Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 26.2.2004

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach v roku 2004 sa uskutoční v stredu 25.februára 2004 o 14.00 h. v zasadačke MsÚ s navrhnutým programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra MsZ za 2. polrok 2003, riešenie sťažností a pripomienok
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Bojnice za 2. polrok 2003
7. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov SMMB, p.o.m., MsKS, p.o.m. Bojnice MsK, p.o.m. Bojnice
8. Príprava mesta na LTS 2004
9. Informatívna správa o činnosti Turisticko informačnej kancelárie v Bojniciach
10. Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta
11. Projekt možného zverenia majetku, ktorý je v správe príspevkových organizácií na Správu majetku mesta, p.o.m. Bojnice
12. VZN o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi na bývanie ako sú hluk, vibrácie a pod.
13. R ô z n e
Poznámka:
Vystúpenia občanov mesta v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta srdečne pozýva na rokovanie MsZ občanov mesta Bojnice.

Uznesenia MsZ zo dňa 26.2. 2004

UZNESENIE č. 1/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 26. februára 2004.

UZNESENIE č. 2 /2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Ladislav DEBNÁR

UZNESENIE č. 3 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 26. februára 2004.

UZNESENIE č. 4 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení MsZ ku dňu 26. februára 2004.

UZNESENIE č. 5 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2003.

UZNESENIE č. 6/2004
Mestské zastupiteľstvo ruší
uznesenie MsZ č. 33/2003 zo dňa 26. 02. 2003.

UZNESENIE č. 7 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o činnosti MsP Bojnice za II. polrok 2003.

UZNESENIE č. 8 /2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
vstup mesta Bojnice do Združenia náčelníkov obecných a mest-ských polícií v SR.

UZNESENIE č. 9/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spolufinancovanie projektu ”Našim deťom - rekonštrukcia a mo-dernizácia budovy Základnej školy v Bojniciach” z rozpočtu mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov, t.j.
1 040 734,- Sk.

UZNESENIE č. 10/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
nerovnomerné poskytnutie príspevku v mesiacoch január - apríl 2004 na prevádzku MsKS, p. o. m., Bojnice vo výške 133 330,- Sk, pričom stav čerpania príspevku k 30.09.2004 neprekročí
75 % ročného príspevku.

UZNESENIE č. 11/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu na zmenu poplatkov za sobáše cudzích (delegované sobáše) nahlásených matrike mesta Boj-nice po 1. marci 2004,
b) schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 53/2003 zo dňa 26. 03. 2003 od 1. mar-ca 2004 v časti :
2) Poplatky za obrady
Poplatky za obrady sobáše, uvítania do života a iné obrady:
• Bojničania ........0,- Sk

• cudzí...........2200,- Sk
s tým, že ostatné časti uznesenia zostávajú v pôvodnom znení.

UZNESENIE č. 12 /2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2004 o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi na bý-vanie ako sú hluk, vibrácie a pod.

UZNESENIE č. 13/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Doplnok č. 4 k VZN č. 2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a poplatku za zber, prepravu a zneškod-ňovanie komunálneho odpadu v meste Bojnice.

UZNESENIE č. 14/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe SMMB, p.o.m., za rok 2003.

UZNESENIE č. 15 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe MsKS, p.o.m., Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 16/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe TS, p.o.m., Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 17/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe MsK, p.o.m., Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 18/2004
Mestské zastupiteľstvo ruší
uznesenie MsZ č. 124/2003 zo dňa 25. júna 2003, týkajúce sa ”Projektu možného zverenia majetku mesta, ktorý je t. č. v správe príspevkových organizácií, na SMMB, p.o.m., Bojnice”.

UZNESENIE č. 19/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
”Prípravu LTS v roku 2004 - aktivity MsKS, p.o.m., Bojnice a jeho spoluorganizátorov a návrh poplatkov za parkovanie na plochách spravovaných MsKS, p.o.m., Bojnice v roku 2004”,
b) schvaľuje
poplatky za parkovanie na plochách spravovaných MsKS, p.o.m., Bojnice v sezóne 2004 so zmenou: výška poplatku za parkovanie pre občanov mesta Bojnice sa mení z 300,- Sk/sezóna na
200,- Sk/sezóna za poukaz na parkovanie do jednej hodiny.

UZNESENIE č. 20/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu TS, p.o.m., Bojnice o príprave na LTS 2004.

UZNESENIE č. 21/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu Mestskej polície v Bojniciach o príprave a organizačnom zabezpečení LTS 2004.

UZNESENIE č. 22/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu komisie ustanovenej primátorom mesta Bojnice o prí-prave LTS 2004 v centrálnej mestskej zóne.

UZNESENIE č. 23/2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Turisticko informačnej kance-lárie Horná Nitra v Bojniciach.

UZNESENIE č. 24/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 288/2003 zo dňa 10. de-cembra 2003,
b) ruší
uznesenie MsZ č. 288/2003 zo dňa 10. decembra 2003.

UZNESENIE č. 25/2004
Mestské zastupiteľstvo ukladá
1) Vypracovanie návrhu najvhodnejšej právnej formy realizač-ného subjektu v spolupráci s autormi projektu, za účelom reali-zácie výstupov z dokumentu ”Strategický plán rozvoja cestov-ného ruchu v regióne Horná Nitra” ,
2) Vypracovanie návrhu majetkovej a inej účasti mesta na tomto subjekte a realizácii projektu: ”Strategický plán rozvoja cestov-ného ruchu v regióne Horná Nitra”
T: do 60 dní od obdržania projektových návrhov
Z: Ing. Oberfranc, vedúci SO,
Mgr. Lukačovič, referát právnych služieb

UZNESENIE č. 26/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Dôvodovú správu k materiálu ”Poriadok odmeňovania zamest-nancov mesta Bojnice”,
b) schvaľuje
odmeňovanie zamestnancov mesta Bojnice v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. bez vypracovávania ”Poriadku odmeňovania za-mestnancov mesta Bojnice”.

UZNESENIE č. 27/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
”Doplnok č. 1 k uzneseniu MsZ č. 23/2003 zo dňa 26. februára 2003” - Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a tajomníkov komisií.

UZNESENIE č. 28/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
a) v zmysle VZN č. 1/2002 poskytnutie návratnej finančnej výpo-moci pre SMMB, p.o.m., na spolufinancovanie tretej etapy sa-nácie statického zabezpečenia budovy PIVÁR v celkovej výške 900 tis. Sk na dobu 30 mesiacov s úrokom vo výške 5 % ročne,
b) v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v platnom znení, použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 900 tis. Sk na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre SMMB, p.o.m.,
c) v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice použitie finančných prostriedkov v sume 900 tis. Sk SMMB, p.o.m., na spolufinancovanie tretej etapy sanácie static-kého zabezpečenia budovy PIVÁR.

UZNESENIE č. 29/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
vstup mesta Bojnice do Združenia ekologického cestovného ruchu Nitrianska kráľovská vínna cesta.

UZNESENIE č. 30/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh primátora mesta na zriadenie INFO KANÁLU mesta Bojnice prostredníctvom MsKS, p.o.m., Bojnice a jeho financovanie z roz-počtu mesta,
b) schvaľuje
zriadenie INFO KANÁLU mesta Bojnice prostredníctvom MsKS, p.o.m., Bojnice a jeho financovanie z rozpočtu mesta,
c) ukladá
riaditeľke MsKS, p.o.m., Bojnice predložiť na aprílové MsZ v sú-vislosti so zriadením INFO KANÁLU mesta Bojnice doplnok zriaďovacej listiny a štatútu MsKS, p.o.m., Bojnice.

UZNESENIE č. 31/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
dlhodobý prenájom pivničných priestorov v Meštianskom dome spoločnosti EDEN, s r. o., so sídlom Bojnice, Športová 15, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov,
b) ukladá
1) riaditeľke MsKS, p.o.m., Bojnice do podmienok zmluvy zakom-ponovať cenu nájmu počas rekonštrukcie 1,- Sk (mesiac) celý objekt. Stanoviť maximálnu dĺžku rekonštrukcie na 12 mesiacov,
2) po ukončení rekonštrukcie stanoviť cenu nájmu a prípadne tech-nického zhodnotenia prenajatého objektu v zmysle platného VZN
č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta.
Z: v texte

UZNESENIE č. 32/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemkov nachádzajúcich sa v okolí Jánošíkovej ul., v k. ú. Bojnice v celkovej výmere 13 061 m2 formou dobrovoľnej dražby
v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vo vy-volávacej cene resp. v najnižšom podaní 726,- Sk/m2 v celosti:
- parc. č. 87/ 21- ostatné plochy vo výmere 615 m2,
- parc. č. 87/19 - ostatné plochy vo výmere 366 m2,
- parc. č 87/ 20 - ostatné plochy vo výmere 371 m2,
- parc. č. 121/30 - ostatné plochy vo výmere 359 m2,
- parc. č. 121/29 - ostatné plochy vo výmere 350 m2,
- parc. č.121/28 - ostatné plochy vo výmere 341 m2,
- parc. č. 121/27- ostatné plochy vo výmere 331 m2,
- parc. č. 121/26 - ostatné plochy vo výmere 1059 m2,
- parc. č. 121/25 - ostatné plochy vo výmere 835 m2,
- parc. č. 121/24 - ostatné plochy vo výmere 683 m2,
- parc. č. 121/23 - ostatné plochy vo výmere 483 m2,
- parc. č. 121/22 - ostatné plochy vo výmere 325 m2,
- parc. č. 121/21 - ostatné plochy vo výmere 424 m2,
- parc. č. 121/20 - ostatné plochy vo výmere 401 m2,
- parc. č. 121/19 - ostatné plochy vo výmere 503 m2,
- parc. č. 121/18 - ostatné plochy vo výmere 401 m2,
- parc. č. 121/17 - ostatné plochy vo výmere 384 m2,
- parc. č.121/16 - ostatné plochy vo výmere 372 m2,
- parc. č. 121/15 - ostatné plochy vo výmere 357 m2,
- parc. č. 121/14 -ostatné plochy vo výmere 376 m2,
- parc. č. 121/13 - ostatné plochy vo výmere 367 m2,
- parc. č. 121/12 - ostatné plochy vo výmere 481 m2,
- parc. č. 121/31 - ostatné plochy vo výmere 165 m2,
- parc. č. 121/5 - ostatné plochy vo výmere 1575 m2,
- parc. č. 102/5 - ostatné plochy vo výmere 191 m2,
- parc. č. 121/11- ostatné plochy vo výmere 81 m2,
- parc. č. 279/11- lesné pozemky vo výmere 56 m2,
- parc. č. 279/10 - lesné pozemky vo výmere 79 m2,
- parc. č. 279/9 - lesné pozemky vo výmere 102 m2,
- parc. č. 279/8 - lesné pozemky vo výmere 125 m2,
- parc. č. 279/7 - lesné pozemky vo výmere 148 m2,
- parc. č. 279/4 - lesné pozemky vo výmere 204 m2,
- parc. č. 279/6 - lesné pozemky vo výmere 151 m2.

UZNESENIE č. 33 /2004
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe na návrh vlastníka predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobro-voľných dražbách, týkajúce sa uznesenia MsZ č. 32/2004 zo dňa 26.02. 2004.

UZNESENIE č. 34/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
doplnenie kupujúceho nehnuteľnosti v uznesení MsZ č. 291/ 2003 - predajňa ČAJKA, Hurbanovo námestie č. 24/41, Bojnice: kupujúci Ing. Michal Lekýr, Prievidzská 35, Bojnice.

UZNESENIE č. 35/2004
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
zmenu cenovej mapy pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Boj-nice a Dubnica schválenej uznesením MsZ č. 166/2003 zo dňa 27.08.2003 takto:
STANOVENIE CENY PRI VYSPORIADANÍ
Pri vysporiadaní pozemkov v dôsledku nového zamerania z roku 1994, t.j. neúmyselný záber zistený komplexným a presným za-meraním sa navrhuje nasledovný postup úpravy cien:
1) v prípade vysporiadania voľného pozemku:
a) úradná cena
b) upravená cena
2) v prípade vysporiadania zastavaných pozemkov:
a) úradná cena
b) upravená cena
pričom úradná cena bude uplatňovaná ako minimálna (aj v prí-pade, keď upravená cena je nižšia ako úradná).

UZNESENIE č. 36/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zámenu pozemku parc. č. 77 vo výmere 264 m2 - záhrada v k.ú. Dubnica, ktorý je vo vlastníctve mesta za pozemok parc .č. 840/6 vo výmere 150 m2 - zast. plocha, parc. č. 840/7 vo výmere 102 m2 - zast. plocha, parc. č. 851/6 vo výmere 7 m2 , vod. plocha v k. ú. Dubnica, podľa GO plánu č. 37/2003, ktorý je vo vlastníctve p. Jána Zábojníka, bytom Bojnice, Moyzesova ul. č. 15, v cene
780,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 37/2004
Mestské zastupiteľstvo ruší
uznesenie MsZ č.173/2003 zo dňa 27. 08. 2003 a č. 249/2003
zo dňa 29.10.2003.

UZNESENIE č. 38/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
na návrh poslanca predaj časti pozemku parc. č. PK 2348 v k.ú. Bojnice diel č. 15 vo výmere 20 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 280/2 - zast. plocha /pozemok pod domom, diel 14 vo výmere 488 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 280/1- zast. plocha (dvor) a diel č. 16 vo výmere 173 m2, ktorý bude pričlenený k parc. č. 281/2 - zast. plocha (dvor) v úradnej cene 150,- Sk/m2 podľa geometrického plánu č. 354/2002 pre p. Milana Mikuša s manželkou, bytom Bojnice, Komenského 27.

UZNESENIE č. 39/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 267/9 vo výmere 66 m2 - ost. plocha v k.ú. Bojnice pre Antona Pochybu s manželkou, bytom Bojnice, Lesná
1, podľa GP č. 161/2003 v cene 1,- Sk/m2 za podmienky úpravy oplo-tenia vlastníkom pozemku na hranicu pozemku.

UZNESENIE č. 40/2004
Mestské zastupiteľstvo ruší
uznesenie MsZ č. 238/2003 zo dňa 29.10.2003.

UZNESENIE č. 41/2002
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
na návrh poslanca p. Antonovi Pernišovi a manž. Jolane, bytom Bojnice, Ul. Janka Kráľa 436/42, predaj pozemku parc. č.1535/2
vo výmere 122 m2 v k. ú. Bojnice podľa GO plánu č. 53/2003, v úrad-nej cene 150,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 42/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1814 vo výmere 237 m2 - zast. plocha (bytovka) v k.ú. Bojnice v cene 3,- Sk/m2 v zmysle zákona č. 182/ 1993 Zb. pre žiadateľov Ing. Libora Guniša a manž. Janu, Bernolákova ul. č. 34/4 Bojnice, Jozefa Matuláka a manž. Martu, Bernolákova ul. č. 34/3 Bojnice, Ing. Martina Podoláka a manž. Ľubomíru, Bernolákova ul. č. 34/2 Bojnice, Ing. Vladimíra Adámika a manž. Ivu, Bernolákova ul. č. 34/1 Bojnice.
b) odporúča
prepracovať GP č. 208-147/2003 z dôvodu zachovania prístupu na parc. č. 1822/1.

UZNESENIE č. 43/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č.753/2 vo výmere 46 m2 - záhrada v k.ú. Dubnica a pozemok, parc. č. 752/2 vo výmere 66 m2 - zast. plocha
v k.ú. Dubnica v úradnej cene 150,- Sk/m2 podľa geometrického plánu č. 208-112/2003 Ing. Františkovi Ďuračkovi a manželke, bytom Tále 907/32, Bojnice.

UZNESENIE č. 44/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 851/3 vo výmere 190 m2 v k.ú. Dubnica
v cene podľa cenovej mapy 888,- Sk/m2 p. Petrovi Némethovi, bytom Bojnice, 1. mája 28, podľa geometrického plánu č. 208-32/2002.

UZNESENIE č. 45/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 3544/22 v celkovej výmere 3547 m2 - orná pôda v celosti v k. ú. Bojnice, Marekovi a Soni Andrejovským a Da-ne Krajčovičovej v cene 1,- Sk v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 16.09. 2002, ktorá bola uzavretá medzi mestom Bojnice a Soňou Andrejovskou, Marekom Andrejovským a Danou Krajčovičovou.

UZNESENIE č. 46/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Variant A/ na prehodnotenie určených hraníc k novovzniknutej parc. č. 267/8 podľa GP, ktorý si dá žiadateľka vypracovať a následný predaj v zmysle cenovej mapy pre p. Mgr. Ivetu Vránovú, bytom Bojnice, Lesná 991/5.

Východzia hodnota
výmera
do 25 m2 - 20 % z ceny
do 50 m2 - 40 % z ceny
do 75 m2 - 60 % z ceny
do 100 m2 - 80 % z ceny
Návrh zmeny
10 %
20 %
30 %
40 %
Východzia hodnota
výmera
do 50 m2 - 30 % z ceny
do 100 m2 - 60 % z ceny
do 150 m2 - 90 % z ceny
Návrh zmeny
15 %
30 %
45 %

UZNESENIE č. 47/2004
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
predaj časti pozemku parc. č. KN 32 v rozlohe 600 - 800 m2, JUDr. Eve Matulayovej, bytom Bojnice, Tále 908/34.

UZNESENIE č. 48/2004
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zámenu pozemkov vo výmere 88 m2 medzi mestom Bojnice a p. Jaroslavom Juríkom, bytom Bojnice, Tehelná 1000/6, z dôvodu majetkového vysporiadania, podľa geometrického plánu. Žia-dateľ dá vypracovať GP na vlastné náklady.

UZNESENIE č. 49/2004
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
a) predaj nehnuteľnosti pozemku pod prevádzkou časť Kolonáda na parc. č. 2772/1 vo výmere 471 m2 v k.ú. Bojnice v cene
1 647 Sk/m2, podľa cenovej mapy,
b) predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 2770 vo výmere 120 m2, parc. č. 2771/2 vo výmere 249 m2 a parc. č. 2784/2 diel č. 1 vo výmere 31 m2 v k.ú. Bojnice v cene podľa cenovej mapy
p. Františkovi Poliakovi, bytom F. Madvu 27/3, Prievidza.

UZNESENIE č. 50/2004
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
a) predaj pozemku parc. č. 2772/8 vo výmere 37 m2 zast. plocha, parc. č. 2772/9 vo výmere 24 m2 zast. plocha v k.ú. Bojnice v cene
1 647,-Sk/m2 podľa cenovej mapy p. Tiborovi Lúčanovi, Ul. I. Krasku 41, Prievidza,
b) predaj časti pozemku parc. č. 2773/1 vo výmere 15 m2 v k. ú. Bojnice v cene 1 647,- Sk/m2 podľa cenovej mapy p. Tiborovi Lúčanovi, Ul. I. Krasku 41, Prievidza.

UZNESENIE č. 51/2004
Mestské zastupiteľstvo ruší
uznesenie MsZ č. 217 / 2003 zo dňa 29. 10. 2003.

UZNESENIE č. 52/2003
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
predaj nehnuteľnosti Prevádzková budova - dielňa na Hurbanovom námestí č. 1619/ 42 s príslušnými parc. č. 2319/3 vo výmere 116 m2 a parc. č. 2319/4 vo výmere 103 m2, formou dražby.

UZNESENIE č. 53/2004
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
a) predaj nehnuteľnosti prevádzková budova - dielňa na Hurba-novom námestí č. 1619/42 s príslušnými pozemkami, parcela č. 2319/3 vo výmere 116 m2 a parcela č. 2319/4 vo výmere 103 m2,
v celkovej cene 1.208.020,- Sk, spoločnosti ArtFest, s.r.o., Sväto-plukova 28/712, 972 01 Bojnice, IČO: 36 319 384, za podmienky, že najneskôr do termínu 30. 4. 2004 bude upresnený druh a rozsah pamiatkovej ochrany objektu postavenom na parcele číslo 2319/4 (zmena kódu ochrany na liste vlastníctva mesta Bojnice),
b) v prípade, že na uvedený objekt postavený na parcele 2319/4 nebude najneskôr do termínu 30.4.2004 upresnený druh a rozsah pamiatkovej ochrany (zmena kódu ochrany na liste vlastníctva mesta Bojnice), MsZ uvedený predmet predaja za horeuvedených finančných podmienok ponúkne štátu,
c) v prípade nezáujmu štátu predaj uvedeného predmetu predaja spoločnosti ArtFest, s.r.o., Svätoplukova 28/712, 972 01 Bojnice, IČO: 36 319 384,
2. ukladá
referátu právnych služieb pri odpredaji zapracovať do zmluvy pred-kupné právo mesta Bojnice na nehnuteľnosť v trvaní 5 rokov odo dňa podpisu kúpno-predajnej zmluvy, ktoré bude pôsobiť aj voči nástupcom kupujúceho.
Z: v texte

UZNESENIE č. 54/2004
Mestské zastupiteľstvo ukladá
oddeleniu RRaŽP a referátu právnych služieb naplniť odpredaje nehnuteľností schválené na zasadnutí MsZ v Bojniciach dňa 26. fe-bruára 2004 v termíne do 31. marca 2005.
T: v texte Z: v texte

UZNESENIE č. 55/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
zrušenie členstva mesta Bojnice v Združení historických miest
a obcí Slovenska,
b) ukladá
prednostovi MsÚ Bojnice vykonať potrebné kroky k zrušeniu člen-stva mesta Bojnice v Združení historických miest a obcí Slovenska.
Z: v texte


dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka