Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 18.10.2006

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2006 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:

1.  Otvorenie
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Správa o činnosti MsR
4.  Kontrola plnenia uznesení MsZ
5.  Informatívna správa o činnosti DHZ I. - II. za I. polrok 2006 
6.  Vyhodnotenie LTS 2006
     - MsP Bojnice 
     - MsKS, p.o.m., Bojnice
     - MsK, p.o.m., Bojnice 
     - TS, p.o.m., Bojnice
     - návrh opatrení pre LTS roku 2007

7.  Návrh sadzby miestneho poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre  

     rok 2007 a prepočty sadzieb dane z nehnuteľnosti pre rok 2007
8.  Zásady podpory kultúrnych a spoločenských organizácií v meste Bojnice

9.  Návrh VZN - Úprava správcovstva pohrebísk (aktualizácia VZN č. 4/1993)

10. Návrh VZN - O postupe pri úmrtí a pohrebníctve (aktualizácia VZN č. 5/1993)

11. Správa likvidátora za 3. štvrťrok 2006 o likvidácii spoločnosti Reštaurácie š.p. v

      likvidácii Prievidza, so sídlom v Bojniciach.

12.  Rôzne
      - predaj a prenájom nehnuteľností
      - aktuálne materiály
      - interpelácie poslancov
13. Z á v e r

( O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 18. októbra 2006

UZNESENIE č. 221/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konané dňa 18. októbra 2006.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 222/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
list Okresného súdu v Prievidzi, vo veci odsúdeného Ing. Ladislava Debnára;
B/ berie na vedomie
zaniknutie mandátu poslanca MsZ v Bojniciach Ing. Ladislava Debnára, podľa § 25, odsek 2), písmeno d), Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin, k dátumu 25. 8. 2005.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 223/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ján Holička
člen: Ján Cagáň
člen: Mgr. Soňa Ličková
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 224/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
volebnú komisiu v zložení: Ing. Emil Medera, p. Pavol Letavay a p. Jozef Hatványi.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 225/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky tajného hlasovania o odvolaní predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu – Ing. Ladislava Debnára. Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 226/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na odvolanie Ing. Ladislava Debnára z funkcie člena Dozornej rady akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a. s., so sídlom Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, IČO: 36 345 903, nominovaného akcionárom mestom Bojnice.
B) odvoláva,
v zmysle § 11 odsek 4, písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ing. Ladislava Debnára z funkcie člena Dozornej radu akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE, a. s., so sídlom Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, IČO: 36 345 903, nominovaného akcionárom mestom Bojnice.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 227/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 18. októbra 2006.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 228/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 18. októbra 2006.
B) ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ č.: 36/2001, 37/2002, 298/2003, 54/2004, 173/2004, 26/2005, 328/2005, 341/2005, 215/2006, 220/2006.
C) vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ č.: 151/2003.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 229/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 21.08. 2006 do 16.10. 2006 ( v zmysle § 18 f) zákona č. 369/1990 Zb.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 230/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívne správy o činnosti DHZ I. a DHZ II. Bojnice za 1. polrok 2006;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 231/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície počas Letnej turistickej sezóny za obdobie od 1.5. – 15.9.2006
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 232/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny v roku 2006 za Mestské kultúrne stredisko, p.o.m., Bojnice
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 233/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny v roku 2006 za Mestskú knižnicu, p.o.m., Bojnice;
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE. č. 234/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny za rok 2006 Technických služieb, p.o.m., Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 235/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh plánu činnosti pre Letnú turistickú sezónu v roku 2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 236/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na 5. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ
C/ schvaľuje
5. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 takto:

Kapitálové príjmy                          46 626 tis. Sk
Kapitálové výdavky                      61 846 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu  -15 220 tis. Sk

Bežné príjmy                                 65 839 tis. Sk
Bežné výdavky                              65 839 tis. Sk 
Bilancia bežného rozpočtu                    0 Sk

Finančné operácie príjmové         28 097 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové       1 203 tis. Sk 
Bilancia finančných operácií        26 894 tis. Sk 

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 237/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o poriadku pre pohrebiská na území mesta Bojnice;
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
VZN č. 13/2006 o poriadku pre pohrebiská na území mesta Bojnice, vrátane zmien.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 238/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, vrátane zmien č. 1 až 4;
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ
C/ berie na vedomie
Pripomienky predložené v legislatívnom procese schvaľovania VZN 
D) schvaľuje
VZN č. 14/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, vrátane zmien č. 1 až 4.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 239/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu likvidátora za 3. štvrťrok 2006 o likvidácii spoločnosti Reštaurácie, š. p., v likvidácii Prievidza so sídlom v Bojniciach.
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

Predaje nehnuteľností:

UZNESENIE č. 240/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti ALFIL, s.r.o., Zvolenská cesta 165, Banská Bystrica na zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 1718 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia kanalizačnej prípojky priemer 200 mm a práva vstupu za účelom údržby, opravy novovybudovanej kanalizačnej prípojky vo vyznačenom rozsahu cez pozemok parc. č. 1718, orná pôda , výmera 3040 m2, v k.ú. Bojnice v prospech spoločnosti ALFIL , s.r.o., Zvolenská cesta č. 165, Banská Bystrica , IČO: 36 638 447 ako vlastníka pozemkov parc. č. 1723/1 zastavaná plocha a nádvorie , výmera 250 m2 a pozemku parc. č. 1723/2 zastavaná plocha a nádvorie , výmera 206 m2 v 0k.ú. Bojnice , podľa GP č. 163/2006 vyhotoveného GEOmark, s.r.o., Prievidza.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 241/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
predloženie geometrického plánu č. 260/2006 p. Radkom Perinom, Opatovce nad Nitrou č. 498.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ
C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2551/8, ost. plocha vo výmere 127 m2 v k.ú. Bojnice podľa GP č. 260/2006 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza s.r.o., pre p. Radka Perinu, Opatovce nad Nitrou č. 498, v cene podľa cenovej mapy, 1.106,-Sk/m2.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 242/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
predloženie geometrického plánu č. 44/2006 vypracovaného GEOMAP, Prievidza k žiadosti p. Vladimíra Sedláka , manž. Juditu a Vladimíra Sedláka ml. o odpredaj pozemku parc. č. 121/1, ost. plocha v k.ú. Bojnice
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 243/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc.č. 121/1, ost. plocha vo výmere 269 m2 v k.ú. Bojnice podľa GP č. 44/2006 vyhotoveného GEOMAP Prievidza pre p. Vladimíra Sedláka a manž. Juditu, Vladimíra Sedláka ml., bytom Bojnice, S. Chalupku 16 v cene podľa CM 923 Sk/m2.

Za: 0
Proti: 1
Zdržal sa: 8
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 244/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť firmy TOPSTAV, Katarína Krebesová, I. Krasku 12/9, Prievidza o odpredaj časti pozemku z parc. č. 3512/7 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 245/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj časti pozemku parc. č. 3512/7 orná pôda , v k.ú. Bojnice firme TOPSTAV, Katarína Krebesová, I. Krasku 12/9, Prievidza

Za: 0
Proti: 1
Zdržal sa: 8
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 246/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť firmy STROJOP, spol. s r.o. Opatovce nad Nitrou 353 o odpredaj pozemku parc. č. 3512/17 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3512/17 vo výmere 251 m2, orná pôda v k.ú. Bojnice firme STROJOP, spol. s r.o. Opatovce nad Nitrou 353 , IČO: 31 564 585 podľa GP106/2006 vyhotoveného spol. GEOing. Prievidza,v cene podľa cenovej mapy 475,- Sk/m2.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 247/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Jozefa Púchyho, S.Chalupku 22, Bojnice a žiadateľky p. Ľudmily Púchyovej na zámenu pozemkov;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 248/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zámenu pozemkov pre žiadateľov p. Jozefa Púcheho, S. Chalupku 22, Bojnice a žiadateľky p. Púchyovej Ľudmily, Mojmírova 466/6, Bojnice.

Za: 0
Proti: 1
Zdržal sa: 8
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 249/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
doplnenie materiálu Viacúčelová športová hala Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ poveruje
oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia podniknúť kroky na získanie stavebného povolenia na Viacúčelovú športovú halu v areáli Základnej školy s materskou školou Bojnice umiestnenú na ploche terajšieho hádzanárskeho ihriska

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 250/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o kúpu pozemkov parc. č. 362/3 a 364 v k.ú. Bojnice. žiadateľa Ing. Štefana Lednického;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
predaj pozemku č parc. č. 362/3, zast. pl. vo výmere 525 m2 v k.ú. Dubnica podľa GP č. 136/2006, vyhot. spoločnosťou GEOMAP, s.r.o. Prievidza v cene 788,- Sk/m2 a predaj pozemku parc. č. 364/3 , ost. pl. vo výmere 449 m2 v k.ú. Dubnica podľa GP č. 63/2006, vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP Prievidza v cene 564,- Sk/m2 žiadateľovi Ing. Štefanovi Lednickému, Mišíka 25/33, Prievidza.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 251/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh ORR a ŽP na prerokovanie dlhodobého nájmu pre spoločnosť Intensive, s.r.o., Svätoplukova 684/13 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanovisko odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
dlhodobý prenájom nebytového priestoru v prístavbe Mestského kultúrneho strediska, p.o.m. Bojnice na Hurbanovom námestí pre spoločnosť Intensive, s.r.o., Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice, IČO: 36 659 461 od dňa vyrovnania všetkých záväzkov spoločnosti VESEC GROUP s.r.o. , Bojnice voči Mestskému kultúrnemu stredisku, p.o.m. Bojnice, vyplývajúce z doteraz platnej podnájomnej zmluvy;
D/ ruší
uznesenie MsZ č. 89/2006 zo dňa 26.4.2006 od dňa vyrovnania všetkých záväzkov spoločnosti VESEC GROUP s.r.o., Bojnice voči Mestskému kultúrnemu stredisku . p.o.m. Bojnice ,vyplývajúce z doteraz platnej podnájomnej zmluvy.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 252/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Ing. arch. Milana Dvorského, Záhradnícka 20 Bratislava Daniely Číkovej, Nábr. Sv. cyrila 4, Prievidza o zámenu pozemkov s mestom Bojnice;
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií;
C/ schvaľuje
zámenu časti pozemku pôvodného vodného toku, parc. č. PK 375, diel 12 – potok, vo výmere 25 m2 a diel 13 – potok, vo výmere 36 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice – spolu 61 m2 za diel č. 14 – potok, vo výmere 51 m2 a diel č. 15 – potok, vo výmere 21 m2 , spolu 72 m2, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Arch. Milana Dvorského, bytom Záhradnícka 20, Bratislava a Daniely Číkovej, bytom Nábr. Sv. Cyrila, Prievidza, podľa GP č. 208-213/2005, vyhotoveného Geodéziou Žilina, a.s. bez finančnej kompenzácie vzniknutého rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 253/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o rokovaní s p. Mariannou Mečiarovou, Velvarská 38, Bojnice o podmienkach vysporiadania vzájomných vzťahov pri zámene pozemkov parc. č. 850/20 vo výmere 74 m2 v k.ú. Dubnica za pozemky parc. č. 1101/11 vo výmere 40 m2 , parc. č. 1102/5 vo výmere 4 m2 a parc. č. 1101/6 vo výmere 30 m2;
B/ruší
uznesenie MsZ č. 40/2005 zo dňa 22.12.2005;
C/ schvaľuje
zámenu pozemkov parc. č. 850/10 vo výmere 74 m2 v k.ú. Dubnica , podľa GO plánu č. A-106/2004, ktorý je vo vlastníctve p. Mariána Mečiara, Velvarská 38, Bojnice za pozemky parc. č. 1101/11 vo výmere 40 m2 , parc. č. 1102/5 vo výmere 4 m2 podľa GO plánu B-106/2004 a pozemok parc. č. 1101/6 vo výmere 30 m2 v k.ú. Bojnice, podľa GO plánu 397/2002, vypracovaný GeoSlužbou Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice bez ďalších kompenzácií.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 254/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o pripravovanom projekte;
B/ schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu, SOP ĽZ – 2006 , Priorita č. 3 – zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie č. 3.2 – zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov; C/ schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Bližšie k občanom Bojníc a Európy – zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov Mestského úradu Bojnice a príspevkových organizácií mesta Bojnice, vo výške najmenej 5 % oprávnených nákladov projektu.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 255/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Dôvodovú Správu k zrušeniu príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Bojnice p.o.m.; B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
začlenenie aktivít a náplne činnosti SMMB p.o.m., do štruktúry Mestského úradu v Bojniciach.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 256/2006
Mestské zastupiteľstvo
ruší
Správu majetku mesta Bojnice, p.o.m., Sládkovičova 1/176, Bojnice, IČO – 36130079, v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, k dátumu 31. 12. 2006,.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

Zasadnutie MsZ 18.10. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Vladimír Duchoň (od 11.00 hod.)
Ing. Milan Rybanský (do 17.00 hod.)
Mgr. Soňa Ličková
p. Peter Švec

Neprítomní - ospravedlnení členovia Mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia Pinková

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka