Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 2.8.2006

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Metského zastupiteľstva v Bojniciach - 2.8. 2006

Dňa 2.8. 2006 , t.j. v stredu sa o 15.00 hod. v zasadačke  mestského úradu uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu.
4. Návrh na odpredaj prevádzkovej budovy a kotolne Autoservisu, Opatovská cesta č. 3, Bojnice.
5. Záver

Všetci občania mesta Bojnice sú na zasadnutie Mestského zastupiteľstva srdečne pozvaní.

Priajté uzenesnia zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. augusta 2006

UZNESENIE č. 187/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. augusta 2006.

Za: 9
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 188/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda MUDr. Vladimír Duchoň
člen MUDr. Lýdia Pinková
člen Peter Švec

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 189/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na krytie výdavkov rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006;
B) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z fondov mesta Bojnice na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 takto:
- z rezervného fondu v sume 5.000 tis. Sk
- z fondu rozvoja bývania v sume 2.000 tis. Sk
C) ukladá prednostovi MsÚ
zapracovať použitie fondov mesta do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 190/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského na udelenie slova občanom.
B) schvaľuje
vystúpenie občanov v rozprave k téme – Odpredaj budovy Autoservisu na Opatovskej ceste č. 3 v Bojniciach, v limite 5 minút.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 191 /2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
žiadosť spoločnosti COM COM , spol. s r.o. , Prievidzská 68, 972 51 Handlová o kúpu prevádzkovej budovy a kotolne, postavených na pozemkoch parc. č. 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice v cene 10 mil. Sk
B) schvaľuje
predaj stavby autoservisu na ul. Opatovská cesta č. 3, súp. č. 960 v Bojniciach , vrátane kotolne a príslušenstva predmetných nehnuteľností , postavených na pozemkoch parc. č. 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice, v cene 11 mil. Sk , spoločnosti COM COM, spol. s r.o., Prievidzská 68, 972 51 Handlová, IČO:36 618 260
C) schvaľuje
kúpno – predajnú zmluvu v predloženom znení, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 192/2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia č. 55/2006, ktorým bolo schválené odňatie dlhodobého hmotného majetku – prevádzkovej budovy a kotolne postavených na pozemku parc. č 3497 a 3496 v k.ú. Bojnice zo správy Správy majetku mesta Bojnice p.o.m. , k dátumu podpisu kúpno-predajnej zmluvy so spoločnosťou Autokomplexx, s.r.o. , A. Hlinku 483, Nováky
B) ruší
uznesenie MsZ č. 55/2006 zo dňa 22. februára 2006.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 193/2006
Mestské zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie
návrh na odňatie dlhodobého hmotného majetku – objektu autoservisu, prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.
B) schvaľuje
odňatie dlhodobého hmotného majetku – objektu autoservisu, prevádzkovej budovy a kotolne zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. v celkovej obstarávacej cene 5.508.000.- Sk v termíne od podpisu kúpno – predajnej zmluvy so spoločnosťou COM COM , spol. s r.o., Prievidzská 68, 972 51 Handlová

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

Zasadnutie MsZ 2.8. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Lýdia Pinková
p. Peter Švec
Ing. Ladislav Debnár
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Milan Rybanský

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Soňa Ličkovádnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka