Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 20.12.2006

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Pozývame Vás na ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2006 o 15.00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska  v Bojniciach s nasledovným programom:

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Informácia o výsledku volieb na post primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.
4.   Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie insígnií.
5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva.
6.   Príhovor primátora mesta.
7.   Voľba návrhovej komisie.
8.   Voľba mandátovej a volebnej komisie.
9.   Voľba zástupcu primátora.
10. Voľba členov mestskej rady.
11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov, členov a tajomníkov.
12. Schválenie platu primátora mesta.
13. Schválenie platu zástupcu primátora mesta.
14. Voľba sobášiacich.
15. Schválenie obradných miestností, sobášnych dní a sobášnych hodín.
16. Diskusia.
17. Záver.  

Prijaté uznesenia zo zasadnutia ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 20. decembra 2006

UZNESENIE č. 321/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 20. decembra 2006.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 322 /2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda :
Ing. Gustáv Schnierer
člen: MUDr. Vladimír Duchoň
člen: p. Jozef Holička

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 323/2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledku volieb na funkciu primátora mesta Bojnice a poslancov mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaných 2.12. 2006, prednesenú predsedom mestskej volebnej komisie Justínom Ondrom.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 324/2006
Mestské zastupiteľstvo
konštatuje,
že novozvolený primátor mesta p. František Tám zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 325/2006
Mestské zastupiteľstvo
konštatuje, že zvolení poslanci
1. Ing. Eduard Dedič
2. MUDr. Vladimír Duchoň
3. Ing. Tomáš Guniš
4. p. Jozef Hatvanyi
5. p. Jozef Holička
6. Mgr. Soňa Ličková
7. MUDr. Andrej Mihál
8. MUDr. Lýdia Pinková
9. Ing. Zdenko Priehoda
10. Ing. Milan Rybanský
11. Ing. Gustav Schnierer
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Bojniciach bez výhrad.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 326/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
mandátovú a volebnú komisiu v tomto zložení:
Ing. Eduard Dedič
Mgr. Soňa Ličková
p. Jozef Hatvanyi
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 327/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
poslanecký návrh p. Ing. Tomáša Guniša , aby na dnešnom rokovaní MsZ bolo o všetkých bodoch rokovania hlasované verejne.
B) schvaľuje
poslanecký návrh p. Ing. Tomáša Guniša , aby na dnešnom rokovaní poslanci MsZ o všetkých bodoch rokovania hlasovali verejne.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 328/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na zvolenie za zástupcu primátora mesta Bojnice Ing. Zdenka Priehodu.
B) volí
za zástupcu primátora mesta Bojnice Ing. Zdenka Priehodu.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 329/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh za členov Mestskej rady v Bojniciach nasledovných poslancov:
Ing. Zdenko Priehoda
p. Jozef Hatványi
MUDr. Vladimír Duchoň
B) volí
za členov Mestskej rady v Bojniciach nasledovných poslancov:
Ing. Zdenko Priehoda
p. Jozef Hatványi
MUDr. Vladimír Duchoň

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 330/2006
Mestské zastupiteľstvo
zriaďuje
komisie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach nasledovne:
- komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu ( KKVMaŠ )
- komisia finančná, podnikateľská , obchodu a cestovného ruchu ( KFPOaCR )
- komisia výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva ( KVDÚPaP )
- komisia verejného poriadku a životného prostredia ( KVPaŽP )
- komisia sociálno bytová a ZPOZ ( KSBaZPOZ )
- komisia na ochranu verejného záujmu ( KnaOVZ )
- komisia grantov a usmerňovania investičného rozvoja ( KGaUIR )

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 331/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na určenie počtu členov komisií MsZ
B) schvaľuje
zloženie jednotlivých komisií nasledovne :
- komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 5 členov
- komisia finančná, podnikateľská , obchodu a cestovného ruchu 5 členov
- komisia výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva 5 členov
- komisia verejného poriadku a životného prostredia 5 členov
- komisia sociálno bytová a ZPOZ 5 členov
- komisia na ochranu verejného záujmu 4 členov
- komisia grantov a usmerňovania investičného rozvoja 5 členov

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 332/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na predsedov komisií MsZ nasledovne:
predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Jozef HOLIČKA
predseda Komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu – Ing. Zdenko PRIEHODA
predseda Komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva – Ing. Gustav SCHNIERER
predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia  – Ing. Tomáš GUNIŠ
predseda Komisie sociálno-bytovej a ZPOZ  – MUDr. Lýdia PINKOVÁ
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu  – MUDr. Lýdia PINKOVÁ
predseda Komisie grantov a usmerňovania investičného rozvoja  - MUDr. Andrej MIHÁL
B) volí predsedov komisií MsZ nasledovne:
predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu  - Jozef HOLIČKA
predseda Komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu – Ing. Zdenko PRIEHODA
predseda Komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva – Ing. Gustav SCHNIERER
predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Ing. Tomáš GUNIŠ
predseda Komisie sociálno-bytovej a ZPOZ  – MUDr. Lýdia PINKOVÁ
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – MUDr. Lýdia PINKOVÁ
predseda Komisie grantov a usmerňovania investičného rozvoja  - MUDr. Andrej MIHÁL

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 333/2006
Mestské zastupiteľstvo
volí
tajomníkov komisií MsZ nasledovne:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu - Emília BELIANSKA
Komisia finančná, podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu - Ing. Beata POPELKOVÁ
Komisia výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva - Jaroslav MANDÚCH Komisia verejného poriadku a životného prostredia - Anna BEŇOVÁ
Komisia sociálno bytová a ZPOZ - Ľudmila VIDOVÁ
Komisia grantov a usmerňovania investičného rozvoja - Ing. Beata TIHANYIOVÁ

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 334 /2006
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh na Voľbu členov komisií MsZ a volí členov komisií nasledovne:

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
Ján CAGÁŇ
Kamila KRAJČIKOVÁ
Jozef KOČNER
Mgr. art. Gabriela PÖSOVÁ - GAJDOŠOVÁ

Komisia finančná, podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu
Ing. Vladislav ORAVEC
Ing. Zdenka BALÁŽOVÁ
Rastislav UHLÍŘ
Ing. Eduard DEDIČ

Komisia výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva
Ing. Anton MACH
Ing. Ján MARCIN
Ing. Milan RYBANSKÝ
Milan MALJARČÍK

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Ing. Miroslav JAKUBIS
Ing. Ladislav SMATANA
Pavol LETAVAY
Mgr. Maroš GREŠNER

Komisia sociálno bytová a ZPOZ
Beata WURSTOVÁ
Ing. Valéria MALJARČIKOVÁ, PhD.
Mgr. Soňa LIČKOVÁ
Jaroslav HANZEL

Komisia na ochranu verejného záujmu
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HATVÁNYI
Ing. Gustav SCHNIERER

Komisia grantov a usmerňovania investičného rozvoja
Ing. Emil MEDERA
Ing. Pavol BÔRIK
Ing. Dana HAGAROVÁ
Ing. Monika DEDIČOVÁ

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 335/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie návrh
platu primátora mesta v súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení pre nové volebné obdobie
B) schvaľuje
platové pomery primátora mesta v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. v platnom znení pre nové volebné obdobie
1) Plat primátora v zmysle § 3 uvedeného zákona je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1), horeuvedeného zákona stanoveného podľa počtu obyvateľov mesta zisteného na základe údajov Štatistického úradu SR k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku zaokrúhlený na celé stovky korún nahor.
2) Zvýšenie platu o 25 % v zmysle § 4 ods. 2) uvedeného zákona.

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 336/2006
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na výšku mesačnej odmeny zástupcu primátora mesta Bojnice
B) schvaľuje
mesačnú odmenu zástupcu primátora vo výške 10 % z platu primátora mesta

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 337/2006
Mestské zastupiteľstvo
poveruje
na výkon funkcie sobášiaceho v zmysle § 4. odsek 1. zákona č. 36/2005 , Zákon o rodine, v platnom znení:
1. Ing. Milana RYBANSKÉHO
2. Jozefa HOLIČKU
3. Ing. Tomáša GUNIŠA
4. Jozefa HATVANYIHO
5. Ing. Eduarda DEDIČA
6. Ing. Gustáva SCHNIERERA

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0


UZNESENIE č. 338/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Obradné miestnosti Matričného úradu Bojnice:
- Zlatá sála Bojnického zámku – SNM Bojnice
- Obradná miestnosť Mesta Bojnice
B/ Sobášne dni:
- piatok - Obradná miestnosť mesta Bojnice
- sobota – Zlatá sála Bojnického zámku – SNM Bojnice
C/ Štátne sviatky a dni pracovného pokoja pripadajúce na piatok a sobotu ako nesobášne
dni
D/ Sobášne hodiny:
Piatok – podľa požiadavky snúbencov
Sobota – podľa dohody so SNM Bojnice

Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 

 

 

Zasadnutie ustanovujúceho MsZ 20.12. 2006

Prítomní členovia Mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Tomáš Guniš
p. Jozef Hatvanyi
p. Jozef Holička
Mgr. Soňa Ličková
MUDr. Andrej Mihál
MUDr. Lýdia Pinková
Ing. Zdenko Priehoda
Ing. Milan Rybanský
Ing. Gustav Schnierer

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka