Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2006

Zasadanie zo dňa 28.12.2006

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Metského zastupiteľstva
v Bojniciach - 28.12. 2006Dňa 28.12. 2006 , t.j. v stredu sa o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Bojniciach uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Program:
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Voľba návrhovej komisie
3.   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice
4. Návrh na poskytnutie mimoriadneho príspevku pre Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta Bojnice
5.  Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu Bojnice
6.  Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu na originálne kompetencie pre Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
7.  Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu na originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou školou Bojnice
8.   Nákup osobného motorového vozidla pre potreby Mestského úradu
9.   Doplnok Organizačného poriadku Mestského úradu v Bojniciach
10. Návrh na preplatenie zostatku dovolenky za rok 2006 Ing. Vladislavovi Oravcovi
11. Informácia ku budúcim zmenám v Štatúte mesta Bojnice
12. Záver

Všetci občania mesta Bojnice sú na zasadnutie Mestského zastupiteľstva srdečne pozvaní.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. decembra 2006

UZNESENIE č. 339/2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. decembra 2006.

UZNESENIE č. 340 /2006
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda Ing. Milan Rybanský
člen MUDr. Lýdia Pinková
člen Ing. Tomáš Guniš

UZNESENIE č. 341/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poskytnutie mimoriadneho príspevku z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 pre Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta Bojnice v zmysle návrhu poslanca Ing. Eduarda Dediča vo výške 29.215,50 Sk.
B) schvaľuje
poskytnutie mimoriadneho príspevku z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 pre Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta Bojnice v zmysle návrhu poslanca Ing. Eduarda Dediča vo výške 29.215,50 Sk.

UZNESENIE č. 342/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu v Bojniciach, vo výške 100 000,- Sk.
B/ schvaľuje
poskytnutie mimoriadneho transferu na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu v Bojniciach, vo výške 100 000,- Sk.

UZNESENIE č. 343/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 na originálne kompetencie pre Centrum voľného času Junior v Bojniciach, vo výške 50 000,- Sk.
B/ schvaľuje
poskytnutie mimoriadneho transferu z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 na originálne kompetencie pre Centrum voľného času Junior v Bojniciach, vo výške 50 000,- Sk.

UZNESENIE č. 344/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poskytnutie mimoriadneho transferu z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 na originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, vo výške 270 000,- Sk.
B/ schvaľuje
poskytnutie mimoriadneho transferu z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2006 na originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, vo výške 270 000,- Sk.

UZNESENIE č. 345/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zakúpenie referentského motorového vozidla pre potreby mestského úradu
B/ súhlasí
so zakúpením referentského motorového vozidla pre potreby mestského úradu v maximálnej cene 335.000,- Sk
C/ ukladá prednostovi mestského úradu
zakúpiť referentské motorové vozidlo pre potreby mestského úradu v maximálnej cene 335.000,- Sk.
Termín: 31.12.2006   Z: v texte

UZNESENIE č. 346/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh Doplnku č.1 Organizačného poriadku MsÚ v Bojniciach
B/ schvaľuje
návrh Doplnku č.1 Organizačného poriadku MsÚ v Bojniciach v predloženom znení s účinnosťou od 01.01. 2007

UZNESENIE č. 347/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na preplatenie zostatku dovolenky za rok 2006 Ing. Vladislavovi Oravcovi.
B/ schvaľuje
preplatenie zostatku dovolenky Ing. Vladislavovi Oravcovi za rok 2006.

UZNESENIE č. 348/2006
Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
informáciu o príprave nového Štatútu mesta Bojnice.
B/ ukladá prednostovi MsÚ
pripraviť nový Štatút mesta Bojnice a predložiť ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo februári 2007.
Zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva 28.12. 2006

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Eduard Dedič
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Tomáš Guniš
p. Jozef Hatvanyi
p. Jozef Holička
MUDr. Andrej Mihál
MUDr. Lýdia Pinková
Ing. Zdenko Priehoda
Ing. Milan Rybanský
Ing. Gustav Schnierer

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Mgr. Soňa Ličková

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka