Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2015

Zasadanie zo dňa 30.4.2015

Dňa 30. apríla 2015, t. j. vo štvrtok o 10.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Správa o činnosti MsR ku 17.04.2015

4. Výsledky inventarizácie za rok 2014:

 • Technické služby, p.o.m., Bojnice

5. Návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2015  ZPS – DD Bojnice

6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov.

7. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. VZN-7-2013, ktorým sa zrušujú VZN mesta Bojnice bez náhrady

8. Návrh na zmenu a doplnenie  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4-2013 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice

9. Žiadosť o výmenu dverí – Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice 

10. Predaj a prenájom pozemkov

 • Žiadosť o kúpu časti parcely – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., Lúčky 1243/12, Bojnice
 • Žiadosť o prenájom pozemku – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., Bojnice, Lúčky 1243/12
 • Žiadosť o prenájom pozemku – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., Bojnice, Lúčky 1243/12
 • Prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Bojnice v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 48/38 o rozlohe 32,53 m2
 • Žiadosť o odkúpenie pozemkov – žiadateľ RAILWAY s.r.o., G. Švéniho 10/A,Prievidza
 • Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za odpredaj pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych a Oľga, Velvarská 36, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych a Oľga Rytychová, Velvarská 36, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku – žiadateľ ALEX Bojnice, s.r.o., Pod vinicou 47, 972 17 Kanianka
 • Žiadosť o odkúpenie  pozemkov – UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická spoločnosť, a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
 • Usporiadanie vlastníckych vzťahov pod cyklotrasou, žiadateľ PSBU, Cintorínska 1, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena– žiadateľ
 • Priemstav stavebná,a.s., M.R.Štefánika 116, 972 05 Nováky
 • Žiadosť o prenájom vodnej plochy – TATRA AKADÉMIA o.z. S. Chalúpku 16, 971 01 Prievidza
 • Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc.č. 3503/1 v k.ú. Bojnice a zriadenie vecného bremena - žiadateľ Peter Biro, Lány 1442/56, Bojnice
 • Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena pre Stredoslovenská Energetika-distribúcia,a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina – žiadateľ BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Žiadosť o prenájom podzemných priestorov v Meštianskom dome,  spoločnosť ArtFest s.r.o.  Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o odstránenie závad  - spoločnosť Parte s.r.o.
 • Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2805/1 v k. ú. Bojnice – žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/17, 972 17 Kanianka

11. Interpelácie poslancov

12. Z á v e r 

 

Vystúpenia obyvateľov mesta 16:30 - 17:30

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 30. apríla 2015)

Uznesenia mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 30.04.2015 od č. 77 do č. 116

 

UZNESENIE č.  77/2015

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva  v Bojniciach, konaného dňa  30. apríla  2015.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č.  78/2015

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení:   

predseda: Mgr. Mária Pipíšková

člen: František Schnierer

člen: Martin Kočner

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

 

UZNESENIE č. 79/2015

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o činnosti MsR ku dňu 30. apríl 2015.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

 

UZNESENIE č. 80/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch inventarizácie Technických služieb, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2014;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb, p. o. m., Bojnice, k 31.12.2014.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 81/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2015  Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;                   

C/ schvaľuje

3. úpravu rozpočtu na rok 2015 -  Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice;

D/ ukladá

MsÚ zapracovať zvýšenie transferu pre Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice v sume 2 200 € do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2015.

Termín: v texte                                                                                Zodpovedný: v texte

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 82/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/  schvaľuje

použitie finančných prostriedkov z fondu  prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice na výmenu ležatých rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej  vody a cirkulačnej vody v kotolni a suteréne objektu bytového domu na ul. Školskej 369/40, vo výške  3.000,- €.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 83/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. VZN-7-2013, ktorým sa zrušujú VZN mesta Bojnice bez náhrady;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. VZN 7-2013, ktorým sa zrušujú VZN mesta Bojnice bez náhrady.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 84/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Návrh na zmenu a doplnenie  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4-2013 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje 

VZN   2-2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2013 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice, v zmysle pripomienok prokurátora.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 85/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o výmenu dverí – Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

výmenu dverí v objekte Centra voľného času  JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice; 

D/ ukladá

MsÚ zapracovať čiastku určenú na výmenu vonkajších dverí v budove Centra voľného času JUNIOR do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2015.

Termín: v texte                                                                                Zodpovedný: v texte

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 86/2015

Mestské zastupiteľstvo:

A/ schvaľuje

odňatie dlhodobého  nehnuteľného hmotného majetku, vedeného na účte 021:

- prístrešok na kontajnery v  nadobúdacej hodnote 2.978,42 €

- chodník a spevnené plochy v nadobúdacej hodnote 8.663,87 €

spolu v nadobúdacej  hodnote 11.642,29 € zo správy Kultúrneho centra, príspevková organizácia mesta, Hurbanovo námestie 19/41, Bojnice, IČO: 42024960,  v termíne od 1.6.2015; 

B/ schvaľuje

zverenie dlhodobého  nehnuteľného hmotného majetku, vedeného na účte 021: 

- prístrešok na kontajnery v  nadobúdacej hodnote 2.978,42 €

- chodník a spevnené plochy v nadobúdacej hodnote 8.663,87 €

- budova Verejné WC, postavená na pozemku parc. č. 2118/11 v k.ú. Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41 A,  v nadobúdacej  hodnote 105.785,74 €

do správy Technických služieb, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6,  Bojnice, IČO: 163988,  v termíne od 1.6.2015.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

Primátorom pozastavenie výkonu uznesenia č.86/2015  v zmysle § 13, odst. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prerokované bolo na MsR konanej dňa 6.5.2015 a vzaté na vedomie uznesením č. 94/2015.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13 ods. 8 bolo uznesenie v zákonom stanovenej lehote do 2 mesiacov od schválenia potvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

UZNESENIE č. 87/2015

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Žiadosť o kúpu časti parcely – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., Lúčky 1243/12, 972 01 Bojnice

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnení: 3

 

 

UZNESENIE č. 88/2015

Mestské zastupiteľstvo

neschvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku parc. č.  1584/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 435 m2 v k. ú. Bojnice   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 8

Za: 0

Proti: 8

Zdržal sa: 0

Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 89/2015

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Žiadosť o prenájom pozemku – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., 972 01 Bojnice, Lúčky 1243/12

IČO: 36352489;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 90/2015

Mestské zastupiteľstvo

neschvaľuje

budúci nájom  časti pozemku parc. č.  616/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2549 m2 v k. ú. Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

 

UZNESENIE č. 91/2015

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Žiadosť o prenájom pozemku – žiadateľ HANA FAIR, s.r.o., 972 01 Bojnice, Lúčky 1243/12,

IČO: 36352489;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 92/2015

Mestské zastupiteľstvo

neschvaľuje

budúci nájom  časti pozemku parc. č.  1584, súp. "E", trv. tráv. porast  vo výmere 477 m2 v k.ú. Dubnica  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 93/2015

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie
prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Bojnice v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 48/38 o rozlohe 32,53 m2.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 94/2015

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Bojnice v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 48/38 o rozlohe 32,53 m2 pre  Ing. Miroslava Svítka – STATIKA,  Záhradná 275/15, Bojnice za ponúknutú cenu nájmu  105,- €/mesačne (1 260,- € ročne, 38,73,- €/m2/rok) bez nákladov na energie na dobu troch rokov. 

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 95/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemkov – žiadateľ RAILWAY s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

budúci predaj častí

z pozemku  parc. č. 1216/5, súp. "E", zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 350 m2,

z pozemku 2791/5, súp. "C", ostatná plocha vo výmere 96 m2

z pozemku 2572/3, súp. "C", zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 717 m2, všetky v k.ú. Bojnice, po vypracovaní geometrického plánu  pre žiadateľa RAILWAY s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza, IČO:47201720, s podmienkou zachovania prechodu pre vlastníkov pozemku parc. č. 1217 súp. "E", orná pôda vo výmere 18 m2, v k. ú. Bojnice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu toho, že žiadateľ je vlastníkom susediacich nehnuteľností.  

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 96/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za odpredaj pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych a Oľga, Velvarská 36, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

vrátenie finančných prostriedkov Jaroslavovi Rytychovi a Oľge Rytychovej, bytom Velvarská 36, 972 01 Bojnice  za neuskutočnený predaj nehnuteľnosti - pozemkov vo vlastníctve mesta Bojnice, spolu vo výmere 80 m2 a 15 m2, celkom vo  výške 315,34 €, v termíne do 30.9.2015.   

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 97/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadateľ Jaroslav Rytych a Oľga Rytychová , Velvarská 36, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

budúci predaj novovytvorených pozemkov z parc.č. 1016/1, ostatná plocha,  súp. „E“ podľa geometrického plánu č. 142/2014, vyhotoveného spoločnosťou GEOmark, G. Švéniho 6, Prievidza,  a to:

pozemok parc. č. 1070/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2,

pozemok parc. č.  1070/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2,

pozemok parc. č. 1071/5, záhrada vo výmere 33 m2,  všetky  v k.ú. Bojnice,

pre žiadateľov Jaroslav Rytych a Oľga Rytychová, Velvarská 36, 972 01 Bojnice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,   ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod rodinným domom žiadateľov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 98/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku – žiadateľ ALEX Bojnice, s.r.o., Pod vinicou 47, 972 17 Kanianka;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č.  99/2015

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúci odpredaj časti pozemku  (cca 40 m2) parc. č. 2158/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 100 m2, v k. ú. Bojnice po vypracovaní geometrického plánu  pre žiadateľa ALEX Bojnice, s.r.o., Pod vinicou 47, 972 17 Kanianka, IČO: 47440856 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania prístupu k objektu vo vlastníctve žiadateľa  a prístupu k parkovacím boxom.  

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 100/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie  pozemkov – UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická spoločnosť, a. s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 101/2015

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci odpredaj pozemkov:

parc. č. 2548/75, vo výmere 1580 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 2548/79, vo výmere 93 m2, záhrada,

parc. č. 528/1, vo výmere 129 m2, ostatné plochy, všetky v k. ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 102/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

usporiadanie vlastníckych vzťahov pod cyklotrasou, žiadateľ PSBU, Cintorínska 1, 972 01 Bojnice;

B/ ukladá

prednostovi Mestského úradu v Bojniciach vyvolať rokovanie so zástupcami  Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov Bojnice za účelom  usporiadania vlastníckych vzťahov pod plánovanou cyklotrasou a  úhradu  nájmu dohodnúť   vo výške ročnej  dane za  záber z pozemkov  PSBU a výsledok dohody predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva

Termín: v texte                                                                                Zodpovedný: v texte

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 103/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – žiadateľ Priemstav stavebná, a.s., M. R. Štefánika 116, 972 05 Nováky;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

zriadenie odplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, spoločnosti Priemstav stavebná, a.s., M. R. Štefánika 116, 972 05 Nováky, IČO: 36302953, ktoré  spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena, mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch

parc. č.  28/16, ostatná plocha vo výmere 3 892 m2,

parc. č. 28/35, ostatná plocha vo výmere 2 264 m2, obidva v k.ú. Bojnice

uloženie inžinierskych sietí (kanalizácia a vodovod), v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 96/2014, zo dňa 30.9.2014, vypracovaného GEOmark s.r.o. Prievidza a  v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Výška odplaty je jednorazovo stanovená na 500.- €.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 104/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

žiadosť o prenájom vodnej plochy – TATRA AKADÉMIA, o. z. S. Chalúpku 16, 971 01 Prievidza;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 105/2015

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci prenájom vodnej plochy - pozemku parc. č. 3458, vo výmere 27 847 m2 v k. ú. Bojnice, v areáli Plážového kúpaliska v Bojniciach,  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 106/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc.č. 3503/1 v k.ú. Bojnice a zriadenie vecného bremena– žiadateľ Peter Biro, Lány 1442/56, Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti:0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 107/2015

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje

budúci predaj  časti pozemku parc. č. 3503/1, zastavaná plocha vo výmere 17 110 m2 v k. ú. Bojnice po vypracovaní geometrického plánu v zmysle zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 108/2015

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúci nájom časti pozemku parc. č. 3503/1, zastavaná plocha vo výmere 17 110 m2 v k. ú. Bojnice  po vypracovaní geometrického plánu v zmysle zákona č.   138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 109/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena pre Stredoslovenská  Energetika-distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina – žiadateľ BBF  elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje

zriadenie odplatného budúceho vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve oprávneného z vecného bremena, spoločnosti  Stredoslovenská  Energetika-distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina,  IČO: 36177245, zastúpená žiadateľom BBF  elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves,   uložiť inžinierske siete - vedenie nn na pozemku  parc. č. E-KN 278, ostatná plocha, vo výmere 410 m2, v k.ú. Dubnica,   vo vlastníctve povinného z vecného bremena, mesta Bojnice.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 110/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o prenájom podzemných priestorov v Meštianskom dome,  spoločnosť ArtFest s.r.o.  Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií  pri MsZ;

C/ schvaľuje

budúci nájom nebytového priestoru - podzemných častí Meštianskeho domu, súp. č. 49  na Hurbanovom námestí v Bojniciach  v zmysle zákona č.   138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 111/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odstránenie závad  - spoločnosť Parte s.r.o.;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ;

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 1

 

UZNESENIE č. 112/2015

Mestské zastupiteľstvo

ukladá

MsÚ zapracovať čiastku určenú na vybudovanie nevyhnutnej časti chodníka na   mestskom cintoríne do rozpočtu mesta Bojnice na rok 2016.

Termín: v texte                                                                                Zodpovedný: v texte

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 113/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2805/1 v k. ú. Bojnice – žiadateľka Erika Fanturová, Školská 589/17, 972 17 Kanianka;

B/ berie na vedomie

stanoviská odborných komisií pri MsZ.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 9

Proti: 2

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 114/2015

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúci odpredaj novovytvoreného  pozemku parc. č. 2805/1, ostatná plocha vo výmere 81 m2 v k.ú. Bojnice, v zmysle geometrického plánu č. 45/2014, vyhotoveného GEOmap, J. Kráľa Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, po aktualizácii znaleckého posudku na predmetný pozemok, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 11

Za: 9

Proti: 2

Zdržal sa: 0

Ospravedlnený: 0

 

UZNESENIE č. 115/2015

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, uložiť prednostovi MsÚ úlohu, aby do 7. 5. 2015 vypracoval návrh zmluvy so spoločnosťou A.L.A.P. s.r.o. Bojnice za účelom uhradenia dlžnej sumy za užívanie verejného priestranstva.

B/ ukladá

prednostovi MsÚ úlohu, aby do 7. 5. 2015 vypracoval návrh zmluvy so spoločnosťou A.L.A.P., s.r.o. Bojnice za účelom uhradenia dlžnej sumy za užívanie verejného priestranstva.

 

C/ ukladá

prednostovi MsÚ stanoviť dĺžku doby splácania na 24 mesiacov od dátumu uzavretia zmluvy.

T:. v texte                                                                                                     Z: v texte

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 116/2015

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Jozefa Hatvanyiho o splnení si povinnosti poslancov MsZ a primátora mesta Bojnice v súvislosti s podaním majetkových priznaní.

 

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11

Počet prítomných poslancov: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ospravedlnení: 2

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Mgr. Jozef BARBORKA

Ing. Juraj CAGÁŇ

Ing. Tomáš GUNIŠ

Mgr. Maroš GRESCHNER

Jozef HATVANYI

Jozef HOLIČKA

Martin KOČNER

Ing. Michal LEKÝR, PhD.

Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ

Ing. Zdenko PRIEHODA

František SCHNIERER

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka