Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 30.8.2017

Dňa 30. augusta 2017,  t. j. v stredu o 10.00 h sa v Kulúrnom dome v Dubnici uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti Mestskej rady
 4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 30.08. 2017
 5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie 01.01. 2017 – 30.06. 2017, vyhodnotenie plnenia plánu činnosti za I. polrok 2017
 6. Správa hlavného kontrolóra o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, za I. polrok 2017.
 7. Informatívna správa o záväzkoch a pohľadávkach mesta Bojnice za II. štvrťrok 2017
 8. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2017:
  • mesto Bojnice + správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu
  • KC Bojnice, p.o.m.
  • TS, p.o.m. Bojnice
 9. Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Bojnice za rok 2016
 10. Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice
 11. Návrh na použitie fin. prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice
 12. Žiadosť o finančný príspevok na Bojnický Kračún 2017
 13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2017
  • Základná škola s MŠBojnice
  • Základná umelecká škola Bojnice
  • Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
 14. Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu ZŠsMŠBojnice na rok 2017
 15. Správa o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – DD Bojnice  za I. polrok 2017
 16. Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu ZPS-DD Bojnice
 17. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 18. Návrh VZN – Trhový poriadok trhového miesta v správe Branislava Zábojníka, Bojnice
 19. Protest prokurátora – Návrh na zrušenie VZN č. 7/2014 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Bojnice a návrh nového VZN
 20. Predaj a prenájom nehnuteľností:
 • Žiadosť – Ing. Ľudmila Pospíšilová, LECON, 1. mája 1574/31, Bojnice
 • Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50 v Bojniciach o celkovej rozlohe 27 m2
 • Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov s nájomcom Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, G. Švéniho 7, 971 53 Prievidza
 • Žiadosť o zriadenie bezodplatného vecného bremena na právo pripojenia na vodovodnú prípojku, Viktor Tvrdý, Ul. J. G. Tajovského 559/23, 971 01 Prievidza
 • Žiadosť o budúce odkúpenie nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ Relax SK, s.r.o., Poruba 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Richardom Pišťanekom
 • Žiadosť o budúce odkúpenie pozemku, žiadateľ MUDr. Vojtěch Jendrejovský, J. Myslivečka, 1881, 738 01 Frýdek – Místek
 • Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN parc č. 9-1043/1, žiadateľ Ján a Jana Minichovci, Velvarská 1346/2, 972 01 Bojnice
 • Žiadosť o výmenu pozemkov, žiadateľ Julian Kozár, Lúčna 47/6, 971 01 Prievidza
 • Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku pre umiestnenie billboardu, žiadateľ ISPA, spol. s.r.o., pobočka B. Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
 • Žiadosť o zapracovanie dvoch vyvýšených priechodov pre chodcov na Prievidzskej ulici do rozpočtu mesta Bojnice pre rok 2017, žiadateľ Peter Drozd, Prievidzská 40/4, 972 01Bojnice
 • Žiadosť o uzatvorenie vecného bremena, žiadateľ COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku 1. 437, 971 01 Prievidza

 21. Rôzne

 22. Záver

 

Vystúpenie občanov: 16.00  – 17.00 hod.

Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)

 

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe  programu rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 30. augusta 2017.

Pozvánka


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka