške 500.- €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 24/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov – žiadateľ UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická a. s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
budúcu zámenu pozemkov
parc. č. 2548/149, vo výmere 52 m2, ostatná plocha
parc. č. 2550/8, vo výmere 79 m2, zastavaná plocha, obidva v k. ú. Bojnice
ktoré sú vlastníctvom žiadateľa, spoločnosti UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, za pozemky vo vlastníctve mesta Bojnice
parc. č. 2548/104, vo výmere 41 m2, záhrada,
parc. č. 2548/148, vo výmere 23 m2, záhrada,
parc. č. 2550/9, vo výmere 67 m2, zastavaná plocha a nádvorie, všetky v k. ú. Bojnice, v zmysle geometrického plánu č. 147/2013, vyhotoveného GEOmark, s. r. o.Prievidza
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a odst. 8 písm. e) a §9b) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa do areálu v jeho vlastníctve.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 25/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – žiadateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú, spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena, spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, uložiť inžinierske siete na pozemkoch povinného z vecného bremena- mesta Bojnice, a to na pozemku
parc. č. E-KN 496 ostatné plochy, vo výmere 404 m2 v k. ú. Bojnice,
a parc. č. E-KN 499/13, ostatné plochy vo výmere 721 m2 v k. ú. Bojnice,
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 33/2012, vypracovaného GEOmark, s.r.o. Prievidza. Odplata je stanovená jednorazovo vo výške 566,10 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 26/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok k materiálu č. 201/2013 – kúpa pozemkov od Márie Svrčkovej, bytom Prievidzská 237/45, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z pozemkov zapísaných na LV 4378 v k. ú. Bojnice, a to:
parc. č. 2487/5 vo výmere 15 m2, orná pôda
parc. č. 2500/5 vo výmere 448 m2, ostatné plochy
parc. č. 2502/2 vo výmere 182 m2, zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 2523/6 vo výmere 974 m 2, orná pôda
od Márie Svrčkovej, bytom Prievidzská 237/45, 972 01 Bojnice za cenu 10,-€/m2,

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 27/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie žiadosť

o odkúpenie chaty Flóra - žiadateľka Alžbeta Pavleová M.R. Štefánika 129/19 97101 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
budúci predaj nehnuteľného majetku, rekreačná chata súp. č. 1522 na parc. č. 158 a pozemok parc. č. 158 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 396 m2 v k.ú. Bojnice formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods.2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na odkúpenie nehnuteľného majetku, rekreačná chata súp. č. 1522 na parc. č. 158 a pozemok parc. č. 158 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 396 m2 v k.ú. Bojnice takto:
V zmysle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlasuje mesto Bojnice obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na odkúpenie rekreačnej chaty súp. č. 1522 na par. č. 158 a pozemok parc. č. 158 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 396 m2 v k. ú. Bojnice:

- najnižšia ponuková cena je cena podľa znaleckého posudku č. 022/2014 vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice v sume 57.580,00 Eur vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku,
- nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celosti,
- termín zaplatenia kúpnej ceny v deň podpísania kúpnej zmluvy,
- predkladanie návrhov je možné len písomne, pričom ponuka bude obsahovať cenu za celú nehnuteľnosť vrátane pozemku, a to doručením na adresu Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice osobne do podateľne mestského úradu alebo poštou,
- ponuky budú predkladané v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom rohu „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ„ rekreačná chata s pozemkom,
- návrh obsahuje : meno a priezvisko navrhovateľa, rodné číslo – príp. obchodné meno právnickej osoby, IČO, bydlisko – resp. sídlo, navrhovanú cenu za celú nehnuteľnosť vrátame pozemku,
- posledný termín predkladania ponúk – 07.04.2014 do 14,00 hod. (ponuka musí byť fyzicky v podateľni MsÚ),
- termín vyhodnotenia súťaže a oznámenia vybratého návrhu,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž bez udania dôvodu,
- vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy,
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži,
- predložený návrh nemožno odvolať po jeho predložení,
- návrh je možné meniť a dopĺňať len ak ide o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, podstatné náležitosti návrhu sa meniť nesmú,
- navrhovatelia budú o výsledku súťaže informovaní písomne.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10


Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 28/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie žiadosť
o odkúpenie murovaného sociálneho zariadenia (WC) pod farou s pozemkom - žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice, Sládkovičova 8, 972 01 Bojnice;

 

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
predaj nehnuteľností: sociálne zariadenie súp. č. 1592, postaveného na pozemku parc. č. 1935
a pozemok parc. č. 1935 podľa LV č. l v k. ú. Bojnice, žiadateľovi Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice, Sládkovičova 8, 972 01 Bojnice, IČO: 31938744, minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 021/2014 vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice vrátane nákladov za vypracovanie znaleckého posudku v sume 900,00 Eur, v zmysle ustanovenia § 9a, odsek 8, písmena e) a § 9b zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti susedia zo všetkých strán s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, t. j. Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bojnice.

V súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) a § 9b Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

 


UZNESENIE č. 29/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť OOCR Región Horná Nitra – Bojnice Hurbanovo námestie č. 47/36 o zmenu podmienok nájmu nebytových priestorov;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;
C/ schvaľuje
zmenu podmienok dojednaných v Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej s nájomcom OOCR Región Horná Nitra – Bojnice Hurbanovo námestie č. 47/36 dňa 25.09.2012 na nebytové priestory v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 47/36 v Bojniciach, postavené na parcele č. 2314/2 v k. ú. Bojnice vo výmere: 178,12 m2 nasledovne:
Na rok 2014 upraviť dočasne dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.09.2012 výšku nájmu na 1,00 Eur mesačne s tým, že od 1.1.2015 zostáva v platnosti na ďalšie obdobie nájmu pôvodne dohodnutá výška nájomného 500,00 Eur mesačne.

D/ schvaľuje
uzatvorenie dohody o splátkach na dlžnú sumu nájomcu na nájomnom za rok 2013 vo výške 3.600,00 Eur, uznanie dlhu a dlžnú sumu splácať v zmysle dohody v mesačných splátkach od 01.03.2014 do 31.12.2014 v sume po 360,00 Eur.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 9
Proti:1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 30/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemku - žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/17, 972 17 Kanianka;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
budúci odpredaj časti z pozemku parc. E-KN 2209/102 v k.ú. Bojnice v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 8
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 31/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena k vedeniu inžinierskych sietí – žiadateľ Oliver Škopec, Energetikov 200/16, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú, spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena, Olivera Škopca, bytom Energetikov 200/16, 971 01 Prievidza, uložiť inžinierske siete a umožniť prístup na pozemky za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí, na pozemku povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, a to:
parc. č. E-KN 499/2, záhrada, vo výmere 904 m2, v k. ú. Bojnice
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 1/2014, vypracovaného GEOmark, s.r.o. Prievidza.


Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 32/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – žiadateľ Ľudovít Kóňa, Remeselnícka 25, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 33/2014
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj časti z pozemku parc. č. 283 v k.ú. Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10

Za: 0
Proti:1 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 34/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2013;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ ukladá
Komisii zriadenej pre rokovanie o poskytovaní výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2013 rokovať o výške doplatku za rok 2013 so spoločnosťou SAD, a.s. Prievidza,

Termín: 31.03. 2014 Zodpovedný: zástupca primátora mesta


Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 35/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Zámer záchrany a premiestnenia sochárskeho diela „Žnica“ – žiadateľ Bojnický skrášľovací spolok, Svätoplukova 28, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanovisko mestskej rady a nemá námietky voči premiestneniu sochárskeho diela „Žnica“, v zmysle predloženého zámeru.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 36/2014


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

financovanie prác spojených s premiestnením sochárskeho diela „Žnica“ z rozpočtu mesta Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 37/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ Ľubomír Baťo, Na Karasiny 249/53, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 38/2014


Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj pozemkov
parc. č. 2559/1 vo výmere 47 m2, zast. plocha a nádvorie,
parc. č. 2559/2 vo výmere 538 m2, zast. plocha a nádvorie,
parc. č. 2560/1 vo výmere 76 m2, zast. plocha a nádvorie,
parc. č. 2560/2 vo výmere 65 m2, zast. plocha a nádvorie, všetky v k. ú. Bojnice
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 39/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zrušenie VZN č. 1/2004 o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi na bývanie, ako sú hluk, vibrácie a podobne;

B/ r u š í
VZN č. 1/2004 o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi na bývanie, ako sú hluk, vibrácie a podobne;

C/ schvaľuje
Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Číslo: VZN - 7 – 2013, ktorým sa zrušujú všeobecne záväzné nariadenia mesta Bojnice bez náhrady.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 40/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu zo zasadnutí komisie pre výber zhotoviteľa bytového domu „Jánošíkova 12 bytových jednotiek“;

B/ berie na vedomie
výsledok rokovania komisie – výber zhotoviteľa bytového domu, ktorým je spoločnosť
TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka, IČO: 36 979 006.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 41/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

- ustanovenie zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
- podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov k opatreniu č. 353/2011 Z.z.,
- podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k opatreniu č. 353/2011 Z.z.,
- podmienky žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

B/ schvaľuje
- zámer kúpy stavby bytového domu 12 bytových jednotiek, postaveného investorom TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka, IČO: 36 979 006 a inžinierskych sietí k bytovému domu na ulici Jánošíkovej v Bojniciach, na pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice, parc. č. 381 v k.ú. Bojnice,
- budúcu kúpnu cenu za kúpu stavby bytového domu vo výške 536. 007,22 € (slovom päťstotridsaťšesťtisícsedem a 22/100 €, vrátane DPH a budúcu kúpnu cenu za kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu vo výške 97.068,70€ vrátane DPH,
- podanie žiadosti mesta Bojnice na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie dotácie a Štátny fond rozvoja bývania o úver, ako budúcich finančných zdrojov na zaplatenie kúpnej ceny bytového domu a technickej vybavenosti k bytovému domu,
- uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Bojnice a investorom, spoločnosťou TO-MY-STAV, s r. o. Kanianka, IČO: 36 797 006 ako budúcim predávajúcim, predmetom ktorej bude kúpa stavby bytového domu „Nájomný bytový dom Bojnice - 12BJ“ a inžinierskych sietí k bytovému domu, v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A., spol. s r. o. Prievidza. Stavba sa bude realizovať na pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice, parc. č. 381, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice.
- spôsob úhrady kúpnej ceny, ktorá bude budúcemu predávajúcemu zaplatená takto:
a) v časti výšky sumy finančných prostriedkov, poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na kúpu bytového domu, do 5 dní od obdržania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na účet budúceho kupujúceho,
b) v časti výšky sumy finančných prostriedkov, poskytnutých vo forme dotácie z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR, na kúpu bytového domu a technickej vybavenosti k bytovému domu, do 5 dní od ich obdržania z MVDRR SR na účet budúceho kupujúceho.
- účel, na ktorý sa podpora bude požadovať – výstavba nájomných bytov 12 b.j. – Nájomný bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Jánošíkova ulica, Bojnice,
- spôsob financovania kúpy nájomného bytového domu nasledovne:
úver zo ŠFRB vo výške 60 % obstarávacích nákladov - t. j. 321.600,- € ,
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 40% obstarávacích nákladov t. j. 214.400,- € a vlastné zdroje 7,22 €.
- žiadosť o poskytnutie podpory - poskytnutie úveru v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov vo výške 321.600,- €,
- spôsob zabezpečenia budúceho záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – Nájomným bytovým domom – 12 BJ , objektom SO 01, ktorý bude postavený na pozemku parc. č. 381, zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Bojnice vo vlastníctve mesta Bojnice,
- súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov,
- súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty a prislúchajúci pozemok v prospech ŠFRB,
- súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona číslo 443/2010 Z.z.),
- návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti od budúceho predávajúceho
TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby nájomného bytového domu 12 BJ v meste Bojnice na ulici Jánošíkovej, ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako objekty:
kúpna cena za budúci predaj nehnuteľností (12 b. j. a príslušná technická vybavenosť) je dohodnutá nasledovne:
Nájomný bytový dom 12 b. j.: 536 007,22 €
Prístupová komunikácia k odstavným plochám, spevnené plochy 54 951,50 €
Prípojka vody 3 536,12 €
Prípojka kanalizácia 24 925,41 €
Prípojka plynu 1 375,85 €
Elektrická prípojka nn 6 028,39 €
Prípojka verejného osvetlenia 3 750,31 €
Telekomunikačná prípojka 2 501,12 €
Cena za siete spolu: 97 068,70 €

Výška dotácie na siete 30 447,28 €
Vlastné zdroje mesta 66 621,42 €
- záväzok mesta Bojnice v prípade obdržania úveru splácať úver zo ŠFRB vo výške 321.600,-€, pričom mesto v rozpočte na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania,
- vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 66 621,42 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby a 7,22€ na výstavbu Nájomného bytového domu - 12 b. j. na ulici Jánošíkovej v Bojniciach,
- vydanie čestného prehlásenia, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Bojnice túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 42/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta Bojnice, parc. č. 381, vo výmere 1 122 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice v termíne od 1.3.2014

B/ schvaľuje
nájom pozemku parc. č.381 vo výmere 1 122 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice pre spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka, IČO: 36 797 006 vo výške nájmu 1.- €/rok na dobu od 01.03. 2014 do 31.08. 2015 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov, §9a, ods. 9, písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu schválenia zámeru výstavby Nájomného bytového domu – 12 BJ nájomcom, spoločnosťou TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka na predmetnom pozemku a schválenia budúcej kúpy bytového domu a technickej infraštruktúry mestom Bojnice.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 43/2014


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Informáciu zo zasadnutia volebného obvodu pri MsZ v Bojniciach;

B/ schvaľuje
zloženie komisie pre spoločné rokovanie s Mestom Prievidza a následné rokovanie so spoločnosťou Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest Žilina v zložení:

Ing. arch. Vladimír Letovanec, FUTURE , spol. s r. o., Banská Bystrica
Ing. Slavomír Oršula, PROJEKTTÍM, spol. s r. o., Banská Bystrica
Ing. Zdenko Priehoda
Mgr. Maroš Greschner

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jozef HATVANYI
Ing. Tomáš GUNIŠ
Martin KOČNER
Gabriela HUMAJOVÁ
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
Mgr. Maroš GRESCHNER
Jozef HOLIČKA
Jaroslav HANZEL

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia PINKOVÁ


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka