Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 30.3.2004

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIE č. 56/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 30. marca 2004.

UZNESENIE č. 57/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
návrhovú komisiu zložení: predseda - Ján Holička
člen - Mgr. Soňa Ličková
člen - Jozef Hatvanyi

UZNESENIE č. 58/2004

Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje
na návrh poslanca rozdelenie návrhu uznesenia o výstavbe bytovky na Ul. Jánošíkovej, bod č. 1 hlasovať samostatne a bod č. 2 - 11 hlasovať an blok (t.j.
v celku).

UZNESENIE č. 59/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
1. výstavbu 14 nájomných bytov a technickej infraštruktúry v Bojniciach podľa Smernice MVRR SR č. 2/2004 a č. 3/2004, ktorými sa určujú pravidlá pre poskytnutie dotácie a úveru (30 %, 70 %) na výstavbu 14 nájomných bytov
a technickej infraštruktúry na Jánošíkovej ulici;
2. podanie žiadosti o dotáciu z MVRR SR na výstavbu 14 nájomných bytov
a podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej infraštruktúry pre 14 ná-jomných bytov;
3. žiadosť o úver vo výške 12 143 669,- Sk na výstavbu 14 nájomných bytov
v Bojniciach zo ŠFRB SR s 1,2 % úrokovou sadzbou s dobou splatnosti 30 rokov;
4. vyčlenenie sumy 517 024,- Sk v rozpočte mesta Bojnice na technickú infra-štruktúru pre výstavbu 14 nájomných bytov v Bojniciach z celkových obsta-rávacích nákladov 1 596 844,- Sk;
5. zriadenie záložného práva na 14 nájomných bytov v prospech MVRR SR
a ŠFRB SR po kolaudácii stavby;
6. spôsob prenájmu 14 nájomných bytov v Bojniciach v zmysle čl. 6 Smernice MVRR SR č. 22/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov;
7. výber zhotoviteľa stavby 14 nájomných bytov v Bojniciach - firmou OSJ, s.r.o. Bojnice, M. Rázusa 16, Bojnice;
8. schvaľuje stavebný dozor stavby 14 nájomných bytov v Bojniciach - Ing. Pavla Dobrotku;
9. poistenie úveru zo ŠFRB SR vo výške fakturovaných nákladov v poisťovni, ktorú odporučí ŠFRB SR;
10. vyčlenenie finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Bojnice počas zmluvného vzťahu mesta Bojnice a ŠFRB SR vo výške 12 ná-sobku mesačnej splátky úveru ŠFRB SR;
11. dofinancovanie výstavby 3-izbových bytov v 14-bytovom dome v Boj-niciach v sume: 313 244,- Sk z prostriedkov mestského rozpočtu.

UZNESENIE č. 60/2004
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
A/ Odňatie majetku mesta Bojnice: budova starého kina na Hurbanovom námestí č. 49/40 v hodnote 156 000,- Sk, postavenom na pôvodnej parcele č. 2319/1 v k. ú. Bojnice, zo správy MsKS, p.o.m., Bojnice späť na mesto v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice s účinnosťou od 1. 4. 2004.

B/ Rozdelenie majetku mesta Bojnice: budova starého kina na Hurbanovom námestí č. 49/40 v hodnote 156 000,- Sk postavenom na pôvodnej parcele
č. 2319/1 v k. ú. Bojnice podľa odborného prepočtu na nasledovné časti:
1. Meštiansky dom - predná časť na Hurbanovom námestí č. 49/40, postavený na novovytvorenej parcele č. 2319/1 v k. ú. Bojnice, v hodnote 136 344,- Sk
a 2. staré kino (výtvarná dielňa) - zadná časť Meštianskeho domu, súp. č. 1619, postavené na parcele č. 2319/4 v k. ú. Bojnice, v hodnote 19 650,- Sk.

C/ Zverenie majetku mesta Bojnice - Meštiansky dom - predná časť na Hur-banovom námestí č. 49/40, postavený na novovytvorenej parcele č. 2319/1
v k. ú. Bojnice , v hodnote 136 344,- Sk, do správy MsKS, p.o.m., Bojnice,
v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice, s účinnos-ťou od 1. 4. 2004.

2. ukladá
1. Riaditeľke MsKS, p.o.m., Bojnice zabezpečiť v zmysle čl. VI. bodu 2 Do-hody o zverení majetku do správy zo dňa 31. 8. 1999 protokolárne odovzdanie majetku mesta zo správy MsKS späť na mesto Bojnice v lehote najneskôr
do 1. 4. 2004 .
2. ORRŽP MsÚ Bojnice vypracovať dohodu o zverení majetku mesta Bojni-ce do správy MsKS, p.o.m., Bojnice v zmysle bodu C/ tohto uznesenia a zabez-pečiť protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy MsKS, p.o.m., Boj-nice v lehote najneskôr do 2. 4. 2004.
T: v texte Z: v texte

UZNESENIE č. 61/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odňatie majetku - amfiteátra, súp. č. 1440, zo správy MsKS, p.o.m., Bojnice,
v účtovnej hodnote 2 293 912,- Sk na parc. č. 2732, 2734, 2735, 2738 v k. ú. Boj-nice, v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice, s účin-nosťou od 1. 4. 2004.

UZNESENIE č. 62/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj objektu Amfiteátra Bojnice, súp. č. 1440 postaveného na parc. č. 2732 - prevádzková budova, parc. č. 2734 - premietacia kabína, parc. č. 2735 - hľa-disko a parc. č. 2738 - pokladňa v k. ú. Bojnice pre Kúpele Bojnice, a. s., Bojnice v cene 1,- Sk v celosti.

UZNESENIE č. 63/2004

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2672/3 vo výmere 334 m2 v k. ú. Bojnice v cene 1 500,- Sk/m2 a parc. č. 2602/5 vo výmere 624 m2 v k. ú. Bojnice v cene 800,- Sk/m2 podľa GP 141/2003 pre Kúpele Bojnice, a. s., Bojnice. Celková cena odpredá-vaných pozemkov je 1 000 200,- Sk.

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka