Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 30.6.2004

POZVÁNKA NA ROKOVANIE MsZ

Riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční v stredu 30. júna 2004 o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Bojniciach s navrhovaným programom:

1.Otvorenie zasadania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR
4. Návrh plánov zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2004
5. Kontrola plnenia uznesení MsZ
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na II. polrok 2004
7 .Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2004
8. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004
9. Návrh na 1. úpravu rozpočtu MsKS p.o.m. Bojnice na rok 2004
10. Návrh VZN o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Bojnice.
11. Organizačný poriadok TS, p.o.m. Bojnice
12. Organizačný poriadok MsK, p.o.m
13. Návrh na zmenu cenovej mapy.
14. Rôzne
Vystúpenia občanov v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva občanov na mestské zastupiteľstvo.


Prijaté uznesenia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 30. júna 2004

UZNESENIE č. 118/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 30. júna 2004

UZNESENIE č. 119/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Milan Rybanský, predseda
Ing. Emil Medera, člen
Pavol Letavay, člen

UZNESENIE č. 120/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 30. jún 2004

UZNESENIE č.121/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 30. jún 2004

UZNESENIE č. 122/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ v Bojniciach na 2. polrok 2004

UZNESENIE č. 123/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2004

UZNESENIE č. 124/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za 1. štvrťrok 2004

UZNESENIE č. 125/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004

Kapitálové príjmy: 35.700 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 3.208.tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: + 2.492.tis. Sk

Bežné príjmy: 51.238 tis. Sk
Bežné výdavky: 51.119 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu: + 119. tis. Sk

Príjmy celkom : 86. 938 tis. Sk
Výdavky celkom: 84. 327 tis. Sk
Bilancia rozpočtu celkom: + 2. 611 tis. Sk


UZNESENIE č. 126/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu MsKS, p.o.m. Bojnice v roku 2004
výnosy: 6.770 tis. Sk
náklady: 6.770 tis. Sk

UZNESENIE č. 127/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 5/2004 o miestnych poplatkoch

UZNESENIE č. 128/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 6/2004 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Bojnice s pripomienkami.

UZNESENIE č. 129/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Prílohu č. 4 k VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice

UZNESENIE č. 130/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
na návrh poslanca stiahnutie materiálu „ Zmena systému organizačného usporiadania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice“ z rokovania MsZ.

UZNESENIE č. 131/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Návrh na zmenu systému organizačného usporiadania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice
B. schvaľuje
I. Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva SR o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a to:

1. Materská škola, Ulica Dubnická 44, Bojnice na základe spojenia zlúčením s Materskou školou, Ulica Pribinova 11, Bojnice so sídlom: Materská škola, Ulica Pribinova 11,
972 01 BOJNICE
Termín: k 30. 08. 2004

2. Materská škola, Ulica Pribinova 11, Bojnice a Základná škola, Ulica Školská 292/7, Bojnice z dôvodu spojenia splynutím uvedených škôl do subjektu Základná škola s materskou školou, so sídlom: Ulica Školská 292/7, 972 01 BOJNICE
Termín: k 30.08. 2004

II. Poslanie žiadosti na Ministerstvo školstva SR a zaradenie do siete škôl:

Základná škola s materskou školou, so sídlom: Ulica Školská 292/7, 972 01 BOJNICE
Termín: 01. 09. 2004

UZNESENIE č. 132/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.3 – rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce v prievidzskom regióne – v rámci operačného programu „ Ľudské zdroje“.
2. finančnú spoluúčasť mesta na projekte vo výške 5 % oprávnených nákladov projektu

UZNESENIE č. 133/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
A. S poistením úveru zo ŠFRB a SZRB, pobočka Trenčín a vystavením bankovej záruky v prospech ŠFRB, ktorý bude poskytnutý na výstavbu 14 – bytového domu na ulici Jánošíkovej v Bojniciach.
B. Poveruje primátora mesta podpisom mandátnej zmluvy, na základe ktorej SZRB vystaví v prospech ŠFRB záručnú listinu na zabezpečenie poistenia úveru mesta Bojnice na výstavbu 14 – bytového domu na ulici Jánošíkovej v Bojniciach.

UZNESENIE č. 134/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o nevysporiadaných pozemkoch v užívaní mesta a o pozemkoch v majetku mesta užívaných inými

UZNESENIE č. 135/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A. Prenájom areálu Autokemping v Bojniciach, na dobu 10 rokov s výškou nájomného 250 tis. Sk ročne
B. Budúci nájomca preinvestuje do rekonštrukcie areálu Autokempingu sumu minimálne 1,3 mil. Sk počas prvých piatich rokov trvania nájmu
C. Uchádzači o nájom autokempingu budú vyzvaní ku podpisu nájomnej zmluvy v nasledovnom poradí:
1. Silvia Kopálková rod. Kučerová, bytom Nábrežie Sv. Cyrila 25, Prievidza
2. Peter Kopálek, bytom Šulekova 39/3, Prievidza
D V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy s horeuvedenými uchádzačmi z dôvodu neakceptovania podmienok nájmu, bude nájomca vybratý formou súťaže.

UZNESENIE č. 136/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
uzavretie zmluvy o dielo s Banskými stavbami a.s., Košovská cesta 16, Prievidza na vykonanie prác
statické zabezpečenie objektu „ PIVÁR“ 2 etapa – sanácia spodnej stavby , v hodnote 1. 341. 426,- Sk.

UZNESENIE č. 137/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. zámenu objektov medzi MV SR a mestom Bojnice :
objektu Štátneho archívu Nitra – pobočka Bojnice, č. súp. 1294 na ulici Tehelnej v Bojniciach, postaveného na pozemku parc. č. 1054 vo výmere 664 m2, v k.ú. Bojnice, v hodnote 9. 777. 450.- Sk podľa znaleckého posudku č. 3/2004, vypracovaného Ing. Rastislavom Laukom za objekt „Detské jasle“ na ulici A. Stodolu, postaveného na pozemku parc. č. 1219/2, k.ú. Prievidza vo výmere 333 m2 , v cene 7. 829. 000.- Sk, podľa znaleckého posudku č. 06/2004, ktorý vypracoval Ing. Vincent Šlahučka .

2. súčasťou zámennej zmluvy bude aj doplatok MV SR v prospech mesta Bojnice vo výške rozdielu medzi hodnotou objektov podľa znaleckých posudkov – t.j. 1. 948. 450. – Sk

UZNESENIE č. 138/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Názov ulice „ Na Chmeľnici“ podľa predloženej architektonickej štúdie
2. Názov ulice „Opatovská cesta“.

UZNESENIE č. 139/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o verejnej dražbe pozemkov na Ul. Jánošíkova
B. r u š í
uznesenie č. 32/2004 zo dňa 26. februára 2004 o predaji pozemkov nachádzajúcich sa v okolí Ul. Jánošíkovej v kú. Bojnice v celkovej výmere 13 061 m2 formou dobrovoľnej dražby.

UZNESENIE č. 140/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 76/2003.
B. r u š í
uznesenie MsZ v Bojniciach č. 76/2003

UZNESENIE č. 141/200
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemkov, zapísaných na LV č. 1, v kú. Bojnice, t.j. :
parcely č. 2010/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 do výlučného vlastníctva :
Eva Čižnárová , Prievidzská 18/4, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 do výlučného vlastníctva : Rastislav Šidlo , Prievidzská 18/3, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 do výlučného vlastníctva : Mária Ludíková , Športová 2/3, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Martin Múčka s manž. Evou, Športová 4/4, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Miroslav Košťál s manž. Janou, Prievidzská 18/1, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Marián Humaj s manž. Elenou, Športová 2/1, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Ing. Vladimír Bartók s manž. Paulínou, Športová 2/4, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 a parcely č. 2010/7 – ostatné plochy vo výmere 63 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Vladimír Peniaško s manž. Vierou, Prievidzská 30, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
v prípade parc.č. 2010/14 a v kúpnej cene 100,-Sk za 1 m2 v prípade parc.č. 2010/7, parcely č. 2010/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 do výlučného vlastníctva : Mgr. Anna Dražová , Športová 2/2, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
parcely č. 2010/23 – zastavané plochy vo výmere 24 m2 a parcely č. 2010/24 – zastavané plochy vo výmere 24 m2 do výlučného vlastníctva : Mgr. Katarína Sokolová , Prievidzská 18/2, Bojnice v kúpnej cene 800,-Sk za 1 m2,
v zmysle GP č. 19/2004 zo dňa 20.04. 2004, vypracovaného spol. GEOMAP, Ing. Peter Petráš, Prievidza,
parcely č. 2010/1 – ostatné plochy vo výmere 364 m2 v kúpnej cene 100,-Sk za 1 m2 do podielového spoluvlastníctva : Ing. Vladimír Bartók s manž. Paulínou, Športová 2/4, Bojnice, v podiele 1/12, Mgr. Anna Dražová , Športová 2/2, Bojnice, v podiele 1/12, Miroslav Košťál s manž. Janou, Prievidzská 18/1, Bojnice, v podiele 1/12, Marián Humaj s manž. Elenou, Športová 2/1, Bojnice, v podiele 1/12, Mária Ludíková , Športová 2/3, Bojnice, v podiele 1/12, Eva Čižnárová , Prievidzská 18/4, Bojnice, v podiele 1/12, Rastislav Šidlo , Prievidzská 18/3, Bojnice, v podiele 1/12, Mgr. Katarína Sokolová , Prievidzská 18/2, Bojnice, v podiele 2/12, Martin Múčka s manž. Evou, Športová 4/4, Bojnice, v podiele 1/12, Emília Takács, Športová č. 4/3, Bojnice, v podiele 1/12, Štefan Gažák s manž. Alenou, Športová 4/1, Bojnice, v podiele 1/12, parcely č. 2010/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m2 v kúpnej cene 350,-Sk za 1 m2 do podielového spoluvlastníctva : Ing. Vladimír Bartók s manž. Paulínou, Športová 2/4, Bojnice, v podiele 1/11, Mgr. Anna Dražová , Športová 2/2, Bojnice, v podiele 1/11, Miroslav Košťál s manž. Janou, Prievidzská 18/1, Bojnice, v podiele 1/11, Marián Humaj s manž. Elenou, Športová 2/1, Bojnice, v podiele 1/11, Mária Ludíková , Športová 2/3, Bojnice, v podiele 1/11, Eva Čižnárová , Prievidzská 18/4, Bojnice, v podiele 1/11, Rastislav Šidlo , Prievidzská 18/3, Bojnice, v podiele 1/11, Mgr. Katarína Sokolová , Prievidzská 18/2, Bojnice, v podiele 2/11, Martin Múčka s manž. Evou, Športová 4/4, Bojnice, v podiele 1/11, Vladimír Peniaško s manž. Vierou, Prievidzská 30, Bojnice, v podiele 1/11, parcely č. 2010/21 – ostatné plochy vo výmere 21 m2 v kúpnej cene 100,-Sk za 1 m2 do podielového spoluvlastníctva : Ing. Vladimír Bartók s manž. Paulínou, Športová 2/4, Bojnice, v podiele 1/11, Mgr. Anna Dražová , Športová 2/2, Bojnice, v podiele 1/11, Miroslav Košťál s manž. Janou, Prievidzská 18/1, Bojnice, v podiele 1/11, Marián Humaj s manž. Elenou, Športová 2/1, Bojnice, v podiele 1/11, Mária Ludíková , Športová 2/3, Bojnice, v podiele 1/11, Eva Čižnárová , Prievidzská 18/4, Bojnice, v podiele 1/11, Rastislav Šidlo , Prievidzská 18/3, Bojnice, v podiele 1/11, Mgr. Katarína Sokolová , Prievidzská 18/2, Bojnice, v podiele 2/11, Martin Múčka s manž. Evou, Športová 4/4, Bojnice, v podiele 1/11, Vladimír Peniaško s manž. Vierou, Prievidzská 30, Bojnice, v podiele 1/11, parcely č. 2010/18 – ostatné plochy vo výmere 33 m2 v kúpnej cene 100,-Sk za 1 m2 do podielového spoluvlastníctva : Miroslav Košťál s manž. Janou, Prievidzská 18/1, Bojnice, v podiele 1/4, Eva Čižnárová , Prievidzská 18/4, Bojnice, v podiele 1/4, Rastislav Šidlo , Prievidzská 18/3, Bojnice, v podiele 1/4, Mgr. Katarína Sokolová , Prievidzská 18/2, Bojnice, v podiele 1/4.

Podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom, parc.č. 2010/8, parc. č. 2010/9, parc.č. 2010/10, parc.č. 2010/11, parc.č. 2010/12, parc.č. 2010/13, parc.č. 2010/14, parc.č. 2010/15, parc.č. 2010/16, parc.č. 2010/23, parc.č. 2010/24 pre vyššie uvedených jednotlivých nadobúdateľov je okrem zaplatenia kúpnej ceny za predávaný pozemok aj uhradenie pomernej časti nákladov spojených s vyhotovením projektovej dokumentácie objektov budúcej stavby (garáže, prístupová komunikácia, prekládka STL plynu a úpravy okolia ), príslušných Geometrických plánov a posudku TI Nitra, vo výške 7.083,-Sk. Celková cena nákladov za vypracovanie vyššie uvedených dokumentov ( materiálov ), predstavuje čiastku vo výške 70.830,-Sk.

UZNESENIE č. 142/2004
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
Nariadenie mesta Bojnice č. 6/92 o pôsobnosti cenovej regulácie nájomného za nebytové priestory.

UZNESENIE č. 143/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o podaných žiadostiach a projektoch

UZNESENIE č. 144/2004
Mestské z a s t u p i t e ľ s t v o
schvaľuje
budúcu kúpu pozemku parc.č. 1373 v k.ú. Bojnice vo výmere 311 m2 od Slovenského pozemkového fondu za účelom vybudovania koncertnej sály ZUŠ

UZNESENIE č. 145/2004
Mestské zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie MsZ v Bojniciach č. 233/2003 zo dňa 29. 10. 2003.

UZNESENIE č. 146/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 259 vo výmere 80 m2 – ost. plochy v k.ú. Bojnice pre Jozefa Rendeka, bytom Bojnice, Lesná 4 v cene 300,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 147/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu mesta – 1/3-iny
- z parc.č. 2325/4 – zast. plocha vo výmere 34 m2
- z parc.č. 2327/0/1 - zast. plocha vo výmere 73 m2
- z parc.č. 2327/0/2-. zast. plocha vo výmere 74 m2
- z parc.č. 2331 – zast. plocha vo výmere 21 m2
a tiež 1/3 z parc.č. 2325/2 – zast. plocha vo výmere 67 m2
v zmysle cenovej mapy v cene 2.706,- Sk/m2, podľa GP č. 33/2004 pre Ing. Vladimíra Majtana, Ul. Gavloviča146/16, Prievidza.

UZNESENIE č. 148/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj resp. dlhodobý prenájom pozemku pred rod. domom č.5 na Sládkovičovej ulici v Bojniciach pre Doc. Ing. Michala Bartka, CSc. a manž. Antónie, bytom Bojnice, Lesná 12 v zmysle cenovej mapy v cene 2.177,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 149/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 267/8 vo výmere 265 m2 v k.ú. Bojnice , pozemku parc.č 267/3 vo výmere 22 m2 v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 28/2004 pre Mgr. Ivetu Vránovú, bytom Bojnice, Lesná 991/5 v cene 289,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 150/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku novovytvorenej parc.č. 950/37 vo výmere 48 m2 v k.ú. Dubnica podľa geometrického plánu č. 44/2004 pre Mgr. Mareka Kráľa, bytom Bratislava, Klincová 21.

UZNESENIE č. 151/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku novovytvorenej parc.č. 1091/1 diel 3, vo výmere 13 m2 v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 98/2003 pre Ing. Ladislava Šutta a manž. Martu, bytom Bojnice, Lúčky 1242/2 v cene 150,- Sk/m2.


Uznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".


dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka