Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 28.4.2004

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Riadne zasadnutie MsZ je plánované na stredu 28. apríla o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Bojniciach.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ
5. Výsledky inventarizácie mesta, MsKS, p.o.m., Bojnice, MsK, p.o.m, Bojnice, TS, p.o.m., Bojnice, SMM, p.o.m., Bojnice, ZŠ Bojnice, ZUŠ, Bojnice a CVČ Junior Bojnice
6. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských organizácií za rok 2003: MsKS, p.o.m.,Bojnice, MsK, p.o.m, Bojnice, TS, p.o.m., Bojnice, SMM, p.o.m., Bojnice
7. Správa o výsledkoch hospodárenia školských zariadení za rok 2003: ZŠ Bojnice, ZUŠ Bojnice a CVČ Junior Bojnice
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2003 a návrh závereč-ného účtu
9. Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a čin-nosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2003
10. Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja mesta Bojnice
11. Rôzne

Vystúpenia občanov v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva na MsZ občanov mesta.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. apríla 2004

UZNESENIE č. 72/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. apríla 2004

UZNESENIE č. 73/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ján CAGÁŇ - predseda
MUDr. Vladimír DUCHOŇ - člen
Pavel LETAVAY - člen

UZNESENIE č. 74/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 28. 4. 2004.

UZNESENIE č. 75/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení MsZ.

UZNESENIE č. 76/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2004.

UZNESENIE č. 77/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
hlasovanie o bodoch programu č. 6, 7 a 8 na návrh poslanca bez rozpravy.

UZNESENIE č. 78/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku MsKS, p.o.m. Bojnice k 31.12.2003.

UZNESENIE č. 79/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky inventarizácie MsK, p.o.m. Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 80/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov TS, p. o. m. Bojnice k 31.12.2003.

UZNESENIE č. 81/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii príspevkovej organizácie SMMB za rok 2003.

UZNESENIE č. 82/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky inventarizácie Základnej školy v Bojniciach k 31.12.2003.

UZNESENIE č. 83/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku a záväzkov Základnej umeleckej školy v Bojniciach k 31.12.2003.

UZNESENIE č. 84/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku a záväzkov Centra voľného času Junior v Bojniciach k 31.12.2003.

UZNESENIE č. 85/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky hospodárenia MsKS, p.o.m. Bojnice za rok 2003 a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.


UZNESENIE č. 86/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výsledky hospodárenia MsK, p.o.m. Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 87/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o výsledkoch hospodárenia TS, p. o. m. Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 88/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o hospodárení organizácie SMMB, p.o.m. Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 89/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o plnení rozpočtu Základnej školy v Bojniciach za rok 2003.


UZNESENIE č. 90/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2003.

UZNESENIE č. 91/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o plnení rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za rok 2003.

UZNESENIE č. 92/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu „Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2003“.

UZNESENIE č. 93/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2004, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v Bojniciach, Školská 292/7, zriadenej mestom Bojnice.

UZNESENIE č. 94/2004
Mestské zastupiteľstvo

A. berie na vedomie
výsledok inventarizácie stavu Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice z hľadiska dátumu ich zriadenia a funkčného obdobia v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. januára 2004.

B. r u š í
uznesenie MsZ č.78/2003, zo dňa 30. 4. 2003, ktorým boli schválení poslanci Mestského zastupiteľstva do Rady školy.

C. schvaľuje
zloženie a počet delegovaných zástupcov poslancov a zamestnancov MsÚ do Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice:
Škola, zariadenie Počet členov školských rád – delegovaných zástupcov zriaďovateľa
poslancov zamestnancov MsÚ Spolu
Základná škola Školská ulica 2 1 3
Základná umelecká škola, Sládkovičova 12 2 1 3
Materská škola ulica Pribinova 1 1 2
Materská škola ulica Dubnická 1 1 2
Centrum voľného času „JUNIOR“Školská 9 1 1 2
D. schvaľuje
nasledovných delegovaných poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov MsÚ v Bojniciach do Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice:

Základná škola Bojnice
Ing. Ladislav Debnár
Jozef Hatványi
Ing. Beata Popelková

Základná umelecká škola Bojnice
Peter Švec
Ján Cagáň
Ing. Ján Oberfranc

Materská škola, Pribinova – Bojnice
Ing. Milan Rybanský
Ing. Ľubomír Kutaš

Materská škola, Dubnická – Bojnice
Pavol Letavay
Ing. Beata Tihanyiová

Centrum voľného času Bojnice
Mgr. Soňa Ličková
Jaroslav Mandúch


UZNESENIE č. 95/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
VZN č. 3/2004 o určení miest na vylepovanie plagátov.
B. r u š í
VZN č. 2/1998 o určení miest na vylepovanie plagátov a VZN č. 2/2002 o určení miest na vylepovanie plagátov.

UZNESENIE č. 96/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 4/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

UZNESENIE č. 97/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informatívnu správu o príprave „ Koncepcia rozvoja mesta Bojnice “
B. schvaľuje
účasť mesta Bojnice na štrukturálnych fondoch OP ZI – Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj.
C. schvaľuje
finančnú spoluúčasť mesta na projekte v rámci Opatrenia 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.

UZNESENIE č. 98/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zverenie technického zhodnotenia objektu MsK – prestavba podkrovia v celkovej obstarávacej hodnote 1 237 086,- Sk do správy MsK, p.o.m. Bojnice.

UZNESENIE č. 99/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúcu kúpu pozemku parc. č. PK 989- neknihovaný majetok od Slovenského pozemkového fondu Bratislava, v k. ú. Bojnice.

UZNESENIE č. 100/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 277/2, parc. č. 277/3, parc. č. 277/4, parc. č. 277/5 v k. ú. Bojnice žiadateľovi p. Radkovi Perinovi, Opatovce nad Nitrou č. 498.

UZNESENIE č. 101/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca stiahnuť z rokovania predaj pozemku, č. j. 3132/04.

UZNESENIE č. 102/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti pozemku parc .č. 278 – nekn. majetok podľa geometrického plánu č. 27/99 a to diel č. 4 vo výmere 50 m2 a diel č. 7 vo výmere 11 m2 v k. ú. Dubnica, za cenu 150,- Sk/m2, Ing. Antónii Píšovej, bytom Bojnice, Dubnická 1048/54.

UZNESENIE č. 103 /2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozdelenia výťažku lotérií pre projekt „Centrum vzdelávania a pomoci pre riešenie diskriminácie osôb zo sociálne slabého prostredia“.
B. schvaľuje
finančnú spoluúčasť mesta na projekte „Centrum vzdelávania a pomoci pre riešenie diskriminácie osôb zo sociálne slabého prostredia“ vo výške 10 % nákladov..

UZNESENIE č. 104/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 289/2003 zo dňa 10.12.2003 nasledovne: „ vypúšťa sa číslo predávanej parcely 2328“ , ktoré sa nahrádza číslom „ 2328/1 „ a na konci textu uznesenia sa pripája nasledovný text: „ v zmysle GP č. 70/2002 zo dňa 08.03.2002, vypracovaného spol. GEOmark s.r.o., Prievidza“.

UZNESENIE č. 105/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 199/2003 zo dňa 29. 10. 2003.

UZNESENIE č. 106/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o štádiu prípravy zriadenia INFOKANÁLU mesta Bojnice.
B. r u š í
uznesenie MsZ č. 30/2004 zo dňa 26. 02. 2004.
C. schvaľuje
vysielanie informácie pre občanov mesta Bojnice prostredníctvom právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri, ktorá má na vysielanie vydanú licenciu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z..

UZNESENIE č. 107/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 1/2002 o poskytovaní dotácií a návratných fin. výpomocí PO a FO – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bojnice - vo výške 60 000,- Sk pre Chrámový spevácky zbor sv. Martina na realizovanie muzikálového projektu „V TIENI VEŽE“.

UZNESENIE č. 108/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o priebehu likvidácie spoločností, za I. štvrťrok 2004.

UZNESENIE č. 109/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca k prerokovaniu bodov programu o odmenách pre primátora mesta a hlavného kontrolóra, rokovať neverejne.

UZNESENIE č. 113 /2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca pre voľbu tajomníčky komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu hlasovať verejne.

UZNESENIE č. 114/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
vzdanie sa p. Heleny Dadíkovej funkcie tajomníčky komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Bojniciach, dňa 30. 4. 2004
B. volí
do funkcie tajomníčky komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ – p. Emíliu Beliansku, dňom 1. 5. 2004.

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka