Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 2.8.2006

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Metského zastupiteľstva v Bojniciach - 2.8. 2006

Dňa 2.8. 2006 , t.j. v stredu sa o 15.00 hod. v zasadačke  mestského úradu uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu.
4. Návrh na odpredaj prevádzkovej budovy a kotolne Autoservisu, Opatovská cesta č. 3, Bojnice.
5. Záver

Všetci občania mesta Bojnice sú na zasadnutie Mestského zastupiteľstva srdečne pozvaní.

Priajté uzenesnia zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. augusta 2006

UZNESENIE č. 187/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. augusta 2006.

Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 188/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda MUDr. Vladimír Duchoň
člen MUDr. Lýdia Pinková
člen Peter Švec

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 189/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na krytie výdavkov rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006;
B) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z fondov mesta Bojnice na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 takto:
- z rezervného fondu v sume 5.000 tis. Sk
- z fondu rozvoja bývania v sume 2.000 tis. Sk
C) ukladá prednostovi MsÚ
zapracovať použitie fondov mesta do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 190/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského na udelenie slova občanom.
B) schvaľuje
vystúpenie občanov v rozprave k téme – Odpredaj budovy Autoservisu na Opatovskej ceste č. 3 v Bojniciach, v limite 5 minút.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 191 /2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
žiadosť spoločnosti COM COM , spol. s r.o. , Prievidzská 68, 972 51 Handlová o kúpu prevádzkovej budovy a kotolne, postavených na pozemkoch parc. č. 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice v cene 10 mil. Sk
B) schvaľuje
predaj stavby autoservisu na ul. Opatovská cesta č. 3, súp. č. 960 v Bojniciach , vrátane kotolne a príslušenstva predmetných nehnuteľností , postavených na pozemkoch parc. č. 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice, v cene 11 mil. Sk , spoločnosti COM COM, spol. s r.o., Prievidzská 68, 972 51 Handlová, IČO:36 618 260
C) schvaľuje
kúpno – predajnú zmluvu v predloženom znení, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 192/2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia č. 55/2006, ktorým bolo schválené odňatie dlhodobého hmotného majetku – prevádzkovej budovy a kotolne postavených na pozemku parc. č 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice zo správy Správy majetku mesta Bojnice p.o.m. , k dátumu podpisu kúpno-predajnej zmluvy so spoločnosťou Autokomplexx, s.r.o. , A. Hlinku 483, Nováky
B) ruší
uznesenie MsZ č. 55/2006 zo dňa 22. februára 2006.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 193/2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetku – objektu autoservisu, prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.
B) schvaľuje
odňatie dlhodobého hmotného majetku – objektu autoservisu, prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. v celkovej obstarávacej cene 5.508.000.- Sk v termíne od podpisu kúpno – predajnej zmluvy so spoločnosťou COM COM , spol. s r.o., Prievidzská 68, 972 51 Handlová

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

Zasadnutie MsZ 2.8. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková
p. Peter Švec
Ing. Ladislav Debnár
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Milan Rybanský

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Soňa Ličkovádnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka