Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 17.12.2014

Dňa 17.decembra 2014, t. j. v stredu o 15.30 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa hlavného kontrolóra  o vykonaných kontrolách od 30.10.2014 do 16.12.2014
  4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
  • Základná škola s MŠ  Bojnice
  • Základná umelecká škola Bojnice
  • Centrum voľného času JUNIOR Bojnice

      5. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia  9 - 2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice

      6. Návrh na zrušenie VZN č.1/2007 Požiarny poriadok mesta Bojnice

      7. Návrh na potvrdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice a partnerských obcí Kocurany a Opatovce nad Nitrou

      8. Zmena uznesenia MsZ v Bojniciach č. 235/2014 o kúpnej zmluve nájomného bytového domu a technickej  vybavenosti k domu  Jánošíkova II. z dôvodu zmeny legislatívy

      9. Zmena uznesenia MsZ v Bojniciach č. 236/2014 o kúpe  nájomného bytového domu a technickej vybavenosti  k domu Jánošíkova II. z dôvodu zmeny legislatívy

   10. Návrh na 1.úpravu rozpočtu mesta Bojnice na roky 2015

   11. Predaj a prenájom nehnuteľností

  • Návrh na odňatie majetku obstaraného z kapitálových výdavkov Základnej školy s materskou školu v Bojniciach a bezodplatné  zaradenie do majetku mesta Bojnice v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta.
  • Zoznam uchádzačov  - poradovník o pridelenie bytu v nájomnom  bytovom dome  na ul. Jánošíkovej p.č. 381/3  odporučený  Uznesením č. 50/2014 a 56/2014  z komisie sociálno bytovej a ZPOZ  pri MsZ v Bojniciach 

    12. Ponuka  na odkúpenie 12,5 %  podielu RTV Prievidza s.r.o. od obce Lehota pod Vtáčnikom

    13. Aktuálne materiály

    14. Záver

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 17.decembra 2014)

UZNESENIE č. 265/2014

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva  v Bojniciach, konaného dňa  17. decembra 2014.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

 

UZNESENIE č. 266/2014  

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: 

predseda: Jozef Holiča

člen: Mgr. Jozef Barborka

člen: Mgr. Mária Pipíšková

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 267/2014

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Informatívnu správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od  30.10.2014 do 16.12.2014.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 268/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bojnice za školský rok 2013/2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bojnice za školský rok 2013/2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 269/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Bojnice za školský rok 2013/2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Bojnice za školský rok 2013/2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 270/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Dôvodovú správu k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2013/2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2013/2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 271/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia  9 - 2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice;

B/ r u š í

Všeobecne záväzné nariadenie  9 - 2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice bez náhrady.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 272/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zrušenie VZN č.1/2007 - Požiarny poriadok mesta Bojnice;

B/ r u š í

VZN č.1/2007 Požiarny poriadok mesta Bojnice bez náhrady.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 273/2014

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 274/2014

Mestské zastupiteľstvo

potvrdzuje

aktuálnosť  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice  a partnerských obcí Opatovce  nad Nitrou a Kocurany pre obdobie 2014 – 2020.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 275/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

informáciu o  Nariadení vlády SR  č. 228/2014 zo dňa 3.12.2014 , ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

B/ schvaľuje

Zmenu znenia kúpnej zmluvy v časti IX. Správa domu, ktorá po zmene a doplnení bude znieť takto:

Správu kupovaného  domu bude zabezpečovať predávajúci do doby zápisu do Katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať zoznam budúcich nájomníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre uzatvorenie nájmu v zmysle platnej legislatívy,  v dostatočnom časovom predstihu tak, aby po ukončení kolaudačného konania mohli byť všetky byty  predávajúcim obsadené. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať uzatvorené nájomné zmluvy po prevode vlastníckych vzťahov.  

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 276/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

informáciu o  Nariadení vlády SR  č. 228/2014 zo dňa 3.12.2014 , ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu;

B/ schvaľuje

zmenu uznesenia č. 236/2014 zo dňa 30.10.2014, ktoré sa mení a dopĺňa takto:

*v časti  II.,  bod c)  spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne:

-   podpora zo ŠFRB vo výške 60% - 321.600,- €,

-   dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% -  214.400.- € ,

-   vlastné zdroje  vo výške 7,22 €,

celková cena podľa kúpnej zmluvy 536.007,22 € ;  

 

spôsob financovania technickej vybavenosti: 

-   dotácia 22.260,00.- €,

-   vlastné zdroje 68.780,31 €,

 

* v časti II., bod  l)  vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 68.780,31 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: NÁJOMNÝ  BYTOVÝ   DOM   BOJNICE - 12 b. j.“,

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 277/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Návrh na postúpenie práv a povinností stavebníka k objektu  

 „Nájomný bytový dom Bojnice – 12 BJ, objekt SO.02 – Prístupová komunikácia k odstavným plochám, spevnené plochy“ na ulici Jánošíkovej v Bojniciach, na pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice, parc. č. 381  v k.ú. Bojnice;

B/schvaľuje
uzatvorenie  dohody  o  prevode práv a  povinností  stavebníka – mesta Bojnice, IČO: 318001

k stavbe „Nájomný bytový dom Bojnice – 12 BJ“, ktoré mu vyplývajú z právoplatného stavebného povolenia č. SOcÚ:157/2014/SP zo dňa 21.7.2014, na spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36 797 006 ,  v termíne od 1.8.2014 na  objekt stavby:  SO.02 – Prístupová komunikácia k odstavným plochám, spevnené plochy.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 278/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2015;

 

B/ schvaľuje

1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2015 takto:

 

Kapitálové príjmy: 3.738.244 €

Kapitálové výdavky:  4.073.456 €    

Bilancia kapitálového rozpočtu: -  335.212 €

 

Bežné príjmy: 4.018.490 €

Bežné výdavky: 3.912.938 €

Bilancia bežného rozpočtu: 105.552 €

 

Finančné operácie príjmové: 321.600 €

Finančné operácie výdavkové: 91.940 €

Bilancia finančných operácií: 229.660 €.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 279/2014

Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie

návrh na bezodplatné odňatie  nehnuteľného  majetku zo správy Základnej školy s materskou školu Bojnice  v celkovej hodnote    13.409,95 Eur  a jeho  zaradenie v rovnakej hodnote  do účtovnej evidencie majetku mesta.

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

bezodplatné odňatie nehnuteľného majetku zo správy Základnej školy s materskou školu Bojnice  v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta  a jeho  zaradenie  do účtovnej evidencie  majetku  mesta  Bojnice s účinnosťou od 3.11.2014: 

vonkajšia spevnená plocha pri ZŠ s MŠ v Bojniciach  od Pribinovej ulice na pozemku parc. č. 613, -  odstavná plocha na parkovanie, zhotovená z betónovej zatrávňovacej dlažby  Semmerlock hr. 80 mm, pôdorysný rozmer plôch 15,0 m x 5,3 m , ohraničená obrubníkmi v obstarávacej hodnote  6.267,18 Eur.
spevnené plochy ZŠ s MŠ v Bojniciach v oplotenom areáli školy na pozemku parc. č. 613, zhotovené z betónovej zatrávňovacej dlažby Semmerlock hr. 80 mm, pôdorysný rozmer plôch 27,901m x 5,05m  ohraničené z troch strán parkovými obrubníkmi v obstarávacej hodnote 7.142,77 Eur.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 280/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

návrh na bezodplatné odňatie majetku zo správy Základnej umeleckej školy v Bojniciach v obstarávacej hodnote 12.892,28 Eur a jeho zaradenie v rovnakej hodnote do účtovnej evidencie majetku mesta:    

B/ schvaľuje :

bezodplatné odňatie nehnuteľného  majetku zo správy Základnej umeleckej školy v Bojniciach v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta a jeho zaradenie do účtovnej evidencie majetku mesta s účinnosťou od 1.12.2014:  

budova  MŠ  ul. Dubnická v Bojniciach súp. č. 1043, postavená na parcele č. 360/1  v obstarávacej hodnote  12.892,28 Eur.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 281/2014

Mestské zastupiteľstvo

A/berie na vedomie

Zoznam uchádzačov  - poradovník na pridelenie bytu  v Nájomnom  bytovom dome  na ul. Jánošíkovej  p. č. 381/3,  odporučený  KSB  a ZPOZ  pri MsZ v Bojniciach;  

 

Garzónka:                

1. Chlpek Radoslav, Ing.

2. Šidlová Lucia

3. Bieliková Ľudmila

4. Luptovská Mária

5. Grajzová Eva

 

Jednoizbové byty:    

1. Kordoš Vojtech

2. Medlíková Jana

3. Žiaková Zlatica

4. Priehodová Ivana, Mgr.

5. Hazucha Anton

6. Danišová Andrea, Ing.

7. Franková Daniela

8. Novotová Ľubica

 

Dvojizbové byty:      

1. Hagara Anton, Ing. a Libuša

2. Horn Marek a Michaela

3. Greschner Peter a Katarína

4. Orgoníková Darina a Peter

5. Zábojníková Zdenka

6. Gartčíková Jarmila

7. Oršula Pavol

8. Olejníková Ľudmila

9. Kotríková Barbora

 

Trojizbové byty:      

1. Štefanica Michal a Paulína

2. Šťastná Lucia a Peter

3. Fischerová Zuzana

4. Šuhajda Zdenko a Slávka

5. Fantura Peter

6. Pipová Veronika

7. Poljak Jozef

8. Pastierik Jozef a manželka

 

B/ schvaľuje

Zoznam uchádzačov  - poradovník na pridelenie bytu, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť uznesenia, v Nájomnom  bytovom dome  na ul. Jánošíkovej, postavenom na pozemku parc. č. 381/3,  odporučený  Uznesením č. 50/2014 a upravený uznesením 56/2014  z komisie sociálno-bytovej a ZPOZ  pri MsZ v Bojniciach.    

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 282/2014

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

Ponuku  na odkúpenie 12,5 %  podielu RTV Prievidza s.r.o. od obce Lehota pod Vtáčnikom.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 283/2014

Mestské zastupiteľstvo

neschvaľuje

Prijatie ponuky na odkúpenie 12,5 %  podielu RTV Prievidza s.r.o. od obce Lehota pod Vtáčnikom.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti: 11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 284/2014

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

Financovanie MHD na území mesta Bojnice- SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1, 971 01 Prievidza pre rok 2015 a s tým súvisiacu úpravu cestovného poriadku v mestskej hromadnej doprave.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Mgr. Jozef BARBORKA

Ing. Juraj CAGÁŇ

Ing. Tomáš GUNIŠ

Mgr. Maroš GRESCHNER

Mgr.   Jozef HATVANYI

Jozef HOLIČKA

Martin KOČNER

Ing. Michal LEKÝR, PhD.

Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ

Ing. Zdenko PRIEHODA

František SCHNIERER

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

 


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka