Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 29.11.2006

 Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2006 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach s nasledovným navrhovaným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 18.10. 2006 do 27.11. 2006.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007.

7. Návrh  plánov zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok2007.

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za 1.-3. štvrťrok 2006:

    - ZŠsMŠ v Bojniciach,

    - ZUŠ v Bojniciach,

    - CVČ JUNIOR V Bojniciach
9. Výsledky hospodárenia - vybrané ukazovatele za 1.-3. štvrťrok 2006

    - mesto Bojnice

    - MsKS p.o.m. Bojnice

    - MsK p.o.m. Bojnice

    - TS p.o.m. Bojnice

    - SMMB p.o.m. Bojnice
10. Návrh na 6. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006
11. Návrh rozpočtu mesta Bojnice pre roky 2007-2009

12. Organizačný poriadok Mestského úradu Bojnice.

13. Príprava mesta na zimnú údržbu MK 2006-2007

14. Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2007.

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007.

16. Návrh na odmenu primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi za rok 2006.

17. Zásady podpory rozvoja kultúry a spoločenských organizácií v meste Bojnice.

18. Rôzne

      - predaj nehnuteľností

      - iné aktuálne materiály
19. Interpelácie poslancov
20. Z á v e r

( O konečnej podobe programu rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva hlasovaním.)

Vystúpenie občanov mesta v časovom rozmedzí od 16.00 h do 17.00 h.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 29. novembra 2006

UZNESENIE č. 267/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 29. novembra 2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 268/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Jozef Hatvanyi
člen: Ján Holička
člen: Ján Cagáň
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 269/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 29. novembra 2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 270/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 29.11. 2006;
B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia MsZ: č.36/2001, č.37/2002, č.298/2003, č.54/2004, č.173/2004, č.26/2005, č.328/2005, č. 341/2005, č. 215/2006, č. 220/2006, č.249/2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 271/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 17.10.2006 do 27.11.2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 272/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C) schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2007.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 273/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2007.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 274/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby body programu MsZ č. 8, 9 a 10 boli prerokované bez rozpravy;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby body programu č. 8, 9 a 10 boli prerokované bez rozpravy.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 275/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu, Základnej školy s materskou školou v Bojniciach za 1. – 3. štvrťrok 2006;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 276/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za 1.– 3. štvrťrok 2006;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 277/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach za 1. – 3. štvrťrok 2006;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 278/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o predloženej správe Základnej školy s materskou školou v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006;
B/ schvaľuje
Správu Základnej školy s materskou školou v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 279/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o predloženej správe Základnej umeleckej školy v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006;
B/ schvaľuje
Správu Základnej umeleckej školy v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 .
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 280/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o predloženej správe Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006;
B/ schvaľuje
Správu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 281/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia mesta Bojnice k 30.9.2006;
B) berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 282/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice za 1. – 3. štvrťrok 2006;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 283/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Výsledky hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2006 Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 284/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. – 3. štvrťrok 2006 Technických služieb, p.o.m., Bojnice;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 285/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. za 1.- 3. štvrťrok 2006;
B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 286/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh rozpočtu mesta Bojnice na rok 2007, vrátane tvorby a použitia fondov mesta Bojnice a zapracovaných zmien č. 1 – 4;
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2008 a 2009;
C) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Bojnice na roky 2007 – 2009;
D) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
E) schvaľuje
Rozpočet mesta Bojnice na rok 2007 vrátane tvorby a použitia fondov mesta Bojnice a zapracovaných zmien č. 1 – 4, takto:
Kapitálové príjmy: 57.056 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 47.935 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu na rok 2007: + 9.121 tis. Sk
Bežné príjmy: 67.545 tis. Sk
Bežné výdavky: 66.359 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu na rok 2007: + 1.186 tis. Sk
Finančné operácie príjmové: 50 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové: 1.208 tis. Sk
Bilancia finančných operácií: - 1.158 tis. Sk
F) poveruje
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správcov jednotlivých oddielov, skupín, tried, podtried vykonávaním rozpočtových opatrení: Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v oddieli, skupine, triede, podtriede zabezpečené potrebné prostriedky, MsZ súhlasí, že ich môže správca oddielu, skupiny, triedy, podtriedy v zmysle § 14, odseku 2, písmena a) vyššie uvedeného zákona zabezpečiť presunom prostriedkov v rámci svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
Pri vykonávaní rozpočtových presunov v právomoci správcu oddielu, skupiny, triedy, podtriedy nemožno meniť bez súhlasu MsZ celkovú výšku výdavkov oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
V prípade, že činnosťou oddielu, skupiny, triedy, podtriedy sú dosiahnuté vyššie príjmy než boli rozpočtované, MsZ súhlasí s tým, že oddiel, skupina, trieda, podtrieda môže podľa § 14, odseku 2, písmena b) spomínaného zákona prekročiť svoje celkové výdavky o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami.
V prípade neplnenia rozpočtových príjmov sú správcovia oddielov, skupín, tried, podtried povinní časovo aj vecne obmedziť výdavky, t. j. používanie rozpočtových prostriedkov svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
Termín: rok 2007
Zodpovední:
- riaditelia rozpočtových organizácií mesta – Základná škola s materskou školou v Bojniciach, Základná umelecká škola v Bojniciach, Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach,
- štatutárni zástupcovia príspevkových organizácií mesta – TS, p. o. m., Bojnice, MsKS, p. o. m., Bojnice, MsK, p. o. m., Bojnice,
- náčelník MsP
- prednosta MsÚ
- vedúci oddelení MsÚ
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 287/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Návrh rozpočtov mestských rozpočtových organizácií;
B) schvaľuje
rozpočty mestských rozpočtových organizácií na rok 2007 ( v tis. Sk):
Názov organizácie: /Príjmy:/ Výdavky:
Základná škola s materskou školou Bojnice /18.770/ 18.770
z toho bežné 16.770 /16.770
z toho kapitálové 2.000 /2.000
Základná umelecká škola Bojnice /10.350/ 10.350
z toho bežné 9.500 /9.500
z toho kapitálové 850 /850
Centrum voľného času JUNIOR Bojnice/ 1.470/ 1.470
z toho bežné 1.470/ 1.470
z toho kapitálové 0 /0
Celkom: 30.590 /30.590
C) povoľuje
prekročenie limitu výdavkov rozpočtových organizácií – Základná škola s materskou školou v Bojniciach, Základná umelecká škola v Bojniciach, Centrum voľného času Junior v Bojniciach – o sumu, ktorá sa rovná príjmom získaným týmito rozpočtovými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov, ak tieto príjmy neboli plánované v príjmovej časti rozpočtov uvedených rozpočtových organizácií.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 288/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Technických služieb, p.o.m, Bojnice na rok 2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
rozpočet Technických služieb, p.o.m. Bojnice na rok 2007, takto:
- náklady vo výške 16.490 tis. Sk
- výnosy vo výške 13.570 tis. Sk
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 289/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice na rok 2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice na rok 2007, takto:
- náklady vo výške 6.090 tis. Sk
- výnosy vo výške 6.090 tis. Sk
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 290/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice na rok 2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
rozpočet Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na rok 2007, takto:
- náklady vo výške 2.208 tis. Sk
- výnosy vo výške 1.747 tis. Sk
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 291/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Trhového poriadku pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch na území mesta Bojnice, vrátane pripomienok;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Trhový poriadok pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch na území mesta Bojnice, ako prílohu č. 1 k VZN mesta Bojnice č. 14/2006, vrátane pripomienok.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 292/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
VZN č. 16/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 293/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o miestnych daniach vrátane zmeny č. 1;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
VZN č. 17/2006 o miestnych daniach vrátane zmeny č. 1.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 294/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh primátora mesta na udelenie odmien podľa § 42 Štatútu mesta Bojnice pre obyvateľov mesta pána Františka Tománeka a pána Jána Barbierika, za osobnú iniciatívu pri skvalitňovaní životného prostredia na sídlisku Lúčky;
B/ schvaľuje
odmeny podľa § 42, Štatútu mesta Bojnice, za osobnú iniciatívu pri skvalitňovaní životného prostredia na sídlisku Lúčky takto:
1. František Tománek, bytom SNP 1154/15, Bojnice, odmena: 500,- Sk,
2. Ján Barbierik, bytom SNP 1154/19, Bojnice, odmena: 500,- Sk.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 295/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh ORRaŽP na zverenie majetku – technické zhodnotenie budovy Mestskej knižnice, Hurbanovo námestie č. 68, Bojnice do správy Mestskej knižnice, príspevková organizácia mesta Bojnice,v hodnote 2.805.447,50 Sk v termíne od 1.1.2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zverenie majetku – technické zhodnotenie budovy Mestskej knižnice, Hurbanovo námestie
č. 68, Bojnice, do správy Mestskej knižnice, príspevková organizácia mesta Bojnice, v hodnote 2.805.447,50 Sk, v termíne od 1.1.2007.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 296/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh ORRaŽP na zverenie majetku – technické zhodnotenie objektu sekcie č. 6 a sekcie č. 7 polyfunkčného objektu Drobné prevádzky, Hurbanovo námestie Bojnice do správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., Bojnice, v hodnote 9.545.795,30 Sk v termíne od 1.10.2006;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zverenie majetku – technické zhodnotenie objektu sekcie č. 6 a sekcie č. 7 polyfunkčného objektu Drobné prevádzky, Hurbanovo námestie Bojnice do správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., Bojnice, v hodnote 9.545.795,30 Sk v termíne od 1.10.2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 297/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh ORR a ŽP na bezodplatný prevod majetku – objekt karanténna stanica pre odchytené túlavé zvieratá v hodnote 130.012.- Sk;
B/ schvaľuje
bezodplatný prevod majetku – objekt karanténna stanica pre odchytené túlavé zvieratá v hodnote 130.012,- Sk ako ukončenú investíciu z majetku Technických služieb, p.o.m. Bojnice, do majetku mesta Bojnice v termíne od 1.12.2006.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 298/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh ORR a ŽP na zverenie majetku – technické zhodnotenie – rekonštrukcia šatní v budove Základnej školy na ulici Školskej č. 7 v Bojniciach, v hodnote 750.339,40 Sk;
B/schvaľuje
zverenie majetku – technické zhodnotenie – rekonštrukcia šatní v budove Základnej školy na ulici Školskej č. 7 v Bojniciach, v hodnote 750.339,40 Sk v termíne od 1.12.2006 do správy Základnej školy s materskou školou na ulici Školskej č. 7 v Bojniciach.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 299/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 6. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006, vrátane zmien č. 1 až 11;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
6. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006, vrátane zmien č. 1 až 11:
Kapitálové príjmy: 46 626 tis. Sk
Kapitálové výdavky 61 694 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 15 068 tis. Sk
Bežné príjmy: 67 878 tis. Sk
Bežné výdavky: 67 876 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu 2 tis. Sk
Finančné operácie príjmové: 28 112 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové 1 318 tis. Sk
Bilancia finančných operácií: 26 794 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 300/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Organizačného poriadku MsÚ v Bojniciach s pripomienkami;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Organizačný poriadok MsÚ v Bojniciach s pripomienkami.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 301/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Prípravu Technických služieb p.o.m., Bojnice na zimnú údržbu MK a jej organizovanie počas zimného obdobia 2006/2007;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Prípravu Technických služieb p.o.m., Bojnice na zimnú údržbu MK a jej organizovanie počas zimného obdobia 2006/2007.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 302/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh Jána Holičku na verejné hlasovanie o zložení komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Ladislava Debnára;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jána Holičku na verejné hlasovanie o zložení komisie na prešetrenie sťažnosti Ing. Ladislava Debnára.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 303/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o prijatej sťažnosti Ing. Ladislava Debnára proti postupu primátora mesta a MsZ v Bojniciach zo dňa 6. 11. 2006;
B/ berie na vedomie
návrh na zriadenie dočasnej komisie pri MsZ, na prešetrenie sťažnosti Ing. Ladislava Debnára proti postupu primátora mesta a MsZ v Bojniciach zo dňa 6. 11. 2006;
C/ zriaďuje
dočasnú komisiu pri MsZ na prešetrenie sťažnosti Ing. Ladislava Debnára proti postupu primátora mesta a MsZ v Bojniciach zo dňa 6. 11. 2006, v zložení:
MUDr. Lýdia PINKOVÁ
Pavol DROZD
Mgr. Martin LUKAČOVIČ
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 304/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o predloženom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice na rok 2007 – 2013.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 305/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti SLOVAKIA SYSTEM GROUP – GRUPPO IMMOBILIARE VENETO s.r.o., Michalská 7, Bratislava o zmenu uznesenia MsZ č. 22/2005 zo dňa 23.2.2005 tak, aby sa kupujúcim pozemkov stala horeuvedená spoločnosť;
B/ schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č 22/2005 zo dňa 23.2.2005 , ktoré bude znieť po zapracovaní zmeny takto:
schvaľuje predaj pozemkov parc. č. 2577/2 – ostatné plochy vo výmere 1550 m2, parc. č. 2578/2 – zastavané plochy vo výmere 3292 m2 a pozemku parc. č. 2791/3 – zastavané plochy vo výmere 3058 m2 , v k.ú. Bojnice , celkom 7900 m2 spoločnosti SLOVAKIA SYSTEM GROUP – GRUPPO IMMOBILIARE VENETO, s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 968 117, DIČ DPH: SK 202209062, v celkovej cene 12.823.800,- Sk, v zmysle návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 306/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Jaroslavy Žigovej, Bojnice, Prievidzská 36/2 o zmenu uznesenia MsZ č. 290/2005;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 290/2005 v bode 2, ktorý bude znieť po zmene takto:
- predaj pozemku parc.č. 121/27 vo výmere 331 m2 – ost. plochy v k.ú. Bojnice v cene
650,-Sk/m2, pre Lenku Rytychovú, bytom Bojnice, Velvarská 36.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 307/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Márie Senešovej, Bojnice, Kvetová 3 o odpredaj pozemku parc.č. 1779/11 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1779/11 – ost. plocha vo výmere 6 m2 v k.ú. Bojnice pre p. Máriu Senešovú, Bojnice, Kvetová 3 podľa geometrického plánu č. 52/2006 vyhotoveného firmou GEOMAP, Ing. Petráš, Prievidza v cene 1,-Sk/m2.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 308/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Ponuku na odkúpenie pozemkov od OSP, a. s., Košovská cesta 24, Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 309/2006
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odkúpenie pozemkov parc. č. 1510/1 vo výmere 513 m2 – zastavaná plocha, pozemok parc. č. 1510/3 vo výmere 77 m2 – ost. plocha, pozemok parc. č. 1541/2 vo výmere 48 m2 a pozemku parc. č. 1542/3 vo výmere 12 m2 od OSP,a.s., Košovská cesta 24, Prievidza v cene 200.- Sk/m2.
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 8
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 310/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti TECH REALITY, spol. s r.o., Pribinovo nám. 3, Prievidza o predĺženie termínu kolaudácie;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
predĺženie termínu kolaudácie investičnej výstavby v lokalite Rekreačná ulica na pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Bojnice na 4 roky od uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.03.2006, v zmysle doplnku č. 4 k VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 311/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh p. Pavla Letavaya k súhlasu s vystúpením Ing. Miroslava Kmeťa k materiálu č. 226/2006;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Pavla Letavaya k súhlasu s vystúpením Ing. Miroslava Kmeťa k materiálu č. 226/2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 312/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na uzatvorenie dohody o úhrade nákladov za elektrickú energiu slávnostného osvetlenia NKP Zámok Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ odporúča primátorovi mesta
rokovať s riaditeľom NKP Zámok Bojnice a uzatvoriť dohodu o úhrade nákladov za elektrickú energiu slávnostného osvetlenia NKP Zámok Bojnice.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 313/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Pavla Kotríka, bytom Hurbanovo námestie č. 33, Bojnice o odpredaj časti pozemku parc. č. 2118/1 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
budúci odpredaj časti pozemku parc. č. 2118/1, zastavaná plocha v k.ú. Bojnice p. Pavlovi Kotríkovi, bytom Hurbanovo námestie č. 33, Bojnice v zmysle stanoviska ORRaŽP v cene 2 706.- Sk/m2 po vypracovaní GP.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 314/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe zábavného parku a súvisiacich investícií uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 50 a Občianskeho zákonníka dňa 28.04.2006 v predloženom znení;
B/ schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe zábavného parku a súvisiacich investícií uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 50 a Občianskeho zákonníka dňa 28.04.2006 v predloženom znení, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 315/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť UNIKUM BET spol. s.r.o. Sládkovičova 40, Bojnice ( KASTOR s.r.o Bratislava) o zriadenie vecného bremena na parc. č. 2552/2, 2550/2, 2564, 2565, 2409/4 v k. ú. Bojnice;
B/ schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky:
parc.č. 2552/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2654 m2
parc.č. 2550/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1559 m2
parc.č. 2564, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4297 m2
parc.č. 2565, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 393 m2
parc.č. 2409/4, zastavaná plocha vo výmere 163 m2 v k.ú. Bojnice,
a právo vybudovať na týchto pozemkoch prístupové chodníky a komunikácie za účelom zabezpečenia prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami v prospech oprávneného z vecného bremena :
KASTOR s.r.o., so sídlom Štúrova č. 3, Bratislava, IČO : 31345514. Oprávnený z vecného bremena vybuduje na vyššie uvedených pozemkoch prístupové chodníky a komunikácie na vlastné náklady s tým, že vybudované chodníky a komunikácie zostávajú vo výlučnom vlastníctve oprávneného z vecného bremena. Právo oprávneného z vecného bremena vybudovať na predmetných pozemkoch prístupové chodníky a komunikácie za účelom zabezpečenia prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami sa zriaďuje na dobu určitú do 5 rokov.
Právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v prechode peši a prejazdu motorovými vozidlami cez predmetné pozemky sa zriaďuje na dobu určitú do 50 rokov.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 316/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť obchodnej spoločnosti MAMET, s. r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom o odpredaj pozemku parc. č. 1580 v k.ú. Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1580 , zastavaná plocha vo výmere 308 m2 v k.ú. Bojnice obchodnej spoločnosti MAMET, s. r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 334 987, v cene podľa CM 1477.- Sk/m2.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 317/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 1581, 1579/2, 1583, 1584/1, 1584/2 a časť pozemku parc. č. 1579/1 pre spol. MAMET, s.r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 334 987;
B/ schvaľuje
budúci dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 1581, 1579/2, 1583, 1584/1, 1584/2 a časť pozemku parc. č. 1579/1 pre spol. MAMET, s.r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 334 987;
C/ odporúča
žiadateľovi spol. MAMET, s.r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 334 987 vypracovať geometrický plán a doložiť ku žiadosti konkrétne výmery parciel na budúci dlhodobý prenájom.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 318/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
udelenie „Ceny mesta Bojnice“ podľa § 40 Štatútu mesta Bojnice p. Ľubomíre Macháčkovej z Jeseníka v Českej republike, za významné pričinenie sa o kultúrny rozvoj mesta Bojnice a jeho propagáciu doma i v zahraničí.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 319/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na odmenu pre primátora mesta Bojnice za rok 2006;
B/ schvaľuje
odmenu pre primátora mesta Bojnice, vo výške 30 % súčtu platov za rok 2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 320/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Bojnice za rok 2006;
B/ schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Bojnice, vo výške 20 % súčtu platov za rok 2006.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Zasadnutie riadneho MsZ 29.11. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:
p. Ján Cagáň
p. Jozef Hatvanyi
p. Ján Holička
p. Pavol Letavay
Ing. Emil Medera
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Milan Rybanský
Mgr. Soňa Ličková
p. Peter Švec
MUDr. Lýdia Pinková
p. Pavol Drozd

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka