Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2007

Zasadanie zo dňa 22.8.2007

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v BojniciachDňa 22. augusta 2007 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 22. august 2007
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ ku dňu 22. august 2007
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27. 6. 2007 do 21. 8. 2007
6. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2007
8. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2007:
- MsKS, p.o.m., Bojnice
- TS, p.o.m., Bojnice
- MsK, p.o.m., Bojnice
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2007:
- Základná škola s materskou školou Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času Junior Bojnice
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
11. Rôzne – ostatné aktuálne materiály
12. Interpelácie poslancov
13. Záver

Vystúpenie občanov v časovom termíne od 16.00 h – 17.00 h

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27.6. 2007)


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 22. augusta 2007

 

UZNESENIE č. 166 / 2007
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 22. augusta 2007.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 167/2007
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef HATVANYI
člen: Mgr. Soňa LIČKOVÁ
člen: Ing. Tomáš GUNIŠ

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 168/2007
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
vystúpenie MUDr. Mariána Šimka, riaditeľa Centra sociálnej pomoci v Bojniciach.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 169/2007
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 22. augusta 2007.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 170/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 22. augusta 2007.
B/ ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ:
č.36/2001, č.37/2002, č.298/2003, č.54/2004, č.173/2004, č. 341/2005, č. 215/2006, č.249/2006, č.286/2006, č. 96/2007
C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ č.:
č. 20/2007, č.50/2007, č.69/2007, č.133/2007, č.134/2007, č.160/2007

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 171/2007
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 26. 6. 2007 do 20. 8. 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 172/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 173/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia mesta Bojnice za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 174/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Holičku, prerokovať body č. 9 a č. 10 programu dnešného mestského zastupiteľstva bez rozpravy.
B/ schvaľuje
na základe poslaneckého návrhu p. Jozefa Holičku prerokovanie bodov č. 9. a č. 10 programu dnešného mestského zastupiteľstva bez rozpravy.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 175/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 176/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 177/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Technických služieb Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 178/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 179/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 180/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR za I. polrok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 181/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2007.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2007, nasledovne:

Kapitálové príjmy: 20 503
Kapitálové výdavky: 40 884
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 20 381

Bežné príjmy: 76 862
Bežné výdavky: 75 826
Bilancia bežného rozpočtu: 1 036

Finančné operácie príjmové: 22 793
Finančné operácie výdavkové: 3 448
Bilancia finančných operácií: 19 345

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 182/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 1. úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Bojnice, p.o.m. v roku 2007. v predloženom znení.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Bojnice, p.o.m. v roku 2007 takto:

Výnosy: 7 457 000,- Sk
Náklady 7 457 000,- Sk
Hosp. výsledok 0,- Sk

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 183/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na zrušenie MsKS, p.o.m. Bojnice a určenie nástupníckej organizácie.
B/ berie na vedomie
stanovisko audítora mesta Bojnice Ing. Františka Kulicha.
C/ruší
Mestské kultúrne stredisko, p.o.m., Bojnice, Hurbanovo námestie19/41, Bojnice, IČO: 516996, DIČ: 2021160328, k dátumu 31. 12. 2007.
D/ukladá
riaditeľke MsKS, p.o.m. Bojnice zabezpečiť ukončenie činnosti Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice, k 31. 12. 2007 a s tým spojené administratívne a organizačné opatrenia.
E/ ukladá
riaditeľke MsKS, p.o.m., Bojnice, vypracovať strednodobý podnikateľský zámer, pre účely posúdenia výberu právnej formy nástupníckej organizácie.

T: 12. september 2007 Z: v texte

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 184/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Ing. Jána Mráza a manž. Oľgy, Hečkova 54, Bojnice o odpredaj pozemku parc. č. 3484/5 vo výmere 9168 m2- ostatné plochy v k. ú. Bojnice a doplnenie žiadosti zo dňa 10. 8. 2007.
B/ berie na vedomie
stanovisko MsR a stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 185/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 3484/5 vo výmere 9168 m2 – ostatné plochy v k. ú. Bojnice pre Ing. Jána Mráza a manž. Oľgu, Hečkova 54, 972 01 Bojnice, v cene 1 161,- Sk/m2.

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 186/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti NEP Partners Slovakia, Hurbanovo námestie č. 70, Bojnice o kúpu pozemku parc. č. 3484/5 vo výmere 9168 m2 – ostatné plochy v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 187/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 3484/05 vo výmere 9168 m2 – ostatné plochy v k. ú. Bojnice pre spoločnosť NEP Partners Slovakia, Hurbanovo námestie č. 70, 972 01 Bojnice, IČO: 36709981, v cene 1 161,- Sk/m2.

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 188/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SPORT HOTELING, spol. s r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza o kúpu pozemku parc. č. 3484/5 vo výmere 9168 m2.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 189/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 3484/5 vo výmere 9168 m2 – ostatné plochy v k. ú. Bojnice pre spoločnosť SPORT HOTELING, spol. s r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 36305367 v cene 1 161,- Sk/m2.

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa:1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 190/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Eduarda Dediča, aby sa k bodom „návrhy na odpredaje pozemkov v lokalite Kolonáda“ vyjadrili aj prítomní majitelia a užívatelia nehnuteľností.
B/ schvaľuje
na základe poslaneckého návrhu Ing. Eduarda Dediča, aby sa k bodom „návrhy na odpredaje pozemkov v lokalite Kolonáda“ vyjadrili majitelia a užívatelia nehnuteľností.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 191/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Tibora Lúčana, I. Krasku 41, Prievidza o odpredaj pozemku parc. č. 2772/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2 a parc. č. 2772/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2 v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 192/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2772/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2 a parc. č. 2772/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2 v k. ú. Bojnice pre p. Tibora Lúčana, I. Krasku 41, Prievidza v cene 1 647,- Sk/m2.

Za: 1
Proti: 5
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 193/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Františka Poliaka, F. Madvu 27/3, Prievidza o odpredaj pozemku parc. č. 2772/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 471 m2 v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 194/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2772/1- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 471 m2 v k. ú. Bojnice
pre p. Františka Poliaka, F. Madvu 27/3, Prievidza, v cene 1 647,- Sk/m2.

Za: 1
Proti: 4
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 195/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Mareka Kráľa, Gorkého 4/12 Prievidza.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
názov novovybudovanej ulice v Bojniciach: „Slnečná“ ulica.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 196/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Petra Ďurjaka, J. Murgaša 10/3, Prievidza o odpredaj pozemku parc. č. 2159 – ostatná plocha vo výmere 472 m2 v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 197/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2159 – ostatná plocha vo výmere 472 m2 v k. ú. Bojnice, pre p. Petra Ďurjaka, J. Murgaša 10/3, Prievidza, v cene 2 177,- Sk/m2.

Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 198/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Slávky Nedeljakovej, Gorkého 39/8, Prievidza na úpravu ceny pozemku parc. č. 131/8 v k. ú. Bojnice vo výmere 293 m2 z ceny 963,- Sk/m2 na cenu 550,- Sk/m2.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 199/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 53/2007 zo dňa 28. 2. 2007, takto: Text: „v cene 963,- Sk/ m2 sa mení na : „v cene 550,- Sk/m2“.

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 200/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Milana Mareša, Bottova 7, Bojnice o odpredaj pozemku parc. č. 958/8 – trvalý trávny porast v k. ú. Dubnica.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 958/8 – trvalý trávny porast vo výmere 967 m2 v k. ú. Dubnica pre p. Milana Mareša, Bottova 7, Bojnice, v cene 460,- Sk/m2.

Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 201/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh odd. RRaŽP na zrušenie uznesenia č. 218/2006 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 8. 2006.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ ruší
uznesenie č. 218/2006 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. 8. 2006.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 202/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť MUDr. Petra Čecha, Jánošíkova 11/4, Bojnice o odpredaj pozemkov parc. č. 121/23 a 121/22 v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 121/23 – ostatné plochy vo výmere 441 m2 a pozemku parc. č. 121/22 – ostatné plochy vo výmere 270 m2 v k. ú. Bojnice žiadateľovi: MUDr. Petrovi Čechovi, bytom Jánošíkova 11/4, Bojnice v cene 850,- Sk/m2 pre účely IBV v lokalite Jánošíkova.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 203/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť P&P Uniservis, s.r.o. Dúbravská 8/15, Prievidza o odpredaj pozemkov v k. ú. Dubnica: parc. č. 341/23 vo výmere 107 m2, parc. č. 341/26 vo výmere 6 m2, parc. č. 341/27 vo výmere
54 m2, parc. č. 341/28 vo výmere 16 m2 a parc. č. 341/2 vo výmere 149 m2.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 204/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj pozemkov parc. č. 341/23 – ostatná plocha vo výmere 107 m2, parc. č. 341/26- ostatná plocha vo výmere 6 m2, parc. č. 341/27 – ostatná plocha vo výmere 54 m2 v k. ú. Dubnica pre spoločnosť P&P Uniservis, s.r.o. Dúbravská 8/15, Prievidza, IČO: 36344974 v cene 788,- Sk/m2.

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 205/2007
Mestské zastupiteľstvo
odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť na pozemky parc. č. 341/22, 341/26 a 341/27 – ostatné plochy v k. ú. Dubnica nájomnú zmluvu v zmysle VZN č. 3/2003 so žiadateľom, spoločnosťou P&P Uniservis, s.r.o. Dúbravská 8/15, Prievidza, IČO: 36344974.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 206/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spol. TE – Tepelná energia, s.r.o., Košovská cesta 11 B, Prievidza.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena na pozemok parc. č. 87 – neknihovaná parcela, vedená v PK ako miestny priestor, parc. č. 278 – neknihovaná parcela, vedená v PK ako cesta, pozemok parc. č. 341/4 vo výmere 76 m2, druh pozemku ostatná plocha, pozemok parc. č. 342/2 vo výmere 144 m2, druh pozemku trvalý trávny porast v k. ú. Dubnica (Správa katastra Prievidza), v prospech žiadateľa TE – Tepelná energia, s.r.o. Košovská cesta 11 B, Prievidza, IČO: 31718761).

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta Bojnice ako povinného z vecného bremena strpieť na hore uvedených pozemkoch, ktoré budú podrobne špecifikované na základe geometrického plánu v riadnej zmluve o zriadenie vecného bremena, právo oprávneného z vecného bremena – TE – Tepelná energia s.r.o., viesť splaškovú kanalizáciu k budúcej zóne bývania Dubnica – Medzijarky.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 207/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o súhlas s výstavbou spoločnosti FILTSON PROCESS CONSULTANCY, s.r.o., Hurbanovo námestie 70, Bojnice, zastúpený Homes, s.r.o. Prievidza na pozemkoch parc. č. 130/1 a 231/7 v k.ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
C/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena na pozemok parc. č. 130/1- trvalý trávny porast, v k. ú. Bojnice v prospech stavebníka : FILTSON PROCESS CONSULTANCY, s.r.o., Hurbanovo námestie 70 Bojnice, IČO: 35857510. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta Bojnice ako povinného z vecného bremena, strpieť na vyššie uvedenom pozemku právo oprávneného z vecného bremena – spoločnosti FILTSON PROCESS CONSULTANCY, s.r.o., viesť splaškovú kanalizáciu od budúcej zóny bývania. Vecné bremeno bude špecifikované geometrickým plánom skutočného uloženia splaškovej kanalizácie.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 208/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť p. Kláry Lúčanovej - KVIT, I. Krasku 41, Prievidza o odpredaj nehnuteľnosti – obchodnej bunky postavenej na parc. č. 2772/10 , súp. č. 944 a pozemku parc. č. 2772/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2 v k. ú. Bojnice.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 209/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
budúci odpredaj nehnuteľností – obchodnej bunky postavenej na parc. č. 2772/10, súp. č. 944 po vypracovaní znaleckého posudku a pozemku parc. č. 2772/10 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2 v k. ú. Bojnice pre p. Kláru Lúčanovú - KVIT, I. Krasku 41, 971 01 Prievidza,
IČO: 10891374 v cene 1 647,- Sk/m2.

Za:1
Proti: 5
Zdržal sa: 3
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 210/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť firmy SLOTRACO, spol. s.r.o. Kolonáda Bojnice, 944, 972 01 Bojnice, IČO: 36316822 o odpredaj nehnuteľnosti – obchodnej bunky postavenej na parc. č. 2772/10, súp. č. 944, pozemku parc. č. 2772/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 211/2007
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
budúci odpredaj nehnuteľností – obchodnej bunky postavenej na parc. č. 2772/10, súp. č. 944 po vypracovaní znaleckého posudku a pozemku parc. č. 2772/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2 v k. ú. Bojnice pre SLOTRACO, spol. s r.o., Kolonáda Bojnice, 944, 972 01 Bojnice, IČO: 36316822, v cene 1 647,- Sk/m2.

Za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 212/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 § 6 odst. 3, na nebytový priestor v objekte „Pivár“ na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súp. č. 29, na parc. č. 2112, LV č. 1 – predajňa potravín o rozlohe 200 m2 s firmou COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00169005, na dobu neurčitú s 12 mesačnou výpovednou lehotou s ročným nájmom 100 800,- Sk.
B/ schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 § 6 odst. 3, na nebytový priestor v objekte „Pivár“ na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súp. č. 29, na parc. č. 2112, LV č. 1 – predajňa potravín o rozlohe 200 m2 s firmou COOP Jednota, spotrebné družstvo, A Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00169005, na dobu neurčitú s 12 mesačnou výpovednou lehotou s ročným nájmom 100 800,- Sk.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 213/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice § 6 na prenájom nehnuteľnosti – budovy hádzanárskych šatní, č. súp. 1646/7A, postavenej na pozemku parc. č. 615/2 v k. ú. Bojnice, Hádzanárskemu klubu Kúpele Bojnice, Školská č. súp. 1646/7A, IČO: 35674741, od 1. 9. 2007 na dobu neurčitú s ročným nájmom 1,- Sk.
B/ schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice § 6 na prenájom nehnuteľnosti - budovy hádzanárskych šatní, č. súp. 1646/7A, postavenej na pozemku parc. č. 615/2 v k. ú. Bojnice, Hádzanárskemu klubu Kúpele Bojnice, Školská č. súp. 1646/7A,
IČO: 35674741, od 1. 9. 2007 na dobu neurčitú s ročným nájmom 1,- Sk.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 214/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 50/2007 zo dňa 28. 2 .2007.
B/ ruší
uznesenie MsZ č. 50/2007 zo dňa 28. 2. 2007.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 215/2007
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Materiál Právne postavenie dobrovoľných hasičských zborov v Bojniciach.
B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií MsZ.
C/ ukladá
prednostovi MsÚ pokračovať v riešení problematiky dobrovoľných hasičských zborov na území mesta Bojnice.
D/ ukladá
prednostovi MsÚ dopracovať návrh Požiarneho poriadku mesta Bojnice formou všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

T: október 2007 Z: v texte

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


Zasadnutie mestského zastupiteľstva 22.8. 2007

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Ing. Eduard Dedič
MUDr. Vladimír Duchoň
Ing. Tomáš Guniš
p. Jozef Hatvanyi
p. Jozef Holička

MUDr. Andrej Mihál
Mgr. Soňa Ličková
Ing. Zdenko Priehoda
Ing. Milan Rybanský
Ing. Gustav Schnierer

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
MUDr. Lýdia Pinková


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka