Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 25.10.2006

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Metského zastupiteľstva v Bojniciach - 25.10. 2006

Dňa 25.10. 2006 , t.j. v stredu sa o 15.00 hod. v zasadačke  Mestského úradu v Bojniciach uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený post poslanca MsZ v Bojniciach.
4. Voľba člena a predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.

5. Návrh VZN - Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. 3/1997 o záväzných častiach útemného plánu sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice.
6. Záver

Všetci občania mesta Bojnice sú na zasadnutie Mestského zastupiteľstva srdečne pozvaní.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 25. októbra 2006

UZNESENIE č. 257/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 25. októbra 2006.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 258/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Milan Rybanský
člen: MUDr. Vladimír Duchoň
člen: Peter Švec

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2

UZNESENIE č. 259/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
volebnú komisiu v zložení: člen: Mgr. Soňa Ličková
člen: Pavol Letavay
člen: Jozef Hatvanyi

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1

UZNESENIE č. 260/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o získanom najväčšom počte hlasov náhradníka p. Pavla Drozda vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných v dňoch 6. – 7. decembra 2002.
B/ vyhlasuje
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení, nastúpenie náhradníka p. Pavla Drozda, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných v dňoch 6. – 7. decembra 2002, získal najväčší počet hlasov ale nebol zvolený za poslanca MsZ v Bojniciach.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1

UZNESENIE č. 261/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jána Cagáňa na verejné hlasovanie o voľbe nového člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jána Cagáňa na verejné hlasovanie o voľbe nového člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 262/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jána Cagáňa na verejné hlasovanie o voľbe predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jána Cagáňa na verejné hlasovanie o voľbe predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 263/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zvolenie Ing. Emila Mederu za predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.
B/ volí
Ing. Emila Mederu za predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1

UZNESENIE č. 264/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zvolenie p. Pavla Drozda za člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.
B/ volí
p. Pavla Drozda za člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach.

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1

UZNESENIE č. 265/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh poslanca Ing. Emila Mederu na verejnú diskusiu k Zmenám a doplnkom ÚPN – SÚ kúpeľného miesta Bojnice, na dobu 5 minút, v zmysle Rokovacieho poriadku.
B/ schvaľuje
návrh poslanca Ing. Emila Mederu na verejnú diskusiu k Zmenám a doplnkom ÚPN – SÚ kúpeľného miesta Bojnice, na dobu 5 minút, v zmysle Rokovacieho poriadku.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 266/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
1. správu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie„Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného
miesta Bojnice“ ( aktualizácia 2006)
2. preskúmanie súladu návrhu „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného
miesta Bojnice“ ( aktualizácia 2006) podľa § 25 stavebného zákona Krajským stavebným úradom v Trenčíne
B) súhlasí
so spôsobom vybavenia požiadaviek vznesených v priebehu prerokovania návrhu „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ ( aktualizácia 2006), ktorých prehľad tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia
C/ schvaľuje
1. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. v zmysle neskorších predpisov ( zákon o obecnom zriadení) § 26 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov( stavebný zákon) územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ ( aktualizácia 2006).
2. V zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle stavebného zákona
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2006 „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného miesta
Bojnice“ ( aktualizácia 2006).

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zasadnutie mimoriadneho MsZ 25.10. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Vladimír Duchoň 
Ing. Milan Rybanský 

Mgr. Soňa Ličková
p. Peter Švec
MUDr. Lýdia Pinková
p. Pavol Drozd 


dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka